Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5. bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4. bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3. bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak közgyűlésére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015. (III. 4.) önkormányzati rendelete végrehajtását

a) 15 005 277 ezer Ft bevételi főösszeggel,

b) 14 282 327 ezer Ft kiadási főösszeggel,

c) 722 950 ezer Ft többlettel

jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 716 779 ezer Ft-ban,

a) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 0 ezer Ft-ban,

b) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 716 779 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 4 717 763 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit 3 672 312 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 1 045 451 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 2 956 324 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait 1 910 873 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 1 045 451 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

3. § (1) A Közgyűlés a 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások végrehajtásának önkormányzati részletezését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások teljesítésének önkormányzat által működtetett intézményi részletezését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § (1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal (közös önkormányzati hivatal) költségvetésének teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetésének teljesítését a 2/A. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a városüzemeltetési kiadások teljesítését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományának felhasználását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét költségvetési szervek szerinti bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat 2015. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megoszlását, finanszírozását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

6. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg című melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I/A. mérleg című melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I/B. mérleg című melléklet tartalmazza.

(4) A pénzeszközök változását tartalmazó kimutatást a20. melléklet tartalmazza.

(5) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat középtávú tervét a 17. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti adósságának állományát lejárat szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 29. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a szöveges indoklás tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről a 23. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről a24. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről a 25. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről a 26. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 27. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 28. melléklet tartalmazza.

4. A 2015. évi maradvány felhasználása

9. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési maradványát a 21-22. melléklet szerint 722 946 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) az alaptevékenység maradványa: 722 946 ezer Ft,

b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési maradványát 660 627 ezer Ft-ban a 21. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek maradványa:

a) a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa: 5 042 ezer Ft,

b) az intézményi költségvetési maradvány: 57 277 ezer Ft.

(4) A Közgyűlés az intézményi költségvetési maradvány felhasználását a 22. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Közgyűlés a fenntartásában lévő költségvetési szervektől a 22. melléklet szerint kimutatott 15 750 ezer Ft szabad költségvetési maradvány elvonását rendeli el.

(6) A Közgyűlés megállapítja, hogy az Önkormányzat és a fenntartásában álló költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet nem folytattak, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettségük nem keletkezett.

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

10. § (1) Az Önkormányzat vagyona 2015. december 31-én 54 314 380 ezer FT, melyet a Közgyűlés a 19. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti Vagyongazdálkodási Alapját a 18. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

11. § A Közgyűlés a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 5. melléklet szerint tudomásul veszi.

7. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2016. június 1.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

Mellékletek a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére