Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5. bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4. bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3. bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyűlésére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) jogi személyiségű társulásainak költségvetését, a társulási tanácsok által elfogadott költségvetési határozat tartalmazza. E rendeletbe a társulások költségvetése finanszírozási szempontból épül be.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

Költségvetés bevételei és kiadásai

2. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetése

2. § (1) *  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét

20 814 434 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) *  A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét

20 814 434 E Ft-ban

állapítja meg.

(3) *  A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét

0 E Ft-ban,

a) működési célú kiadási összegét 9 985 019 E Ft-ban,

b) felhalmozási célú kiadási összegét 10 829 415 E Ft-ban

állapítja meg.

(4) *  A Közgyűlés a felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét 2 411 313 E Ft-ban állapítja meg, mely működési célú bevételi többlet.

(5) *  A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 5 202 259 E Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési célú finanszírozási kiadása 3 028 207 E Ft

b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 2 174 052 E Ft.

(6) A Közgyűlés az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I. A mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I. B mérleg című melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Közgyűlés az (1)-(2) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(10) A Közgyűlés az Önkormányzat 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások önkormányzati részletezését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal költségvetését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról szóló 40/2012. (X. 4.) önkormányzati rendelet, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott, az Önkormányzat jegyzőjének 5/2016. (IV. 8) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret nagyságát a 3.A. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Közgyűlés az Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Közgyűlés az Önkormányzat állami támogatásait, támogatásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Közgyűlés a 2018. évi városüzemeltetési kiadásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett beruházásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá

(18) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett felújításokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A Közgyűlés az Önkormányzat hitel, kölcsön állományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományát a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) A Közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(22) A Közgyűlés a hazai pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(23) A Közgyűlés a Főépítészi tevékenységhez kapcsolódódó kiadásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(24) A Közgyűlés az Önkormányzat, az intézményei költségvetési létszámkeretét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(25) A Közgyűlés az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(26) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi likviditási tervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(27) A Közgyűlés az Önkormányzat által adott közvetett támogatásait a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(28) A Közgyűlés az Önkormányzat többéves döntésekből származó kötelezettségeit a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(29) A Közgyűlés az Önkormányzat középtávú tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(30) A Közgyűlés az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Alapját a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(31) A Közgyűlés az Önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamit államigazgatási feladatainak bevételi-kiadási előirányzatait a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(32) *  A Közgyűlés a 2018. évi

a) általános tartalék előirányzatát 145 551 E Ft-ban,

b) működési céltartalék előirányzatát E Ft-ban,

c) felhalmozási céltartalék előirányzatát E Ft-ban

állapítja meg.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. § (1) A Közgyűlés a likviditás zavartalanságának biztosítása érdekében legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összegét 800 000 E Ft-ban határozza meg.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeretnek a bankszámla-szerződésben rögzített 2018. évi kondíciókkal történő aláírására.

4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Közgyűlés tőke és hozam garantált állampapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 E Ft-ig az átmenetileg szabad pénzeszköz hasznosításról gondoskodjon.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó átmenetileg szabad pénzeszköz hasznosításáról a Közgyűlés annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a jegyző tájékoztatásával, a költségvetési szerv vezetője a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítást kezdeményezhet.

(5) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel az Általános Tartalékot növeli.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. Általános és részletes végrehajtási szabályok

5. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja. A Közgyűlés - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Közgyűlést köteles tájékoztatni.

(3) Az élet-, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A polgármester 5.000 E Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Közgyűlést.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges megállapodást, támogatási szerződést aláírja, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtsa.

7. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása - a jegyző előkészítésében - a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre. A Közgyűlés negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

(2) Ha az az állami támogatások tekintetében visszafizetési kötelezettség keletkezik, akkor a költségvetési szerv tárgyévi költségvetése a visszatérítendő összeggel módosításra kerül.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles a jegyzőt írásban tájékoztatni az állami támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, az azt alátámasztó nyilvántartás megküldésével. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó visszatérítendő kamat a költségvetési szervet terheli.

5. Költségvetési szervek költségvetési maradványa

8. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány felhasználásáról dönt.

(3) A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része,

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem köthető a személyi juttatások maradványához,

c) a költségvetési támogatás - feladatelmaradás miatt - fel nem használt része,

d) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege,

e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,

f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás jogtalanul igénybevett összege, ha az meghaladja a 3%-ot.

6. Bizottsági keret, polgármesteri keret

9. § (1) A Közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1-2. mellékletében átruházott hatáskörök szerinti bizottsági alapokkal, keretekkel, valamint támogatások elbírálásával kapcsolatos hatásköreit a szakbizottságokra, és a Polgármesterre ruházza.

(2) A bizottsági keretek az Önkormányzat SZMSZ-ében rögzített bizottsági hatáskörbe tartozó feladatok fedezetére kerülhetnek felhasználásra.

(3) A Polgármesteri Keret terhére a polgármester támogatást nyújthat az 5000 E Ft-ot meg nem haladó egyszeri kifizetésekre, így különösen:

a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokra,

b) szociális ellátásban nem részesülő, rendkívüli élethelyzetbe került személyeknek támogatására,

c) rendezvények költségeinek átvállalásához.

(4) A Polgármesteri keret felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási, elszámoltatási, ellenőrzési kötelezettség az Önkormányzati Osztály feladata.

(5) A bizottsági keretek kötelezettség vállalással nem terhelt maradványát a Közgyűlés elvonja.

7. A támogatások nyújtásának rendje

10. § (1) A „támogatás” elnevezéssel megjelölt előirányzatok terhére, illetve pályázati eljárás alapján nyújtott támogatásokról legkésőbb a tárgyév november 30-ig kell döntést hozni.

(2) A Közgyűlés az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó részletes szabályokat önálló rendeletben állapítja meg.

8. Készpénzben teljesíthető kiadások

11. § A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés, önkormányzati díjak,

2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,

4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

5. reprezentációs kiadások,

6. kiküldetési kiadások,

7. kisösszegű szolgáltatási kiadások,

8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

9. Önkormányzati biztos kirendelése

12. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot, akkor a Közgyűlés a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2) - (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos megbízását az (1) bekezdésben meghatározott mértékű, időtartamú lejárt esedékességű elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 116. § (1) bekezdése szerinti szerv, személy kezdeményezheti.

(3) Az önkormányzati biztos tevékenységéről az Ávr. 117. § (4) bekezdése szerint a Közgyűlésnek köteles beszámolni.

IV. Fejezet

Létszám- és bérgazdálkodás

10. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

13. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.

(5) A közgyűlés az engedélyezett betöltött álláshelyenként évi 1 800 Ft-ot biztosít szociális célra a személyi juttatás előirányzaton belül, mely keret felhasználása a költségvetési szerv belső szabályzata szerint történik.

(6) Nem kötelező juttatásként az Önkormányzat által irányított intézményekben - a 14. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a közalkalmazottak és a munkavállalók részére nyújtott étkezési hozzájárulás nettó 5 000 Ft/hó/fő összeg, illetve bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott bruttó 1 000 Ft/hó/fő összeg fedezetét az intézményi költségvetésekben biztosítja.

(7) A közgyűlés a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szereplő feltételek biztosítása mellett az önkormányzati dolgozóknak lakásépítésre, lakótelek-, lakásvásárlásra, illetve lakáscsere esetén maximum 600.000 Ft/fő; lakásbővítés és lakáskorszerűsítés esetén maximum 400.000 Ft/fő kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújt. E célra támogatás a dolgozói lakásépítési kereten lévő összeg erejéig fizethető ki.

(8) A költségvetési intézmény vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(9) A nem rendszeres személyi juttatásról szóló döntésről - a számfejtés előtt - a munkáltatói jog gyakorlója tájékoztatja a polgármestert.

(10) A Wosinsky Mór Megyei Múzeum vonatkozásában a 15. melléklet szerint engedélyezett 44,3 létszámból 5 álláshely csak abban az esetben tölthető be, ha a régészeti tevékenységből származó többletbevétel erre fedezetet nyújt. A költségvetési szerv vezetője a létszámfelhasználásról tájékoztatja a polgármestert.

14. § (1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2018. január 1-jétől 42.000 Ft-ban állapítja meg. A közgyűlés az illetményalap magasabb összegben történő megállapításából adódó többletkiadásokhoz forrást biztosít.

(2) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, közalkalmazottakat és - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a rendszeres személyi juttatások előirányzata terhére, bruttó 200 000 Ft/fő-ben határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

(3) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Zöldfelület-karbantartó, Köztisztasági, Karbantartási, Festő és Közmunkacsoport munkavállalói részére nem kötelező juttatásként étkezési hozzájárulás címén nettó 5 000 Ft/hó/fő összeget biztosít. A csoportvezetők a (2) bekezdés szerinti cafetéria-juttatásra jogosultak.

(4) Nem kötelező juttatásként a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére adott bankszámla vezetésének költségtérítése címen bruttó 1 000 Ft/hó/fő összegét a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

15. § A Közgyűlés az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010.(II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

16. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

17. § A Közgyűlés a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2018. február 28.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

Mellékletek a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 2/2018. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére