Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 21. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § *  (1) *  A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területére, a természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező közösségeknek (különösen: társasház, lakásszövetkezet) a közterületek tisztántartásával, a köztisztasággal, a köztisztasági szolgáltatással összefüggő tevékenységére, a települési hulladék elszállítására és ártalommentes elhelyezésére terjed ki.

(2) E rendelet hatálya a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó tevékenysége során képződött háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékra akkor terjed ki, ha azt a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltatónak adja át kezelésre.

1/A. § *  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a VERTIKÁL - Alisca Terra Konzorcium végzi, mely konzorciumban a közszolgáltató a Vertikál Nonprofit Zrt. és a szolgáltató az Alisca Terra Nonprofit Kft. A koordináló szerv a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.

2. § A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre, az inert hulladékra, a radioaktív hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységre.

2. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában

1. Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, további csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket.

2. Ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő egylakásos lakó- vagy lakás céljára használt épület, a több lakásos lakásszövetkezeti vagy társasház és a hozzá tartozó telek. Jelen rendelet alkalmazásában ingatlannak minősülnek a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljára szolgáló azon helyiségei, amelyekben a fogyasztói tevékenység során hulladék képződik és a hulladék kezeléséről nem gondoskodnak a rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott módon.

3. *  Magánszemélyeknek a társasház üzemeltetésre létrehozott szervezete: a társasház közösség, a lakásszövetkezet, a magánszemély tulajdonában lévő ingatlan üzemeltetését végző, a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet, amennyiben a magánszemélyek képviseletében eljárva teljesíti a szolgáltatás díját.

4. Polgármesteri Hivatal: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

5. Síkosságmentesítés: a hó, az ónos eső, a jég eltávolítására, síkosságának csökkentésére, érdesítésére irányuló tevékenység.

II. Fejezet

A települési hulladékra vonatkozó általános rendelkezések

3. Ingatlanok és közterületek tisztántartása

4. § (1) Az ingatlanhasználónak az ingatlan tisztántartásával kapcsolatos feladatai a következők:

a) a beépített, illetőleg beépítetlen telekingatlan tisztántartása és gyommentesítése, kaszálása,

b) a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő (a biztonságos gyalogos és gépjármű közlekedést biztosító) nyesése,

c) *  a közterület-használat szerinti I. övezet területén, valamint a Rákóczi utca-Széchenyi utca- Béri Balogh Ádám utca mentén folyamatosan, a város egyéb területén évente legalább kétszer az épület homlokzatának (kerítésének) a földszint magasságig történő letakarítása, a falragaszok, festések, stb. folyamatos eltávolítása,

d) beépítetlen ingatlanok, zárt kertek utcafrontján, garázsok ajtaján az ingatlan helyrajzi számát - minimum A/4-es formátumban és időtálló kivitelben - jól láthatóan elhelyezni a köztisztasági kötelezettség megállapítása érdekében,

e) *  bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a használóval.

(2) *  Az ingatlanhasználó közterület tisztántartásával, gondozásával kapcsolatos feladatai a következők:

a) *  az ingatlan közterülettel érintkező, telekhatárai mellett meglévő járdaszakasz (járda hiányában kettő méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, legfeljebb azonban az ingatlan öt méteres körzetén belüli terület - beleértve a közúttal párhuzamos nyílt csapadékvíz-elvezető útárkok és a kapubejáróknál épített átereszek, valamint a gépkocsibejárók területét is - tisztántartása, kaszálása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása, hó- és síkosságmentesítése,

b) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület, valamint az épületek alatti átjárók, árkádok tisztántartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása, hó-és síkosságmentesítése,

c) *  Az ingatlan és a közút közötti területen lévő nyílt árok hulladék-, hordalék-, és gyommentesítésére, kaszálására az a)-b) pontban foglalt szabályokat kell alkalmazni

d) *  garázsok, sorgarázsok körüli 5 méteres területsáv tisztántartása,

e) *  a közterületen elhelyezett hulladéktároló edénye környezetének tisztántartása, rendszeres takarítása.

(3) *  Amennyiben a közterület tisztántartására, gondozására vonatkozó kötelezettségét a kötelezett nem teljesíti, az önkormányzat jogosult a munkát a kötelezett költségére elvégezni, illetve elvégeztetni és a megfelelő eljárást kezdeményezni a mulasztóval szemben.

5. § (1) Az önkormányzat közterület tisztántartási feladatai a következők:

a) *  közutak, kerékpárutak, közterületi lépcsők, közparkok, játszóterek, valamint ezeken keresztül vezető gyalogjárók tisztántartása, a keletkező hulladék összegyűjtése és a kijelölt helyre történő elszállítása,

b) *  A 4. §-ban meghatározottakon túl az általa kezelt közterület burkolt felületeinek tisztántartása, hó és síkosságmentesítése,

c) az utcai hulladékgyűjtők kihelyezése, azok folyamatos kiürítése, tisztántartása, javítása, pótlása,

d) a belterületen levő és a 9. § (1) bekezdés alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek rendszeres tisztántartása, az ott keletkezett hulladék eltávolítása,

e) közterületen levő fák gallyazása, szükség szerinti csonkításáról való gondoskodás.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti feladatokat az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján látja el.

4. Síkosságmentesítés és hóeltakarítás

6. § (1) Az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatot a jég, hó feltörésével és eltávolításával vagy környezetkímélő szóróanyag kiszórásával (pl. homok, hamu, kis szemcséjű salak stb) folyamatosan síkosságmentessé kell tenni.

(2) *  Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül (homok, salak) klorid tartalmú (konyhasó) fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának maximális mértéke 40g/m2-nél több ne legyen. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben környezetszennyezést kizáró módon történhet.

Klorid tartalmú vegyszerek nem alkalmazhatók alul-felüljárók, hidak felületein és azok 15 méteres körzetében, zöld felületeken és azok környékén.

7. § (1) A hóeltakarítást úgy kell elvégezni, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalom részére megfelelő hely álljon rendelkezésre.

(2) A síkosságmentesítésre kötelezettek a járdáról eltakarított havat 6 m-nél szélesebb úton az úttest szélén, a folyóka szabadon hagyásával, ennél keskenyebb út esetén a járda szélén kötelesek összegyűjteni.

(3) *  Hórakást buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, az úttesten a forgalmat akadályozó módon, valamint útkereszteződésben elhelyezni nem lehet.

5. A kereskedelmi, a vendéglátóipari, a szolgáltató egységek és elárusítóhelyek üzemeltetőinek kötelezettsége

8. § (1) *  A szórakozóhelyek, vendéglátóipari, kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint az utcai és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környékét (2 m széles sávot figyelembe véve) az üzemeltető köteles megtisztítani és folyamatosan tisztán tartani.

(2) *  Az üzemeltető köteles az árusításból keletkező hulladék zárható edényzetben történő gyűjtéséről, valamint a közszolgáltató útján annak a kijelölt hulladéklerakó helyre történő elszállításáról gondoskodni.

6. Járművek üzembentartóinak kötelezettségei

9. § (1) Tömegközlekedési szolgáltató szervezetek üzemi területeinek, végállomásainak, pálya-udvarainak tisztántartása a járművek üzembentartójának kötelezettsége.

(2) Külterületen a várakozóhelyek és autóbusz megállóhelyek tisztántartása a közútkezelő, a vasútállomás tekintetében pedig a Magyar Államvasútak Zrt feladata.

(3) Közterületi zöld felületen gépjármű nem mosható.

(4) *  Gépjármű üzemeltetése vagy karbantartása során a közterületen keletkezett szennyeződést az előidézőnek haladéktalanul meg kell szüntetnie és a terület eredeti állapotát helyre kell állítania. Ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a takarítás költségeit annak a részére kell megtérítenie, aki helyette a szennyeződést megszüntette. Ha a szennyeződést okozó személye nem állapítható meg, a szennyeződés megszüntetéséről az Önkormányzattal szerződő gazdálkodó szervezet gondoskodik.

7. Építési és bontási területek tisztántartása

10. § (1) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett por, valamint szennyeződés elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel kell locsolni. Közterületen építőanyagot és építési törmeléket csak közterület-használati engedély alapján lehet tárolni.

(2) Az építési területekről a sárfelhordás letakarításáról és az építkezéssel kapcsolatos közúti jelzésekről az építtetőnek, vagy megbízottjának folyamatosan gondoskodnia kell.

(3) Közműhibák javítását követően az utak szennyeződését a hiba elhárítója köteles haladéktalanul eltakarítani.

8. Anyagok, áruk szállítása

11. § (1) Bármely anyag szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön.

(2) Bűzös anyagokat csak légmentesen lezárt, tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani.

(3) A karácsonyi ünnepek után a lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények mellett helyezheti el.

(4) *  A közszolgáltatás alá nem tartozó inert hulladék, továbbá a települési hulladék konténerrel történő szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa és kezelője a közterület tisztántartása érdekében úgy jár el, hogy a hulladék a szállítójárműbe történő ürítésekor, illetve a szállítás folyamán ne szóródjon és más környezetterhelést ne idézzen elő.

(5) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, szállításánál a közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt haladéktalanul megtisztítani.

9. Zöldhulladékok ártalmatlanítása

12. § *  A zöldhulladékokat elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. Belterületen a zöldhulladék égetése nem megengedett. A zöldhulladék ártalmatlanításával, hasznosításával kapcsolatos köztisztasági rendelkezéseket önálló önkormányzati rendelet tartalmazza.

10. Köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések

13. § *  (1) Az állati tetemek elszállításáról, kóbor macskák, ebek befogásáról a gyepmester gondoskodik.

(2) Nem megengedett a kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése.

(3) Nem megengedett a hulladékgyűjtő edényekbe a szemét válogatása és elvitele céljából belenyúlni (guberálni).

(4) A közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő kelyhekbe kizárólag a gyalogos forgalom során keletkező hulladék helyezhető el. A gazdálkodó szervezetek tevékenysége során keletkező hulladék hulladékgyűjtő kelyhekbe nem helyezhető el.

III. Fejezet

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

11. A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

14. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, az Önkormányzat a felsorolt tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) *  Az Önkormányzat közigazgatási területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult hulladékkezelő a Vertikál Nonprofit Zrt., amely kötelező közszolgáltatónak minősül a felek közt létrejött helyi közszolgáltatási szerződés alapján.

A közszolgáltató végzi az Önkormányzat területén keletkező települési hulladékok gyűjtését és elszállítását és gondoskodik a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű települési hulladék elhelyezéséről a Cikói Hulladékkezelő Központban történő ártalmatlanításáról. A hulladék gyűjtését és szállítását a Konzorciumon belül az Alisca Terra Nonprofit Kft. végzi, az ártalmatlanítást pedig a Vertikál Nonprofit Zrt.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás az alábbiakra vonatkozik:

a) az ingatlanhasználó, valamint a gazdálkodó szervezet által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és a jelen rendelet 2. mellékletében felsorolt edénytípusokban vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres, illetve alkalmi elszállítására.

b) *  a települési hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített begyűjtésére (elkülönített begyűjtés)

c) *  hulladékgyűjtő udvarok működtetésére, üzemeltetésére

d) *  az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont települési hulladék begyűjtésére és elszállítására.

(4) Az önkormányzat és a közszolgáltató a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásáról részletes közszolgáltatási szerződésben állapodik meg, amely tartalmazza a közszolgáltatás megnevezését, minőségi ismérveit, a teljesítésének területi kiterjedését, a közszolgáltatás megkezdésének időpontját és időtartamát, valamint annak rögzítését, hogy a közszolgáltató vállalta a megjelölt közszolgáltatás teljesítését

(5) Települési hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett hulladéklerakóban a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni. A települési hulladék ártalmatlanítására kizárólag a Cikói Regionális Hulladékkezelő Központban kerülhet sor.

(6) Az Önkormányzat szükség esetén gondoskodik a közszolgáltató javaslata alapján a gyűjtőpontok, valamint a lerakóhely kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és működtetéséről a közszolgáltató útján, valamint biztosítja a közterület térítésmentes használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez.

(7) *  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes adatok kezelése során a közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles továbbá gondoskodni a személyes adatok biztonságáról. Az adatszolgáltatás célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges adatbázis létrehozása és működtetése.

15. § (1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területek jegyzékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele az alábbiak szerint kötelező:

a) *  heti kettő alkalommal a társasházas/tömbházas lakóövezetben,

b) *  heti egy alkalommal a családi házas lakóövezetben

a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet értelmében.

(2) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező.

(3) *  A választható szabványos tárolóedények felsorolását a rendelet 2. melléklete tartalmazza. A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével.

16. § (1) *  Az érintett ingatlant igazoltan egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó minimális tárolókapacitása 60 liter hetente.

(2) *  A 60 literes gyűjtőedényre vonatkozó közszolgáltatási díj alkalmazásának feltétele a szerződés megkötése, melynek jogosultságát a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak bizonyítja.

(3) *  Az ingatlant életvitelszerűen, egyedül használó természetes személy ingatlanhasználót megillető 60 literes tárolókapacitás csak egy ingatlan után vehető igénybe.

(4) *  A 60 literes tárolókapacitásra jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő fél köteles azt haladéktalanul bejelenteni és a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni. Amennyiben a szerződő fél a 60 literes tárolókapacitásra jogosító körülmény megszűnésének bejelentését elmulasztja, úgy a megszűnés napjától a tudomásszerzés napjáig a a szerződő fél 110 literes edényre vonatkozóan köteles a díjat megfizetni.

(5) *  A 60 literes tárolókapacitás igénybevételéhez szükséges adatokat a közszolgáltató tartja nyilván.

(6) A tárolóedény beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(7) A közös képviselő a társasházakról szóló törvényben meghatározott, nyilvántartásba vett adatokról köteles a közszolgáltató részére a hulladékszállítási szerződés megkötéséhez tájékoztatást adni.

(8) *  A Közgyűlés a (2) bekezdés szerinti igazolás kiadásával kapcsolatos hatáskörét a jegyzőre ruházza. A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználónak kérelméhez teljes bizonyító erejű magánokiratot kell mellékelnie a jogosultságról, melyet a jegyző záradékkal lát el, amely alapján az ingatlanhasználó a közszolgáltatóhoz fordulhat. Az ingatlanhasználónak a jogosultság megszűnését 8 napon belül be kell jelentenie a közszolgáltatónak.

17. § (1) A közszolgáltató a települési hulladékot a 15. § (1) bekezdésében meghatározott gyakorisággal köteles elszállítani, kivéve az egyedi megállapodás alapján történő többszöri szállítást.

(2) A szállítás módjáról és idejéről, valamint annak megváltoztatásáról az ingatlanhasználót a közszolgáltató - a helyben szokásos módon - tájékoztatja.

18. § (1) A közszolgáltatás az ingatlanhasználó által a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárdhulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; az ingatlanon összegyűjtött lomtalanítás körébe vont települési szilárdhulladék - a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen történő - begyűjtésre és a közszolgáltató általi elszállítására; hulladéklerakóba történő elhelyezésére és az ott történő ártalmatlanítására terjed ki.

(2) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi közszolgáltatást.

(3) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatóval a települési hulladék rendszeres elszállítására közszolgáltatási szerződést kötni. Az ingatlanhasználónak rendelkeznie kell a közszolgáltatási szerződésben meghatározott űrtartalmú és darabszámú tárolóedénnyel, amelynek használata kötelező.

19. § (1) Mentesül a kötelező igénybe vételi kötelezettségtől az a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos, amely a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező, illetve nyilvántartásba vett - nem közszolgáltató - átvevőnek átadja.

(2) Az ingatlanán keletkező települési vegyes hulladék kezeléséről úgy gondoskodhat, ha olyan szervezettel szállíttatja el a hulladékát, aki a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján végzi a tevékenységét.

(3) A (1) bekezdés szerinti mentességet élvező gazdálkodó szervezet az Önkormányzat jegyzője felé írásban köteles igazolni, hogy a mentesség jogszabályi feltételei fennállnak.

(4) A jegyző a közszolgáltató adatszolgáltatásában nem szereplő gazdálkodó szervezeteket évente ismétlődően nyilatkozat megtételére hívja fel. A jegyző átadja a közszolgáltatónak azon gazdálkodó szervezetek adatait, amelyek nyilatkozattételi kötelezettségüknek nem tettek eleget - a szolgáltatási szerződés megkötése érdekében.

20. § (1) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási jogviszony létrejön:

a) a közszolgáltatás első igénybevételével,

b) ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét igazolja,

c) a közszolgáltatási szerződés írásba foglalásával.

(2) A települési hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

a) a szerződő felek megnevezése és azonosító adatai:

b) közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve; gazdálkodó szervezetek adószáma és számlavezető pénzintézete,

c) a közszolgáltatás igénybe vételének kezdő napja,

d) a teljesítés helye pontos cím szerint,

e) a tárolóedény űrtartalma és darabszáma,

f) a tárolóedény használati módja,

g) a közszolgáltatás díjának megfizetése,

h) a közszolgáltatás mértékét meghaladó esetleges többletszolgáltatás és annak díja,

i) a szerződés felmondásának feltételei,

j) az irányadó jogszabályok meghatározása,

k) polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróság megjelölése.

(3) *  A helyi kötelező közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony létrejötte esetén a közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlanhasználó haladéktalanul köteles a rendelet 4. mellékletét képező Adatbejelentő lap felhasználásával bejelenteni a közszolgáltatónak.

(4) A közszolgáltató jogosult a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

21. § (1) Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási jogviszony

a) azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább két naptári hónap időtartamban senki sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik,

b) a gazdálkodó szervezet tevékenységét ténylegesen nem folytatja.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább tizenöt nappal megelőzően.

(3) *  A közszolgáltatási jogviszony szünetelésének legrövidebb időtartama két hónap, leghosszabb időtartama egy év, szüneteltetés csak a tárgyhó első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vehető igénybe. Egy évet követően az ingatlanhasználó jogosult a szünetelést meghosszabbítani, amennyiben a szünetelés feltételei fennállnak.

(4) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

(5) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását.

(6) A szüneteltetés kezdetekor és befejezésekor a közszolgáltató jogosult az ingatlan vízórájának leolvasására. Amennyiben a szüneteltetés időtartama alatt a vízfogyasztás a 0,5 m3/hó mennyiséget meghaladja, a hulladékszállítási díjat a szüneteltetés teljes időtartamára meg kell fizetni.

IV. Fejezet

Az ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos feladatai

12. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

22. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési hulladék e rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltatónak történő átadására, valamint a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényt köteles biztosítani. Háztartási hulladékot felhalmozni nem szabad, azt az ingatlanhasználók a szállítási napokon a közszolgáltatónak kötelesek átadni.

(3) *  Az ingatlanhasználó az eseti nagydarabos hulladékot - amelyre a közszolgáltatónak engedélye van - a lakossági hulladékudvarokba beszállíthatja (Epreskert u. 9, Damjanich u.), ahol személyi adatainak hitelt érdemlő igazolása mellett ingyenesen elhelyezheti. Ingyenes elhelyezésre az az ingatlanhasználó jogosult, aki érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és nincs tartozása a Koordináló szerv felé. A hulladékudvarban elhelyezhető hulladék fajtái: lom, üveg, papír, műanyag hulladék, italos karton dobozok, személyautó gumiabroncs (maximum egy garnitúra évenként), ömlesztett zöld hulladék, textil hulladék, lakossági építési törmelék (maximum 1 köbméter évenként elkülönítve, válogatva), fém.

(4) A (3) bekezdés szerint beszállított hulladék mennyiségéről a beszállító azonosításával a közszolgáltató nyilvántartást vezet.

(5) Az ingatlanhasználónak a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal kell eljárnia annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

(6) Az ingatlanhasználó a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő és tömörítő berendezést ne károsítsa.

(7) A tárolóedény mellé települési hulladékot elhelyezni csak a szállítási napokon, és kizárólag a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet. Kivétel ez alól az az ingatlanhasználó, aki a rendelet értelmében heti 110 literes ürítési edényméretre jogosult szerződést kötni, de jelenleg 70 literes tárolóedénnyel rendelkezik. Ő az ürítési napon 1 db 40 1 űrtartalmú jelzés nélküli zsákot helyezhet el a tárolóedény mellé

(8) *  Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a használó köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt üríthetővé tenni. Ellenkező esetben a közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását.

(9) *  A zöld hulladék a közszolgáltató által meghirdetett időszakban, házhoz menő hulladékszállítás keretében kerül elszállításra.

23. § (1) *  A tárolóedényben nem helyezhető el olyan anyagot elhelyezni amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, megrongálhatja a gyűjtőberendezést, ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét, a települési hulladékkal együtt egyéb okból nem gyűjthető, illetve nem minősül települési hulladéknak (forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, folyadék, veszélyes hulladék stb.). E rendelkezés megsértői az okozott kárt is kötelesek megtéríteni.

(2) *  Ha a hulladékgyűjtést és szállítást végző szolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a hulladék nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényben vagy más gyűjtőeszközben került kihelyezésre; illetve a gyűjtőeszköz vagy tárolóedény nincs ellátva a közszolgáltató általi matricával, valamint a kihelyezett tárolóedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel - az ingatlanhasználónak felróható okból - nem üríthető; vagy a tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el; illetve az túltöltött, a kiürítést és a hulladék elszállítását jogosultak megtagadni. A kiürítés és a hulladék elszállításának megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(3) A tárolóedények mechanikai védelme érdekében a gyűjtőedényben elhelyezhető háztartási hulladék maximális súlya:

a) 70 literes tárolóedény esetén 17,5 kg,

b) 110 literes tárolóedény esetén 27,5 kg,

c) 120 literes tároló edény esetén 30 kg,

d) 240 literes tárolóedény esetén 60,0 kg,

e) 770 literes tárolóedény esetén 192,5 kg,

f) 1100 literes tárolóedény esetén 275,0 kg.

(4) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását jelen rendelet 25. § (1)-(3) bekezdés megszegése esetén is.

(5) *  Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadály nem teszi lehetővé, hogy a közszolgáltató gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési hulladék átvétele a Polgármesteri Hivatal által - a közszolgáltatóval egyeztetett - kijelölt legközelebbi, illetve kijelölt hulladék átvételi ponton, arra alkalmas helyen történik.

24. § (1) *  A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni, mely az edény használójának kötelessége.

(2) A tárolóedények tisztítását és fertőtlenítését az edény használójával kötött külön szerződés alapján, térítés ellenében a közszolgáltató átvállalhatja.

25. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy a kapu közelében vagy a kijelölt gyűjtőponton elhelyezni. A kijelölt gyűjtőpontok helyét a 3. melléklet tartalmazza.

(2) *  A tárolóedényt legkorábban a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, és azt a szállítást követően az ingatlanhasználó köteles a közterületről eltávolítani, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezés esetét.

(3) Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket a közszolgáltatónak való átadás végett közterületre - a forgalom akadályozása, illetve városképi okokból - nem lehet kihelyezni, ott a tárolóedények ürítésre történő kihelyezéséről az ingatlanhasználó gondoskodik.

26. § (1) Az ingatlanhasználó a tárolóedényeket az ingatlan területén belül, illetve zárható helyiségben vagy zárható tárolóban köteles elhelyezni úgy, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. A tárolóedényeket csak a 25. § (2) bekezdésben megjelölt időtartamban lehet közterületen elhelyezni, kivéve a 770 literes és az 1100 literes tárolóedényeket. Ahol 770 liternél kisebb űrméretű tárolóedények elhelyezése az ingatlanon belül nem lehetséges, ott a tulajdonos kérelmére - egyedi elbírálás alapján -, a gyűjtőedény közterületen tartósan a közterület használatára vonatkozó hatósági engedély alapján helyezhető el.

(2) Az ingatlanhasználónak télen szükség esetén - a tárolóhely és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, síkosságmentesítésre alkalmas anyaggal felszórni, hogy a tartályok mozgatása akadályba ne ütközzék.

(3) *  Nem megengedett a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.

(4) *  Az ingatlanhasználó a nála keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot saját tárolóedényébe köteles gyűjteni. Nem megengedett a hulladékot közterületen elhagyni vagy a más tulajdonában, használatában lévő hulladékgyűjtő edénybe elhelyezni.

(5) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról, javításáról a mindenkori ingatlanhasználónak kell gondoskodnia.

(6) *  Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemeiben bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben az ingatlanhasználó 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván.

V. Fejezet

A gazdálkodó szervezet települési hulladékkal kapcsolatos feladatai

13. A gazdálkodó szervezet jogai és kötelezettségei

27. § (1) A gazdálkodó szervezet jogaira és kötelezettségeire a IV. fejezet rendelkezéseit alkalmazni kell.

(2) *  A települési hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a gazdálkodó szervezetek Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén azzal a közszolgáltatóval jogosultak és kötelesek megkötni, amellyel az Önkormányzatnak érvényes közszolgáltatói szerződése van.

(3) *  A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemeiben bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben a gazdálkodó szervezet 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván. A szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni a tárolóedény lecseréléséről.

(4) *  Ha az (1) bekezdésben említett, vagy a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az (2) bekezdésben foglalt kötelezettség ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.

(5) Azt a gazdálkodó szervezetet, amely a jegyző által vezetett nyilvántartásban nem szerepel és hulladékgazdálkodási kötelezettségének nem tesz eleget, a Közszolgáltató felhívja a hulladékkeletkezés tényének és mennyiségének bejelentésére és a szerződés megkötésére.

(6) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségének a Közszolgáltató által megjelölt határidőre, a Közszolgáltató a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását, továbbá igazolt költségének és kárának megtérítését. A kár mértékének megállapításánál a gazdálkodó szervezetnél keletkezett hulladékmennyiség alapján a rendelet 3. melléklete szerinti díjazást kell alapul venni.

(7) A gazdálkodó szervezetek - a 19. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat elkülönítetten gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni, függetlenül a végzett tevékenység jellegétől. Lakossági tárolóedény esetében gazdálkodó szervezet részére befogadó nyilatkozat nem adható.

(8) A gazdálkodó szervezetekkel kötendő közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a Közszolgáltatót és a gazdálkodó szervezetet cégjegyzékszerűen, cégjegyzékszám, név, székhely szerint, az adószámot és a bankszámlaszámot is feltüntetve.

(9) A szerződésben meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

b) a teljesítés helyét és módját,

c) a gazdálkodó szervezet által használt gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,

d) az ürítés gyakoriságát,

(10) A szerződésben rendelkezni kell továbbá:

a) a közszolgáltatási díjról,

b) a közszolgáltatási díj megfizetésének módjáról,

c) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeiről,

d) az irányadó jogszabályok meghatározásáról

(11) *  A gazdálkodó szervezet a szerződést írásban, 30 napos határidővel akkor mondhatja fel, ha

a) Szekszárd közigazgatási területén megszűnt az a tevékenysége, amellyel összefüggésben települési szilárdhulladéka keletkezett és a jegyző által vezetett nyilvántartásból igazoltan törölték, vagy

b) a tevékenységgel összefüggésben keletkezett települési szilárdhulladékának kezeléséről a továbbiakban a jelen rendeletben foglaltak szerint nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik és a jegyző által vezetett nyilvántartásból igazoltan törölték, vagy

c) a Közszolgáltatónak megszűnik az e rendelet szabályain alapuló, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó kizárólagos jogosítványa.

(12) A szerződés felmondása esetén a Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet között a szerződés akkor szűnik meg, ha a gazdálkodó szervezet igazolja, hogy a jelen rendelet szerinti jegyzői nyilvántartásból törölték. A szerződésnek a (10) bekezdés c) pont alapján történő felmondása esetén a Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet között a szerződés a felmondási idő utolsó napján szűnik meg.

(13) *  A Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék tekintetében külön szerződést köthet (ideértendő a soron kívüli lomtalanítás, inert hulladék elszállítása, gazdálkodó szervezetek esetében: elkülönítetten gyűjtött hulladék-összetevők begyűjtése).

(14) A gazdálkodó szervezetek tárolóedényeinek tisztítása külön megrendelés alapján történhet.

(15) Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli szolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezet tevékenységét két naptári hónapnál hosszabb ideig nem gyakorolja, és annak várható időtartamát előzetesen (legalább 15 nappal korában) írásban (a közszolgáltató ügyfélszolgálatán leadott nyilatkozattal, faxon, illetve levél formában) bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha a gazdálkodó szervezet a szüneteltetési időtartam lejárta előtt tevékenységét ismételten megkezdi, annak tényét legalább 3 nappal korábban a közszolgáltatónak bejelenti.

VI. Fejezet

A közszolgáltató települési hulladékkal kapcsolatos feladatai

14. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

28. § (1) A tárolóedény a közszolgáltatótól - előzetes megrendelés alapján - megvásárolható vagy bérbe vehető.

(2) A bérbe adott tárolóedények felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.

(3) A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal úgy végezni, hogy a hulladék se a szállító járműbe történő ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródhasson szét, ne porozhasson és környezetszennyezést ne idézzen elő.

(4) A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlanhasználót terheli.

(5) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a tárolóedény mindenkori tulajdonosának kell gondoskodnia.

(6) *  A nagy darabos hulladék (lom) - lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben használhatatlanná vált, nagyobb háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság - szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül évente egy alkalommal, megrendelés alapján - gondoskodik. A házhoz menő lomtalanítás időpontját az ingatlanhasználó és a Szolgáltató egyezteti, a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást a Közszolgáltató adja, melynek feltételeit a Közszolgáltató állapítja meg.

(7) A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.

(8) Amennyiben a szállítási nap ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, és a közszolgáltató az ünnepnapon, illetve a munkaszüneti napon nem végzi el a szállítást, úgy a közszolgáltató köteles hulladékszállítási kötelezettségének az ünnepnapot, illetve a munkaszüneti napot követő első munkanapon eleget tenni.

(9) Amennyiben a szállítás az ingatlanhasználó hibájából marad el, akkor az elszállításra csak a következő szállítási napon kerül sor, kivéve, ha a használó a szállítást megrendeli, de ez esetben a közszolgáltató ezt külön díj felszámolásával végzi el.

(10) *  Amennyiben a közszolgáltatót a Ptk. szerint minősülő elháríthatatlan ok - ideértve amikor a közszolgáltató rendszeresített járművével a gyűjtőedényt nem tudja megközelíteni - akadályozta a közszolgáltatás ellátásában, úgy köteles azt az akadály elhárulását követő legrövidebb időn belül pótolni.

29. § *  Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal együttesen köteles a változás tényét 8 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új használó és a közszolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön. Ugyancsak be kell jelenteni a tárolóedény méretében bekövetkezett változást is. A bejelentést követő hónap 1. napjáig fennálló hulladékszállítási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.

VII. Fejezet

Díjak meghatározása

15. A közszolgáltatás díja

30. § (1) *  Az ingatlanhasználók (magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek, intézmények, stb) a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni. A közszolgáltatás ellenértékét a kötelezettek, beleértve a magánszemélyeknek a társasház üzemeltetésre létrehozott szervezetét is, 2016. április 1. napjától kezdődően a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek (a továbbiakban: Koordináló szerv) fizetik meg.

(2) *  A hulladékgazdálkodási díj megállapítására és szabályozására vonatkozó előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 46-52. §-ai határozzák meg.

(3) *  A közszolgáltatási díjról - 2016. április 1. napjától kezdődően - a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát a magánszemélyek és a magánszemélynek a társasház üzemeltetésre létrehozott szervezet részére, a gazdálkodó szervezetek, intézmények részére.

(4) *  Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az a kötelezett, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy számára a közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(5) * 

(6) *  A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által megküldött számla alapján köteles megfizetni az ingatlanhasználó.

31. § (1) *  A közszolgáltatás igénybevételéért a 30. § (1) bekezdés szerint díjfizetésre kötelezett ingatlanhasználókat terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 2016. április 1. napjától a Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.

(2) Az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék magába foglalja a tőkét, az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamatot, valamint a behajtás egyéb költségeit.

(3) *  Amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelen, a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek megfizetését a közszolgáltató - 2016. április 1. napját követően keletkezett díjhátralékot a Koordináló szerv - az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől követelheti. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges.

VIII. Fejezet

Közterületi hulladék

16. Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása

32. § (1) A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékot kizárólag a kijelölt hulladéklerakóban (14. § (1) bekezdés) lehet elhelyezni, amelyről az Önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján gondoskodik.

(2) Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az Önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodik.

IX. Fejezet

Elkülönített hulladékgyűjtés * 

17. Települési hulladék egyes összetevőinek elkülönített gyűjtése

33. § (1) *  A települési hulladék egyes újrahasznosítható összetevőinek - papír, műanyag, üveg, fém, zöld - elkülönített gyűjtése a hulladékudvarokban és a közszolgáltató által szervezett házhoz menő elkülönített gyűjtéssel történik.

(2) Az elkülönített gyűjtésben résztvevő magánszemélyek az (1) bekezdésben meghatározott elkülönített gyűjtésre létesített gyűjtőhelyek és/vagy az elkülönítetten gyűjtött hulladék begyűjtésére szervezett járat igénybevételéért külön díjat nem kötelesek fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti őket az egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól.

(3) *  A házhoz menő elkülönített hulladék gyűjtésekor a társasházak esetében 1100 literes matricával ellátott edény biztosítja a papír, műanyag és 240 literes matricával ellátott edény biztosítja az üveg elkülönített gyűjtését. Családi házas övezetekben az ingatlanhasználók részére a közszolgáltató ingyenes használatra biztosít elkülönített hulladék gyűjtésére alkalmas hulladékgyűjtő edényt. Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató megállapodás keretében rögzíti a használat feltételeit.

(4) *  A közszolgáltató csak az általa meghatározott napon és csak a megfelelő formában és módon kihelyezett elkülönített hulladékot köteles elszállítani.

(5) *  A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a gyűjtött hulladék fajtáját és a gyűjtés időpontját.

18. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások * 

33/A. § *  (1) Aki a 60 literes gyűjtőedényre vonatkozó jogosultság megszűnésére vonatkozó, a 16. § (8) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Az eljárás lefolytatására a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 15/2016. (V. 2.) önkormányzati rendeletet kell alkalmazni.

X. Fejezet

Záró rendelkezések

34. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

34/A. § *  E rendelet 5. melléklete szerinti kijelölt gyűjtőhelyeket a közszolgáltató 2016. december 31. napjáig megszünteti, helyette házhoz menő elkülönített gyűjtést szervez heti rendszerességgel.

35. § * 

36. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző távollétében:


Horváth István s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2014. február 4.

Dr. Göttlinger István s. k.
aljegyző

1. melléklet az 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

A közszolgáltatásba bevont területek utcajegyzéke

1. Ady Endre utca

2. Akácfa utca

3. Alisca utca

4. Alkony utca

5. Alkotmány utca

6. Allende utca

7. Arany János utca

8. Aranytó utca

9. Árnyas utca

10. Árok utca

11. Árpád utca

12. Árvízkapu

13. Augusz Imre utca

14. Babits Mihály utca

15. Bajcsy-Zsilinszky utca

16. Baka utca

17. Bakony utca

18. Bakta köz

19. Balassa utca

20. Bálint köz

21. Baranya- völgy

22. Barát János utca

23. Barátság utca

24. Barázda utca

25. Bartina utca

26. Bartók Béla utca

27. Batthyány utca

28. Béke telep utca

29. Béla király tér

30. Bem utca

31. Benczúr utca

32. Benedek apát utca

33. Bercsényi utca

34. Béri Balogh Ádám utca

35. Berzsenyi utca

36. Bethlen Gábor utca

37. Bezerédj utca

38. Bocskai köz

39. Bocskai utca

40. Bodza utca

41. Bogyiszlói út

42. Bólyai János utca

43. Bor utca

44. Borostyán utca

45. Bottyánhegy ltp.

46. Bródy köz

47. *  Bródy Sándor utca

48. Búzavirág utca

49. Bükk utca

50. Cinka utca

51. Csaba utca

52. Csalogány utca

53. Csap utca

54. Csapó Dániel utca

55. Csatári utca

56. Csengey Dénes utca

57. Cserfa utca

58. Cserhát utca

59. Cseri János utca

60. Csokonai utca

61. Csonka

62. Csopak utca

63. Damjanich utca

64. *  Dicenty Dezső utca

65. Dienes Valéria utca

66. Dobó István utca

67. Dózsa György utca

68. Dr. Berze Nagy János utca

69. Dr. Hadnagy Albert utca

70. Dr. Hirling Ádám utca

71. Dr. Nagy István utca

72. Dr. Szakály Ferenc utca

73. Dr. Tóth Lajos utca

74. Dűlő utca

75. Ebes utca

76. Előhegyi utca

77. Epreskert utca

78. Erkel Ferenc utca

79. Esze Tamás utca

80. Ezerjó köz

81. Ezerjó utca

82. Faddivölgy utca

83. Fagyöngy utca

84. Fáy András utca

85. Flórián utca

86. Fürdőház utca

87. Fürt utca

88. Garay tér

89. Garay udvar

90. Gárdonyi Géza utca

91. Gemenc utca

92. Halas utca

93. Harang utca

94. Hársfa utca

95. Háry János utca

96. Hegyalja utca

97. Herman Ottó utca

98. Holdfény utca

99. Holub József utca

100. Honvéd utca

101. Horváth Károly utca

102. Hrabovszky utca

103. Hunyadi utca

104. Ibolya utca

105. Illyés Gyula utca

106. Istifán gödre

107. Jácint utca

109. Jedlik Ányos utca

110. Jelky András utca

111. Jókai Mór utca

112. József Attila utca

113. Kablár köz

114. Kadarka köz

115. Kadarka ltp.

116. Kadarka utca

117. Kálvária utca

118. Kálvin tér

119. Kandó Kálmán utca

120. Kapisztrán utca

121. Kápolna tér

122. Katona József utca

123. Kerámia utca

124. Kerékhegy utca

125. Kertész utca

126. Keselyűs

127. Keselyűsi út

128. Kilátó utca

129. Kinizsi utca

130. Kisbödő utca

131. Kisfaludy utca

132. Kiskadarka utca

133. Kiskorzó tér

134. Kiss János utca

135. Klapka György utca

136. Klapka ltp.

137. Kodály Zoltán utca

138. Korsófölde utca

139. Kossuth Lajos utca

140. Kölcsey ltp.

141. *  Kőrösi Csoma Sándor utca

142. Kurta utca

143. Kuruc utca

144. Lajos király utca

145. Lehel utca

146. Leopold Lajos utca

147. Létay Menyhért utca

148. Liszt Ferenc tér

149. Liszt Ferenc utca

150. Lisztesvölgy utca

151. Lőtér köz

152. Lugas

153. Luther tér

154. Madách Imre utca

155. Magyar Sándor utca

156. Major utca

158. Mattioni Eszter utca

159. Mátyás király utca

160. Mecsek utca

161. Mérey utca

162. Mészáros Lázár utca

163. Mészöly Miklós utca

164. Mikes utca

165. Móricz Zsigmond utca

166. Munkácsy utca

167. Muskotály utca

168. Nagybödő utca

169. Napfény utca

170. Nefelejcs köz

171. Nefelejcs utca

172. Nyámánd puszta

173. Nyár utca

174. Obsitos utca

175. Orgona utca

176. Otthon utca

177. Óvoda utca

178. Ózsák puszta

179. Palánk puszta

180. Palánki út

181. Parászta utca

182. Páskum utca

183. Pásztor utca

184. Patak utca

185. Pázmány tér

186. Perczel Mór utca

187. Petőfi utca

188. Piac tér

189. Pollack ltp.

190. Pollack Mihály utca

191. Présház utca

192. Puskás Tivadar utca

193. Rákóczi utca

194. Remete utca

195. Rizling utca

196. Roboz Zoltán utca

197. Rózsa utca

198. Rózsamáj utca

199. *  Rozsnyay Mátyás utca

200. Rövidvölgy

201. Sárköz utca

202. Sárvíz utca

203. Selyem utca

204. Semmelweis utca

205. Sipos Márton utca

206. Sport utca

207. Szabó Dezső utca

208. Széchenyi utca

209. Székely Bertalan utca

210. Szent László utca

211. Dr. Szentgáli Gyula utca

212. Szent-Györgyi Albert utca

213. Szilas utca

214. Szluha György utca

215. Szőlő utca

216. Szőlőhegy utca

217. Szt.István tér

218. Szüret utca

219. Találka tér

220. Táncsics Mihály utca

221. Tanya utca

222. Tartsay ltp.

223. Tartsay Vilmos utca

224. Tavasz utca

225. Tinódi utca

226. Toldi utca

227. Tolnai Lajos utca

228. Tompa utca

229. Tormay Béla utca

230. Tüske

231. Tűzér utca

232. Újfalussy Imre utca

233. Vadász utca

234. Vak Bottyán utca

235. Vár köz

236. Vasvári Pál utca

237. Venyige utca

238. Vessző utca

239. Vincellér utca”

240. Viola utca

241. Vitéz utca

242. Vörösmarty utca

243. Wesselényi utca

244. Wigand János tér

245. Wossinsky ltp.

246. Ybl Miklós ltp.

247. Ybl Miklós utca

248. Zápor utca

249. Zöldkert utca

250. Zrínyi utca

2. melléklet az 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez * 

Választható szabványos tárolóedények

Választható szabványos (DIN) tárolóedények a rendelet 15. § (3) bekezdésének megfelelően:

60 literes tárolóedény

70 literes tárolóedény

80 literes tárolóedény

110 literes tárolóedény

120 literes tárolóedény

140 literes tárolóedény

145 literes tárolóedény

180 literes tárolóedény

240 literes tárolóedény

770 literes tárolóedény

1100 literes tárolóedény

70 literes közszolgáltató emblémájával ellátott zsák

3. melléklet az 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez * 

Gyűjtőpontok

GYŰJTŐPONTOK
sor sz. Utcanév Gyűjtőpont
1. Benedek apát utca Mérey - Benedek apát utca kereszteződése
2. Bercsényi utca Szabó Dezső utca 1.
3. Borzsák utca Bocskai köz 5.
4. Bródy Sándor utca 116 sz.-118 sz. lévő közből Bródy Sándor utca 116.
5. Dorogi köz Dorogi köz 4.
6. Garay udvar Vásárcsarnok északi oldalán elhelyezett edénytároló
7. Halas utca közökből Halas utca
8. Harmat utca Szőlőhegy utca 116.
9. Hosszúvölgy Bocskai 53 sz.
10. Iván völgy Sárköz utca 24, buszmegálló mellé
11. Kender gyár Támpontos kézbesítő ládák mellett
12. Búzavirág közökből Búzavirág utca
13. Madách Imre utca Madách Imre utca elején
14. Muskátli utca Szőlőhegy utca 116.
15. Nagybödő szurdikból Nagybödő 4.
16. Pince utca Kossuth Lajos utca 58.
17. Puttonyos utca Cinka utca 64.
18. Rózsa utca 15 - 39. Rózsa utca 14.
19. Rövidvölgy Kerékhegyi buszforduló
20. Séd köz Séd köz 25.
21. Széchenyi utca keleti oldala a 40.sz.-tól Arany János utca 21-31. belső parkoló
22. Szekér utca Szőlőhegy utca 116.
23. Szent István tér 1-5. Belső udvar
24. Táncsics köz A Táncsics közt megosztó kereszteződésben, a garázsok mellett
25. Vendel utca Zöldkert utca keleti oldal
26. Zengő utca Szőlőhegy utca 116.

4. melléklet az 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez * 

Adatbejelentő lap magánszemélyek részére

Alulírott, ............................................................................ (név) települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási szerződés megkötése / módosítása céljából az alábbiak szerint nyilatkozom.

A közszolgáltatással érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

..................................................................................................................................

A) Az ingatlantulajdonos azonosító adatai:

1. Ingatlantulajdonos adatai: 2. Bérlő/Használó adatai:
Név:..................................................................................... Név:..............................................................................
Születési név: ..................................................................... Születési név: ..............................................................
Lakcím:............................................................................... Lakcím:.........................................................................
Születési hely, idő:............................................................. Születési hely, idő:.......................................................
Anyja neve:......................................................................... Anyja neve:..................................................................
Adóazonosító:.................................................................... Adóazonosító:............................................................ .

B)

Heti szállítási mennyiség
szerződés szerint
60 literes 70 literes 80 literes 110/120 literes 140 literes 145 literes 180 literes 240 literes 770 literes 1100 literes
Hulladék-tároló edény 60 literes 70 literes 80 literes 110 literes 120 literes 140 literes 145 literes 180 literes 240 literes 770/ 1100
literes
Bérelt:

Saját:
Bérelt:

Saját:
Bérelt:

Saját:
Bérelt:

Saját:
Bérelt:

Saját:
Bérelt:

Saját:
Bérelt:

Saját:
Bérelt:

Saját:
Bérelt:

Saját:
Bérelt:

Saját:

Kérjük a megfelelő részt X -szel jelölni!

A 60 literes gyűjtőedényt a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó magánszemély választhatja. A jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, - hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja -, a települési önkormányzata által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja.

A hulladékgyűjtő beszerzése az ingatlanhasználó feladata. Az edényzet rendelkezésre állásáról az ingatlant használó tájékoztatni köteles a közszolgáltatót. A szolgáltatás igénybevétele a bejelentést követő hónap első napjától kezdődik.

C) A fizetés módja * :

|__| átutalással

|__| közszolgáltató által megküldött csekken

Vállalom, hogy lakcímem megváltozása, elköltözésem, ingatlanom elidegenítése, az ingatlan használatának szünetelése, a tárolóedény, illetve annak számában történő megváltozása esetén ennek tényét 8 napon belül, írásban bejelentem a közszolgáltatónak.

Kelt: ................................................................

..........................................................
aláírás

5. melléklet az 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelethez *