Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 6/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 10/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva - a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2019. február 5.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére