Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 2/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelete

a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdésében és 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint 16/A. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1-11. § * 

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2019. február 5.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1. melléklet a 2/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére