Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 12/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5.) bekezdés 23. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4.) bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.) bekezdés 2. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak közgyűlésére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III. 2.) önkormányzati rendelete végrehajtását

a) 14 142 650 ezer Ft bevételi főösszeggel,

b) 11 101 826 ezer Ft kiadási főösszeggel,

c) 3 040 824 ezer Ft többlettel

jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 1 100 230 ezer Ft-ban,

a) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 0 ezer Ft-ban,

b) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét 1 100 230 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit 4 148 579 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit 2 517 310 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 1 631 269 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 3 028 122 ezer Ft-ban,

a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait 2 512 931 ezer Ft-ban,

b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 515 191 ezer Ft-ban,

hagyja jóvá.

3. § (1) A Közgyűlés a 2. § (1) bekezdése szerinti bevételi és kiadási főösszegek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások végrehajtásának önkormányzati részletezését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az 1. melléklet szerinti bevételek és kiadások teljesítésének önkormányzat által működtetett intézményi részletezését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal (közös önkormányzati hivatal) költségvetésének teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a városüzemeltetési kiadások teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében végzett beruházások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat nevében végzett felújítások teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Közgyűlés az Önkormányzat által felvett hitelek, kölcsönök alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományának felhasználását a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét költségvetési szervek szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi kötelező és önként vállalt feladatainak megoszlását, finanszírozását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Mérlegek és egyéb tájékoztató adatok

6. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az I. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az I/A. mérleg című melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét az I/B. mérleg című melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(5) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 17. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat középtávú tervét a 18. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti - adósságot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 22. melléklet tartalmazza.

(9) A pénzeszközök változását tartalmazó kimutatást a 23. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 31. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós, illetve hazai támogatással megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatást projektenkénti bontásban a 12. és 13. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről a 25. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről a 26. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről a 27. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat konszolidált beszámolóját a finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről a 28. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat konszolidált mérlegét a 29. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 30. melléklet tartalmazza.

4. A 2017. évi maradvány felhasználása

9. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát a 22.a.-22.b. melléklet szerint 3 054 105 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) az alaptevékenység maradványa: 3 054 105 ezer Ft,

b) a vállalkozási tevékenység maradványa: 0 ezer Ft.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési maradványát 3 008 423 ezer Ft-ban a 24.a. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek maradványa:

a) a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa: 14 389 ezer Ft,

b) az intézményi költségvetési maradvány: 24 674ezer Ft.

(4) A Közgyűlés az intézményi költségvetési maradvány felhasználását a 24.b. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Közgyűlés a fenntartásában lévő költségvetési szervektől a 24.b. melléklet szerint kimutatott 15 647 ezer Ft szabad költségvetési maradvány elvonását rendeli el.

(6) A Közgyűlés megállapítja, hogy az Önkormányzat és a fenntartásában álló költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet nem folytattak, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettségük nem keletkezett.

5. Az Önkormányzat vagyonának adatai

10. § (1) Az Önkormányzat vagyona 2017. december 31-én 52 632 291 ezer Ft, melyet a Közgyűlés a 22. melléklet szerint hagy jóvá.

(2) Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti Vagyongazdálkodási Alapját a 19. melléklet tartalmazza.

6. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

11. § A Közgyűlés a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és kiegészítő támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 5. melléklet szerint jóváhagyja.

7. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2018. május 30.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1-31. melléklet a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 12/2018. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére