Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 39/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú utakon a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 14. § (1) bekezdés l) és r) pontja (súlykorlátozás) szerinti jelzőtáblával védett helyi közutakra, az önkormányzat tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánutakra (a továbbiakban együtt: önkormányzati utak) terjed ki.

(2) Az össztömeg-korlátozással érintett közutakra a súlyhatár megjelölésével a „tehergépkocsival behajtani tilos”, vagy a „súlykorlátozás” jelzőtáblát a „kivéve engedéllyel” kiegészítő táblával kell kihelyezni.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a rendvédelmi szervek, a büntetés-végrehajtás, a tűz-, polgári és katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó és Vámhivatal Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága által üzemben tartott járművekre;

b) a katasztrófa-elhárítást, megelőzést és segítségnyújtást végző járművekre;

c) a műszaki és baleseti mentést ellátó járművekre;

d) az önkormányzat tulajdonában álló, vagy általa útkezelést végző járművekre;

e) Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül kommunális feladatot ellátó - így különösen a települési hulladékok kezelése céljából végzett közszolgáltatási feladatok ellátásához, a köztisztasági tevékenységhez, valamint a közüzemi hibaelhárításhoz használt - járművekre;

f) postai szolgáltatást végző járművekre;

g) Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül székhellyel vagy telephellyel rendelkező autósiskolák oktató tehergépjárműveire és pótkocsis járműszerelvényeire;

h) nemzetközi szerződés és viszonosság körébe tartozó járművekre.

(4) Az e rendeletben meghatározott szabályok megtartását Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az erre jogszabályi felhatalmazással rendelkező szervek ellenőrizhetik.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) jármű: KRESZ 1. sz. függelék II. pont a) pontjában meghatározott jármű;

b) szállítást igénybe vevő: az a kérelmező, aki áru Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási határán belüli helyszínre történő szállítását, vagy helyszínről történő elszállítását megrendeli;

c) szállítást végző: az a kérelmező, aki áru Szekszárd Megyei Jogú város közigazgatási határán belüli helyszínre történő szállítását, vagy a helyszínről történő elszállítását végzi;

d) behajtási engedély: az össztömeg-korlátozással érintett utakon történő közlekedésre feljogosító közútkezelői hozzájárulás.

3. § A rendelet nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az állami közútkezelő a kezelésében lévő autópályákat, főutakat, utakat bármely okból lezárja és a forgalomterelés csak az össztömeg-korlátozással érintett területen keresztül lehetséges.

2. A behajtási engedély

4. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó járművel Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén, az önkormányzati utakon csak behajtási engedéllyel lehet közlekedni.

(2) A behajtási engedély kiadásával kapcsolatosan a helyi közút tulajdonosa és kezelője nevében átruházott hatáskörben a polgármester jár el.

5. § (1) A polgármester a behajtási engedélyben előírja azokat a feltételeket, amelyek a jármű közlekedése során biztosítják a helyi közút és tartozékainak védelmét.

(2) A polgármester a behajtási engedély kiadását elutasíthatja, ha a korlátozással terhelt útra 12 tonna össztömeget meghaladó össztömegű járműre kérnek engedélyt, és a helyi közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy 12 tonnát meghaladó össztömegű jármű azon közlekedjék.

(3) A polgármester a behajtási engedély kiadását vagy elutasítását megelőzően műszaki szakvéleményt kérhet, hogy a helyi közút teherbírása vagy állapota alapján alkalmas-e a 12 tonnát meghaladó össztömegű jármű közlekedésére.

(4) A polgármester a behajtási engedélyt visszavonja, ha az engedélyes a hozzájárulásban foglalt kikötéseket megsérti.

(5) A behajtási engedély jogosultja az általa használt útszakaszban történt károkozást köteles megtéríteni, ha a károkozás visszavezethető az engedélyben szereplő jármű közlekedésére.

3. A kérelem tartalma és benyújtásának szabályai

6. § (1) Az e rendeletben meghatározott behajtási engedély kiadása iránti kérelmet írásban, az 1. melléklet szerinti nyomtatványon lehet benyújtani.

(2) A behajtási engedély iránti kérelmet írásban a jármű tulajdonosa, üzembentartója, valamint a szállítást igénybevevő meghatalmazással vagy a szállítást végző nyújthatja be (továbbiakban: kérelmező). A szállítást igénybevevő és a szállítást végző (ha személye nem azonos a jármű tulajdonosával, vagy üzembentartójával) a kérelemhez köteles csatolni a jármű tulajdonosa, üzembentartója által kiadott meghatalmazást. A kérelmet írásban a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani, vagy a kérelem formanyomtatványon megadott e-mail címre kell megküldeni.

(3) Amennyiben egy kérelmező több járműre vonatkozóan nyújt be kérelmet, a behajtási engedély kiadása feltételeinek mindegyik járműre vonatkozóan külön-külön kell fennállnia.

(4) Az engedély egy kijelölt útvonalra, vagy teljes úthálózatra kérhető.

4. Az engedély kiadása, tartalma

7. § (1) A polgármester a kérelmet megvizsgálja és amennyiben az a rendelet előírásainak megfelel, azt nyolc napon belül elbírálja.

(2) A behajtási engedély tartalmazza:

a) a jármű pontos megjelölését forgalmi rendszámmal vagy más, azonosításra alkalmas módon,

b) a forgalmi engedélyben üzembentartóként (tulajdonosként) feltüntetett személy nevét és lakóhelyét (székhelyét),

c) a rendelet azon rendelkezését, mely alapján az engedély kiadásra került,

d) az engedély érvényességi idejét,

e) a súlykorlátozással érintett út, útszakasz meghatározását, melyre az engedély érvényes.

(3) A behajtási engedély a rendeletben meghatározottak szerint lehet eseti (egy napra), vagy határozott időre szóló. Az engedély legfeljebb egy évre adható ki.

5. Az engedély használata

8. § (1) Az engedély csak az abban meghatározott járművel való közlekedésre használható fel, más járműre nem érvényes.

(2) Az engedély csak az abban meghatározott, korlátozás alá eső közterületre történő behajtásra jogosít fel.

(3) A behajtási engedélyt a jármű vezetője köteles magánál tartani és az ellenőrzést végző személynek kérésre bemutatni.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2017. december 6.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1. melléklet a 39/2017. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM

1 Kérelmező neve:
Cégnév:
2 Lakcíme/címe:
Székhelye:
3 Elérhetősége
telefon:
e-mail cím:
4 A jármű hatósági jelzése / forgalmi rendszáma (hatósági jelzés hiányában más azonosításra alkalmas megjelölés):
5 A jármű típusa:
6 A jármű össztömege (Forgalmi engedély F.1):
7 A jármű túlméretes: igen / nem

A jármű túlsúlyos: igen / nem
8 A szállítás időpontja:
9 Szállítás helyének pontos címe:
10 Tervezett szállítási útvonal a kezdő és a célállomás megjelölésével:
11 A behajtás engedély érvényességének kért időtartama:
12 A behajtási engedély kérésének indoka:

Alulírott, hozzájárulok a behajtási engedélyezési eljárás során a személyes adataim kezeléséhez.

Kelt: ...................................................................

Igénylő aláírása

A kérelemhez az alábbi iratokat szükséges csatolni:

- a kérelemben szereplő jármű forgalmi engedélye (másolatban).

- szállítást igénybe vevő kérelmező esetén meghatalmazást.

- szállítást végző kérelmező esetében meghatalmazást, amennyiben nem azonos az üzembentartóval, vagy tulajdonossal.

- térképet vagy rajzot, mely tartalmazza a használni kívánt útvonalat.


  Vissza az oldal tetejére