Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete

a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdésében és 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint 16/A. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 25. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. Rendelet hatálya

1. § *  (1) E rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a helyi közutakon, az önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kijelölt, közúti jelzőtáblával és díjfizetési kötelezettségre utaló kiegészítő táblával megjelölt, díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területekre (a továbbiakban: fizető parkoló), továbbá a nem fizető parkolókra terjed ki.

(2) A rendelet hatálya a rendeletben meghatározott esetekben kiterjed a Szekszárd, Bezerédj utca 10. számú épület melletti „várakozni tilos, kivéve engedéllyel” táblával ellátott, önkormányzat tulajdonában álló területre.

(3) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi önkormányzati fizető és nem fizető parkolót igénybe vevő közúti járműre.

(4) A rendelet hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt fizető és nem fizető parkolót igénybe vevő gépjármű vezetőjére, amennyiben a vezető személye nem állapítható meg, úgy a gépjármű tulajdonosára, illetve üzembentartójára.

2. Fogalom meghatározások

2. § A rendelet alkalmazása szempontjából:

1. fizető parkolási övezet: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17. §-a (1) bekezdésének e/2. pontjában meghatározott módon kijelölt terület, amelynek határain belül a járművel történő várakozásért az igénybevevőnek e rendelet 5. §-a (4) bekezdésében meghatározott időszakban díjat kell fizetni.

2. jármű: közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is. A mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi erővel tolt vagy hajtott kerekes szék és a gépi meghajtású kerekes szék - ha sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes -, továbbá a gyermekkocsi és a talicska azonban nem minősül járműnek. Az ilyen eszközökkel közlekedő személyek gyalogosoknak minősülnek.

3. üzemeltető: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. (székhely: Szekszárd, Bezerédj u. 2.)

4. tulajdonos: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata.

5. * 

3. Parkolóhelyek üzemeltetése

3. § (1) Az egyes létesítményekhez szükséges parkolóhelyek számát, valamint az új létesítmények építésével egyidejűleg kialakítandó parkolóhelyek mennyiségét, minőségét a mindenkori vonatkozó építési jogszabályok előírásait alkalmazva kell meghatározni.

(2) Az (1) bekezdés szerint létesített parkolóhelyekre az építés ténye és megvalósítása nem biztosít korlátlan használatot és fizető parkoló esetében díjmentességet az építtetőnek.

4. § (1) *  A parkolóhelyek üzemeltetése a tulajdonos, vagy az általa megbízott üzemeltető feladatát képezi.

(2) Az üzemeltető köteles a fizető parkoló járműközlekedésre alkalmas állapotáról és tisztántartásáról egész évben gondoskodni.

(3) *  A tulajdonos és az üzemeltető - külön szerződéssel - jogosult a kintlévőségek kezelésére és behajtására szervezetet létrehozni, vagy a kintlévőségek kezelésével és behajtásával ilyen tevékenységet folytató szervezetet megbízni.

5. § (1) A parkolóhelyek üzemeltethetők:

a) fizető parkolóként vagy fizető parkolási övezetként,

b) *  nem fizető parkolóként.

(2) A fizető parkolóknál a „Várakozóhely” közúti jelzőtábla és alatta „fizető” vagy a „várakozást ellenőrző óra (parkométer)” kiegészítő táblát kell elhelyezni, a fizető parkolási övezetnél az övezet kezdetét és végét a KRESZ-ben meghatározott jelzőtáblákkal kell jelezni, valamint a külföldiek által is nyilvánvalóan értelmezhető módon fel kell tüntetni a parkolási díjat és a díjfizetési kötelezettség időbeni korlátozását.

(3) A fizető parkolók használatáért és a fizető parkolási övezet határain belüli területen járművel történő várakozásért - az üzemeltető által meghatározott és jelzett módon - parkolási díjat kell fizetni.

(4) A fizetési kötelezettség az e rendelet hatálya alá tartozó parkolóhelyekre az alábbiak szerint terjed ki:

a) hétfő, kedd, szerda, csütörtök és pénteki napokon minden fizető parkolóban és parkolási övezetben: 7.30 - 17.30 óra között;

b) szombati napokon az 1. díjzónába tartozó fizető parkolási övezet területén: 7.30 - 12.00 óra között.

(5) A fizető parkolónak kijelölt várakozási helyek a (4) bekezdésben meghatározott időtartamokon belül is díjmentesen vehetők igénybe munkaszüneti nappá nyilvánított állami ünnepnapokon, továbbá a december 27 - 31. közötti időszakban, valamint kiemelt városi rendezvényekhez kapcsolódóan Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere (továbbiakban: polgármester) külön engedélye alapján.

(6) *  Az üzemeltető közérdekű célból, eseti jelleggel - a polgármester előzetes egyetértésével - a parkolóhelyek térítésmentes használatát engedélyezheti, illetve dönthet a parkolóhelyek rendezvény céljára történő lezárásáról a rendező szerv, vagy személy kérésére. A kedvezmény a térítésmentesen biztosított parkolóhelyek számának megfelelő kezelési díj megfizetése mellett vehető igénybe.

(7) *  Ideiglenesen (legfeljebb hat hónap) időtartamra létesítendő fizető parkolók eseti kijelöléséről, illetve fizető parkolókban a díjfizetési kötelezettség ideiglenes (legfeljebb hat hónap) időtartamra szóló szüneteltetéséről - az üzemeltető véleményének kikérését követően - a Közgyűlés, illetőleg a két közgyűlési ülés közötti időtartamban a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt.

(8) *  A Közgyűlés Szekszárd Megyei Jogú Városban a következő utcák által határolt területen belül jelöli ki a fizető parkolási övezetet:

Széchenyi utca - Szent László utca - Flórián utca - Béla király tér - Bezerédj utca - Széchenyi utca - Béri Balogh Ádám utca - Wesselényi utca - Arany János utca - Perczel Mór utca - Csokonai utca - Mikes utca - Szent István tér - Mészáros Lázár utca - Tinódi utca - Széchenyi utca.

(9) *  A (8) bekezdés szerinti fizető parkolási övezet díjzónákba sorolása a következő:

a) 1. díjzóna:

aa) Vár köz,

ab) Béla király tér,

ac) Bezerédj utca,

ad) Arany János utca, Arany János utcai tömbbelső,

ae) Találka tértől délre lévő parkolók,

af) Augusz Imre utca nyugati oldala,

ag) Kiskorzó tér,

ah) Auchan Áruház mögötti parkolók,

aj) Kölcsey ltp. 1-2. szám előtti parkolók,

ak) Babits Mihály Kulturális Központ nyugati oldalán lévő parkolók.

b) 2. díjzóna:

ba) Bezerédj utca - Garay tér - Széchenyi utca által határolt tömbbelső,

bb) Wesselényi utca (Coop ABC-től a volt SZÜV székházig terjedő parkolók),

bc) Perczel Mór utca,

bd) Dr. Szentgáli Gyula utca,

be) Csokonai utca a Mikes utcáig terjedően,

bf) Babits Mihály Kulturális Központ keleti oldalán lévő parkolók a Mészáros Lázár utcáig terjedően,

bg) Augusz Imre utca keleti oldala,

bh) Wosinsky Mór ltp.,

bi) Kölcsey ltp.,

bj) Tinódi utca.

bk) Béri Balogh Ádám utca 5-7. (Tolna Megyei Balassa János Kórház bejáratánál található parkolók) - a parkolás első órája ingyenes, azzal, hogy minimálisan tizenöt percnek megfelelő - az 1. melléklet szerinti - díjat alkalmanként meg kell fizetni, mely egy óra tizenöt perc parkolási időre jogosít.

(10) A fizető parkoló övezetek területi kiterjesztésére vagy az övezeti besorolás megváltoztatására - az üzemeltető kezdeményezésére - a Közgyűlés jogosult.

(11) *  Anélkül, hogy a gépjármű helyzetét megváltoztatnák, maximum 10 óra időtartamban engedélyezett a parkolás térítés ellenében is a rendelet 5. § (4) bekezdésében meghatározott fizető időszak ideje alatt azzal, hogy ezen rendelkezés a bérlettel, a parkolási igazolvánnyal, valamint a Szekszárd Város Közlekedési Kártyával történő parkolásra nem vonatkozik.

(11a) *  Az egyes díjzónákon belül a Közgyűlés, illetve átruházott hatáskörben a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletben kijelölt bizottság jogosult úgynevezett, „lakótelepi parkolási övezeteket” kijelölni, amelyeket a KRESZ 14. § (1) bekezdés n) pontja szerinti, „Mindkét irányból behajtani tilos, kivéve engedéllyel” jelzőtáblával kell jelölni. A lakótelepi parkolási övezetek a közúti jelzőtáblán megjelölt időszakban nem fizető parkolóként üzemelnek.

(12) *  A KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2) pontjában meghatározott módon kijelölt, alább körülhatárolt területeken legfeljebb 2 óra időtartamig lehet várakozni munkanapokon 7.30 - 17.30 óra között:

1. Babits Mihály utca.;

2. Flórián utca - Mérey utca sarka (tömbbelső);

3. Szent László utca (körforgalomtól a Dózsa György utcai kereszteződésig);

4. Táncsics Mihály utca (Táncsics Mihály közig terjedően);

5. Kossuth Lajos utca (Szent László utca - Kossuth Lajos utca 68. között);

6. Rákóczi utca (Mátyás k. király utcától a Szluha György utcáig terjedő szakasz);

7. Mátyás király utca a Zrínyi utcai kereszteződésig;

8. Petőfi Sándor utca - Csaba utca - Árpád utca (Szluha György utcáig);

9. Zrínyi utca (Mátyás király utca - Tinódi utca között);

10. Mészáros Lázár utca (Zrínyi utca - Wosinsky Mór ltp-ig);

11. Kinizsi utca;

12. Mikes utca;

13. A Wesselényi utcának a fizető övezetet követő szakasza;

14. Jókai utca (Tűzoltóság-kis Posta közti parkolók);

15. Vasvári Pál utca (Wesselényi utcától a Dienes Valéria utcáig);

16. Dienes Valéria utca (Vasvári Pál utca - Csengey Dénes utca között);

17. Wesselényi utca 3-13.;

18. Alkotmány utca - Béri Balogh Ádám ltp. körüli parkolók;

19. Béri Balogh Ádám utca 23-37. előtti parkolók;

20. Rákóczi u. 84-92. előtti parkolók;

21. Szent-Györgyi Albert utca 2-6. számú épületek előtti parkoló terület;

22. Hunyadi utca 4. számú épülettől nyugatra található parkoló terület;

23. Kiskadarka utca - Hermann Ottó utca 2. sz. épület előtti parkoló terület;

24. Szent-Györgyi Albert utca (Holub utca - Vasvári Pál utca között);

25. Kadarka ltp.,

27. Dózsa György utca,

28. Vörösmarty utca.

29. *  Toldi utca,

30. *  Bajcsy Zsilinszky utca 7-9. számú épülettől délre található parkoló terület.

31. *  Holub József utca 1-4. számú épületek körüli parkolók (beleértve a Hunyadi János utca 1-3. számú épületektől délre található parkolókat is)

(12a) *  A KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2) pontjában meghatározott módon kijelölt, alább körülhatárolt területeken legfeljebb 2 óra időtartamig lehet várakozni munkanapokon 7.30 - 19.30 óra között:

1. Ybl Miklós utca;

2. Ybl Miklós lakótelep.

(13) A (12) bekezdésben meghatározott esetben a várakozás megkezdésének időpontját a járművön - gépkocsi esetében a jármű szélvédő üvege mögött - elhelyezett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávozása nélkül megváltoztatni tilos.

(14) *  A gépjárművel a parkolóhelyet - a lakóhelyi parkolási igazolólappal történő parkolás esetét, illetve a 7. § (4) bekezdésében szabályozott esetet kivéve - a (12) bekezdés szerinti 2 órás időtartam lejárta után el kell hagyni. A várakozási időtartam nem hosszabbítható meg. A lakóhelyi parkolási igazolólap, valamint a (11a) bekezdés szerinti behajtási engedély kiadásánál a rendelet 7. § (1) - (2) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

4. Parkolási díjak

6. § (1) *  A jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott parkolási díj megfizetését érvényes parkolójeggyel, mobiltelefonon megvásárolt parkolási jogosultsággal, vagy az üzemeltető által kiállított parkoló bérlettel, illetve számlával kell igazolni.

(2) A parkolási díjtételeket a Közgyűlés a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kkt.) foglaltak figyelembevételével évente állapítja meg.

(3) A fizető parkolási övezeten belül személygépkocsik, ezek vontatmányai, 2500 kg össztömeget meg nem haladó kis tehergépkocsik, motorkerékpárok (oldalkocsival is) és segéd-motorkerékpárok várakozhatnak. A három, vagy annál több kerekű motorkerékpárokért, segéd-motorkerékpárokért, az oldalkocsis motorkerékpárokért, a kis tehergépkocsikért, a személygépkocsik vontatmányáért (pótkocsi, félpótkocsi, lakókocsi, stb.) a személygépkocsival azonos díjat kell fizetni. Az autóbuszok a fizető parkolási övezeten belül csak az erre kijelölt területen várakozhatnak.

(4) A parkolási díjakat és pótdíjakat a rendelet 1. melléklete határozza meg.

(5) A parkolási díjak őrzést vagy más szolgáltatást nem foglalnak magukban.

(6) A díjfizetés igazolására a megváltott parkolójegy - az érvényességi időtartam alatt - azonos övezeten belül bármelyik fizető parkolóban, illetve az 1. díjzónában megváltott jegy a 2. díjzónában is felhasználható.

(7) *  A parkoló őrrel biztosított fizető parkolóban a behajtás előtt a parkoló őrtől - a 7. és 9. §-ban foglalt kivételekkel - jegyet kell váltani. Jegykiadó automatáknál a parkolóhelyre beállás után azonnal meg kell váltani a jegyet. A fizető parkolási övezet határain belüli közterületen érvényes jegy, bérlet, kedvezményes bérlet, igazolólap, parkolási igazolvány nélkül várakozni tilos.

(8) *  A megváltott jegyet, bérletet, kedvezményes bérletet, igazolólapot, parkolási igazolványt a jármű szélvédője mögött, kívülről jól látható helyen, a teljes adattartalom ellenőrzésére alkalmas módon kell elhelyezni, és azt az ellenőrzésre jogosult személynek kérésre fel kell mutatni.

(9) * 

5. Kedvezmények díjmentességek

7. § (1) *  A gépjárművek magánszemély tulajdonosai, illetve a forgalmi engedélyben bejegyzett üzembentartói, valamint azon magánszemélyek, akik a munkáltatójuk tulajdonában, vagy üzemeltetésében lévő személygépkocsit, három-, vagy többkerekű motorkerékpárt, segéd-motorkerékpárt használnak, a gépjárművek rendszámára szóló, a bejelentett lakóhelyükhöz legközelebb eső fizető parkolóban ingyenes parkolást biztosító „lakóhelyi parkolási igazolólapot” (a továbbiakban: igazolólap) kérhetnek az üzemeltetőtől, ha a forgalomtechnikai szabályozás miatt a bejelentett lakóhelyük előtt nem tudnak parkolni, illetve a bejelentett lakóhelyük közvetlen közelében csak fizető várakozóhely van. Ez a kedvezmény lakásonként legfeljebb 2 db járműre vehető igénybe. Azon magánszemélyek, akik ezt a kedvezményt nem tudják igénybe venni, mert nincs a tulajdonukban, vagy üzemeltetésükben gépjármű, bármely egyenes ágú hozzátartozója tulajdonában, vagy üzemeltetésében lévő gépjármű rendszámára igényelhetnek lakásonként 1 db, a bejelentett lakóhelyükhöz legközelebb eső fizető parkolóban ingyenes parkolást biztosító igazolólapot. A kedvezmények az 1. melléklet szerinti kezelési költség megfizetése esetén vehetők igénybe.

(1a) *  Az (1) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak az Arany János utcai tömbbelsőben kialakított parkolóra.

(2) Az igazolólapot - a bejelentett lakóhely, a gépjármű tulajdonjoga, vagy a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartói joga, illetve a munkáltatói hozzájárulás, vagy az egyenes ágú hozzátartozói kapcsolat kérelmező általi igazolása után - tárgyév december 31-ig szóló érvényességgel, az üzemeltető adja ki. Ha az (1) bekezdés szerint ingyenes parkolásra jogosult bejelentett lakóhelye vagy a gépjármű tulajdonjoga, a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó személye megváltozik, vagy a magánszemély már nem jogosult a munkáltatója tulajdonában lévő gépjármű használatára, az igazolólapot 8 napon belül az üzemeltetőnek vissza kell adni.

(3) *  A Szekszárd városban gazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozók, gazdálkodó szervezetek vagy civil szervezetek, ha az üzlethelyiségük, irodájuk közvetlen közelében forgalomtechnikai szabályozás miatt nem tudnak parkolni, vagy ott csak fizető parkoló van, akkor az üzlethelyiségük, irodájuk közelében lévő, 2. díjzónába tartozó fizető parkolóba, valamint az Augusz Imre utca nyugati oldalára szóló parkoló bérlet vásárlása esetén 50%-os díjkedvezményt vehetnek igénybe. A kedvezmény önálló üzlethelyiségenként, irodánként legfeljebb 2 db, a gazdálkodó szervezet, civil szervezet által megadott rendszámú járműre szólóan a bejelentett székhely, telephely, illetve az üzlethelyiség, iroda használatának igazolása mellett vehető igénybe.

(4) *  A Szekszárd városban gazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozók, gazdálkodó szervezetek és civil szervezetek, ha az üzlethelyiségük, irodájuk közvetlen közelében csak az 5. § (13) bekezdésében szabályozott korlátozott várakozást lehetővé tevő parkoló van, akkor az üzlethelyiségük, irodájuk közelében lévő, korlátozott várakozást lehetővé tevő parkolóba szóló, korlátlan várakozást biztosító igazolólapot kérhetnek az üzemeltetőtől. A kedvezmény önálló üzlethelyiségenként, irodánként legfeljebb 2 db, a gazdálkodó szervezet, civil szervezet által megadott rendszámú járműre szólóan a bejelentett székhely, telephely, illetve az üzlethelyiség, iroda használatának igazolása mellett vehető igénybe. Az igazolólapot tárgyév december 31-ig szóló érvényességgel, az üzemeltető adja ki. Ha a jogosult bejelentett székhelye, telephelye vagy a gépjármű tulajdonjoga, a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó személye megváltozik, az igazolólapot 8 napon belül az üzemeltetőnek vissza kell adni.

(5) Nyugdíjasok az általuk üzemben tartott 1 db gépjármű után névre és rendszámra szólóan 50%-os kedvezményes bérletvásárlásra jogosultak, feltéve, hogy a jármű forgalmi engedélyébe tulajdonosként vagy üzembentartóként vannak bejegyezve.

(6) *  Az (1) - (5) bekezdésben meghatározottaktól eltérő, a lakóhelyi parkolási igazolólapokra vonatkozó kedvezményeket külön kérelemre, egyedi elbírálással a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság engedélyezi.

(7) *  Díjmentesen használhatják a fizető parkolókat a város egész területén:

a) a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt járművek;

b) a Szekszárdi Polgárőr Egyesület, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelzéssel ellátott gépjárművei, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozó hatósági feladatainak ellátását szolgáló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő, 1 db jelzés nélküli gépjármű

c) a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által kijelölt és a KRESZ 41. §-ában szereplő várakozási engedéllyel rendelkező sürgősségi orvosi ellátást végző orvos gépjárműve; a díjmentes parkolás igazolására szolgáló igazolólapot az üzemeltető egy évre adja ki, melyet a 6. § (8) bekezdésében meghatározott módon kell elhelyezni; a gépjárművekre vonatkozó jogosultság megszűnését 8 napon belül be kell jelenteni az üzemeltetőnek;

d) a közüzemi szolgáltatást ellátó, a KRESZ 50. §-a szerinti figyelmeztető jelzést működtető gépjárművek a fizető várakozóhelyet, vagy közvetlen környezetét érintő hibaelhárítás esetén a munkavégzés idejére;

e) kétkerekű motorkerékpárok és segédmotor-kerékpárok;

f) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján parkolási igazolvánnyal rendelkező, vagy az őt szállító személy járműve, amennyiben a mozgáskorlátozott igazolványt a jármű szélvédője mögött oly módon helyezi el, hogy előlapja és a jogosultság ellenőrzési célból látható legyen;

g) a taxitáblával és órával felszerelt szabad jelzéssel vagy utassal közlekedő taxi az utas be-, illetve kiszállás idejére, illetve a szállítás megrendelőjének szállítási szolgáltatással összefüggő igényei teljesítése céljából, de legfeljebb 30 perc időtartamig; a 30 perces várakozási idő ellenőrizhetősége érdekében a taxi vezetője várakozást ellenőrző órát köteles használni;

h) diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárművei;

i) a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Szekszárdi Rendőrkapitányság tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő legfeljebb 35 db gépjármű, melyek rendszámairól a jogosult a polgármestert tájékoztatja. Az ellenőrizhetőség biztosítása érdekében a lejelentett rendszámokat a polgármester az üzemeltetőnek átadja. A gépjárművekre vonatkozó jogosultság megszűnését 8 napon belül be kell jelenteni az üzemeltetőnek.

j) * 

k) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő járművek;

l) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő járművek;

m) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, továbbá az Önkormányzat tagságával működő társulás intézménye tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő járművek;

n) A Terrorelhárítási Központ, továbbá a Nemzeti Védelmi Szolgálat tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő, legfeljebb 2-2 db jármű.

(8) *  A megváltott jegyet, bérletet, kedvezményes bérletet, igazolólapot, parkolási igazolványt a jármű szélvédője mögött, kívülről jól látható helyen, a teljes adattartalom ellenőrzésére alkalmas módon kell elhelyezni, és azt az ellenőrzésre jogosult személynek kérésre fel kell mutatni

(9)-(12) * 

(13) * 

5/A. Szekszárd Város Közlekedési Kártya * 

7/A. § *  (1) A polgármester, valamint a helyi önkormányzati képviselők és a Közgyűlés bizottságának nem képviselő tagjai tisztségük betöltése, illetve megbízatásuk időtartama alatt, továbbá a jegyző, aljegyző egy járműre szólóan, valamint a rendelet 2. mellékletében felsorolt természetes és jogi személyek a mellékletben megjelölt darabszámú gépjárműre vonatkozóan Szekszárd Városi Közlekedési Kártyára jogosultak. A városi nagyrendezvényeket legalább nettó 1,5 millió forinttal támogató természetes és jogi személyek - a rendezvényszervező igazolása alapján - tárgyévet követő évre Szekszárd Városi Közlekedési Kártyára jogosultak. A polgármester jogosult továbbá a 2. mellékletben meghatározott darabszámú gépjárműre vonatkozóan egyedi elbírálás alapján Szekszárd Városi Közlekedési Kártya kiadását engedélyezni. A jogosult természetes és jogi személyekről, továbbá a jogosultság időtartamáról a polgármester írásban értesíti az üzemeltetőt, mely ennek megfelelően köteles a Szekszárd Városi Közlekedési Kártyát biztosítani. Ennek költsége az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 22/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve a jogosultat terheli.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselője, közszolgálati ügykezelője, munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalója, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatott közalkalmazottak (a továbbiakban együtt: dolgozók), munkaviszonyuk fennállásának időtartamára, munkába járás céljából Szekszárd Városi Közlekedési Kártyára jogosultak, mely kizárólag az 1. § (2), valamint az 5. § (9) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott területen használhatnak, költsége a jogosultat terheli. A részletszabályokat a polgármester és a jegyző belső utasításban határozza meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt, természetes személyeket érintő parkolási jogosultság a gépjármű tulajdonjogának, vagy a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartói jogosultság igazolása mellett vehető igénybe. Természetes személy esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójának tulajdonában álló gépjárművet is e rendelet alkalmazásában saját gépjárműnek kell tekinteni. Jogi személyek esetében a jogi személy képviseletére jogosult által megadott rendszámú járműre vehető igénybe a Szekszárd Városi Közlekedési Kártya.

(4) A parkolásra jogosító éves Szekszárd Városi Közlekedési Kártyát az üzemeltető adja ki december 31. napjáig szólóan, mely tárgyévet követő év január 31. napjáig jogosít a használatra. A tárgyévet követően a jogosultságokról az üzemeltető egyeztet a Polgármesteri Hivatallal.

(5) A Szekszárd Városi Közlekedési Kártyával való visszaélés annak megszűnését vonja maga után.

(6) *  A Szekszárd Város Közlekedési Kártya díja az 1. mellékletben megállapított összeg és a fizető parkolók térítésmentes használatát biztosítja.

8. § (1) *  A 7/A. § (1) bekezdése alapján a 2. mellékletben szereplő, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdése szerinti vállalkozásoknak nyújtott támogatások csekély összegű támogatásnak minősülnek. Ilyen támogatást kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(2) A 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel, figyelemmel a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében foglaltakra is:

a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet (1) bekezdése hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás, a következő esetekben:

ca) amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;

cb) amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;

d) a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatás, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;

e) az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás.

(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(4) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(5) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(6) A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(7) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével a támogatás nem használható fel a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(8) A támogatónak és a támogatottnak a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

(9) A jelen rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatással kapcsolatban a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1407/2013/EU bizottsági rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

6. Bérletek, bérelt parkolóhelyek

9. § *  Az üzemeltető a 7. § (3), (5) és (7) bekezdése szerinti kedvezményes bérleten, valamint a 7/A. § (1) bekezdésében meghatározott Szekszárd Város Közlekedési Kártyán kívül kétféle - fizetés ellenében megváltható - bérleti lehetőséget biztosíthat: * 

a) *  Parkoló bérlet: a város területén egy vagy az összes parkolóban parkolást biztosít, az 1. mellékletben szereplő díj befizetése ellenében. A bérlet teljes évre (január 1-től következő év január 31-ig), teljes hónapra (tárgy hó 01-től, illetve ha a vásárlás ezt követően történik, akkor a vásárlás napjától következő hó 05-ig), 15 napra, vagy 7 napra vonatkozik. A bérletet rendszámra szólóan kell kiállítani. A lejárat dátumát, a jármű rendszámát a parkoló üzemeltetője köteles a bérleten feltüntetni. Amennyiben a bérlet meghatározott területre szól, ezt szintén fel kell tüntetni és a bérlet csak a feltüntetett területen érvényes. Az üzemeltető a parkoló telítettsége esetén hely biztosítását nem vállalja. Az üzemeltető jogosult az 1. mellékletben szereplő díj 50%-a ellenében kedvezményes parkoló bérlet (akciós bérlet) biztosítására újonnan létesített fizető parkoló esetén, a parkoló megnyitásától számított 6 hónapon belül.

b) Parkolóhely bérlése: bérleti szerződés alapján a bérleti szerződésben szereplő parkolóhely kizárólagos használatát biztosítja. A kizárólagosság biztosítása a helyszínen a bérlő feladata. A bérleti díj összegét az 1. melléklet tartalmazza. Fizető és nem fizető parkolókban a bérelt parkolóhelyek száma nem haladhatja meg az adott parkolóban lévő várakozóhelyek számának 40%-át. Az igények kielégítése a jelentkezések sorrendjében történik.

10. § (1) *  A bérletek megvásárlása, az igazolólapok, valamint a 7/A. § (1) bekezdésében meghatározott Szekszárd Város Közlekedési Kártya és a 7. § (3), (5) és (7) bekezdése szerinti kedvezményes bérletek kiállítása és a parkolóhely bérleti szerződések megkötése az adott parkoló üzemeltetőjénél történik.

(2) Forgalmi rendszám változása, vagy a bérlet (még felismerhető) megrongálódása esetén, a bérlet cseréje kezelési költség fizetése esetén lehetséges. Érvényes bérlet cseréje, pótlása az 1. melléklet szerinti kezelési költség megfizetése esetén lehetséges.

7. Pótdíjak, büntetések

11. § *  (1) Az üzemeltető pótdíj megfizetésére kötelezi azt, aki fizető parkolóban vagy a fizető parkolási övezet határain belüli közterületen

a) a parkolási díjat a várakozás megkezdésekor nem fizette meg,

b) a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén legalább 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi,

c) a megváltott jegyet, bérletet, kedvezményes bérletet, igazolólapot, valamint a KRESZ 51/A. §-a szerinti parkolási igazolványt (a továbbiakban: parkolási igazolvány) másra átruházza,

d) kedvezményt jogtalanul igénybe vesz,

e) olyan bérletet, kedvezményes bérletet, igazolólapot vagy parkolási igazolványt használ, amelynek érvényessége lejárt,

f) a megváltott jegyet, bérletet, kedvezményes bérletet, igazolólapot, parkolási igazolványt nem mutatja fel az arra jogosult személy felhívására sem,

g) az 1. díjzónába tartozó fizető parkolóban történő parkoláshoz a 2. díjzónában megváltott parkolójegyet használja fel,

h) erősen megrongálódott, olvashatatlanná vált jegyet, bérletet, kedvezményes bérletet, igazolólapot és parkolási igazolványt használ.

(2) Mentesül a pótdíj fizetési kötelezettség alól és csak az 1. melléklet szerinti kezelési költséget köteles megfizetni az, aki érvényes bérlettel, kedvezményes bérlettel, igazolólappal, parkolási igazolvánnyal rendelkezik, de azt a helyszínen nem tudja felmutatni, amennyiben ezt követő egy munkanapon belül bérletét, kedvezményes bérletét, igazolólapját, parkolási igazolványát az üzemeltető ellenőrzéssel megbízott szervének bemutatja. Utólagos bemutatás esetén sem mentesül a pótdíjfizetési kötelezettség alól az, aki nem rendszámra szóló engedéllyel rendelkezik.

12. § (1) A pótdíj mértéke az 1. melléklet szerint a befizetés időpontjától függően változik. Nem megfelelő összeg befizetése, vagy az előírt határidő túllépése, nem mentesíti az elkövetőt a különbözet kifizetésétől. Befizetésnek minősül a fizetési művelet elindítása is. A parkolási díj és a pótdíj megfizetésére a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartóját kell kötelezni.

(2) Pótdíj fizetési kötelezettség esetén az ellenőrzéssel megbízott személy a fizetési felszólítást a gépjármű szélvédőjére, vagy egyéb jól látható helyen helyezi ki. Pótdíjat az ellenőrzéssel megbízott személy nem vehet át.

(3) A fizetési felszólításon a szabálytalanság tényét, helyét, időpontját, a gépjármű rendszámát, valamint a pótdíj megfizetésére vonatkozó összes tudnivalót fel kell tüntetni.

(4) Amennyiben a pótdíjfizetési kötelezettségének a gépjármű üzembentartója a Kkt.-ban meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, úgy az üzemeltető vele szembeni igényét a Kkt. 15/D. §-ában meghatározott módon érvényesíti.

8. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

13/A. § *  (1) Valamennyi, az üzemeltető által kiadott, 2020. december 31. napjáig szóló éves bérlet, kedvezményes bérlet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel biztosított várakozási díjmentesség megszűnését követő naptól 2021. július 31. napjáig használható fel.

(2) A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021. (VI. 4.) önkormányzati rendelet hatályba lépése előtt, de a várakozási díjmentesség megszűnését követően, az üzemeltető által kiállított havi és kedvezményes havi bérletek esetén a 2020. december 31. napjáig szólóan éves bérlettel, kedvezményes bérlettel rendelkező jogosultnak - kérelemre - két havi bérletidíj mentes időszakot köteles biztosítani az üzemeltető a 2021. december 31. napjáig terjedő időszakban.

14. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006.december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

15. § * 

16. § * 

Ács Rezső s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2015. február 11.

Dr. Göttlinger István s. k.
jegyzőt helyettesítő aljegyző

1. melléklet az 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez * 

Parkolási díjak és pótdíjak

I. Díjtételek:

1. díjzónában parkolási díj: 400 Ft/óra
minimális díj: 100 Ft/alkalom
2. díjzónában parkolási díj: 200 Ft/óra
minimális díj: 50 Ft/alkalom

Autóbusz esetén: a fentiek szerinti díj négyszeresét kell várakozási díjként fizetni.

II. Bérletek, bérelt parkolóhelyek:

Egy parkoló területre érvényes bérlet
az 1. díjzónában: 4.160 Ft/7 nap/szgk.
6.880 Ft/15 nap/szgk
10.400 Ft/hó/szgk.
104.000 Ft/év/szgk.
a 2. díjzónában: 3.360 Ft/7 nap/szgk.
.5.120 Ft/15 nap/szgk.
.8.000 Ft/hó/szgk.
80.000 Ft/év/szgk.
Minden parkoló területre érvényes bérlet
5.120 Ft/7 nap/szgk.
8.640 Ft/15 nap/szgk.
14.000 Ft/hó/szgk.
140.000 Ft/év/szgk.
Bérelt parkolóhely
1. díjzónában: 336.000 Ft/év
2. díjzónában: 214.400 Ft/év
Nem fizető parkolóban: 107.200 Ft/év
Kezelési költség (megrongálódott vagy elveszett bérlet cseréje, igazolólap kiadása és cseréje esetén)
Első gépkocsi:
Második gépkocsi azonos címre:


2.000 Ft/alkalom
4.000 Ft/alkalom
Szekszárd Város Közlekedési Kártya: 12.800 Ft/szgk.

III. Pótdíj:

A pótdíj összege

- a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj,

- 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese.

A díjak, pótdíjak, bérletek árai az általános forgalmi adót tartalmazzák.

2. melléklet az 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez * 

Szekszárd Városi Közlekedési Kártya

1. Polgármester 1 db
2. Képviselők és a Közgyűlés bizottságainak nem képviselő tagjai 1 db/Jogosult
3. Jegyző 1 db
4. Aljegyző 1 db
5. Konzultációs Fórumban résztvevő önkormányzatok 1 db/Jogosult
6. Szekszárdi Nemzetiségi Önkormányzatok 1 db/Jogosult
7. Tolna Megyei Önkormányzat 5 db
8. Tolna Megyei Kormányhivatal 8 db
9. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4 db
10. Szekszárd Városi Rendőrkapitányság 2 db
11. Szekszárdi Szakképzési Centrum 1 db
12. Szekszárdi Tankerületi Központ 1 db
13. Helyi személyszállítási feladatokat ellátó közszolgáltató (Volánbusz Zrt.) 4 db
14. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 3 db
15. Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára** 2 db
16. 2011. évi CCVI. tv. szerinti, Magyarországon bevett egyház, kivéve a Római Katolikus Egyház 1 db/egyház
17. Római Katolikus Egyház 3 db
18. Sajtó, média 2 db/Szekszárdi Vasárnap
19. 4 db/Tolnatáj Televízió
20. 2 db/Tolnai Népújság
21. 1 db/Antritt Rádió
22. 1 db/Paks FM
23. Kizárólagos, vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 1 db/Jogosult
24. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, továbbá az Önkormányzat tagságával működő társulás intézménye 1 db/Jogosult
25. Tíz legtöbb helyi adót fizető adózó 1 db/Jogosult
26. Városi nagy rendezvényeket legalább nettó 1,5 millió forinttal támogató természetes és jogi személyek 1 db/Jogosult
27. Polgármester döntése alapján jogosult természetes és jogi személyek 10 db
28. Szekszárd Város Díszpolgárai 1 db/Jogosult
29. Pro Urbe Szekszárd Emlékplakett kitüntetettjei 1 db/Jogosult
30. Közjóért kitüntető díjasok 1 db/Jogosult
31. „Szekszárd javáért” kitüntető cím birtokosai 1 db/Jogosult
32. Az önkormányzati rendelet 7/A. § (2) bekezdése alapján jogosultak *  1 db/Jogosult