Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 19/2016. (V. 4.) önkormányzati rendelete

a településképi kötelezési eljárásról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Szekszárd város közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed továbbá minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki (amely) Szekszárd közigazgatási területén

a) jogszabály által építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységet végzett,

b) reklám-berendezést, cégért vagy más hirdető-berendezést helyezett el, tart fenn vagy ilyen céllal felületet alakított ki,

c) meglévő építmény rendeltetését - részben vagy egészben - megváltoztatta.

II. Fejezet

A településképi kötelezési eljárás

2. § (1) A polgármester - hivatalból vagy kérelemre - településképi kötelezési eljárást folytathat le:

a) a településképet rontó reklámok, cégérek, hirdető-berendezések felújítása, átalakítása, áthelyezése vagy megszüntetése és eltávolítása érdekében, ha azok

aa) elhelyezése nem felel meg a jogszabályban foglalt követelményeknek,

ab) állapota nem megfelelő,

ac) tartalma idejét múlt vagy félrevezető,

ad) nem illeszkedik a városképbe, a környezetbe, az épület adottságaihoz.

b) a helyi építészeti értékek védelme érdekében, ha az építmény vagy annak - az értékvédelemmel összefüggő, a városképi látványban megjelenő - része

ba) állapota nem megfelelő, balesetveszélyes, homlokzati elemei hiányosak, sérültek,

bb) rendeltetéstől eltérő használata veszélyezteti a védett értékek megőrzését,

bc) felületképzése, színezése idegen az épület karakterétől és ezzel kedvezőtlenül befolyásolja annak megjelenését, városképi látványát.

c) a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése esetén,

d) a településképi bejelentés elmulasztása esetén.

3. § A polgármester a településképi kötelezési eljárásban az érintett ingatlan (építmény) tulajdonosát:

a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti reklámok, cégérek, hirdető-berendezések felújítására, átalakítására, áthelyezésére vagy megszüntetésére és eltávolítására, illetve a településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolásban foglalt kikötések figyelmen kívül hagyásával vagy csak részleges teljesítésével végrehajtott reklám-elhelyezés esetén a kikötések maradéktalan teljesítésére,

b) *  a 2. § (1) bekezdés b) pontja esetében a felújításra, átalakításra, lebontásra, illetve használati mód megváltoztatására,

c) a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletben előírt bejelentés elmulasztásával, illetve a bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolásban foglalt kikötések figyelmen kívül hagyásával vagy csak részleges teljesítésével végrehajtott - építési munkákkal kapcsolatban az építmény, illetve annak egyes részei felújítására, átalakítására, lebontására, az igazolásban foglalt kikötések maradéktalan teljesítésére,

d) a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletben előírt bejelentés elmulasztásával, illetve a bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolásban foglalt kikötések figyelmen kívül hagyásával vagy csak részleges teljesítésével végrehajtott - rendeltetés-módosítások esetében az új rendeltetés szerinti használat megszüntetésére, illetve az igazolásban foglalt kikötések maradéktalan teljesítésére és addig az új rendeltetés szerinti használat felfüggesztésére kötelezheti.

4. § (1) A polgármester településképi kötelezési eljárásban hozott döntésével szemben a közgyűléshez lehet fellebbezni.

(2) *  A polgármester a 3. § szerinti településképi kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén e magatartás elkövetőjével szemben egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § E rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba, előírásait a folyamatban lévő ügyek esetében is alkalmazni kell.

6. § *  E rendeletnek a településképi kötelezési eljárásról szóló 19/2016. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2016. (VIII. 18.) önkormányzati rendelettel megállapított 4. § (2) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7. § *  E rendeletnek a településképi kötelezési eljárásról szóló 19/2016. (V. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 38/2016. (XI. 3.) önkormányzati rendelettel megállapított 3. § b) pontját a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Ács Rezső s. k. Dr. Varga Katalin s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2016. május 4.

Dr. Varga Katalin s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére