Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre, a 3. § pedig a bizottságok nem képviselő tagjaira is.

(2) A képviselőket - a megbízólevelük átvételétől megbízatásuk megszűnéséig - tisztségeik számától függetlenül a 2. § szerinti tiszteletdíj illeti meg.

(3) A bizottsági elnököket és a tanácsnokot - a megválasztásának időpontjától megbízatásuk megszűnéséig - tisztségeik számától függetlenül a 2. § szerinti tiszteletdíj illeti meg.

2. Tiszteletdíj

2. § (1) *  A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) százharmincezer-kettőszáz forint.

(2) A bizottság elnökeit és a tanácsnokot havonta, a képviselői alapdíjon felül az alapdíj 72%-ának megfelelő összegű tiszteletdíj illeti meg.

(3) A tiszteletdíj havonta, a tárgyhót követő hó 3. napjáig esedékes, kifizetéséről a jegyző gondoskodik.

3. Költségtérítés

3. § (1) A képviselőnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (3) bekezdése alapján adható költségtérítés.

(2) A képviselők és a Közgyűlés bizottságának nem képviselő tagjai részére az (1) bekezdés alapján - tisztségük betöltése, illetve megbízatásuk időtartama alatt egy járműre szólóan - a város minden parkoló területére érvényes bérlet általa előlegezett költsége az Önkormányzat nevére szóló számla alapján megtéríthető.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2014. november 20-án 21.00 órakor lép hatályba.

5. § * 

Ács Rezső s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2014. november 20. 20.50 óra

Dr. Göttlinger István s. k.
jegyzőt helyettesítő aljegyző

  Vissza az oldal tetejére