Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 13/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5.) bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4.) bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.) bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont 1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Jogi és Közbiztonsági Tanácsnok véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyűlésére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2013. évi halmozódástól mentes bevételeinek főösszegét 11 825 035 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában önállóan működő intézmények működési 2013. évi bevételeinek teljesítését az I.B. mérleg szerint fogadja el 783 605 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2013. évi bevételeinek teljesítését az I.B. mérleg szerint 1 420 004 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel elfogadja.

3. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2013. évi halmozódás mentes kiadásainak főösszegét 11 308 536 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában önállóan működő intézmények működési 2013. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 725 873 ezer Ft főösszeggel az I.B. mérleg szerint hagyja jóvá.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2013. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 1 183 011 ezer Ft főösszeggel az I.B. mérleg szerint jóváhagyja.

4. § (1) A Normatív hozzájárulás elszámolásának részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2013. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget az I. A. mérleg tartalmazza.

(3) A 2013. december 31-én fennálló hitelállományt a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az adóelengedést a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat létszámkeretének megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.

(6) A 2013. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolását a 13. melléklet tartalmazza.

(8) A 2013. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolását a 14. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti egyszerűsített mérlegét a Közgyűlés a 15. melléklet szerint 41 904 309 ezer Ft-ban állapítja meg.

(10) Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatokat a 16. melléklet tartalmazza.

(11) Az áthúzódó kötelezettségek listáját a 17. melléklet tartalmazza.

(12) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. december 31.-i Vagyongazdálkodási Alapját a 18. melléklet tartalmazza.

(13) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. december 31.-i Vagyonkimutatását 19. melléklet tartalmazza.

(14) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. december 31.-i egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás a 20. melléklet tartalmazza.

(15) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. december 31.-i intézményi pénzmaradvány elszámolását a 21. melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye

5. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 13. melléklet tartalmazza. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált pénzmaradványát 954 684 ezer Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány tartalmazza a társulások pénzmaradványát is.

4. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

6. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző távollétében:
Horváth István s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2014. május 8.

Dr. Göttlinger István s. k.
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Mellékletek a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 13/2014. (V. 8.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére