Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelete

a népegészségügyi támogatásokról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Szekszárd város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Szekszárd városban élő személyekre terjed ki.

II. Fejezet

Támogatások

1. Csecsemők ultrahang vizsgálatának támogatása

2. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatként a Szekszárd város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a törvényes képviselővel együtt életvitelszerűen is Szekszárdon lakó, a tárgyévben hat hetes kort betöltő gyermekek részére térítésmentesen biztosítja a komplex ultrahang vizsgálatot (a továbbiakban: UH vizsgálat) a gyermek törvényes képviselőjének kérelmére.

(2) Az UH vizsgálatról az önkormányzat a Tolna Megyei Balassa János Kórház útján, a vele kötött megállapodás alapján gondoskodik.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott UH vizsgálat költségének pénzügyi fedezetét az önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletben biztosítja.

(4) Az UH vizsgálattal kapcsolatos preventív célú tájékoztatás a házi gyermekorvosok és a védőnők bevonásával történik. A védőnők az érintett korosztályú gyermekek törvényes képviselői részére átadják a vizsgálat igénylésének lehetőségére vonatkozó tájékoztató anyagot, igénylőlapot (1. melléklet).

(5) Az UH vizsgálatra irányuló igénylőlapot a gyermek törvényes képviselője a területileg illetékes védőnőnél nyújthatja be két példányban. A kérelem egy példányát a védőnő haladéktalanul megküldi a Polgármesteri Hivatal részére. Az önkormányzat az UH vizsgálat díját a Tolna Megyei Balassa János Kórházzal kötött megállapodás alapján téríti meg.

2. Gyermekápoló gondozónő biztosítása

3. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatként a Szekszárd város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a törvényes képviselővel együtt életvitelszerűen is Szekszárdon lakó, a tárgyévben született hármas- vagy többes ikergyermekek részére térítésmentesen szakképzett gyermekápoló gondozónőt (a továbbiakban: gondozónő) biztosít, heti negyven óra időtartamban, legfeljebb egy éves időtartamra.

(2) Az (1) bekezdésben biztosított gondozónő bére és járulékának pénzügyi fedezetét az önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletben biztosítja.

(3) A gondozónő szakmai felügyeletét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségügyi Gondnoksága látja el, a szekszárdi Védőnői Szolgálat útján. A gondozónő biztosítása iránti igényt a gyermek törvényes képviselője a területileg illetékes védőnőnél nyújthatja be két példányban (2. melléklet). A kérelem egy példányát a védőnő haladéktalanul megküldi a Polgármesteri Hivatal részére. A kérelem alapján az önkormányzat harminc napon belül gondoskodik a gondozónő kiválasztásáról, és megköti a megbízási szerződést.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső s. k. Dr. Varga Katalin s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2016. március 31.

Dr. Varga Katalin s. k.
jegyző

1. melléklet a 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

IGÉNYLŐLAP

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. §-ában meghatározott csecsemők ultrahang vizsgálatát

igénylem nem igénylem

Csecsemő neve:

Csecsemő születési dátuma:

Csecsemő TAJ száma:

Csecsemő lakcíme:

Törvényes képviselő neve:

Törvényes képviselő lakcíme:

Csecsemővel együtt életvitelszerűen Szekszárd városban élek:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kérelemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Nyilatkozom, hogy a kérelemben szereplő csecsemő, valamint a saját személyes adataimnak a kérelemmel összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárulok.

Szekszárd, ........................................

.............................................................
igénylő

2. melléklet a 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

IGÉNYLŐLAP

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 12/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 3. §-ában meghatározott gyermekápoló gondozónő biztosítását

igénylem nem igénylem

1. Ikergyermek neve:...............................................................................................

2. Ikergyermek neve:...............................................................................................

3. Ikergyermek neve:...............................................................................................

_________________: ...........................................................................................

Ikergyermekek születési dátuma:

Ikergyermekek lakcíme:

Törvényes képviselő neve:

Törvényes képviselő lakcíme:

Ikergyermekekkel együtt életvitelszerűen Szekszárd városban élek:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy kérelemben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Nyilatkozom, hogy a kérelemben szereplő csecsemő, valamint a saját személyes adataimnak a kérelemmel összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárulok.

Szekszárd, ........................................

.............................................................
igénylő


  Vissza az oldal tetejére