Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 6/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5. bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4. bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3. bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyűlésére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) jogi személyiségű társulásainak költségvetését, a társulási tanácsok által elfogadott költségvetési határozat tartalmazza. E rendeletbe a társulások költségvetése számviteli, elszámolási szempontból épül be.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

Költségvetés bevételei és kiadásai

2. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése

2. § (1) *  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét

17 103 795 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) *  A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét

17 103 795 E Ft-ban

állapítja meg.

(3) *  A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét

0 E Ft-ban,

a) működési célú kiadási összegét 12 487 025 E Ft-ban,

b) felhalmozási célú kiadási összegét 4 616 770 E Ft-ban

állapítja meg.

(4) *  A Közgyűlés a felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét 5 357 E Ft-ban állapítja meg, mely működési célú bevételi többlet.

(5) *  A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 8 062 259 E Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési célú finanszírozási kiadása 5 189 460 E Ft

b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 2 872 799 E Ft

(6) A Közgyűlés az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I. A mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I. B mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Közgyűlés az (1)-(2) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(10) A Közgyűlés az Önkormányzat 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások önkormányzati részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Közgyűlés az Önkormányzat 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások önkormányzat által működtetett intézményi részletezését a 2. A melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal költségvetését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Közgyűlés az Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Közgyűlés az Önkormányzat normatív hozzájárulásait, támogatásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Közgyűlés a 2016. évi városüzemeltetési kiadásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Közgyűlés az Önkormányzat hitel, kölcsön állományát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A Közgyűlés az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) A Közgyűlés az Önkormányzat közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(22) A Közgyűlés az Önkormányzat felhalmozási kiadásait, bevételeit a 13-14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(23) A Közgyűlés az Önkormányzat áthúzódó kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(24) A Közgyűlés az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételét és költségvetési kiadását előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 16. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(25) A Közgyűlés az Önkormányzat középtávú tervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(26) A Közgyűlés az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Alapját a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(27) *  A Közgyűlés a 2016. évi

a) általános tartalék előirányzatát 41 158 E Ft-ban,

b) céltartalék előirányzatát 98 863 E Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési létszámkeretét, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatával együtt a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés 2015. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé - az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt - a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, valamint a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés önként vállalt feladatként biztosítja - igény szerint - a családi események társadalmi megünneplésében való közreműködést. Az önkormányzat részére kizárólag a helyiség használatért fizetendő díjat kell megfizetni hivatali helyiség igénybevétele esetén. A családi események társadalmi megünneplésében való közreműködést, mint szolgáltatást az önkormányzat térítésmentesen nyújtja.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

4. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben esetleg keletkező hiány lehetséges finanszírozási módja a hitelfelvétel.

(2) A Közgyűlés a likviditás zavartalanságának biztosítása érdekében legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összegét 680 000 E Ft-ban határozza meg.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeretnek a bankszámla-szerződésben rögzített 2016. évi kondíciókkal történő - aláírására.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a devizában kibocsátott kötvények más devizára történő átkonvertálására a pénzpiaci változások függvényében.

(5) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt hiteleken felüli további hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Közgyűlést illetik meg.

(6) A hitelfelvétellel kapcsolatos közbeszerzési eljárás nyertesét a Közgyűlés határozza meg.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Közgyűlés államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének tíz százalékáig a Közgyűlés a polgármester hatáskörébe utalja.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Közgyűlés annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a jegyző egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - meghatározott feladatai ellátására használhatja fel.

(5) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel az Általános Tartalékot növeli.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. Általános és részletes végrehajtási szabályok

6. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja. A Közgyűlés - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi közgyűlési ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A városüzemeltetési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalásról a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság dönt.

(4) Az élet-, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt - a polgármester döntése alapján felhasználható forrás - értékhatárát évi 5.000 E Ft-ban állapítja meg.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása - a jegyző előkészítésében - a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre. A Közgyűlés negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

(2) Ha az az állami támogatások tekintetében visszafizetési kötelezettség keletkezik, akkor a költségvetési szerv tárgyévi költségvetése a visszatérítendő összeggel módosításra kerül.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles a jegyzőt írásban tájékoztatni az állami támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, az azt alátámasztó nyilvántartás megküldésével. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó visszatérítendő kamat a költségvetési szervet terheli.

5. Költségvetési szervek költségvetési maradványa

9. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány felhasználásáról dönt.

(3) A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része,

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem köthető a személyi juttatások maradványához,

c) a költségvetési támogatás - feladatelmaradás miatt - fel nem használt része,

d) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege,

e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,

f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás jogtalanul igénybevett összege, ha az meghaladja a 3%-ot,

g) a munkáltatói segélykeret fel nem használt része.

6. Költségvetési szervek beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje

10. § (1) A költségvetési szervek saját bevételükből bruttó 200.000 Ft értékhatár feletti beruházást csak a polgármester engedélyével tervezhetnek, valósíthatnak meg.

(2) A költségvetési szerv a 100.000 Ft-ot meghaladó karbantartási, beruházási, felújítási igényét a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatósággal egyeztetni köteles.

7. Bizottsági keret, polgármesteri keret

11. § (1) A Közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1-2. mellékletében átruházott hatáskörök szerinti bizottsági alapokkal, keretekkel, valamint támogatások elbírálásával kapcsolatos hatásköreit a szakbizottságokra, és a Polgármesterre ruházza.

(2) A bizottsági keretek az Önkormányzat SZMSZ-ében rögzített bizottsági hatáskörbe tartozó feladatok fedezetére kerülhetnek felhasználásra.

(3) A Polgármesteri Keret terhére a polgármester támogatást nyújthat az 5000 E Ft-ot meg nem haladó egyszeri kifizetésekre, így különösen:

a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokra,

b) szociális ellátásban nem részesülő, rendkívüli élethelyzetbe került személyeknek támogatására,

c) rendezvények költségeinek átvállalásához.

(4) A Polgármesteri keret felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási, elszámoltatási, ellenőrzési kötelezettség a Polgármesteri Kabinet feladata.

(5) A bizottsági keretek kötelezettség vállalással nem terhelt maradványának a következő évre történő átviteléről a Közgyűlés a zárszámadás keretében dönt.

8. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

12. § (1) A támogatás nyújtás elbírálásával kapcsolatosan a bizottságra, polgármesterre átruházott hatáskör gyakorlása során figyelemmel kell lenni Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjára.

(2) Az illetékes bizottság támogatási igény esetén az igény benyújtási határidejét követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb 60 napon belül dönt. A döntést követő 15 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.

(3) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.

(4) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.

(5) A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.

(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 5 évig nem ítélhető meg.

(7) Amennyiben az önkormányzati támogatás csoportmentességi rendelet, illetve a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, a támogatás folyósítását megelőzően a támogatási szerződés tervezetét az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján előzetesen be kell jelenteni az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter részére.

(8) E rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a szekszárdi székhelyű civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket a Tolna Megyei Civil Információs Centrum nyilvántartásba vesz.

(9) A „támogatás” elnevezéssel megjelölt előirányzatok terhére, illetve pályázati kiírás alapján szétosztásra kerülő támogatásokról legkésőbb a tárgyév november 30-ig kell döntést hozni.

(10) A Közgyűlés az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó részletes szabályokat önálló rendeletben állapítja meg.

9. Készpénzben teljesíthető kiadások

13. § A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés, önkormányzati díjak,

2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,

4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

5. reprezentációs kiadások,

6. kiküldetési kiadások,

7. kisösszegű szolgáltatási kiadások,

8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

10. Önkormányzati biztos kirendelése

14. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot, akkor a Közgyűlés a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2) - (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos megbízását az (1) bekezdésben meghatározott mértékű, időtartamú lejárt esedékességű elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az Ávr. 116. § (1) bekezdése szerinti szerv, személy kezdeményezheti.

(3) Az önkormányzati biztos tevékenységéről az Ávr. 117. § (4) bekezdése szerint a Közgyűlésnek köteles beszámolni.

IV. Fejezet

Létszám és bérgazdálkodás

11. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.

(5) A közgyűlés az engedélyezett betöltött álláshelyenként évi 1 800 Ft-ot biztosít szociális célra a személyi juttatás előirányzaton belül, mely keret felhasználása a költségvetési szerv belső szabályzata szerint történik.

(6) A nem kötelező juttatásként közalkalmazottak részére adott étkezési hozzájárulás nettó 5 000 Ft/hó/fő Erzsébet utalvány formában, illetve bankszámla vezetésének költségtérítése címen bruttó 1 000 Ft/hó/fő összegét az intézményi költségvetések tartalmazzák.

(7) A közgyűlés a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szereplő feltételek biztosítása mellett az önkormányzati dolgozóknak lakásépítésre, lakótelek-, lakásvásárlásra, illetve lakáscsere esetén maximum 600.000 Ft/fő; lakásbővítés és lakáskorszerűsítés esetén maximum 400 ezer Ft/fő kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt. E célra támogatás a dolgozói lakásépítési kereten lévő összeg erejéig fizethető ki.

(8) A költségvetési intézmény vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(9) A nem rendszeres személyi juttatásról szóló döntésről - a számfejtés előtt - a munkáltatói jog gyakorlója tájékoztatja a polgármestert.

16. § *  (1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, közalkalmazottakat és munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a rendszeres személyi juttatások előirányzata terhére, bruttó 200 000 Ft/fő-ben határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

(2) A nem kötelező juttatásként a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére adott bankszámla vezetésének költségtérítése címen bruttó 1 000 Ft/hó/fő összegét a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

17. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

18. § A Közgyűlés a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Ács Rezső s. k. Dr. Varga Katalin s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2016. március 2.

Dr. Varga Katalin s. k.
jegyző

Mellékletek a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 6/2016. (III. 2.) önkormányzati rendelete * 


  Vissza az oldal tetejére