Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 16/2015. (VI. 3.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5.) bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4. bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3. bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyűlésére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2014. évi konszolidált bevételeinek főösszegét 13 414 540 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2014. évi működési bevételeinek teljesítését az I.B. mérleg szerint fogadja el, 1 501 697 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2014. évi bevételeinek teljesítését az I.B. mérleg szerint 874 343 ezer Ft-os teljesítési főösszeggel elfogadja.

3. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2014. évi konszolidált kiadásainak főösszegét 12 697 762 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában működő intézmények működési 2014. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 1 345 088 ezer Ft főösszeggel az I.B. mérleg szerint hagyja jóvá.

(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal 2014. évi kiadási előirányzatainak teljesítését 877 318 ezer Ft főösszeggel az I.B. mérleg szerint jóváhagyja.

4. § (1) A Normatív hozzájárulás elszámolásának részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi működési és fejlesztési kiadásait tartalmazó összevont mérleget az I. A. mérleg tartalmazza.

(3) A 2014. december 31-én fennálló hitelállományt a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az adóelengedést a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat létszámkeretének megoszlását a 11. melléklet tartalmazza.

(6) A 2014. évi Önkormányzat éves pénzmaradványát a 19. melléklet tartalmazza.

(7) Az intézményi pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolását a 20. melléklet tartalmazza.

(8) A 2014. évi konszolidált maradvány-kimutatás előírt tagolását a 27. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti konszolidált mérlegét a Közgyűlés a 25. melléklet szerint 45 088 491 ezer Ft-ban állapítja meg.

(10) Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatokat a 13. melléklet tartalmazza.

(11) Az áthúzódó kötelezettségek listáját a 14. melléklet tartalmazza.

(12) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. december 31-i Vagyongazdálkodási Alapját a 17. melléklet tartalmazza.

(13) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. december 31.-i Vagyonkimutatását 18. melléklet tartalmazza.

(14) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. december 31.-i konszolidált eredmény kimutatást a 26. melléklet tartalmazza.

(15) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának középtávú tervét a 28. melléklet tartalmazza.

3. Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye

5. § Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének konszolidált pénzmaradvány kimutatását a 19. melléklet tartalmazza. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat függő, átfutó, kiegyenlítő tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált pénzmaradványát 551 523 ezer Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány tartalmazza a társulások pénzmaradványát is.

4. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok

6. § A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső s. k. Dr. Varga Katalin s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2015. június 3.

Dr. Varga Katalin s. k.
jegyző

Melléklet a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 16/2015. (VI. 3.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére