Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete

egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 25. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során az e rendeletben meghatározott többletszolgáltatást igénybe vevőkre, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) anyakönyvi esemény: házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.

b) alapszolgáltatás: Az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben a munkaideje alatt az anyakönyvi esemény során jogszabályban rögzített eljárása és szövege, valamint gépi zenei szolgáltatás és zenei jogdíj.

c) hivatali munkaidő: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában (Ügyrend és munkarend) meghatározott munkarend.

d) *  hivatali helyiség:

da) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szekszárd, Béla király tér 8. (a továbbiakban: Városháza) házasságkötő-terme és a díszterme.

db) Amennyiben a házasságkötésre vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére kijelölt hivatali helyiség műszaki, technikai vagy egyéb okok miatt nem áll rendelkezésre, abban az esetben megfelelő helyiség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

e) *  többletszolgáltatás: A hivatali helyiségen kívül, illetve hivatali munkaidőn kívül engedélyezett anyakönyvi esemény létesítése során az anyakönyvvezető közreműködése, és igény szerint az 1., illetve 2. mellékletben felsorolt szolgáltatások biztosítása.

3. Hivatali helyiségen belül, hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének szabályai

3. § (1) *  Anyakönyvi eseményt lebonyolítani a Városházán hivatali munkaidőben pénteken 9.00 és 12.00 óra, 13.00 és 14.00 óra között lehet. Indokolt esetben, így különösen a pénteki időpontok foglaltsága miatt kedden, csütörtökön is engedélyezhető anyakönyvi esemény.

(2) *  Anyakönyvi eseményt lebonyolítani a Városházán - a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével - hivatali munkaidőn kívül pénteken 14.00 és 18.00 óra, szombaton 10.00 és 18.00 óra között lehet.

(3) *  Nem tartható házasságkötés városi nagyrendezvények idején a Szent László Nap, a Város Napja, a Szüreti Napok és a Pünkösdi Fesztivál időtartama alatt a Városházán.

(4) Anyakönyvi eseményre a Városházán 30 percenként kerülhet sor.

(5) A hivatali munkaidőn belül és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény létesítésének időpontját lehetőleg úgy kell engedélyezni, hogy két szertartás közvetlenül kövesse egymást.

4. A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

4. § (1) *  Anyakönyvi eseményt - a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével - hivatali helyiségen kívül lebonyolítani pénteken 14.00-18.00 óra között, szombaton 10.00-19.00 óra között lehet. A jegyző indokolt esetben, így különösen akkor, ha betegség, külföldi utazás, hitelfelvétel, indokolja, ettől eltérő időpontra is adhat engedélyt.

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti a már előjegyzésbe vett, hivatali helyiségben megtartandó anyakönyvi esemény lebonyolítását.

(3) *  Hivatali helyiségen kívül, külterületen, egy napon legfeljebb három szertartás tartható úgy, hogy a két szertartás kezdő időpontja között legalább 90 perc különbség legyen.

(4) Az anyakönyvvezetőnél illetékmentes, indokolással ellátott kérelmet kell benyújtani:

a) a hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény iránt,

b) a hivatali munkaidőn kívül történő és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény iránt.

(5) A jegyző engedélyezési eljárása során a határozatot a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül hozza meg.

(6) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha a felek által megjelölt külső helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény méltóságteljes lebonyolítására és a jogszabályban előírt feltételek biztosítására, továbbá e rendeletben meghatározott díjat megfizetik.

(7) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a megjelölt helyszínen szemlét tarthat, igazolást kérhet arról, hogy az adott hely tulajdonosa hozzájárul az anyakönyvi esemény ottani megrendezéséhez, és ennek eredményéről a jegyzőt tájékoztatja. Az engedélyező köteles meggyőződni arról, hogy a kérelemben megjelölt helyszín megfelel az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolítása feltételeinek, valamint jelen rendelet előírásainak.

(8) Ha a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat lebonyolítása szabadtéri helyszínen történik, a megfelelő esőhelyszín biztosításáról a kérelmezőnek kell gondoskodnia. Az esőhelyszín megjelölése az engedély megadásának feltétele.

(8a) *  A házasulandó felek a szertartás előtt két órával kötelesek jelezni az anyakönyvvezető felé, ha az esőhelyszínen kerül lebonyolításra a szertartás.

(9) Ha a házasulók állapota közeli halállal fenyeget, vagy szabad mozgásában a bíróság vagy más hatóság döntése miatt korlátozva van, az anyakönyvi esemény méltó megünneplésének feltételeit a felek tartózkodási helye szerinti intézmény (kórház, börtön, fogda stb.) szabályainak figyelembevételével kell biztosítani.

5. Díjfizetés

5. § (1) *  Az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához a 2. § d) pontja szerinti hivatali helyiséget.

(1a) *  Hivatali munkaidőben és hivatali helyiségben megtartott anyakönyvi esemény térítésmentes.

(2) A hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére díjat kell fizetni. A fizetendő díj mértékét a rendelet 1. melléklete állapítja meg. Az önkormányzat által biztosított egyéb szolgáltatásokért fizetendő díjak a rendelet 2. melléklete állapítja meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti díjat az anyakönyvi eseményt megelőző 15. napig be kell fizetni Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának az OTP Bank Nyrt-nél vezett, 11746005-15733562-00000000 számú számlájára és a befizetés tényét az anyakönyvvezető felé igazolni kell.

(4) *  Anyakönyvi esemény elmaradása esetén a befizetett díjat a jegyző kérelemre - amennyiben az anyakönyvi esemény a kérelmező önhibáján kívüli okból hiúsult meg - visszatéríti.

(5) *  Rendkívüli körülmények esetén, így különösen akkor, ha valamelyik fél büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott, mozgáskorlátozottsága, igazolt súlyos betegsége akadályozza őt a hivatali helyiségben való megjelenésben, a hivatali munkaidőben, hivatali helyiségen kívül engedélyezett anyakönyvi esemény térítésmentes.

(6) *  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének tagjai, valamint a Polgármesteri Hivatalának dolgozói és annak gyermekei részére - a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események kivételével - az anyakönyvi eseményért nem kell díjat fizetni.

6. Az anyakönyvvezető díjazása

6. § (1) Az anyakönyvvezetőt hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménynél történő közreműködés esetén, - ha a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte - anyakönyvi eseményenként az önkormányzat részére megfizetett díjból

a) hivatali helyiségben tartott anyakönyvi esemény esetén bruttó 10.000 Ft,

b) *  hivatali helyiségen kívül tartott anyakönyvi esemény esetén:

ba) belterületen bruttó 10.000 Ft,

bb) külterületen bruttó 20.000 Ft díjazás illeti meg.

(2) *  Az anyakönyvi esemény létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt évente egy alkalommal 80.000 Ft ruházati támogatás illeti meg, mely juttatásával, nyilvántartásával, elszámolásával kapcsolatos részletszabályokat a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban szabályozza.

(3) Az anyakönyvvezető minden negyed év 5. napjáig a közreműködés tényleges rendje alapján és a befizetést igazoló okmányok alapján elszámolást készít az anyakönyvi eseményekről.

7. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett házassági szándék, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

9. § * 

Ács Rezső s. k. Dr. Göttlinger István s. k.
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2015. február 11.

Dr. Göttlinger István s. k.
jegyzőt helyettesítő aljegyző

1. melléklet a 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez * 

Az önkormányzat részére fizetendő díjak

Ssz. Megnevezés Díj Szolgáltatás A felek által biztosítandó kellékek
1. Hivatali helyiség (2. § d) pont) - munkaidőben térítésmentes Hivatali helyiség, gépi zene és zenei jogdíj, házassági emléklap, gyűrűhúzás, és az anyakönyvvezető jogszabályban rögzített hivatalos szövege és az eljárásban való közreműködése (továbbiakban: alapszolgáltatás) -
2. Hivatali helyiségben (2. § d pont) hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény


20.000 Ft + ÁFA= 25.400 Ft

Hivatali helyiség,
alapszolgáltatás + igény szerint: anyakönyvvezető ünnepi beszéde, fogadalomtétel, gyűrűpárna, emléklap, élővirág asztaldísz, szülőköszöntés, virágok és egyéb ajándékok átadása a hozzátartozónak, gyertyagyújtás, homoköntés, pezsgős köszöntés és pezsgő felszolgálás
szülőköszöntéshez virág, egyéb ajándék, pezsgő, homoköntéshez kellékek
3. Hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény külterületen
30.000 Ft + ÁFA=38.100 Ft
alapszolgáltatás + igény szerint: anyakönyvvezető ünnepi beszé-de, fogadalomtétel, gyűrűpárna, emléklap, élővirág asztaldísz, szülőköszöntés, virágok és egyéb ajándékok átadása a hozzátartozónak, gyertyagyújtás, homoköntés Külső helyszínen minden kelléket a feleknek kell biztosítaniuk.
4. Hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény belterületen 15.000 Ft + ÁFA=19.050 Ft Alapszolgátás + igény szerint: anyakönyvvezető ünnepi beszéde, szülőköszöntés, fogadalom, gyűrűpárna, emléklap, virágok és egyéb ajándékok átadása a hozzátartozónak, gyertyagyújtás, homoköntés Külső helyszínen minden kelléket a feleknek kell biztosítaniuk.

2. melléklet a 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelethez * 

Alapszolgáltatáson túli szolgáltatások és díjaik

nettó egységár bruttó egységár (27% ÁFA)
Polgármesteri Hivatal részére fizetendő
Versmondó közreműködése (kettő vers) 5000 Ft 6350 Ft
Énekes előadó közreműködése 10000 Ft 12700 Ft
Város bora (/palack) 2500 Ft 3175 Ft
Hivatali helyiségben tartott szertartás esetén helyiség biztosítása gratulációhoz (30 percen túl, félóránként) 4000 Ft 5080 Ft

  Vissza az oldal tetejére