Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 35/2017. (XI. 2.) önkormányzati rendelete

a településképet meghatározó reklámok, plakátok elhelyezéséről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés g)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőkert rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya Szekszárd közigazgatási területén a közterületen, a közterületről látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon vagy köztulajdonban álló, közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végző személy tulajdonában álló ingatlanon történő reklám, illetve plakát elhelyezésére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre - ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is -, aki (amely) az (1) bekezdésben meghatározott területen, ingatlanon reklámot, plakátot tesz közzé, reklámhordozót tart fenn, helyez el, valamint reklámot, plakátot, reklámhordozót kíván elhelyezni vagy ilyen céllal felületet alakít ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó;

b) közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét;

c) közérdekű reklámfelület: olyan reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, amelyen a reklám közzététele, egyéb célú berendezés közterületen való létesítésére, fenntartására tekintettel közérdekből biztosított, és amely ezen egyéb célú berendezéstől elkülönülten kerül elhelyezésre;

d) más célú berendezés: a telefonfülke, a reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, korlát és a közmű szekrény.

II. Fejezet

Reklámok, reklámhordozók elhelyezésének szabályai

3. Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterülten és a közterületről látató magánterületen

3. § (1) Szekszárd közigazgatási területén nem tehető közzé az e rendeletben tiltott, vagy nem szabályozott reklám.

(2) Szekszárd közigazgatási területén ezer darab reklámhordozó helyezhető el.

4. § (1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.

(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán - építési reklámháló kivételével - nem helyezhető el.

(3) Helyi védelem alatt álló épületen kizárólag építési reklámháló helyezhető el.

(4) Egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos oldalán ötven méteren belül legfeljebb egy reklámhordozó helyezhető el. A tilalom nem vonatkozik a reklámközzétételre nem használt információs célú berendezésekre, funkcionális célú utcabútorokra, közérdekű reklámfelületre, továbbá az építési reklámhálóra.

(5) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag - 80 lumen/Watt - mértéket meg nem haladó hatékonyságú - statikus meleg fehér színű - fényforrások használhatók.

(6) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető.

4. Az utcabútorokra vonatkozó szabályok

5. § (1) Kizárólag olyan funkcionális célokat szolgáló utcabútor helyezhető el, amelynek kialakítása a terület védelmi besorolása szerinti jellegét nem befolyásolja.

(2) Utcabútor esetén kizárólag az utcabútor felülete vehető igénybe reklámközzététel céljából.

(3) Az információs célú berendezés reklámközzétételre alkalmas felületének - legfeljebb kétharmadán - tehető közzé reklám.

(4) A más célú berendezés reklámközzétételre alkalmas felületének - legfeljebb egyharmadán - tehető közzé reklám.

(5) Az (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám.

6. § (1) A közművelődési intézményekkel megegyező számú közművelődési célú hirdetőoszlop létesíthető.

(2) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ közlésére létesíthető:

a) az önkormányzat működése körébe tartozó információk;

b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk;

c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;

d) idegenforgalmi és közlekedési információk;

e) a lakosság egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk.

5. Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények

7. § Közterületen reklám, illetve plakát reklámhordozón

a) horgonyozott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközön;

b) plexi vagy biztonsági üveg mögött;

c) hátsó fényforrás által megvilágított eszközben;

d) állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön;

e) egymástól számított 2 méteres távolságon belül - ide nem értve az egyetlen funkcionális célú utcabútoron történő több reklámhordozó elhelyezését - sem horizontálisan, sem vertikálisan

nem helyezhető el.

6. Közművelődési célú hirdetőoszlop

8. § (1) A közművelődési intézmény a polgármesterhez benyújtott, a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti közművelődési hirdetőoszlop létesítését.

(2) Az Önkormányzat a (3) bekezdés szerinti létesítési költségek megfizetését követő 90 napon belül intézkedik a közművelődési célú hirdetőoszlop létesítéséről.

(3) A közművelődési intézmény köteles előre minden év január 31. napjáig az önkormányzat részére a közművelődési célú hirdetőoszlop használattal arányos fenntartási költséget megfizetni.

(4) Amennyiben több közművelődési intézmény közösen kíván közművelődési hirdetőoszlopot használni, a létesítés és fenntartás költségeinek megosztására a közöttük létrejövő megállapodás irányadó. A létesítés és fenntartás költségeinek megtérítéséért a közművelődési célú hirdetőoszlopot használó közművelődési intézmények egyetemlegesen felelnek.

7. Eltérés a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályoktól

9. § (1) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló helyezhető el.

(2) A reklámok és reklámhordozók a településképi bejelentési eljárásról szóló 14/2013. (III. 29.) önkormányzati rendeletben meghatározott eljárás lefolytatását követően és a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendeletben meghatározott közterület-használati díj megfizetése esetén helyezhetők el.

(3) Az 5. § és a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseitől eltérően legfeljebb évente összesen 12 naptári hét időszakra az Önkormányzat, az önkormányzati intézmény, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vagy állami szerv, szervezet vagy intézmény rendezvényeit népszerűsítő reklámhordozók elhelyezhetők ezen szervezetek épületein, továbbá közterületi járdán, forgalomcsillapított utcában és téren.

(4) Az alkalmazható reklámhordozók a következők lehetnek:

a) közterület fölé kifeszített molinó,

b) az Önkormányzat, az önkormányzati intézmény, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vagy állami szerv, szervezet vagy intézmény épületének homlokzatán elhelyezett reklám vagy reklámhordozó méretkorlátozás nélkül.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

8. Hatályba léptető rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. Átmeneti rendelkezések

11. § (1) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépését követően új reklámhordozó elhelyezésére e rendelet rendelkezéseivel összhangban kerülhet sor.

10-11. * 

12-14. § * 

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. november 2.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére