Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Szekszárd megyei jogú város.

(2) Az önkormányzat hivatalos megnevezése és székhelye: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.).

(3) Illetékességi területe: Szekszárd város közigazgatási területe.

(4) Az önkormányzat jogi személy.

(5) Az önkormányzat feladat- és hatáskörei - eltérő rendelkezés hiányában - Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlését illetik meg.

(6) A polgármesteri hivatal hivatalos megnevezése: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).

1. Az önkormányzat jelképei: a városi címer, a városi zászló és a városi pecsét

2. § (1) Szekszárd város címere: négy sor terméskőből épült várfalon, kék mezőben, jobbról kétfürtű arany szőlőtőke, balról három arany búzakalász között vörös fedelű, terméskőből épült nyílt harangtorony, melyet középen gerenda oszt ketté: a födél alól arany szőlőfürt, a gerendáról arany harang csüng alá. A pajzson arany címer korona.

(2) A városi zászló világoskék színű, közepén a város címerét, a címer felett „Szekszárd” feliratot tartalmazza.

(3) A városi pecsét kör alakú, „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata” feliratot és a város címerét tartalmazza.

(4) A városi zászló, a címer és a pecsét használatának körét, annak módját a Közgyűlés önálló rendelete szabályozza.

2. Az önkormányzat feladatai és az azok ellátásában résztvevők

3. § (1) Az önkormányzati feladat- és hatásköröket Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 10-17. §-a szabályozza.

(2) Az önkormányzat - figyelemmel a kötelezően ellátandó feladatokra, anyagi lehetőségeitől függően éves költségvetésében meghatározza, hogy a helyi közszolgáltatások körében mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.

(3) Az önkormányzati feladatokat a Közgyűlés és szervei: a polgármester, a Közgyűlés bizottságai, a Polgármesteri Hivatal, a jegyző és a társulás látják el.

(4) A Közgyűlés a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel.

(5) A Közgyűlés az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján egyes hatásköreit a polgármesterre, bizottságaira, a részönkormányzat testületére, jegyzőre, társulására átruházhatja. E hatáskörök gyakorlásához utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.

(6) A Közgyűlés hatásköréből az Mötv. 42. §-ában foglalt hatáskörök nem ruházhatók át.

(7) A Közgyűlés feladatainak eredményes megoldása érdekében - a kölcsönös érdekek alapján - együttműködik a megyei önkormányzattal, más települési önkormányzatokkal, önkormányzati szövetségekkel és a települési nemzetiségi önkormányzattal.

II. Fejezet

A Közgyűlés működése

4. § (1) A Közgyűlés tagjainak számát és névsorát a rendelet 1. függeléke, a választókerületek területi beosztását pedig a rendelet 4. függeléke tartalmazza.

(2) A Közgyűlés döntéseit ülésein hozza meg.

(3) Az ülések típusai:

a) alakuló ülés;

b) rendes ülés;

c) rendkívüli ülés;

d) ünnepi ülés.

(4) A Közgyűlés üléseit rendszerint a Polgármesteri Hivatal (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) I. emeleti üléstermében tartja.

3. A Közgyűlés alakuló ülése

5. § (1) A Közgyűlés alakuló ülését az Mötv. 43. §-ában meghatározott időn belül és módon tartja meg.

(2) Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai:

a) a Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a választások eredményéről,

b) a képviselők eskütétele,

c) a polgármester eskütétele,

d) a polgármester programjának ismertetése,

e) a polgármester illetményének megállapítása,

f) az alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással, eskütételük, a főállású alpolgármester illetményének, illetve a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása,

g) a szervezeti és működési szabályzat megalkotása vagy felülvizsgálata az alakuló vagy az azt követő rendes ülésen,

h) a bizottságok tagjainak megválasztása.

4. A Közgyűlés rendes ülése

6. § (1) A Közgyűlés - július és augusztus hónapok kivételével - lehetőség szerint a hónap utolsó csütörtöki napján 16 órai kezdettel - évente legalább hat - rendes ülést tart. Az ülés legfeljebb 23 óráig tarthat.

(2) A közgyűlési döntést igénylő napirendek számától és jellegétől függően folytatólagos ülés tartható, ha a soros közgyűlésen elfogadott napirendek tárgyalását a közgyűlés a (1) bekezdésben meghatározott időpontig befejezni nem tudja. A folytatólagos ülésről a polgármester javaslatára a közgyűlés vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. A folytatólagos ülést a soros közgyűlést követő hétfői munkanap 16 órára kell összehívni.

(3) A tárgysorozat megjelölésével a polgármester kivételesen ülésszakot is elrendelhet. Az ülésszak várható időtartamát a meghívón fel kell tüntetni.

5. A Közgyűlés rendkívüli ülése

7. § (1) Rendkívüli körülmények által indokolt esetben a Közgyűlés szükség szerinti időpontban rendkívüli ülést tart. A polgármester köteles 15 napon belül a rendkívüli ülést összehívni, ha:

a) azt jogszabály kötelezővé teszi,

b) a Közgyűlés erről határozatot hoz,

c) azt halaszhatatlan ügyek indokolttá teszik,

d) e rendelet 10. §-ában írt esetekben.

(2) A rendkívüli ülésre csak olyan napirendi pont vehető fel, mely annak összehívását indokolja. Más témát csak minősített többséggel lehet napirendre tűzni.

6. A Közgyűlés ünnepi ülése

8. § (1) A Közgyűlés évente egy alkalommal augusztus 29. napján ünnepi ülést tart. Évfordulókon, egyéb megemlékezések alkalmából ünnepi ülést tarthat.

(2) Az ünnepi ülésen csak az ünnep jellegének megfelelő napirend szerepelhet.

7. Munkaterv

9. § (1) A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére éves munkatervet határoz meg, mely a Közgyűlés működésének alapja. A Közgyűlés éves munkatervét minden év december 31-ig, de legkésőbb a következő év első ülésén kell előterjeszteni. A munkatervben a következő év első ülésének idejét és napirendi pontjait is meg kell határozni.

(2) A munkatervnek tartalmaznia kell:

a) a tervezett főbb napirendi pont javaslatokat havi bontásban,

b) a napirendi pontok előadóit,

c) azon napirendi pontokat, amelyek előkészítéséhez javasolt a lakossági fórumok közreműködése,

d) az éves pénzügyi, gazdasági ellenőrzésről szóló beszámoló időpontját,

e) az adott évben beszámoltatásra kötelezetteket, illetve a tájékoztatásra felkérteket a téma megjelölésével,

(3) A munkaterv tervezetét a jegyző állítja össze, melynek során javaslatot tehet

a) önkormányzati tisztségviselő,

b) képviselőcsoport vezetője,

c) bizottság,

d) önkormányzati képviselő,

e) az önkormányzat által alapított intézmény, gazdasági társaság vezetője,

f) települési nemzetiségi önkormányzat elnöke,

g) Önkormányzati Hivatal igazgatóság vezetők.

(4) A munkatervbe fel kell venni a bizottság, illetve a megválasztott képviselők több mint harmada által javasolt előterjesztést.

(5) A bizottságok állásfoglalásával nyújtható be a költségvetési rendelet-tervezet.

8. A Közgyűlés összehívása

10. § (1) A Közgyűlés üléseit a polgármester elektronikus úton hívja össze.

(2) A polgármester és a Közgyűlés tagjai közül megválasztott alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a Közgyűlést a korelnök hívja össze és vezeti. A polgármester és a Közgyűlés tagjai közül választott alpolgármester egyidejű akadályoztatása akkor áll fenn, ha igazolt objektív, indok miatt az érintett személyek a jogaikat vagy kötelességeiket - az önkormányzat érdekei és kötelezettségei szempontjából -szükséges időpontban gyakorolni nem tudják.

(3) A Közgyűlést 15 napon belüli időpontra össze kell hívni:

a) a képviselők egynegyedének, vagy a Közgyűlés bármely bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a polgármesterhez írásban benyújtott a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítványnak tartalmaznia kell az ülés időpontjára, helyszínére és a napirendre vonatkozó javaslatot.

b) a közgyűlés által megbízott könyvvizsgáló kezdeményezésére, ha tudomására jutott az önkormányzat vagyonának várható jelentős csökkenése vagy más olyan tény, amely az önkormányzati tisztségviselő törvényben meghatározott felelősségre vonásával járhat.

(4) A Közgyűlés rendkívüli ülésének időpontját a polgármester a képviselő-csoportok vezetőinek véleményét kikérve tűzheti ki.

9. A Közgyűlés meghívója

11. § (1) A Közgyűlést írásbeli meghívóval kell összehívni.

(2) A Közgyűlés meghívóját és annak mellékleteit - a rendkívüli és ünnepi ülés kivételével - úgy kell megküldeni, hogy azt a képviselők legalább az ülés előtt 5 nappal megkapják elektronikus formában. A fenti határidőbe a kézbesítés napja nem számít bele.

(3) A Közgyűlés meghívójának tartalmaznia kell:

a) az ülés helyét és időpontját,

b) az egyes napirendi pontokra szóló javaslatokat és azok előterjesztőit,

c) az egyes napirendi pontok zárt ülés keretében történő tárgyalását, vagy az arra szóló javaslatot. A meghívó mellékletei a napirendi pontok tárgyalásához készített anyagok.

(4) A rendkívüli ülés összehívásakor a Közgyűlésre szóló meghívót a polgármester az ülés előtt legalább 24 órával korábban, az összehívás okának megjelölésével küldi meg. Az írásbeli meghívás mellőzhető, ha az ülésre okot adó körülmény a Közgyűlés azonnali megtartását indokolja.

(5) A jegyző gondoskodik a Közgyűlés időpontjának a helyi hírközlő szervek és a sajtó útján történő meghirdetéséről.

10. A meghívottak

12. § (1) A Közgyűlés tagjai mellett állandó meghívottként - tanácskozási joggal - a Közgyűlésre meg kell hívni:

a) a Tolna Megye 1. Számú Egyéni választókörzetében megválasztott országgyűlési képviselőt,

b) a Szekszárdon lakóhellyel rendelkező országgyűlési képviselőt,

c) a Közgyűlés nem képviselő tagjai közül választott alpolgármestert,

d) *  a jegyzőt és az aljegyzőt,

e) a Polgármesteri Hivatal igazgatóság vezetőit, főépítészt,

f) a Közgyűlés által megbízott könyvvizsgálót a véleményezési körébe tartozó napirendekhez,

g) a települési nemzetiségi önkormányzat elnökeit.

(2) A közgyűlési ülések további meghívottai:

a) a napirendi pont előterjesztője, illetve előadója,

b) a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetője,

c) a Szekszárdi Járási Hivatal vezetője,

d) a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke,

e) a Szekszárdi Járásbíróság elnöke,

f) a Szekszárdi Járási Ügyészség vezető ügyésze,

g) a Szekszárd Város rendőrkapitánya,

h) Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Kirendeltség vezetője,

i) a Szekszárd Város tiszti főorvosa,

j) a közgyűlés állandó bizottságainak külső tagjai,

k) a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetői,

l) az országos média helyi és a helyi média képviselői,

m) Szekszárdi Civil Kerekasztal, a Tolna Megyei Civil Információs Centrum képviselői a vállalt feladataikhoz kapcsolódó napirendi pontok tárgyalására.

(3) Az egyes napirendi pontoknál az előterjesztő, illetve előadó tanácskozási joggal vesz részt a napirendi pont tárgyalásában.

11. Az ülések nyilvánossága

13. § (1) A Közgyűlés ülése nyilvános.

(2) A nyilvánosság biztosítása érdekében - a zárt ülések kivételével - az állampolgárok a közgyűlési ülésekre azok megkezdése előtt és a testület munkájának megzavarása nélkül az ülés megkezdése után is beléphetnek

(3) A Közgyűlés zárt ülést tart az Mötv. 46. § (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetekben.

(4) A Közgyűlés név szerinti szavazással, minősített többséggel zárt ülést rendelhet el az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben.

(5) A zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.

12. Határozatképesség

14. § (1) A polgármester az ülés megnyitása előtt - a jegyző közreműködésével - megvizsgálja a Közgyűlés határozatképességét, majd kihirdeti az arra vonatkozó megállapítását. A Közgyűlés határozatképességét az Mötv. 47. § (1) bekezdése határozza meg. Ha a Közgyűlés határozatképes, a polgármester az ülést megnyitja.

(2) A Közgyűlés határozatképességét a polgármester az ülés vezetése során folyamatosan figyelemmel kíséri. Az ülésről végleg távozó képviselő a határozatképesség folyamatos ellenőrzése érdekében köteles távozását bejelenteni a polgármesternek.

(3) Ha a Közgyűlés határozatképtelenné válik, a polgármester kísérletet tesz a határozatképesség helyreállítására.

(4) Amennyiben a Közgyűlés a polgármester kísérlete ellenére határozatképtelen marad, a polgármester az ülést berekeszti. Az ülés berekesztése esetén a Közgyűlés a következő ülésén elsőként az elmaradt napirendi pontokat tárgyalja meg.

13. A Közgyűlés napirendje

15. § (1) A napirend tervezetét a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé. A napirend tervezete tartalmazza a tárgyalandó napirendi pontok tárgyának megjelölését, azok előterjesztőjét.

(2) A képviselők, valamint a Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vevők kezdeményezhetik valamely napirendi pont elhagyását, újabb napirendi pont felvételét, illetve a javasolt sorrend megváltoztatását. A kezdeményezők javaslatukat legfeljebb 2 percben megindokolhatják.

16. § (1) A tárgyalandó napirendet - tájékoztatók, beszámolók, előterjesztések, indítványok, jellegüktől függetlenül az ülésen kiosztott anyagok, interpellációk, kérdések - a Közgyűlés vita nélkül határozza meg.

(2) Kétfordulós - előbb az előterjesztés elveit, majd az így eldöntött elvekre épülő előterjesztést megvitató - tárgyalást kell tartani a lakosság szélesebb körének jogait, kötelezettségeit érintő önkormányzati rendeletek megalkotásánál.

14. A Közgyűlés tanácskozási rendje

17. § A Közgyűlés ülését a polgármester vezeti. Akadályoztatása esetén helyettesítésével kapcsolatban az e rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével kell eljárni. A helyettesítő alpolgármester jogai és kötelezettségei az ülés vezetés körében azonosak a polgármesterével.

18. § (1) Az ülés vezetésével kapcsolatban a polgármester feladata a tanácskozás rendjének fenntartása. Ennek érdekében az alábbi intézkedésekre jogosult:

a) figyelmezteti a hozzászólót, hogy csak a napirendi ponttal kapcsolatban tegye meg észrevételét, javaslatát és attól ne térjen el,

b) felszólíthatja a hozzászólót, hogy a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő kijelentésektől tartózkodjon,

c) megvonhatja a szót attól a nem képviselő hozzászólótól, aki a fentiekben írt rendzavaró magatartást megismétli,

d) ismételt rendzavarás esetén a nem képviselő résztvevőt a teremből kiutasíthatja.

(2) Ha a képviselő e rendelet 14. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségének nem tett eleget és ennek következtében a Közgyűlés határozatképtelenség miatt nem tudott döntést hozni, rendbírságot köteles fizetni.

(3) A rendbírság összege alkalmanként 3.000 Ft.

(4) A rendbírságot a polgármester javaslata alapján hozott közgyűlési határozat értelmében a Polgármesteri Hivatal a kiszabást követően esedékes tiszteletdíjból érvényesíti.

(5) Amennyiben a polgármester az ülést nem e rendelet szabályainak megfelelően vezeti, bármely képviselő ezt ügyrendi felszólalásban kifogásolhatja.

19. § (1) A Közgyűlés a polgármester előterjesztése alapján legfeljebb 25 százalékkal, és legfeljebb 12 havi időtartamra csökkentheti annak a képviselőnek a tiszteletdíját aki

a) egymást követő három hónapot figyelembe véve a Közgyűlés rendes ülésén történő szavazások több mint egyharmadán nem vett részt,

b) nem tart kapcsolatot a választópolgárokkal.

(2) Amennyiben a képviselő az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt kötelezettségszegést ismételten elköveti, úgy a képviselő tiszteletdíja 50 százalékos mértékben csökkenthető.

(3) Amennyiben a képviselő az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt kötelezettségszegést három, vagy több alkalommal követi el, úgy a képviselő tiszteletdíja megvonható.

(4) A Közgyűlési üléseken a részvétel igazolására az ülések jelenléti ívei, valamint a jelenlétet tanúsító szavazás gépi szavazó listája alapján készített nyilvántartás szolgál.

(5) A jegyző minden hónap 15. napjáig tájékoztatja a polgármestert a közgyűlés tárgyhót megelőző három hónapban tartott rendes ülések szavazásaiban való részvétel adatairól.

(6) A képviselő a választópolgárokkal történő Mötv. 32. § (2) bekezdés k) pontjában előírt kapcsolattartási kötelezettségének teljesítéséről a tárgyévet követő év január 31. napjáig a polgármester részére írásban tájékoztatást ad. A polgármester a képviselő nyilatkozata alapján vizsgálja a kötelezettség teljesítését.

(7) Amennyiben megállapítható a kötelezettségszegés, a polgármester a tiszteletdíj csökkentésével vagy megvonásával kapcsolatos javaslatát a közgyűlés soron következő rendes ülése elé terjeszti.

20. § (1) A polgármester minden napirendi pontról - kivéve a tájékoztatót, kérdést, indítványt és az interpellációt - külön vitát nyit.

(2) A napirendi pont tárgyalásakor elsőként mindenkor annak előterjesztőjét illeti a szó, aki legfeljebb 5 perc időtartamban szóbeli kiegészítést fűzhet az írásbeli előterjesztéshez olyan kérdésekben, melyek a döntéshozatalt befolyásolhatják.

(3) Az előterjesztő szóbeli kiegészítését követően a tárgyban érintett bizottság/ok elnöke/i ismertetik a bizottság véleményét. Ezt követően az előterjesztőhöz, az előadóhoz és a tárgyban érintett bizottsági elnökökhöz legfeljebb 2 percben kérdéseket lehet intézni, amelyekre válaszolni kell. A kérdés címzettje a válaszok megadásánál igénybe veheti más, tanácskozási joggal rendelkező személy segítségét is. A válaszok elhangzását követően a képviselők és a tanácskozási joggal rendelkezők egy alkalommal legfeljebb 1 percben újabb kérdéseket tehetnek fel, amelyekre kötelező választ adni.

21. § (1) A napirendi pont vitájánál elsőként - jelentkezésük sorrendjében - a képviselő csoportok vezetői, illetve a képviselő csoportok által kijelölt tagok legfeljebb 10 percben ismertetik a képviselő csoport álláspontját. Ezek után - jelentkezésük sorrendjében - a képviselők, valamint a tanácskozási joggal részt vevők legfeljebb 5 perces hozzászólásra kérhetnek szót.

(2) Vita közben, a korábban felszólalt képviselő viszontválasz céljából 1 perces hozzászólásra szót kérhet.

(3) Ügyrendi javaslatra a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával személyes megtámadottságra hivatkozással engedélyezheti egyperces hozzászólását annak a képviselőnek, aki felszólalási időkeretét már kimerítette.

(4) Az ülésen megjelent állampolgároknak és e rendelet 12. § (2) bekezdésében felsorolt személyeknek a tárgyhoz tartozó kérdésben a polgármester 3 perces hozzászólási lehetőséget biztosíthat a Közgyűlés hozzájárulásával.

(5) Az időhatárt túllépő képviselőtől, illetve hozzászólótól a polgármester - a (9) bekezdés szerinti esetet kivéve - megvonja a szót.

(6) Bármikor szót kérhet:

a) az előterjesztő, előadó,

b) bármelyik képviselő ügyrendi kérdésben, vagy ha a személyét érintő hozzászólásra kíván reagálni,

c) a jegyző, ha törvényességet érintő észrevételt kíván tenni.

(7) Ügyrendinek minősül az a hozzászólás, kérdés, melyben a képviselő a Közgyűlés munkájával - üléseinek lefolytatásával - kapcsolatos eljárási ügyben tesz észrevételt. A javaslat a konkrét kérés megfogalmazásával kezdődik, mely legfeljebb 2 percben indokolható.

(8) A vita során a képviselők az (1) bekezdés szerinti hozzászólásuk részeként, a tárgyalt előterjesztésre vonatkozóan módosító, illetve kiegészítő javaslatokat tehetnek. A módosító és kiegészítő javaslatokat a polgármester kérésére írásban kell megfogalmazni, ebben az esetben a javaslattevő szünetet kérhet. Új változatot, vagy módosító indítványt csak a vita lezárásáig lehet benyújtani. Ha szükséges az indítvány írásbeli elkészítése érdekében a polgármester a napirendi pont tárgyalását felfüggesztheti, vagy szünetet rendelhet el.

(9) A polgármester az ülés vezetése során a tárgyalt napirend tárgyára tekintettel indokolt esetben, így különösen a költségvetés elfogadása során a hozzászólásoknál e rendelet időkorlátra vonatkozó rendelkezéseitől eltekinthet.

22. § (1) A polgármester legfeljebb 3 percre visszaadja a szót az előterjesztőnek, és lezárja a vitát, ha megállapította, hogy felszólalásra több hozzászóló nem jelentkezik. A vita lezárását követően hozzászólásnak vagy észrevételnek nincs helye. Ezt követően kerülhet sor a végszavazásra.

Ügyrendi javaslatra azonban minősített többséggel hozott döntéssel a már lezárt vita ismét folytatható.

(2) A vita lezárását bármely képviselő ügyrendi javaslatában indítványozhatja, erről a Közgyűlés külön vita és felszólalás nélkül, minősített többséggel határoz. A vita lezárására csak akkor kerülhet sor, ha a tárgyalt napirendi pont tekintetében minden képviselő csoportnak lehetősége volt véleményének előterjesztésére.

(3) A végszavazás előtt bármely képviselő csoport vezetője legfeljebb 15 perc szünet elrendelését kérheti, melyet a polgármester köteles megadni.

(4) Összetett jogi kérdés felmerülésekor a jegyző kérésére a polgármester szünetet rendelhet el.

23. § (1) A végszavazás megkezdése előtt bármely képviselő ügyrendi javaslatot tehet a téma napirendről való levételére, melyről a Közgyűlés vita és felszólalás nélkül, minősített többséggel határoz.

(2) Bármelyik képviselő javaslatára a Közgyűlés a napirendi pont tárgyalása során hozandó döntést legfeljebb a soron következő ülésig elnapolhatja. A Közgyűlés az elnapolásról vita és felszólalás nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz.

15. A személyes érintettség

24. § (1) A Közgyűlés döntéshozatalából kizárható, aki az Mötv. 49. §-ának megfelel.

(2) Személyes érintettségnek minősül különösen, ha a képviselő vagy a közeli hozzátartozója akár közvetlenül személy szerint, akár gazdasági társaságban tisztségviselőként, felügyelő bizottsági tagként, tulajdonosként való részvétel útján közgyűlési döntés kedvezményezettje, továbbá ha érdekelt

a) önkormányzati vagyon tulajdonjogának, tartós használatának, hasznosításának megszerzésében;

b) önkormányzat által kiírt pályázat útján, vagy anélkül történő vállalkozás jellegű megbízás megszerzésében;

c) a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó személyi döntések meghozatalában.

(3) A személyes érintettség szempontjából közeli hozzátartozó alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott közeli hozzátartozót kell érteni.

(4) A Közgyűlés tagja a Mötv. 49. § (1) bekezdés szerinti személyes érintettségét a polgármesternek a napirend pont tárgyalása előtt bejelenti. A kizárásról az érintett önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzat képviselő javaslatára a közgyűlés dönt. A kizárt önkormányzati képviselő a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek számít. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a polgármester javaslatára:

a) mulasztó tárgyhavi illetménye, tiszteletdíja 25%-kal csökkenthető, vagy

b) a rendelet 18. §-ában meghatározott rendbírsággal sújtható.

16. A döntéshozatal

25. § (1) A Közgyűlés döntéseit általában nyílt szavazással hozza. A határozati javaslatról a Közgyűlés tagjai „igen”, „nem”, nyilatkozattal szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól.

(2) A szavazás nyílt vagy titkos. A titkos szavazás elrendelésére e rendelet 13. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott esetekben van lehetőség.

(3) A Közgyűlés bármely képviselő ügyrendi javaslatára név szerinti nyílt szavazást rendelhet el, melyről a közgyűlés minősített többséggel dönt.

(4) Név szerinti szavazást kell elrendelni

a) ha azt törvény írja elő,

b) a 13. § (4) bekezdése szerinti esetben,

c) ha azt a képviselők egynegyede indítványozza, továbbá

d) a Közgyűlés megbízatásának lejárta előtti feloszlatásához.

(5) Ügyrendi kérdésről, a bizottság létszáma és összetétele tekintetében, valamint a tanácskozás lefolytatásával összefüggő kérdésben név szerinti szavazást tartani nem lehet.

(6) Szavazás közben a szavazást indokolni tilos.

26. § (1) *  A nyílt szavazás szavazatszámláló gép alkalmazásával, vagy annak meghibásodása esetén kézfelemeléssel történik. Ha a szavazás kézfelemeléssel történt, a polgármester a szavazatokat a jegyző vagy aljegyző közreműködésével megszámláltatja.

(2) *  Név szerinti szavazás esetén a jegyző vagy az aljegyző abc sorrendben olvassa fel a képviselők nevét, akik „igen”, „nem” nyilatkozattal szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól. A szavazás eredményét a jegyző vagy az aljegyző összesítik, s ennek dokumentumait a polgármesternek átadja. A név szerinti szavazás eredményét a Közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

(3) A titkos szavazás szavazatszámláló gép alkalmazásával, meghibásodása esetén szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevételével történik. Ebben az esetben a titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos, teendők ellátására a Közgyűlés a polgármester javaslatára 3 fős szavazatszámláló bizottságot választ. Szintén ebben az esetben a titkos szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv készül, melyet az ülésről készült jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

27. § (1) Az eldöntendő javaslatokat a polgármester bocsátja szavazásra. A javaslat szövegét szavazásra egyértelműen és úgy kell feltenni, hogy arra igennel vagy nemmel lehessen szavazni.

(2) A szavazásra bocsátás során a polgármester szövegszerűen ismerteti a szavazás tárgyát képező javaslatot. A javaslatot szövegszerűen nem kell ismertetni - elegendő csupán arra utalni - ha az mindenben megegyezik az eredetileg írásban előterjesztett javaslattal, továbbá akkor sem, ha ezen javaslatok a vita során félreérthetetlen szövegszerűséggel megfogalmazást nyertek.

(3) A polgármester először - az elhangzás sorrendjében külön-külön - a módosító és kiegészítő javaslatokat bocsátja szavazásra.

(4) A módosító és kiegészítő javaslatok feletti szavazás lezárása után dönt a Közgyűlés az eredeti előterjesztés szerinti, illetve a Közgyűlés által elfogadott módosításokat is tartalmazó javaslat egészéről.

(5) Az ügyrendi javaslatokat a polgármester soron kívül, az elhangzást követően azonnal szavazásra bocsátja.

28. § (1) A javaslat elfogadásához a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges (egyszerű többség).

(2) A megválasztott képviselők több, mint a felének igen szavazata szükséges az Mötv. 42. § 1., 2., 5., 6., 7. 16. pontjában foglalt, továbbá az 50. §-ában, valamint az alábbi ügyekről történő döntéshez (minősített többség):

a) a gazdasági program, költségvetési rendelet elfogadása, az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása;

b) a településrendezési tervek jóváhagyása;

c) hitel felvétele;

d) kötvény kibocsátása;

e) gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságba történő belépés, gazdasági társaság üzletrészének átruházása, a gazdasági társaság megszüntetésének kezdeményezése, illetve megszüntetése;

f) alapítványi forrás átadása, átvétele;

g) önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, a „Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető cím, a Pro Urbe Szekszárd emlékplakett; a „Közjóért” kitüntető díj, a „Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím, a „Szekszárd javáért” kitüntető cím, a „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím, a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím; a Hirling Ádám kitüntető díj, a Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára cím, a „Szabadságért Szekszárd” kitüntető cím, Szekszárd Büszkesége ... (év) kitüntető cím, Szekszárd Sportolója .... (év) kitüntető díj, Szekszárd Edzője ... (év) kitüntető díj, Mészöly Miklós emlékplakett adományozása.

h) helyi népszavazás kiírása - ha az nem kötelező;

i) közterület elnevezése;

j) a törvény által önkormányzati hatáskörbe utalt választás esetén a felmentés, kinevezés és vezetői megbízás visszavonása;

k) fegyelmi eljárás megindítása;

l) a Közgyűlés megbízatásának lejárta előtti feloszlatása;

m) képviselő rendbírsággal való sújtása;

n) vita lezárására vonatkozó javaslat elfogadása;

o) titkos szavazás elrendelése;

p) önkormányzati vagyontárgy elidegenítése, használati jogának átengedése, bérbeadása, bérleti jogának átengedése, gazdasági társaságba vitele, ingyenes (közcélra történő) használatba adása, elővásárlási jogról való lemondás;

q) korlátozottan forgalomképes ingatlan forgalomképessé nyilvánítása;

r) hatályos jogszabályokban, valamint e rendeletben meghatározott más esetekben.

(3) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározottnál kevesebb számú „igen” szavazat a javaslat elutasítását jelenti.

29. § (1) A szavazatok összeszámlálása után a polgármester megállapítja és kihirdeti a javaslat mellett, majd ellene szavazók, a tartózkodók és a szavazásban részt nem vett, de jelenlévő képviselők számát, és kihirdeti a döntést.

(2) A közgyűlési döntés újratárgyalását legalább a képviselők több, mint a felének indítványára napirendre kell tűzni.

17. A Közgyűlés döntései

30. § (1) A Közgyűlés rendeletet alkot, vagy határozatot hoz.

(2) A rendeleteket és határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal, évszámmal és a döntés tartalmára utaló tömör címmel kell ellátni.

(3) A napirend elfogadása, napirendről való levétel, ügyrendi kérdés, felszólalási jog megadása tanácskozási joggal megbízott személy részére, az előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat, képviselői kérdésekre, interpellációkra adott válasz, név szerinti szavazás elrendelése esetén atestület számozott határozat nélkül jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt.

18. Rendeletalkotás

31. § (1) A rendelettervezet előkészítése, véleményezése:

a) A Közgyűlés - a lakosság szélesebb körét érintő rendelet előkészítésénél - alapelveket, szempontokat állapíthat meg.

b) A tervezetet a Polgármesteri Hivatal tárgy szerint érintett szervezeti egységei, illetve köztisztviselői készítik elő.

c) A tárgyban szükséges érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel az egyeztetést, valamint a rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátását a Polgármesteri Hivatal végzi.

d) A tervezetet - a jegyző véleményével együtt - véleményezés céljából a tárgykör szerint érintett bizottságok, elé kell terjeszteni.

(2) A rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztése a következők szerint történik:

A rendelet-tervezetet a polgármester, a képviselő, a Közgyűlés bizottsága, valamint a jegyző terjesztheti a Közgyűlés elé. A rendelet-tervezetet az indokolással együtt kell a Közgyűlés elé terjeszteni. A rendelet-tervezet elfogadásához, valamint a rendeletalkotással kapcsolatos részszavazások esetében a döntéshozatalhoz minősített többség szükséges. A rendelet hiteles, végleges szövegét az előterjesztés és az elfogadott módosító indítványok alapján a jegyző szerkeszti meg. Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írják alá.

32. § (1) A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében a természetes személyek, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott elektronikus levélcímen.

(2) A rendelet-tervezetet hirdetmény formájában az önkormányzat honlapján közzé kell tenni úgy, hogy a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő, de legalább három nap álljon rendelkezésére a tervezettel kapcsolatos véleményeik kifejtésére.

(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, nem kapcsolódik a rendelet-tervezet tárgyához, vagy név nélkül érkezett.

(4) A beérkezett véleményeknek és a véleményezők nevének, e-mail címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapig történik. Amennyiben a véleményezett rendelet nem lép hatályba a véleményeket és a véleményezők nevét, e-mail címét legkésőbb a véleménybeérkezését követő három hónapon belül törölni kell. A (2) bekezdés szerinti hirdetményben erről és az egyéb adatvédelmi előírásokról az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell.

(5) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.

(6) A rendelet-tervezet előkészítője mérlegeli a beérkezett véleményeket és azok értékelését az előterjesztésbe beépítve terjeszti az illetékes szakbizottság, valamint a közgyűlés elé.

(7) A beérkezett és feldolgozott véleményről, annak figyelembe vételéről, mellőzéséről vagy elutasításáról a véleményt adót az általa megjelölt e-mail címen a közgyűlés döntését követő öt munkanapon belül értesíteni kell.

(8) Nem kell véleményezésre bocsátani:

a) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,

b) az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló,

c) az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló,

d) a helyi adókról szóló,

e) a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos kérdésekről szóló,

f) a rendkívüli közgyűlési ülés napirendjén szereplő rendelet-tervezeteket.

33. § (1) A rendeletek jelölése:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének...../20... (hó, nap) önkormányzati rendelete a .......ról/ről. A zárójelben feltüntetett dátum a rendelet kihirdetésének időpontja.

(2) A Közgyűlés által elfogadott rendeletek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A jegyző a rendelet kihirdetéséről annak elfogadását követő 5 munkanapon belül gondoskodik. A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel történik.

(3) A rendelet eredeti példányait a jegyzőnek kihirdetési záradékkal kell ellátni.

(4) A rendelet nyilvántartásba vételéről a jegyző gondoskodik. A rendeletet meg kell küldeni azon szervezeteknek és intézményeknek, amelyek számára az feladatot vagy hatáskört állapít meg. Az állampolgárok jelentős részét érintő rendeleteket (pl. helyi adók, településrendezési terv, lakásügyi rendelet stb.) a helyi sajtóban is közzé kell tenni.

(5) Az önkormányzati rendeletek hatályos és egységes szerkezetbe foglalt szövegét az önkormányzat honlapján közzé kell tenni, és biztosítani kell, hogy ahhoz bárki hozzáférhessen, legkésőbb a kihirdetést követő 3. munkanapon belül a Kormányhivatalhoz meg kell küldeni az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet (a továbbiakban: KIM rendelet) 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül.

(6) Az önkormányzati rendeletekről a jegyző számítógépen nyilvántartást vezet.

19. Határozathozatal

34. § (1) Ha jogszabály rendeletalkotási kötelezettséget nem ír elő, a Közgyűlés a feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ügyben normatív, vagy egyedi határozatot hoz.

(2) A határozatok jelölése:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ...../20... (hó, nap) határozata a .......ról/ről. A zárójelben feltüntetett dátum a határozat közzétételének időpontja.

(3) A határozat tartalmazza a végrehajtásért felelős nevét, a végrehajtás határidejét.

A közgyűlési határozat végrehajtásért felelősek lehetnek:

a) a polgármester;

b) a bizottság elnöke;

c) a jegyző;

d) a főépítész;

e) az önkormányzat intézményének, gazdálkodó szervezetének vezetője.

(4) A Közgyűlés határozatait meg kell küldeni a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek, képviselőknek, illetve a határozat végrehajtásáért felelős személyeknek. A határozatokról a jegyző nyilvántartást vezet.

(5) A határozatok végrehajtásáról a határidő lejárta után a polgármester beszámol a Közgyűlésnek.

(6) A normatív határozatokat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kell közzétenni. A hirdetményt 30 napra kell kifüggeszteni, és azon fel kell tüntetni a kifüggesztés és a levétel napját. A közzététel időpontja a kifüggesztés napja.

(7) Az önkormányzati határozatok szövegét az Önkormányzat honlapján is közzé kell tenni.

20. A Közgyűlés elé kerülő anyagok tartalmi követelményei és a benyújtásukra vonatkozó szabályok

35. § (1) A Közgyűlés elé kerülhetnek:

a) tájékoztató,

b) beszámoló,

c) előterjesztés,

d) indítvány,

e) interpelláció, kérdés.

(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti anyagokat előzetesen, írásban kell benyújtani a jegyző részére, aki a benyújtott anyagok alapján - előzetes törvényességi véleményezést követően - gondoskodik az ülés meghívójának összeállításáról. A benyújtáskor figyelemmel kell lenni az ülés meghívójának kézbesítésére irányadó 11. § (2) bekezdés szerinti időpontra.

21. Tájékoztató

36. § (1) A tájékoztató olyan információk Közgyűlés elé terjesztését jelenti, amelyek az önkormányzati döntések meghozatalát általános jelleggel támasztják alá, illetve amelyek valamely, a város életével kapcsolatos jelenségnek, nem önkormányzati szerv tevékenységének megismerését segítik elő.

(2) Tájékoztató formájában kell beterjeszteni - ha nem valamely döntés meghozatalát támasztják alá - különösen:

a) a jogszabályok ismertetését,

b) a Közgyűlés és szervei működésére jellemző adatokat,

c) a városra vonatkozó különböző adatok, jelenségek ismertetését.

(3) Tájékoztató benyújtására a 38. § (1) bekezdésben megjelöltek jogosultak.

(4) A tájékoztató határozati javaslatot nem tartalmaz, elfogadásáról a Közgyűlés vita nélkül dönt.

22. Beszámoló

37. § (1) A beszámoló

a) önkormányzati hatáskör gyakorlásáról,

b) a Közgyűlés valamely határozatának végrehajtásáról,

c) az interpellációk kivizsgálásáról,

d) a Közgyűlés és szervei tevékenységéről

készíthető.

(2) A beszámolók benyújtására a Közgyűlés határozataiban felelősként megjelölhető személyek: polgármester, bizottsági elnökök, jegyző, főépítész, az önkormányzat intézményének, gazdálkodó szervezetének vezetője, továbbá a jogszabály alapján beszámolásra kötelezettek jogosultak.

(3) A beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés, illetőleg átruházott hatáskörben az illetékes bizottság határozatot hoz.

(4) A jogszabály alapján beszámolásra kötelezett nem önkormányzati szervek beszámolóját a polgármester terjeszti elő.

23. Előterjesztés

38. § (1) *  Az előterjesztés benyújtására a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a bizottságok, a jegyző, aljegyző és az igazgatóság vezetők, főépítész jogosultak. Rendeletalkotásra vonatkozó előterjesztés benyújtására e rendelet 31. § (2) bekezdésében írtak jogosultak. A költségvetésről, annak módosításáról, valamint a zárszámadásról szóló rendelettervezet előterjesztője a polgármester.

(2) Az előterjesztés irányulhat rendelet alkotására, vagy határozat meghozatalára.

(3) A Közgyűlés elé kerülő írásos előterjesztések főbb tartalmi követelményei:

a) a tárgy pontos meghatározása; annak áttekintése, hogy a téma szerepelt-e már korábban is napirenden, s ha igen, milyen döntés született;

b) a meghozandó döntés indokainak bemutatása;

c) a vonatkozó jogszabályok megjelölése;

d) konkrétan jelölje meg az előterjesztés a feladatokat, a megvalósításhoz szükséges feltételeket és a végrehajtás során elérhető eredményeket;

e) az előterjesztés szerves részét képezik a téma átfogó értékelését segítő mellékletek (statisztikai táblák, korábbi határozatok szövege stb.);

f) legyen a határozati javaslat egyértelmű, szakszerű és végrehajtható, tartalmazza a végrehajtásért felelősök nevét, a végrehajtási határidő megjelölését;

g) a határozati javaslatban utalni kell a korábban hozott határozatok további sorsára (visszavonás, módosítás, hatályban fenntartás);

h) az önkormányzati hatósági ügyekben készített előterjesztés tartalmazza a döntési javaslat tömör kivonatát.

i) meg kell jelölni, hogy mely részek minősülnek minősített adatnak;

j) nagyobb terjedelmű előterjesztéshez készüljön összefoglaló.

39. § (1) A polgármester és az alpolgármester által benyújtott előterjesztéseket a tárgykör szerint érintett állandó bizottság véleményezi.

(2) Ha az előterjesztés vagy módosító javaslat a költségvetés kiadásának növekedését vagy bevételének csökkenését eredményezheti, meg kell benne jelölni a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében javasolt megoldást is.

(3) A könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozó előterjesztésekhez mellékelni kell a könyvvizsgáló jelentését. Ennek hiányában a javaslatról érvényes döntés nem hozható.

(4) Az önkormányzat területén működő gazdasági érdekképviseleti szervezet, illetve területi gazdasági kamara kezdeményezése alapján készített közgyűlési anyagot, a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé. A kezdeményezésről a Közgyűlést annak elutasítása esetén is tájékoztatni kell.

(5) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó kinevezések esetén a pályamunkákat csak a frakcióvezetőknek és az érintett bizottság tagjainak kell megküldeni. Ha a pályázó az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem kéri a zárt ülés tartását a pályamunkák a Polgármesteri Hivatalban tekinthetők meg.

(6) A zárt ülés napirendjén szereplő előterjesztésen a „ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE” megjelölést kell alkalmazni.

(7) Amennyiben az ügy jellege megengedi, illetve az összefüggések a Közgyűlés tagjai előtt ismertek, a határozati javaslat szóban is előterjeszthető.

(8) Szóbeli előterjesztést akkor lehet tenni, ha a jogszabályban előírt vagy a Közgyűlés által megállapított határidő mulasztás, vagy önkormányzati érdeksérelem nélkül az a következő ülésre már nem terjeszthető be. A szóbeli előterjesztést legkésőbb az ülés napirendjének megszavazásakor lehet előterjeszteni, melyet az előterjesztéskor meg is kell indokolni.

24. Indítvány

40. § (1) Az indítvány javaslatot tartalmaz rendelet megalkotásának előkészítésére vagy határozat meghozatalára. Az indítványnak tartalmaznia kell a javasolt döntés főbb elemeit.

(2) Az indítvány az indítvánnyal javasolt döntés előkészítésére vonatkozhat.

(3) Indítványt bármely képviselő, bizottság elnök, polgármester, alpolgármester, jegyző terjeszthetnek a Közgyűlés elé.

(4) *  Az indítvány elfogadásáról a polgármester nem nyit vitát, azonban ahhoz bármely képviselő - további javaslat megtételével - csatlakozhat. Az indítvány felett a Közgyűlés vita és felszólalás nélkül dönt. Elfogadása esetén a Közgyűlés az ügyet a polgármesternek, a jegyzőnek vagy az aljegyzőnek, az illetékes bizottságnak, az önkormányzat intézménye, gazdálkodó szervezete vezetőjének adja ki, a közgyűlési döntés előkészítése céljából.

25. Kérdés

41. § (1) A Közgyűlés tagjai a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottságok elnökeihez, a jegyzőhöz, és az igazgatóság vezetőkhöz, főépítészhez önkormányzati feladatkörükhöz tartozó ügyben kérdést intézhetnek, felvilágosítást kérhetnek legfeljebb 3 percben, amelyre az adott ülésen szóban vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni.

(2) Amennyiben a Közgyűlés tagja legalább 3 munkanappal az ülést megelőzően írásban nyújtja be kérdését, úgy arra a soron következő ülésen szóban - külön kérésre írásban - választ kell adni.

(3) A kérdés címzettje a válaszok megadásánál igénybe veheti más, tanácskozási joggal rendelkező személy segítségét is. A válasz után képviselői viszontválaszra vagy vitára nem kerülhet sor.

(4) A kérdésre adott írásbeli választ a Közgyűlés csak akkor tűzheti napirendjére, ha a képviselő ezt írásbeli előterjesztésével egyidejűleg kérte.

(5) Ugyanabban a témában évente több alkalommal is lehet kérdést feltenni.

26. Interpelláció

42. § (1) Interpellációnak minősül az olyan kérdés vagy véleménynyilvánítás, amelyet a Közgyűlés tagjai a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottsági elnökökhöz és a jegyzőhöz (továbbiakban: interpelláltak) intéznek önkormányzati feladatkörükhöz tartozó bármely ügyben. Az interpellációt írásban az ülést megelőzően legalább 3 nappal vagy az interpellációk napirend tárgyalásakor szóban kell benyújtani. Az interpelláció szóban legfeljebb 5 perc időtartam alatt terjeszthető elő. Írásban előterjesztett interpelláció esetén az interpelláció az ülésen szóban legfeljebb 2 percben kiegészíthető.

(2) Az interpellált a Közgyűlés ülésén szóban, vagy 15 napon belül írásban köteles választ adni. Amennyiben az interpellációt az ülést megelőző 3 napon belül írásban nyújtják be, úgy az interpelláltnak csak abban az esetben kell az ülésen választ adnia, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel.

(3) Az interpellációra adott írásbeli választ a Közgyűlés következő ülésén napirendre kell tűzni.

(4) A válasz után - az írásban adott válasz esetén is - az interpelláló képviselőnek legfeljebb 3 perces viszontválaszra van joga, majd nyilatkozik a válasz elfogadásáról. Az interpelláltat legfeljebb 3 perces viszontválasz-adási jog illeti meg. Amennyiben a képviselő a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a Közgyűlés vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.

(5) Ha a Közgyűlés a választ nem fogadja el, akkor az interpellációt az illetékes bizottságnak vagy a jegyzőnek adja kivizsgálásra.

(6) Az interpelláció alapján a Közgyűlés részletesebb vizsgálatot is elrendelhet. Az interpelláció tárgyának kivizsgálásába az interpelláló képviselőt is be kell vonni. Ideiglenes bizottság is megbízható kivizsgálással és ebbe külső szakértő is bevonható.

(7) Ugyanabban a témában évente egy alkalommal nyújtható be interpelláció.

(8) Az interpellációkról a jegyző nyilvántartást vezet.

27. A Közgyűlés ülésének jegyzőkönyve

43. § (1) A Közgyűlésről írásbeli jegyzőkönyv készül 2 eredeti példányban. A jegyzőkönyvet az ülésen rögzített hangfelvétel alapján kell elkészíteni. A hangfelvételt korlátlan ideig kell megőrizni. A hangfelvétel készítéséről, a hangfelvétel tárolásáról a jegyző köteles gondoskodni.

(2) A napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

(3) A közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyvben az Mötv. 52. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmi elemeken túl tartalmazza:

a) napirendi pontonként:

aa) az előterjesztő (előadó) nevét, részvétele jogcímét és szóbeli kiegészítésének lényegét,

ab) a feltett kérdéseket, a kérdésekre adott válaszok lényegét,

ac) a felszólalók nevét, részvételük jogcímét, felszólalásuk lényegét, kiemelve a módosító, és/vagy kiegészítő javaslatokat,

ad) kérésére a képviselő véleményét,

ae) döntésenként a szavazás számszerű eredményét, ismételt szavazás esetén az ismétlés okát,

af) a határozatok szószerinti szövegét.

b) az elhangzott kérdést, interpellációt és az arra adott szóbeli válasz lényegét, valamint az interpelláló véleményét és a Közgyűlés döntését.

c) az elhangzott bejelentések lényegét.

(4) Az írásbeli jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik. A jegyzőkönyv 1. sz. eredeti példányának megőrzéséről és évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik.

(5) A jegyzőkönyv mellékletei:

a) az ülésre szóló meghívó,

b) az előterjesztések és azok mellékletei,

c) az ülésen elfogadott rendelet,

d) a névszerinti szavazás névsora,

e) titkos szavazás esetén az eredményt megállapító jegyzőkönyv,

f) az aláírt esküokmány,

g) a képviselői kérdésre adott írásbeli válasz,

h) a jelenléti ív.

(6) A jegyzőkönyv példányát a mellékletekkel együtt - az ülést követő 15 napon belül - a jegyző megküldi a Kormányhivatal vezetőjének a KIM rendelet 2. §-ában foglaltak alapján a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül. A 2 sz. eredeti példány az irattár számára készül

(7) A zárt ülés kivételével a dokumentumokba (jegyzőkönyv, hangfelvétel) való betekintést a Polgármesteri Hivatalban is biztosítani kell. Az állampolgárok - az adatvédelmi szabályok megfelelő alkalmazása mellett - a nyilvános ülés jegyzőkönyvének egy példányát, a hozzátartozó dokumentumokkal együtt, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján megtekinthetik.

(8) A zárt ülés hanganyagát csak a zárt ülésen részt venni jogosultak hallgathatják meg. A zárt ülés jegyzőkönyvét elkülönítetten kell kezelni, betekintésre csak a zárt ülésen részvételi joggal rendelkező személyek jogosultak. A zárt ülésen hozott döntések nyilvánosak, melyek a honlapon megtekinthetőek.

(9) Az ülésen hozott rendeleteket és határozatokat a (6) bekezdésben meghatározott időpontban a képviselőknek és az abban érintetteknek meg kell küldeni.

28. A közmeghallgatás és a lakossági fórumok

44. § (1) A Közgyűlés az Mötv. 54. §-ában meghatározottak szerint közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.

(2) A közmeghallgatás helyéről és időpontjáról a lakosságot 15 nappal korábban a helyi sajtó útján, valamint az ügyfélszolgálaton kifüggesztett hirdetményben értesíteni kell.

(3) A közmeghallgatást a polgármester vezeti és gondoskodik az ülés rendjének fenntartásáról.

(4) A közmeghallgatáson elhangzó közérdekű kérdésekre, javaslatokra lehetőség szerint azonnal választ kell adni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a kérdezőt, javaslattevőt 15 napon belül írásban kell értesíteni.

(5) A meg nem válaszolt közérdekű kérdést és javaslatot a Közgyűlés illetékes szerveinek át kell adni kivizsgálás céljából. Az érintettek kötelesek a kérdést 15 napon belül írásban megválaszolni a kérdezőnek és a Közgyűlést erről a következő ülésen tájékoztatni.

(6) A közmeghallgatásról a 43. § rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával jegyzőkönyvet kell vezetni.

45. § (1) A polgármester, az alpolgármester és a képviselők az egyes városrészek polgárait közvetlenül érintő ügyek megtárgyalására városrész-tanácskozást kezdeményezhetnek, melyről a közgyűlés minősített többséggel határoz.

(2) A városrész-tanácskozás feladatai:

a) az önkormányzat és a városrészben élő lakosság érdekösszhangjának elősegítése,

b) a polgárok tájékoztatása az időszerű önkormányzati feladatokról, városfejlesztési programokról, egyéb közérdekű kérdésekről;

c) a városrész polgárai észrevételeinek, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása a Közgyűlés, vagy annak illetékes szerve, intézménye részére;

d) a városrészben működő társadalmi, gazdasági szervezetekkel, a polgárok önszerveződő közösségeivel való kapcsolattartás és folyamatos együttműködés;

e) a városrész polgárai körében a városszépítő munka szervezésének elősegítése;

f) állásfoglalás kialakítása a városrészt érintő fejlesztési, rendezési tervek megállapítása előtt, amelyet a fórum vezetője a Közgyűlés előtt ismertet.

III. Fejezet

A Közgyűlés szervezete

29. A polgármester

46. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere megbízatását főállásban látja el. A polgármester polgármesteri esküjének megfelelően képviseli a Közgyűlést. Államigazgatási tevékenységéért a közszolgálati szabályok szerint felelős.

(2) A polgármester tagja a Közgyűlésnek, a közgyűlés határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő.

(3) A polgármester feladatai különösen:

a) képviseli a Közgyűlést, biztosítja a Közgyűlés demokratikus, nyilvános működését,

b) összehívja és vezeti a Közgyűlés ülését,

c) gondoskodik és közreműködik a Közgyűlés munkájának megtervezésében, megszervezésében,

d) segíti a képviselők, a Közgyűlés bizottságainak a munkáját;

e) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt ügyekben, hatósági jogkörökben,

f) a hatáskörébe tartozó ügyekben meghatározza a kiadmányozás rendjét;

g) elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti a választási ciklusra kiterjedő gazdasági és munkaprogramot.

h) elősegíti az önkormányzati vagyon megőrzését, gyarapítását;

i) gondoskodik arról, hogy az önkormányzati szervek döntései tükrözzék a közakaratot;

j) segíti és ellenőrzi az önkormányzati intézmények működését;

k) a polgármester az önkormányzat érdekének védelmében jogosult a perindításra, melyről a következő Közgyűlésen beszámol;

l) tevékenységével hozzájárul Szekszárd fejlődéséhez, az önkormányzat és szervei munkájának hatékonyságához,

m) szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat,

n) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében, valamint az egyéb munkáltatói jogokat a főállású alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében,

o) a Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Polgármesteri Hivatalt,

p) a Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva - a jegyző javaslatának figyelembevételével - meghatározza a Polgármesteri Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,

q) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Közgyűlésnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint a hivatal ügyfélfogadási rendjének meghatározására,

r) szervezi az önkormányzat és az országos főhatóságok kapcsolatait és együttműködését, az önkormányzat és a külföldi partnervárosok, szervezetek együttműködését,

s) kapcsolatot tart a megyei önkormányzat, az egyházak, a helyi pártok és társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések vezetőivel,

t) aláírja az önkormányzati önerőt nem igénylő pályázatokkal, valamint azon pályázatokkal kapcsolatos megállapodásokat, ahol az önerőt a bizottságok a bizottsági alapból biztosítják.

u) kezdeményezheti az önkormányzat érdekeit sértő döntés ismételt megtárgyalását;

(4) *  Amennyiben a közgyűlés határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a polgármester az Mötv. 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével - az 1. melléklet GVB 1.31 pont figyelembevételével 3 millió Ft összeghatárt meg nem haladó beszerzési ügyekben döntést hozhat.

(5) *  A polgármester - a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett - két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, a közgyűlés hatáskörébe tartozó önkormányzati önerőt igénylő pályázatokkal kapcsolatos ügyekben dönthet.

(6) A polgármester - az alpolgármester közreműködésével - összehangolja a bizottságok működését, indítványozhatja azok összehívását, a bizottságok elnökeit egyeztető megbeszélésre összehívhatja.

(7) Önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el.

(8) A polgármesterre átruházott közgyűlési feladat- és hatásköröket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) A polgármester átruházott önkormányzati hatáskörben egyedi határozatot hoz. A határozatok jelölésére - a döntéshozó megnevezése kivételével - a rendelet 34. § (2) bekezdésében foglalt szabályok az irányadók.

30. Alpolgármesterek

47. § A Közgyűlés képviselő tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy fő foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármestert választ és egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választhat. Az alpolgármester e tisztsége megszűnik a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján, jelöltek hiányában elmaradt választás esetén az időközi választás napján.

31. A jegyző

48. § (1) A jegyző vezeti a Polgármesteri Hivatalt.

(2) A jegyző feladatai az Mötv. 81. § (3) bekezdésében kerültek meghatározásra.

(3) A jegyző köteles jelezni a Közgyűlésnek, a bizottságnak, a polgármesternek, a települési nemzetiségi önkormányzat elnökének, a társulási tanács elnökének, ha a döntés előkészítése során, illetve a döntés meghozatalakor jogszabálysértést észlel. A törvényesség betartása érdekében valamennyi előterjesztés csak a jegyző törvényességi ellenőrzését követően terjeszthető a Közgyűlés, a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a bizottságok és a társulási tanács elé.

(4) *  A jegyzőt távollétében az aljegyző helyettesíti. Az aljegyző feladatait a jegyző határozza meg.

(5) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata megállapodás alapján közös önkormányzati hivatalt hoz létre Szálka Község Önkormányzatával.

(6) *  A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén - legfeljebb hat hónap időtartamra - a jegyzői feladatokat a Szervezési Igazgatóság vezetője látja el.

32. A képviselő

49. § (1) A képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz. Szekszárd város egészéért vállalt felelősséggel képviseli választóinak érdekeit. A képviselők jogai és kötelezettségei azonosak.

(2) A képviselő:

a) köteles részt venni a Közgyűlés munkájában, ülésein,

b) részt vehet a Közgyűlés döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében,

c) rendelet-tervezetet terjeszthet a Közgyűlés elé

d) előterjesztést tehet,

e) felszólalhat,

f) indítványt tehet,

g) kérdéseket tehet fel,

h) interpellálhat,

i) szavaz a döntést igénylő ügyekben,

j) eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a Kormányhivatal által szervezett képzésen,

k) köteles a vele szemben felmerülő összeférhetetlenséget megszüntetni,

l) köteles vagyonnyilatkozatot leadni,

m) köteles igazolni a köztartozásmentes adatbázisba való felvételének megtörténtét.

(3) A képviselő döntéseit kizárólag saját meggyőződése alapján hozza. Szavazatát megindokolni nem köteles, emiatt semmiféle hátrány nem érheti.

(4) A képviselő a (2) bekezdésben foglalt jogai megsértése miatt a polgármesterhez fordulhat. A polgármester köteles haladéktalanul intézkedni a sérelem megszüntetése érdekében.

49/A. § *  (1) A képviselő jogosult a testületi munkában való részvétele következtében a munkahelyén a munkavégzési kötelezettség alóli felmentés időtartamára a kieső jövedelme megtérítésére.

(2) A képviselő kiesett jövedelme a munkáltató által kiadott, a felmentés időtartamát és a levonások összegét is tartalmazó igazolás alapján téríthető meg.

(3) A kiesett jövedelem kifizetését a közgyűlés által átruházott hatáskörben a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság engedélyezi.

(4) A kieső jövedelem megtérítésére a képviselő kérésére - a képviselő 6 havi jövedelméről bemutatott munkáltatói igazolása alapján - a közgyűlés által átruházott hatáskörben a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átalányt állapíthat meg.

50. § (1) A képviselő megbízás alapján képviselheti a Közgyűlést.

(2) A képviselő tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a képviselőt is meg kell hívni.

(3) Kezdeményezheti, hogy a Közgyűlés vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a jegyzőnek - a Közgyűlés által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését.

(4) A Közgyűlésen írásban is benyújtott hozzászólását kérésére a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg kérésére a véleményét szó szerint rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

(5) A képviselő a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást. Közérdekű ügyekben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre - a Polgármesteri Hivatal útján - 30 napon belül érdemi választ köteles adni.

(6) A képviselő részére feladatai ellátásához a Polgármesteri Hivatal ügyviteli segítséget nyújt.

(7) A képviselő önkormányzati munkájával összefüggő feladatainak ellátása érdekében a hivatal részére biztosított technikai eszközöket (telefon, sokszorosító, telefax stb.) igénybe veheti.

(8) A Közgyűlés az egyéni választókerületi képviselők számára az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegű képviselői keretet biztosít.

33. Képviselői csoportok

51. § (1) A képviselők csoportokat (frakciókat) hozhatnak létre. Képviselői csoport alakításához legalább 5 képviselő részvétele szükséges. Egy képviselő csak egy képviselői csoportnak lehet tagja.

(2) A képviselőcsoport vezetőt (frakcióvezetőt) választhat.

(3) A képviselőcsoport megalakulását, megszűnését, a vezető nevét, a képviselőcsoport személyi változásait a polgármesterrel és a jegyzővel írásban közölni kell. A bejelentésnek tartalmaznia kell a képviselőcsoport elnevezését, a csoport vezetőjének és helyettesének nevét, a képviselőcsoport tagjainak névsorát, valamint ezen adatok megváltozását.

(4) A képviselőcsoportot a Közgyűlés előtt megnevezett vezetője (frakcióvezető) vagy akadályoztatása esetén Közgyűlés előtt megnevezett helyettese képviseli.

(5) A Közgyűlés az egyes képviselő csoportok működésének fenntartásához, továbbá szakértők igénybevételéhez az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegű költségvetési támogatást biztosít.

(6) A támogatás elszámolásának rendjéről a jegyző szabályzatban rendelkezik.

(7) A 7 főnél nagyobb képviselői csoportok számára a Polgármesteri Hivatal épületében irodát, irodai infrastruktúrát és 1 fő irodavezetőt szükséges biztositani és az infrastruktúrának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a képviselő csoport minden tagja üléseket tartson.

(8) A képviselő csoportok munkájához szükséges feltételekről a jegyző gondoskodik.

34. Az állandó bizottságok

52. § (1) A bizottságokat képviselők és a bizottságok feladat- és hatáskörében jártas nem képviselő tagok alkotják. A bizottságok tagjaira és elnökére bármely képviselő tehet javaslatot. A javaslatok alapján a Közgyűlés minősített többséggel megválasztja a bizottságokat úgy, hogy azok elnökei és tagjainak több mint a fele képviselő legyen.

(2) A bizottság, az elnök javaslatára, saját tagjai közül elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes, az elnök akadályoztatása esetén, annak teljes hatáskörét gyakorolja.

(3) A bizottság elnöke vagy tagja az Mötv. 58. § (1) bekezdése alapján nem lehet a polgármester.

(4) A Közgyűlés 5 állandó bizottságot hoz létre. A bizottságok megnevezése és tagjainak száma:

a) Pénzügyi Bizottság, tagjainak száma: 7 fő

b) Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, tagjainak száma: 7 fő,

c) Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, tagjainak száma: 7 fő,

d) Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság, tagjainak száma: 7 fő,

e) Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság, tagjainak száma: 7 fő

(5) A bizottságok működési szabályaikat (Ügyrend) - jelen rendelet keretei között - maguk állapítják meg.

(6) A Közgyűlés az egyes Bizottságok működésének fenntartásához, továbbá szakértők igénybevételéhez az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegű költségvetési támogatást biztosít.

35. Az állandó bizottságok általános feladatai

53. § (1) A Közgyűlés állandó bizottságai ellátnak minden olyan feladatot és hatáskört, amelyet helyi önkormányzati döntés a bizottság számára meghatároz.

a) Döntenek:

aa) a Közgyűlés által átruházott hatáskörökben,

ab) a Közgyűlés helyi rendeletében a bizottság részére megállapított hatáskörökben,

ac) a célalapok felhasználásáról a Közgyűlés által megállapított alapelvek szerint. A támogatásról a bizottság döntése alapján a polgármester támogatási szerződést köt.

b) Előkészítik:

ba) a szakterületüket érintő önkormányzati koncepciókat,

bb) a szakterületüket érintő intézményvezetői pályázatok kiírását,

bc) a feladatkörükbe tartozó testületi előterjesztéseket,

bd) döntési jogkörükbe tartozó célalap felhasználásának alapelveit,

be) a hatályos önkormányzati rendeletek hatáskörükbe tartozó szükség szerinti módosítását.

c) Javaslatot tesznek:

ca) a szakterületükhöz tartozó intézmények vezetői álláshelyének betöltésére beérkező pályázatok elbírálására,

cb) az éves munkaterv összeállításához,

cc) az önkormányzat felügyelete alatt álló és szakterületüket érintő gazdasági társaságok, intézmények létesítésével, átalakításával, megszüntetésével, átvételével és ellátottságával kapcsolatos testületi döntésekre,

cd) a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján kitüntető címek odaítélésére, illetve megvonására.

d) Véleményezik:

da) a Közgyűlés elé kerülő előterjesztések szakterületüket érintő részét,

db) az önkormányzat költségvetésének és költségvetési rendelettervezetének szakterületüket érintő részét,

dc) a szakterületükhöz tartozó gazdasági társaságok, intézmények szakmai munkáját, az intézményvezetők bérezését, jutalmazását, prémium kiírását,

dd) az önkormányzat nevében a szakterületüket érintően véleményezik a területfejlesztési és egyéb támogatások elnyerésére külső szervezetek és személyek által benyújtandó pályázatokat,

de) a hatályos önkormányzati rendeletek hatáskörébe tartozó szükség szerinti módosítását.

e) Figyelemmel kísérik:

ea) a közgyűlési és bizottsági döntések végrehajtását,

eb) a szakterületükhöz tartozó intézmények működését.

f) Beszámolnak:

fa) a bizottság éves tevékenységéről,

fb) a bizottsági célalapok felhasználásáról és azok végrehajtásáról.

g) Feladatkörükben ellenőrzik a Polgármesteri Hivatalnak a Közgyűlés döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a Közgyűlés álláspontjától, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti.

(2) A bizottságok részletes feladat- és hatásköreit az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A bizottságok közötti feladat- vagy hatásköri összeütközés esetén az összeütközés tárgyában a Közgyűlés dönt.

36. Az állandó bizottságok működése

54. § (1) A bizottságok működésére, összehívására, meghívójára, az ülések nyilvánosságára, a határozatképességére, tanácskozási rendjére, a személyes érintettségre, a bizottság tagjainak kizárására, a döntések meghozatalára, végrehajtására, a bizottság elé kerülő anyagok tartalmi követelményeire, benyújtásukra és a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek tartalmára - e §-ban, valamint a 18. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak kivételével - a Közgyűlés működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt, továbbá a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá.

(2) *  54. § (2) A bizottság üléseit az elnök - az ülést megelőzően legalább négy nappal - írásban hívja össze. A közgyűlés ülését megelőző bizottsági ülésen tárgyalandó, a közgyűlési előterjesztések véleményezése tárgyú előterjesztések kiküldési határideje az ülést megelőző harmadik nap. A bizottság meghatározhatja azokat a napokat, amikor a rendes üléseit tartja.

(3) A meghívót a hivatalos hirdetőtáblán is el kell helyezni, valamint a többi bizottsági elnök részére is meg kell küldeni.

(4) A jegyző, a települési nemzetiségi önkormányzat elnöke, a Polgármesteri Hivatal igazgatóság vezetője - vagy az általa megbízott személy - tanácskozási joggal vesz részt a bizottságok ülésein.

(5) A bizottság döntéseit határozattal hozza. A határozatok jelölésére - a döntéshozó megnevezése kivételével - a rendelet 34. §-ának (2) bekezdésében foglalt szabályok az irányadók. A bizottsági határozatok jelölésénél a bizottságok e rendelet 1. melléklete szerinti teljes elnevezését kell feltüntetni. A napirend elfogadása, napirendről való levétel, ügyrendi kérdés, felszólalási jog megadása tanácskozási joggal megbízott személy részére, az előterjesztéshez benyújtott módosító javaslat, név szerinti szavazás elrendelése esetén a bizottság számozott határozat nélkül jegyzőkönyvi rögzítéssel dönt.

(6) Bizottsági határozatok végrehajtásáért felelősek lehetnek:

a) a polgármester;

b) a bizottság elnöke;

c) a jegyző;

d) az igazgatóság vezető, főépítész;

e) az önkormányzat intézményének, gazdálkodó szervezetének vezetője;

f) kivételesen más köztisztviselő.

(7) A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a Közgyűlés határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a Közgyűlés a következő ülésén határoz.

(8) A bizottság üléseiről a tanácskozás lényegét és a bizottság döntéseit szó szerint tartalmazó jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv csak a jegyző törvényességi ellenőrzését igazoló ellenjegyzését követően továbbítható. A jegyzőkönyv egy példányát az ülést követő 15 napon belül a Kormányhivatalhoz meg kell küldeni a KIM rendelet 2. §-ában foglaltak alapján a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül .

(9) A bizottság működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket a jegyző biztosítja.

(10) Az együttes bizottsági ülésekre az ülés vezetésére vonatkozó szabályok kivételével a bizottság működésére vonatkozó szabályok az irányadóak. Az együttes ülés levezető elnöke:

a) az együttes ülést kezdeményező bizottsági elnök, vagy

b) amennyiben az együttes ülés összehívását a Közgyűlés rendeli el, úgy a Közgyűlési határozatban megjelölt bizottsági elnök.

37. A bizottság elnökének és tagjainak jogosítványai és kötelezettségei

55. § A bizottság elnöke:

a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit,

b) ellenőrzi a bizottság határozatainak végrehajtását,

c) képviseli a bizottságot,

d) *  a bizottsági ülések között napi munkakapcsolatot tart fenn (írásban, de akár szóban is) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőivel, az intézményvezetőkkel és önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetőivel. A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői, az intézményvezetők és önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetői kötelesek mindenben a bizottság elnökének rendelkezésére állni és a kért információt, adatot, dokumentumot 3 munkanapon belül írásban megküldeni a bizottság elnökének.

56. § (1) A bizottság tagjai:

a) részt vesznek a bizottság ülésein,

b) részt vehetnek a bizottsági döntések előkészítésében, javasolhatják témakörök napirendre tűzését,

c) a bizottság elé kerülő témakörökkel kapcsolatban külső szakértők segítségét kérhetik, javasolhatják az elnöknek a bizottság ülésére való meghívásukat,

d) az elnök megbízása alapján képviselhetik a bizottságot,

e) *  a bizottsági ülések között napi munkakapcsolatot tart fenn (írásban, de akár szóban is) a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőivel, az intézményvezetőkkel és önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetőivel. A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői, az intézményvezetők és önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezetői kötelesek mindenben a bizottság tagjának rendelkezésére állni és a kért információt, adatot, dokumentumot 3 munkanapon belül írásban megküldeni a bizottság tagjának.

(2) A bizottság nem képviselő tagjait - a bizottság feladatkörébe tartozó kérdésekben - a bizottság képviselő tagjaival azonos jogok illetik meg.

38. A bizottsági tisztség megszűnése

57. § (1) A bizottság elnökének megbízatása megszűnik:

a) lemondással,

b) a képviselői mandátum megszűnésével,

c) az összeférhetetlenség kimondásával,

d) méltatlanság megállapításával,

e) felmentéssel.

(2) A bizottság tagjának megbízatása megszűnik:

a) lemondással,

b) a Közgyűlés megbízatásának megszűnésével,

c) a képviselői mandátum megszűnésével,

d) összeférhetetlenség kimondásával,

e) méltatlanság megállapításával,

f) visszahívással.

58. § A bizottsági elnöki tisztség, vagy bizottsági tagság megszűnése esetén, a Közgyűlés következő ülésén a frakcióvezetőkkel történt egyeztetés után bármely képviselő tehet javaslatot a bizottsági tisztség betöltésére.

39. Az ideiglenes bizottságok

59. § (1) A Közgyűlés bármely képviselő javaslatára, a polgármester előterjesztése alapján meghatározott feladat ellátására, így különösen: jelentős döntés előkészítésére, rendelet, határozat végrehajtásának ellenőrzésére, fontos városi rendezvények megszervezésére, javaslat kidolgozására ideiglenes bizottságot választhat.

(2) Az ideiglenes bizottság feladatát, megbízatásának terjedelmét, elnevezését, tagjainak számát a Közgyűlés a bizottság felállításakor határozza meg.

(3) Az ideiglenes bizottság elnökének, tagjainak megválasztására, a bizottság működésére és megszűnésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

60. § (1) A Közgyűlés bármely kérdés megvizsgálására ideiglenes bizottságként vizsgáló bizottságot állíthat fel.

(2) A vizsgáló bizottságot létre kell hozni, ha azt a képviselők legalább egyharmada indítványozza.

(3) A vizsgáló bizottság tagja csak képviselő lehet. A bizottság elnökét a Közgyűlés választja meg.

(4) A vizsgáló bizottság tevékenységéről jelentést készít, amelynek tartalmaznia kell:

a) a bizottság feladatát,

b) a bizottság által alkalmazott eljárást és vizsgálati módszereket,

c) a bizottság megállapításait,

d) a bizottság megállapításait alátámasztó bizonyítékok bemutatását,

e) a vizsgálattal érintett észrevételeit a lefolytatott vizsgálat módszereire és megállapításaira,

f) a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatot, vagy javaslat kidolgozásának kezdeményezését.

40. A tanácsnok

61. § (1) A Közgyűlés a polgármester vagy bármely képviselő indítványára a tagjai közül tanácsnokot választhat.

(2) A tanácsnok munkájához szükséges feltételekről a jegyző gondoskodik.

(3) A tanácsnok feladatkörében:

a) a Polgármesteri Hivatal igazgatóság vezetőitől a feladatkörébe tartozó ügyekben felvilágosítást és közreműködést kérhet,

b) írásban véleményezheti a feladatkörébe tartozó közgyűlési előterjesztéseket, ebben a körben előterjesztést készíthet,

c) A tanácsnok által felügyelt feladatkörökben csak az ellenjegyzésével lehet előterjesztést benyújtani a közgyűlés részére.

d) figyelemmel kíséri a feladatkörével összefüggő közgyűlési döntések végrehajtását.

(4) A tanácsnok megbízatása megszűnik:

a) lemondással,

b) a képviselői mandátum megszűnésével,

c) felmentéssel.

(5) tanácsnok a bizottsági elnökkel azonos díjazásra jogosult.

(6) A tanácsnokra - eltérő szabályozás hiányában - a bizottsági elnökökre vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

41. Polgármesteri Hivatal

62. § (1) A Közgyűlés Polgármesteri Hivatal elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre, amelynek személyi és tárgyi feltételeit éves költségvetésében biztosítja. A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv, jogi személy.

(2) *  A Polgármesteri Hivatal a következő belső szervezeti egységekre tagozódik:

a) Gazdasági Igazgatóság

1. Pénzügyi Osztály,

2. Számviteli Osztály.

b) Jogi és Hatósági Igazgatóság

1. Igazgatási Osztály,

2. Anyakönyvi Osztály,

3. Adó Osztály,

4. Önkormányzati Osztály,

4.1. Szálkai Kirendeltség,

5. Jogi Osztály

c) Szervezési Igazgatóság

1. Informatikai Osztály,

2. Ügyviteli Osztály.

3. Gondnokság

d) Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság

1. Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály,

1.1. Zöldfelület-karbantartó Csoport,

1.2. Közfoglalkoztatási Csoport,

1.3. Köztisztasági Csoport,

1.4. Karbantartó Csoport,

2. Városigazgatási és Rendészeti Osztály,

2.1. Közterület-felügyeleti Csoport

3. Stratégiai Tervezési Osztály.

e) Humánszolgáltatási Igazgatóság

1. Szociális Osztály,

2. Humán Osztály.

f) Főépítészi Iroda.

g) Belső ellenőr.

h) Folyamatellenőr.

(3) A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek általános és részletes feladatait, a hivatal ügyrendje tartalmazza, mely e rendelet 7. függelékét képezi.

63. § (1) A Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

(2) *  A képviselőket és a települési nemzetiségi önkormányzat képviselőit a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző, valamint a jegyző utasítására a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői kötelesek soron kívül fogadni.

(3) A Közgyűlés időszaki vagy célfeladataira külön szervezeti egységet hozhat létre.

IV. Fejezet

A helyi népszavazás

64. § A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról a Közgyűlés önálló rendeletet alkot.

V. Fejezet

A települési nemzetiségi önkormányzat

65. § Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítani kívánja a nemzetiségi jogok érvényesülését. Ennek érdekében együttműködik a városban működő nemzetiségi önkormányzattal.

66. § Szekszárd Megyei Jogú Városban az alábbi települési nemzetiségi önkormányzat működik:

a) Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat,

b) Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

67. § (1) A nemzetiségi önkormányzat elnöke tanácskozási joggal vesz részt a közgyűlési és bizottsági üléseken. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Részére a meghívót a 11. §-ban meghatározott módon kell megküldeni.

(2) Ha a nemzetiségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a Közgyűlés döntése szükséges, a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a polgármester köteles a soron következő testületi ülés meghívóján a napirendi pontok közé javasolni.

42. A nemzetiségi önkormányzat vagyona és gazdálkodása

68. § (1) A nemzetiségi önkormányzat a költségvetését és a zárszámadását határozatban állapítja meg. A költségvetés és zárszámadás előkészítéséről - a nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetés alapján - a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

(2) A nemzetiségi önkormányzat pénzeszközök feletti rendelkezésének szabályait az erre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

43. A nemzetiségi önkormányzat egyetértési joga

69. § (1) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény által meghatározott nemzetiségi jogok, különösen a kollektív nyelvhasználat, oktatás, nevelés, hagyományápolás és kultúra, a helyi sajtó, az esélyegyenlőség, társadalmi felzárkózás és a szociális ellátás kérdéskörében a nemzetiségi lakosságot e minőségben érintő közgyűlési határozatot a Közgyűlés csak az e lakosságot képviselő települési nemzetiségi önkormányzat egyetértésével alkothatja meg.

(2) A nemzetiségi intézmények vezetőinek megbízásához (vezetői megbízás visszavonásához), ha nem az adott nemzetiség önkormányzata gyakorolja a megbízási jogot -, valamint a nemzetiséghez tartozók oktatási önigazgatására is kiterjedő fenntartói döntés meghozatalára csak az adott nemzetiség önkormányzata egyetértésével, egyházi köznevelési intézmény vagy egyházi felsőoktatási intézmény esetében az adott nemzetiség önkormányzata véleményének kikérésével kerülhet sor. Érintett települési nemzetiségi önkormányzat hiányában az érintett területi, ennek hiányában az országos önkormányzat, ennek hiányában az adott nemzetiség helyi egyesületeinek véleményét ki kell kérni.

44. A Polgármesteri Hivatal közreműködése a nemzetiségi önkormányzat munkájában

70. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala közreműködik a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

(2) A Polgármesteri Hivatal jegyző által kijelölt szervezeti egységei segítik a nemzetiségi önkormányzat testületi működését.

E feladatkörükben:

a) közreműködnek a nemzetiségi önkormányzati ülések előkészítésében (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása);

b) közreműködnek a testületi döntések és tisztségviselők döntéseinek előkészítésében, ellátják a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat;

c) ellátják a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat;

d) gondoskodnak a nemzetiségi önkormányzat tájékoztatásáról az őket érintő ügyekben;

e) szakmai segítséget nyújtanak a nemzetiségi intézmények működtetéséhez, erre irányuló kezdeményezés esetén.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

71. § (1) Ez a rendelet a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel 2019. december 23-án 11.00 órakor lép hatályba.

(2) A 73. § 2020. február 1-jén lép hatályba.

(3) A 74. § 2020. március 1-jén lép hatályba.

72. § E rendelet hatásköri rendelkezéseit a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban is alkalmazni kell.

72/A. § *  A közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet alapján megkötésre került támogatási megállapodás, illetve támogatói okirat módosítása tekintetében 2019. december 23-tól a döntéshozó

a) Humán Bizottság által nyújtott sport, ifjúsági és oktatási célú támogatás esetén az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, kulturális célú és civil szervezeteknek nyújtott támogatás esetén a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság,

b) Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által nyújtott támogatás esetén a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság;

c) Szociális és Egészségügyi Bizottság által nyújtott támogatás esetén a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság.

73. § * 

74. § * 

75. § * 

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2019. december 23. 10. óra 48 perc

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

1. melléklet a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez * 

A Közgyűlés állandó bizottságainak részletes feladat- és hatáskörei

Pénzügyi Bizottság (PB)

1. Költségvetéssel, gazdálkodással kapcsolatos hatáskörében:

1.1 Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-, csökkenés) alakulására, értékeli az azt előidéző okokat. E hatáskörének gyakorlása keretében szükség szerint tájékoztatást, beszámolót kérhet.

1.2. Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését.

1.3. Véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit.

1.4. Megtárgyalja a költségvetési rendelet tervezetét. Írásos véleményét a polgármester csatolja a képviselő-testület elé terjesztendő rendelet-tervezethez.

1.5. Javaslatot tehet adóerő módosítására (csökkentés-növekedés).

1.6. Javaslatot tehet az Önkormányzat és gazdasági társaságai jogszabálynak megfelelő hitelfelvételére, kötvénykibocsátásra megtérülő beruházás esetén

1.7. Vizsgálja az Önkormányzat és gazdasági társaságai adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának indokait és gazdasági megalapozottságát.

1.8. Figyelemmel kíséri az Önkormányzat és gazdasági társaságai adósságszolgálatának alakulását, szükség szerint javaslatot tesz ennek megváltoztatására.

1.9. Javaslatot tesz költségvetést érintő kérdésben.

1.10. Részt vesz az éves költségvetés elkészítésében.

1.11. Javaslatot tehet az Önkormányzat költségvetési előirányzatai átcsoportosítására, ezzel összefüggésben a költségvetés módosítására.

1.12. A költségvetés egyensúlya szempontjából véleményezi az éves költségvetésben meghatározott

a) intézmény-fejlesztési,

b) intézmény karbantartási

c) hibaelhárítási,

d) szakhatósági

keret felosztására irányuló javaslatot.

2. Pályázatokkal, külső fejlesztési forrásokkal kapcsolatos hatáskörében:

2.1. Javaslatot tehet a Közgyűlésnek költségvetésben meghatározandó, 10 millió Ft-ot meg nem haladó mértékű pályázatok önrészének mértékére, az elérendő célok meghatározására.

2.2. Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a megtérülő önkormányzati beruházásokkal kapcsolatban külső fejlesztési források bevonására, a forrásteremtés és forrásallokáció végrehajtására.

3. Beszerzéssel, közbeszerzéssel kapcsolatos hatáskörében:

3.1 Ellenőrzi az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei által lefolytatott közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban keletkezett minden típusú dokumentáció EKR rendszerbe való teljes körű határidőben történő feltöltését havonta készülő beszámolók alapján.

3.2 Ellenőrzi az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei a jogszabály, valamint a közgyűlés döntése alapján kötelezően nyilvánosságra hozandó dokumentumok és adatok teljes körű határidőben történő feltöltését a megfelelő honlapokra a negyedévente készülő beszámolók alapján.

3.3 Figyelemmel kíséri az Önkormányzat közbeszerzési tervének végrehajtását negyedévente készülő beszámolók alapján.

3.4 Javaslatot tehet a közbeszerzési terv módosítására.

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (GVB)

1. Dönt:

1. a közút kezelőjeként a helyi közutak forgalmi rendjének kialakításáról;

2. közterület használati díjak és a közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjak mérséklése és elengedése iránt benyújtott kérelmekről;

3. a bel- és külterületi ingatlanok bérleti díjának megállapításáról, bérleti díjának elengedéséről a vagyonrendeletben foglaltak szerint;

4. az építési telek nagyságát el nem érő önkormányzati tulajdonban álló telek, illetve más önkormányzati ingatlan elidegenítéséről;

5. külterületi ingatlanok elidegenítéséről 5.000 m2 nagyságig;

6. a beépítési kötelezettség elmulasztása miatti terület-visszavásárlásról;

7. a Közgyűlés által hatáskörébe utalt önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan elidegenítéséről;

8. a rekonstrukciós vízrendezésre biztosított összeg felhasználásáról;

9. a Bizottsági Alap felhasználásáról;

10. az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet alapján a Közgyűlés által meghirdetett pályázatokról (pl. közcsatornára rákötést ösztönző pályázat);

11. Önkormányzati önerőt nem igénylő a tizenötmillió forint támogatási értékhatárt meg nem haladó pályázatok benyújtásáról, illetve azon pályázatok benyújtásáról is, ahol az önerőt a bizottság a bizottsági alapból biztosítja;

12. a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott, a bizottság átruházott hatáskörébe utalt városüzemeltetési előirányzatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásról, gondoskodik megvalósításukról;

13. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig - a költségvetésben e célra biztosított előirányzat terhére - önállóan dönthet vállalkozásban való önkormányzati részvételről a költségvetésben e célra biztosított előirányzat erejéig, figyelemmel a Közgyűlésnek az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott kizárólagos hatásköreire;

14. átruházott hatáskörben - az Mötv.-ben, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben szereplő korlátozások figyelembe vételével - a közgyűlési ülések között nettó 15 millió Ft összeghatárig az Önkormányzatot, mint tulajdonost megillető jogokról;

15. az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról 5 millió Ft összeghatárig;

16. az Önkormányzatot és intézményeit megillető követelésről való lemondás kérdésében 1.000.000 Ft értékhatárig;

17. a behajthatatlan követelések felülvizsgálata során a követelés végleges minősítéséről és be nem hajtható követelés törléséről;

18. az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok szolgalmi és vezetékjoggal, használati joggal való megterheléséről, valamint az ezzel összefüggő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról és feltételeiről;

19. a költségvetési rendeletben meghatározott kiadási előirányzatok finanszírozásához szükséges hitelfelvétel időpontjáról;

20. a költségvetésben előirányzott keret terhére, a beszerzési szabályzatban meghatározott értékhatár feletti, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő önkormányzati beszerzésekhez kapcsolódó szerződések jóváhagyásáról;

21. átruházott hatáskörben a lakóingatlan kényszerértékesítése során az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról;

22. Nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon az önkormányzatot illető szolgalmi-, vezeték- és használati jogok létesítéséről, feltételeiről;

23. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fennálló - polgári jogi jogviszonyból eredő - lejárt teljesítési határidejű egyéb (nem személyi gondoskodásért fizetendő térítési díj) követelésre benyújtott részletfizetési, fizetési halasztási kérelmek elbírálásáról 100 000 Ft egyedi értékhatár felett.

24. a költségvetési szervek saját bevételükből származó, 200.000 Ft értékhatár feletti (ÁFA-val együtt) beruházásairól.

25. az 5.000 E Ft-ot megnem haladó mértékű általános tartalék felhasználásáról, amelyről a legközelebbi Közgyűlési ülésen köteles tájékoztatást adni; (éves költségvetési rendelet)

26. az Önkormányzat, az Önkormányzat által fenntartott intézmények, a szekszárdi székhelyű társulások által fenntartott intézmények, az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonban álló gazdasági társaságai tekintetében árubeszerzés és szolgáltatás esetén nettó 3.000.000 Ft és nettó 15.000.000,- Ft közötti összesített beszerzési érték esetén, építési beruházás esetében nettó 3.000.000,- Ft és nettó 50.000.000,- Ft közötti becsült érték esetén lefolytatásra kerülő beszerzések esetében az ajánlattételi felhívásról, az ajánlattevői körről, a beszerzési eljárás eredményéről. A nettó 10.000.000,- Ft összeget meghaladó, de közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások lebonyolítására a külső szakértő/bonyolító szervezet bevonását írhatja elő.

27. az Önkormányzat, az Önkormányzat által fenntartott intézmények, a szekszárdi székhelyű társulások által fenntartott intézmények, az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonban álló gazdasági társaságai tekintetében a nettó 10.000.000,- Ft összeget meghaladó, de a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásaiban a beszerzések lebonyolítását végző gazdálkodó szervezetről szükség szerint, az ajánlatételi felhívásról, az ajánlattevői körről, a beszerzési eljárás eredményéről.

28. az Önkormányzat, intézményei, kizárólagos vagy többségi tulajdonú gazdasági táraságai, mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásaiban az eljárások

a) megindításáról a felhívás vagy a dokumentáció módosításáról, az eljárás, hirdetmény visszavonásáról, a részvételi jelentkezési, illetve az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról

b) a beszerzések lebonyolítását végző gazdálkodó szervezetről

c) az eljárások előkészítéséhez, lebonyolításához, illetve az ajánlatok értékeléséhez szükséges eseti megbízás vagy tartós megbízási jogviszony személy vagy szervezet közreműködő kiválasztásáról.

d) a bíráló bizottság tagjainak kijelöléséről

e) az ajánlattevői körről

f) az ajánlattevői alkalmassági feltételekről

g) az eljárást megindító dokumentumok elfogadásáról

h) a részvételre jelentkezők alkalmasságának megítéléséről

i) A Bíráló Bizottság véleménye alapján az eljárás lezárásáról eredményéről.

j) Az eljárás eredményeként megkötött szerződés módosításról

k) tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás megszervezéséről, a tárgyaláson az ajánlatkérő részéről megjelenő tárgyaló bizottság összeállításáról.

29. a Közbeszerzési Döntőbizottsági, illetőleg bírósági eljárásban az Ajánlatkérő jogi képviseletéről az adott eljárásban,

30. a közbeszerzési eljárás további viteléről a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szakvéleménye és javaslata alapján, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás eredményeként megsemmisíti az eljárást lezáró ajánlatkérői döntést,

31. az önkormányzat és az az önkormányzat által fenntartott intézmények, a szekszárdi székhelyű társulások és az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok által vállalni tervezett nettó 1.000.000,- Ft és 3.000.000,- Ft közötti kötelezettségvállalások engedélyezéséről.

32. az önkormányzat tekintetében az in-housenak minősülő szerződésekkel kapcsolatos minden kérdésben.

2. Rendeletalkotásra előkészíti:

1. a helyi építésügyi szabályzatot és a hozzátartozó szabályozási tervet;

2. a közterületek használatáról szóló rendeleteket;

3. Javaslatot tesz:

1. a szakterületéhez tartozó költségvetési előirányzatok felhasználására;

2. 5 millió Ft felett az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntésre;

3. a mezőgazdasági művelésű ingatlan eladására, vásárlására, cseréjére,

4. a költségvetési rendelet városüzemeltetési, felújítási, és beruházási költségelőirányzataira,

5. a közterületen, valamint az önkormányzati tulajdonú épületeken lévő művészeti alkotások felújítására;

6. az önkormányzat számára vállalkozásfejlesztési programok, illetve projektek indítására, előkészíti azokat;

7. a Műemlékvédelmi Alap felhasználására;

8. a településszerkezeti terv szerinti belterületi határ módosítására;

9. szakterületét érintő megyei díjak odaítélésére;

10. szakterületét érintő Aranykönyvi bejegyzésekre;

11. szakterületét érintő emléktábla elhelyezésére;

12. a különféle turisztikai pályázatokon való induláshoz szükséges saját erő költségvetésben történő elkülönítésére;

13. a Közgyűlésnek az önkormányzat, intézményei, szekszárdi székhelyű társulásai kizárólagos, vagy többségi tulajdonú gazdasági társaságai könyvvizsgálóira és jogi képviselőire.

14. Szekszárd Város Bora elismerő cím odaítélésére;

15. a Közgyűlésnek a közbeszerzési terv módosítására.

4. Véleményezi:

1. az önkormányzat által alapított, illetve részben vagy kizárólagosan az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, a vagyonrendelet 8. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott egyéb vagyonkezelő szervek tevékenységét, működését, szervezetét, különös tekintettel kommunális tevékenységre;

2. a lakossági szolgáltatások ellátásának hatékony, gazdaságos működtetésére szóló javaslatokat;

3. az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetőjének kinevezését;

4. az önkormányzat településrendezési és építésügyi feladataival kapcsolatos előterjesztéseket, (terület- és településrendezési, fejlesztési programok, tervek);

5. a műszaki infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó koncepciókat, programokat, terveket;

6. a városfejlesztési, városépítészeti szempontból jelentős beruházási célú javaslatokat;

7. a tömegközlekedési feladatokkal és közlekedési koncepciókkal összefüggő terveket;

8. a közműfejlesztéssel összefüggő terveket;

9. a szomszédos települések településrendezési tervét;

10. a vállalkozásfejlesztési célok megvalósulása szempontjából az önkormányzat vállalkozásainak tevékenységét;

11. a mezőgazdasági vonatkozású rendelet-tervezeteket;

12. előzetesen az önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági művelésű földterületekkel kapcsolatos előterjesztéseket;

13. az önkormányzati tulajdonú utak, járdák éves fenntartására és karbantartására biztosított pénzeszköz felosztását;

14. a szőlő- bor ágazattal kapcsolatos városifejlesztési koncepciókat;

15. a borvidéki rekonstrukciós feladatokat és az állami támogatás elnyerésére vonatkozó pályázatokat;

16. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó szolgáltatási szerződést, a szolgáltatói díj megállapítását tartalmazó rendeletet;

17. az Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő rendelet-tervezeteket, figyelemmel kíséri azok hatályosulását, kezdeményezheti azok módosítását, illetve javaslatot dolgozhat ki módosításukra,

18. a feladat és pénz átcsoportosítást;

19. a helyi adóról szóló rendelet-tervezetet, díjmegállapítást tartalmazó önkormányzati rendeletek tervezetét, valamint e rendeletek évközi módosításainak tervezeteit;

20. az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket,

21. a vállalkozás-fejlesztési célok megvalósulásának szempontjából véleményezi az Önkormányzat beruházási programjait, e körben:

a) vizsgálja és értékeli adott beruházási program összhangját az önkormányzati vállalkozás-fejlesztési célokkal, illetve a környező vállalkozások pillanatnyi struktúrájával,

b) vizsgálja, elemzi és értékeli adott beruházási program vállalkozási környezetre, szerkezetre gyakorolt hatását,

c) feltárja, vizsgálja, értékeli és elemzi adott beruházási program megvalósításával járó kockázati tényezőket,

d) vizsgálja, elemzi és értékeli adott beruházási program megvalósításának hatásait, előnyeit, hátrányait az esetlegesen felmerülő egyéb beruházási, befektetési alternatívákkal összehasonlítva,

22. a városfejlesztési, városépítészeti szempontból jelentős beruházási javaslatok véleményezése körében:

a) feltárja, vizsgálja, értékeli és elemzi adott beruházási javaslat megvalósításával járó kockázati tényezőket,

b) vizsgálja, elemzi és értékeli adott beruházási javaslat megvalósításának hatásait, előnyeit, hátrányait az esetlegesen felmerülő egyéb beruházási, befektetési alternatívákkal összehasonlítva,

23. a vállalkozások számára elérhető önkormányzati fejlesztési alapok pályáztatási eljárását, az alapok elnyerését célzó pályázati kiírásokat, a beérkezett pályázatokat, javaslatot tesz a döntésre;

24. az Önkormányzat által alapított, illetve részben vagy kizárólagosan az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, a vagyonrendelet 8. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott egyéb vagyonkezelő szervek tevékenységének, működésének, szervezeti kialakításának véleményezése körében:

a) szóbeli és írásbeli tájékoztatást kérhet a jegyzőtől, illetve a gazdasági társaság, valamint a vagyonrendelet 8. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott egyéb vagyonkezelő szerv vezetőjétől,

b) az üzleti titok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével betekinthet a gazdasági társaság, továbbá a vagyonrendelet 8. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott egyéb vagyonkezelő szerv irataiba, dokumentumaiba,

c) javaslatokat fogalmazhat meg a gazdasági társaság és a vagyonrendelet 8. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott egyéb vagyonkezelő szerv tevékenységének, működésének, szervezeti kialakításának gazdaságosabbá, hatékonyabbá tétele érdekében;

5. Figyelemmel kíséri:

1. a város adottságait és azok figyelembevételével részt vesz a városfejlesztési koncepciók kidolgozásában, karbantartásában, megvalósításában;

2. az önkormányzatot érintő szakterületéhez kapcsolódó gazdasági pályázatokat, közreműködik azok bírálatában;

3. a benyújtott pályázatok hatékonyságát, elemzi az esetleges eredménytelenség okait, javaslatot tesz a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére;

4. a piac-, és vásár felügyeleti, mezőőri tevékenységet, a gyepmesteri telep, valamint a közterület-felügyelet működését;

5. a gazdálkodás színvonalát, a pénzeszközök felhasználásának célszerűségét, az erőforrások hatékony működtetését;

6. a városüzemeltetési előirányzat keretében megvalósuló feladatokat, azok teljesítését ellenőrzi;

7. és koordinálja az önkormányzat vállalkozás területén végzendő, a fejlesztések érdekében külső források bevonását célzó pályázati tevékenységét, ennek keretében figyelemmel kíséri a különféle önkormányzatok számára elérhető, helyi vállalkozások fejlesztése érdekében pályázatok útján elnyerhető források pályázati kiírásait;

8. és új együttműködési lehetőségeket tár fel a vállalkozásfejlesztés terén érintett szervezetekkel, elősegíti közös vállalkozás- és turizmusfejlesztési programok megvalósítását;

9. és kapcsolatot tart a mezőgazdasági vállalkozásokkal, a vállalkozókat érintő kérdésekben véleményt nyilvánít, jelzést ad, illetőleg javaslatot tesz a várost érintő problémák megoldására;

10. és feltárja a külföldi vállalkozási lehetőségeket (különös tekintettel a szőlőre és borra);

11. és közreműködik a történelmi borvidék-arculat kialakításának kidolgozásában;

12. és segíti a hegyközségi önkormányzat munkáját, meghatározza az ezzel kapcsolatos koordinációs feladatokat;

13. és rendszeresen kapcsolatot tart a gazdasági kamarákkal és a mezőgazdasági ágazathoz kapcsolódó szervezetekkel;

14. és közreműködik a mezőgazdasági vállalkozásokat érintő közgyűlési pályázatok kiírásában;

6. Gyakorolja:

1. a vagyonrendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket;

7. Közreműködik a városüzemeltetéssel kapcsolatos éves feladattervek összeállításában.

8. Jóváhagyja

1. a közbeszerzési Bírálóbizottság javaslata alapján az elbírálás eredményeként készített, külön jogszabályban meghatározott minta szerinti írásbeli összegezés módosítását,

2. az éves közbeszerzési statisztikai összegzést legkésőbb adott év április 30. napjáig.

3. a Közgyűlés véleményének figyelembe vételével a biztosítási szerződéseket;

4. a Tervtanács 10 tagját a szakmai kamarák által kijelölt személyek közül a Tervtanács elnökének előzetes véleményének kikérését követően, 4 éves időtartamra

5. az év közben létrejött bevételi többlet 10%-ig az annak hasznosításával kapcsolatos szerződéseket, illetve lebonyolítja ezen mértékig a pénzügyi műveleteket. A megtett intézkedésről a következő Közgyűlései ülésen tájékoztatást ad;

9. Hozzájárulást adhat bruttó 500.000 Ft-ot meg nem haladó könyv szerinti egyedi nyilvántartási értékű eszköz értékesítéséhez.

10. Előzetesen jóváhagyja az Önkormányzat intézményei használatában lévő forgalomképes és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérbe, haszonbérbe, haszonkölcsönbe vagy használatba adás útján történő - bruttó 500 ezer forint és bruttó 1 millió forint szerződéses összeghatár közötti határozott vagy határozatlan idejű, valamint bruttó 500 ezer forint szerződéses összeghatárig egy éven túli időtartamra vonatkozó - hasznosítását;

11. Kezdeményezheti egyes építészeti-műszaki terveknek a Tervtanács által történő véleményezését;

12. Engedélyezi külön kérelemre, egyedi elbírálással az 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. § (1)-(5) bekezdésben meghatározottaktól eltérő, valamint a lakóhelyi parkolási igazolólapokra vonatkozó kedvezményeket.

13. A közbiztonságot érintő témakörben:

1. Véleményezi a Városi Rendőrkapitányság, valamint a Katasztrófavédelmi Igazgatóság éves beszámolóját.

2. Véleményezi a városi térfigyelő kamerarendszer működését, javaslatot tesz kamerák elhelyezésére vagy áthelyezésére.

3. Állást foglal a közbiztonság helyi feladatainak megoldásában, közlekedésbiztonsági ügyekben.

4. Figyelemmel kíséri a város közbiztonsági helyzetét. Elemzi a folyamatosan változó közbiztonsági viszonyokat, kidolgozza, illetve véleményezi a közbiztonsági stratégiákat, aktualizálja a rövidtávú célokat.

5. Kapcsolatot tart a Városi Rendőrkapitánysággal, Polgárőrséggel, a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Büntetésvégrehajtási Intézettel, a rend- és közbiztonság védelmére létrejött, a városban működő civil szervezetekkel bűnmegelőzési, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági, tűzvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokban, és szükség szerint egyeztet a döntéseket megelőzően.

6. A bűnmegelőzési, közbiztonsági közlekedésbiztonsági feladatok érdekében felveszi a kapcsolatot a közbiztonsági tevékenységet folytató vagyonvédelmi cégekkel, valamint közbiztonsági civilszervezetekkel, annak érdekében, hogy feladataikat hatékonyan tudják gyakorolni. közreműködik a társadalmi bűnmegelőzést és a közbiztonságot segítő társadalmi szervek és a városi rendőrkapitányság, valamint az önkormányzat együttműködésének koordinálásában és folyamatosan figyelemmel kíséri a közbiztonsági koncepció végrehajtását és javaslatot tesz a feladatok ellátására.

7. Figyelemmel kíséri a lakossági igényeket a közbiztonság területén.

14. a Modern Városok Programmal kapcsolatosan:

1. Szakterületét érintően figyelemmel kíséri a Modern Városok Program megvalósítását.

2. A Bizottság tagjai közül delegálhat képviselőt, valamint egyes ügyek vizsgálatára szakértőt kérhet fel.

3. Javaslatot fogalmaz meg a Modern Város Programmal kapcsolatos önkormányzati álláspont kialakítására

15. Felügyeli Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által vagy konzorcium esetén részvételével történő pályázatok megvalósítását.

16. Delegálással ellátja a társasházban tulajdoni hányaddal rendelkező önkormányzat nevében a társasházi közgyűlésen - a vagyonrendeletben foglalt korlátozással - gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság (OKSI)

1. Dönt:

1. a Bizottsági Alap felhasználásáról, ennek keretében különböző alapok létrehozására jogosult, pályázatot ír ki, elbírálja az általa kiírt pályázatokat;

2. a bizottság hatáskörét érintő önkormányzati önerőt nem igénylő pályázatok benyújtásáról, illetve azon pályázatok benyújtásáról is, ahol az önerőt a bizottság a bizottsági keretből biztosítja;

3. az önkormányzati fenntartású óvodák továbbképzési tervének jóváhagyásáról;

4. az önkormányzati fenntartású óvodák nyári nyitva tartásáról;

5. az önkormányzati fenntartású óvodák esetében az óvodai maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről;

6. az önkormányzat fenntartásában álló óvodák, sport, illetve ifjúsági feladatot ellátó intézmények, valamint az önkormányzattal együttműködési, feladatellátási megállapodást kötő művelődési, kulturális, sport, illetve ifjúsági feladatot ellátó szervezetek, alapítványok szakmai beszámolójának elfogadásáról;

7. a bizottsági keretek felhasználásáról,

8. a városi sport eseménynaptárról, és annak éves teljesítéséről;

9. a Gemenci Nagydíj rendezési jogáról, valamint a támogatás összegéről.

2. Előkészíti

1. az önkormányzati fenntartású óvodák intézmények működéséhez szükséges feltételek meghatározását,

2. a nem önkormányzati fenntartású óvodákra vonatkozó köznevelési megállapodásokat, valamint művelődési, kulturális intézményekre, sportlétesítményekre vonatkozó együttműködési megállapodásokat,

3. az ágazati költségvetésre vonatkozó közgyűlési rendelkezéseket,

4. a város ifjúsági-, sportkoncepcióját, illetve drogstratégiáját,

5. az ifjúsági-, és sportszervezetekkel kötendő együttműködési megállapodásokat,

6. A Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában működő szekszárdi székhelyű köznevelési intézményeinek megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával kapcsolatos véleménynyilvánítást.

7. mindazon megállapodásokat, amelyek a Szekszárdi Tankerületi Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közös teendőinek ellátásához szükségesek;

8. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szakképző Iskolájának megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával kapcsolatos véleménynyilvánítást.

3. Javaslatot tesz:

1. a szakterületét érintő Aranykönyvi bejegyzésekre;

2. szakterületét érintő emléktábla elhelyezésére;

3. az önkormányzati fenntartású óvodák beíratási körzeteinek meghatározására;

4. az óvodába történő jelentkezés módjára, az óvodai felvétel időpontjára;

5. az önkormányzati fenntartású óvodákban indítandó csoportok számának meghatározására;

6. az óvodaszékekbe, intézményi tanácsokba és a városi ifjúsági érdekegyeztető fórumba történő delegálásra az önkormányzat részéről;

7. az óvodák és a művelődési, kulturális intézmények alapító okiratának elfogadására,

8. szakterületét érintően Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által vagy konzorcium esetén részvételével történő pályázatok kapcsán az önkormányzati álláspont kialakítására

4. Véleményezi:

1. az önkormányzat fenntartásában álló óvodák vezetőinek megbízásával összefüggő pályázatokat, javaslatot tesz a döntésre;

2. az ágazatilag hatáskörébe tartozó cél és címzett támogatásokra benyújtandó pályázatokat, valamint részt vesz egyéb pályázatok előkészítésében és véleményezésében;

3. a köznevelési és ifjúsági tárgyú, illetve sportvonatkozású közgyűlési előterjesztéseket,

4. az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét, valamint szakterületét érintő rendelet-tervezeteket,

5. Szekszárd Város stratégiája a kábítószerprobléma visszaszorításáról szóló éves beszámolót,

6. az önkormányzati fenntartású óvodákban alkalmazható térítési díjak megállapítását,

7. a feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervet,

8. az iskolák beíratási körzeteinek megállapítását.

5. Közreműködik:

1. a helyi sport és ifjúsági koncepció alakításában, fejlesztésének tervezésében, és ezen területeket érintő feladatok meghatározásában;

2. a körzeti jellegű szolgáltatások megszervezésében, az e feladatokat ellátó intézmények működésének vizsgálatában, az érintett önkormányzatok közötti koordinációban;

3. a köznevelési, sport és ifjúsági tevékenységek összehangolásában;

4. a városban zajló sporttevékenység, valamint az ifjúsággal kapcsolatos feladatok összehangolásában;

6. Gyakorolja:

1. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladat és hatásköröket:

2. az önkormányzati fenntartású óvodák szervezeti és működési szabályzatára, házirendjére, pedagógiai programjára, illetve a beiskolázási tervre vonatkozó egyetértési jog gyakorlását;

3. az önkormányzati fenntartású óvodák munkatervére vonatkozó véleményezési jogot;

4. a „Tanulj, hogy Boldogulj” ösztöndíj programra beküldött pályázatokkal kapcsolatos véleményezési jogot;

5. a társulásban fenntartott óvoda működésével kapcsolatosan a társulási megállapodásban az önkormányzat számára biztosított véleményezési jogot;

7. Figyelemmel kíséri:

1. a köznevelési intézmények működését, javaslatokat dolgoz ki e körben a költségvetési prioritások meghatározására, az intézmények műszaki, működési és személyi feltételeinek biztosítására;

2. a város belterületén lévő szabadtéri sportlétesítmények, a játszóterek állapotát, illetve rendeltetésszerű használatát,

3. a Sportlétesítmények működését, javaslatot dolgoz ki e körben a költségvetési prioritások meghatározására, az intézmény műszaki, működési és személyi feltételeinek biztosítására.

8. Kapcsolatot tart:

1. a helyi érdekvédelmi és szakmai szervekkel, valamint szakterületét érintően a civil, ifjúsági és sport szervezetekkel;

9. Hozzájárulást adhat az egyes önkormányzati nevelési és ifjúsági célú intézmények használatában lévő forgalomképes és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak határozatlan idejű vagy az egy évet meghaladó határozott idejű bérbe, haszonbérbe, haszonkölcsönbe vagy használatba adásához.

10. a Modern Városok Programmal kapcsolatosan:

1. Szakterületét érintően figyelemmel kíséri a Modern Városok Program megvalósítását.

2. A Bizottság tagjai közül delegálhat képviselőt, valamint egyes ügyek vizsgálatára szakértőt kérhet fel.

3. Szakterületét érintően javaslatot fogalmaz meg a Modern Város Programmal kapcsolatos önkormányzati álláspont kialakítására

Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság (KCV)

1. Dönt

1. a Bizottsági Alap felhasználásáról, ennek keretében különböző alapok létrehozására jogosult, pályázatot ír ki, elbírálja az általa kiírt pályázatokat;

2. a bizottság hatáskörét érintő önkormányzati önerőt nem igénylő pályázatok benyújtásáról, illetve azon pályázatok benyújtásáról is, ahol az önerőt a bizottság a bizottsági keretből biztosítja;

2. Előkészíti

1. az önkormányzati fenntartású művelődési és kulturális intézmények működéséhez szükséges feltételek meghatározását,

2. a helyi adottságok és lehetőségek figyelembevételével az önkormányzat turisztikai és bormarketing stratégiáját, továbbá gondoskodik az évenkénti aktualizálásáról;

3. a város civil, kulturális és marketing koncepcióját,

4. a kulturális és civil szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodásokat,

3. Javaslatot tesz

1. a Szekszárd Város Bora elismerő cím odaítélésére.

2. a Műemlékvédelmi Alap felhasználására;

3. kulturális, művészeti díjak, kitüntető címek és szakmai elismerések adományozására;

4. szakterületét érintő emléktábla elhelyezésére;

5. a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár és a Wosinsky Mór Megyei Múzeum SZMSZ-ének, stratégiai fejlesztési és beruházási tervének, munkatervének, beszámolójának és feladatalapú költségvetésének jóváhagyására.

6. a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata testvér- és partnervárosaiból érkezett megkeresésekre, meghívásokra

7. a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata testvér- és partnervárosaival való kapcsolattartás és együttműködés javítására

8. szakterületét érintően Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által vagy konzorcium esetén részvételével történő pályázatok kapcsán az önkormányzati álláspont kialakítására

4. Véleményezi

1. az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét, valamint szakterületét érintő rendelet-tervezeteket és a turisztikai vonatkozású rendelet-tervezeteket;

2. a borvidékhez kapcsolódó idegenforgalmi kezdeményezéseket;

3. az önkormányzat fenntartásában álló közművelődési intézmények vezetőinek megbízásával összefüggő pályázatokat, javaslatot tesz a döntésre;

4. a közterületen elhelyezendő új műalkotások tervét;

5. az ágazatilag hatáskörébe tartozó cél és címzett támogatásokra benyújtandó pályázatokat, valamint részt vesz egyéb pályázatok előkészítésében és véleményezésében;

6. a kulturális, marketing tárgyú, illetve civil vonatkozású közgyűlési előterjesztéseket,

7. a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámolóját

5. Közreműködik

1. a történelmi borvidék-arculat kialakításának kidolgozásában;

2. a helyi civil, kulturális és marketing koncepció alakításában, fejlesztésének tervezésében, és ezen területeket érintő feladatok meghatározásában;

3. a körzeti jellegű szolgáltatások megszervezésében, az e feladatokat ellátó intézmények működésének vizsgálatában, az érintett önkormányzatok közötti koordinációban;

4. a művelődési, kulturális tevékenységek összehangolásában;

6. Gyakorolja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladat és hatásköröket:

7. Figyelemmel kíséri

1. a települést érintő marketing tevékenységet, javaslatot tesz a marketing munka hatékonyságának növelésére és a preferált területekre;

2. a kistérségi és regionális kapcsolatok alakulását, javaslatot tesz a megerősítést igénylő szakmai területekre vonatkozó önkormányzati és hivatali intézkedésekre;

3. és koordinálja az önkormányzat turizmusfejlesztés területén végzendő, a fejlesztések érdekében külső források bevonását célzó pályázati tevékenységét, ennek keretében figyelemmel kíséri a különféle önkormányzatok számára elérhető, helyi turizmus fejlesztése érdekében pályázatok útján elnyerhető források pályázati kiírásait;

4. évente értékeli a város környezeti állapotát és az ezzel kapcsolatos megállapításokat nyilvánosságra hozza;

5. a közművelődési intézmények működését, javaslatokat dolgoz ki e körben a költségvetési prioritások meghatározására, az intézmények műszaki, működési és személyi feltételeinek biztosítására;

6. a Tolna Megyei Civil Információs Centrum tevékenységét, arról évente egy alkalommal tájékoztatást kér,

7. a Babits Mihály Kulturális Központ, Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, Wosinsky Mór Megyei Múzeum működését, javaslatot dolgoz ki e körben a költségvetési prioritások meghatározására, az intézmény műszaki, működési és személyi feltételeinek biztosítására.

8. az önkormányzati intézmények szervezeti és működési szabályzatának érvényesülését,

9. a nemzetközi kapcsolatok megvalósítását

8. Kapcsolatot tart a helyi érdekvédelmi és szakmai szervekkel, valamint szakterületét érintően a civil és egyéb szervezetekkel;

9. Hozzájárulást adhat az egyes önkormányzati közművelődési célú intézmények használatában lévő forgalomképes és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak határozatlan idejű vagy az egy évet meghaladó határozott idejű bérbe, haszonbérbe, haszonkölcsönbe vagy használatba adásához.

10. Kivizsgálja a polgármester kezdeményezésére az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést. Amennyiben a jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatának a bizottságnak történő átadását az összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni.

11. Nyilvántartja a polgármester, alpolgármesterek, a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatait, illetve bárki által tett bejelentés alapján vizsgálja azokat, és a vizsgálat eredményéről a soron következő ülésen tájékoztatja a Közgyűlést.

12. Nyilvántartja az önkormányzati képviselő köztartozásmentes adatbázisba való felvétele megtörténtének igazolását.

13. a Modern Városok Programmal kapcsolatosan:

1. Szakterületét érintően figyelemmel kíséri a Modern Városok Program megvalósítását.

2. A Bizottság tagjai közül delegálhat képviselőt, valamint egyes ügyek vizsgálatára szakértőt kérhet fel.

3. Szakterületét érintően javaslatot fogalmaz meg a Modern Város Programmal kapcsolatos önkormányzati álláspont kialakítására

14. Befogadja és a vonatkozó rendeletben foglaltak szerint elbírálja a városi név és címer használatának engedélyezése, visszavonása illetőleg a forgalomba hozatal céljából történő előállítása iránti kérelmet;

Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (SZEKÖF)

1. Dönt:

1. a meghirdetett lakáspályázatok elbírálásáról,

2. a lakbértámogatás iránti kérelmekről;

3. a Szociális és Egészségügyi Alap felhasználásáról;

4. az önkormányzat fenntartásában álló egészségügyi, gyermekjóléti alapellátást nyújtó és szociális intézmények szervezeti és működési szabályzata, illetőleg módosítása jóváhagyásáról;

5. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak elengedéséről;

6. a bizottság hatáskörét érintő önkormányzati önerőt nem igénylő pályázatok benyújtásáról, illetve azon pályázatok benyújtásáról is, ahol az önerőt a bizottság a bizottsági alapból biztosítja;

7. az önkormányzat fenntartásában álló szociális és egészségügyi intézmények, valamint az önkormányzattal együttműködési, feladatellátási megállapodást kötő szociális és egészségügyi feladatot ellátó szervezetek, alapítványok szakmai beszámolójának elfogadásáról;

8. a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálásáról;

9. I. fokú átruházott önkormányzati hatósági jogkörében eljárva dönt a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott kérelmekről;

10. az Önkormányzat javára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján bejegyzett jelzálogjog, valamint ennek biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséről;

11. a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal kötött feladat-ellátási megállapodás technikai jellegű, különösen rendelési idő módosítása, helyettes orvos vagy asszisztens változása, illetve a körzethez tartozó utcák nevének változása miatti módosításáról;

12. a bölcsődei férőhelyek hasznosításáról;

13. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fennálló lejárt teljesítési határidejű személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díj tartozásra benyújtott részletfizetési, fizetési halasztási kérelmek elbírálásáról 100 000 Ft egyedi értékhatár felett.

14. a Városi Bölcsőde zárva tartásának jóváhagyásáról.

2. Javaslatot tesz:

1. a bizottság átruházott hatáskörében hozott határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálására;

2. szakterületét érintő megyei díjak odaítélésére;

3. szakterületét érintő Aranykönyvi bejegyzésekre;

4. szakterületét érintő emléktábla elhelyezésére;

5. Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetek megállapítására; háziorvosi praxis működtetési jogának átadására;

6. szociális és egészségügyi feladatok biztosításáról szóló ellátási szerződés megkötésére;

7. kivételes méltányosság gyakorlására a rendkívüli települési támogatás nyújtásában.

8. a Környezetvédelmi Alap felhasználására;

9. minden településfejlesztési és rendezési, valamint városüzemeltetési tevékenységgel kapcsolatban környezeti szempontból.

10. az önkormányzati környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet alapján a Közgyűlés által meghirdetett pályázatokra (pl. közcsatornára rákötést ösztönző pályázat);

11. szakterületét érintően Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által vagy konzorcium esetén részvételével történő pályázatok kapcsán az önkormányzati álláspont kialakítására

3. Véleményezi:

1. a szociális és egészségügyi tárgyú közgyűlési előterjesztéseket;

2. az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét, valamint szakterületét érintő rendelet-tervezeteket;

3. az önkormányzat fenntartásában álló egészségügyi és szociális intézmények vezetőinek kinevezését, javaslatot tesz a döntésre;

4. a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét - ideértve a készenlét és ügyelet formáját és időtartamát is - a létesítés feltételeire is tekintettel;

5. hatáskörébe tartozó ellátás esetében a jogtalanul felvett ellátás visszafizetési kötelezettsége alóli mentességre, valamint a részletfizetésre irányuló kérelmet;

6. a mezőgazdasági vonatkozású rendelet-tervezeteket;

7. előzetesen az önkormányzati tulajdonú, mezőgazdasági művelésű földterületekkel kapcsolatos előterjesztéseket;

8. a zöldfelületek, véderdők, játszóterek fenntartására, természetvédelmi feladatok ellátására és temetőgondozásra fordítható pénzkeret felhasználását;

9. a zöldfelületek, véderdő kialakításával, valamint a temetők, játszóterek fejlesztésével kapcsolatos terveket és koncepciókat;

10. a zöldterületek parkosításával, fásításával kapcsolatos feladatokat és figyelemmel kíséri azok teljesülését;

11. az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok környezetvédelmi tevékenységét;

12. az önkormányzat környezetvédelmi feladatait;

13. az ágazatilag hatáskörébe tartozó cél és címzett támogatásokra benyújtandó pályázatokat, valamint részt vesz egyéb pályázatok előkészítésében és véleményezésében;

14. az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét, valamint szakterületét érintő rendelet-tervezeteket,

4. Előkészíti

1. az intézmények működéséhez szükséges feltételek meghatározását;

2. mindazon megállapodásokat, amelyek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna Megyei Kirendeltsége és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közös teendőinek ellátásához szükségesek;

3. a nem önkormányzati fenntartású szociális, gyermekjóléti és egészségügyi létesítményekre vonatkozó együttműködési megállapodásokat;

4. az ágazati költségvetésre vonatkozó közgyűlési rendelkezéseket;

5. a város egészségfejlesztési tervét;

6. a város szolgáltatásfejlesztési koncepcióját, gondoskodik annak kétévenkénti felülvizsgálatáról;

7. a Bizottság feladatkörébe tartozó együttműködési megállapodásokat;

8. a város környezetvédelmi programját és annak kétévenkénti felülvizsgálatát;

9. a város klímastratégiáját;

10. az illegális szemétlerakó helyek felszámolására, városi lomtalanítási akciókra, intézkedésekre vonatkozó előterjesztéseket;

11. a Város erózió- és talajvízvédelem koncepcióját, megszervezi az elfogadott koncepció alapján azok megvalósítását;

5. Segítséget nyújt a város szociálpolitikai fejlesztési terveinek végrehajtásához;

6. Figyelemmel kíséri a város népegészségügyi és járványügyi helyzetét, a hátrányos helyzetben lévő rétegek helyzetének, élet- és munkakörülményeinek alakulását.

7. Megállapítja, módosítja és megszünteti a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletbe foglalt lakhatási támogatást és ápolási támogatást;

8. Ellenőrzi

1. a szociális támogatásokat;

2. az önkormányzati intézmények szervezeti és működési szabályzatának érvényesülését,

3. a településfejlesztési és rendezési, a környezeti célok érvényesülése érdekében az önkormányzati területek és egyéb ingatlanok értékesítését, vásárlását, vagy bármely más módon történő hasznosítását már az előkészítő szakaszban, értékhatártól függetlenül.

9. Elrendeli a hatáskörébe tartozó ellátás esetében a jogtalanul felvett ellátás visszafizetését;

10. Elbírálja a szociális és a költségelvű bérlakásra beérkezett pályázatokat, dönt a lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról;

11. Kapcsolatot tart az egészségügyi és szociális ágazathoz kapcsolódó érdekképviseleti szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, szolgálatokkal, valamint szakterületét érintően a civil szervezetekkel,

12. Gyakorolja az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket:

13. Állásfoglalást ad a jegyző részére az egyes önkormányzati szociális és egészségügyi intézményekben feleslegessé vált helyiségek hasznosításáról, e körben:

a) feltárja, vizsgálja, értékeli és elemzi adott helyiség hasznosításának alternatíváit, az egyes alternatívák előnyeit, hátrányait,

b) javaslatot tehet a kihasználatlan helyiségek hasznosítására,

14. Tájékoztatja feladatköreiben eljárva észlelt jogszabálysértésről haladéktalanul az érintett szervet és kezdeményezi felé a jogsértő állapot vagy tevékenység megszüntetését, amennyiben az érintett szerv a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság felhívásának a megadott határidőn belül nem tesz eleget, tájékoztatja a Közgyűlést,

15. Hozzájárulást adhat az egyes önkormányzati szociális és egészségügyi intézmények használatában lévő forgalomképes és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak határozatlan idejű vagy az egy évet meghaladó határozott idejű bérbe, haszonbérbe, haszonkölcsönbe vagy használatba adásához.

16. a Modern Városok Programmal kapcsolatosan:

1. Szakterületét érintően figyelemmel kíséri a Modern Városok Program megvalósítását.

2. A Bizottság tagjai közül delegálhat képviselőt, valamint egyes ügyek vizsgálatára szakértőt kérhet fel.

3. Szakterületét érintően javaslatot fogalmaz meg a Modern Város Programmal kapcsolatos önkormányzati álláspont kialakítására.

2. melléklet a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez * 

A polgármesterre átruházott közgyűlési feladat- és hatáskörök

1. Engedélyezi önkormányzati tulajdonú területen az avar és kerti hulladékok égetését; (5/2011. (II. 9.) szekszárdi ör. 5. § (9) bekezdés)

2. Átmeneti időre tilalmat rendelhet el az avar és kerti hulladékok égetésére; (5/2011. (II. 9.) szekszárdi ör. 5. § (10) bekezdés)

3. Befogadja a helyi kitüntetések és elismerő címek adományozására vonatkozó előírt határidőn belül benyújtott írásbeli javaslatokat; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés, 8. § (4) bekezdés, 15. § (5) bekezdés)

4. A „Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatot 8 napon belül kiadja véleményezésre a szakmailag illetékes bizottság(ok)nak; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdés)

5. A „Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására vonatkozó javaslatokat véleményezés céljából a szakbizottsághoz továbbítja; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 15. § (6) bekezdés)

6. A „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím és a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím adományozására vonatkozó javaslatokat az e célból felkért előkészítő csoporthoz továbbítja és részt vesz e kitüntető címek adományozására vonatkozó javaslatok értékelésében; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 19. § (5)-(6) bekezdés, 21. § (4)-(5) bekezdés)

7. A Közgyűlés elé terjeszti a „Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető cím, a Pro Urbe Szekszárd emlékplakett, a „Közjóért” kitüntető díj, a „Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím, a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím és a Hirling Ádám kitüntető díj adományozására vonatkozó javaslatokat, illetőleg a javaslatok véleményezését; (20/2005. (X. 3.) szekszárdi ör. 3. § (5) bekezdés, 13. § (5) bekezdés)

8. Aláírja a díszpolgári oklevelet és az adományozásról szóló igazolványt, a Pro Urbe Szekszárd tanúsítványt, a „Közjóért” oklevelet, a „Szekszárd városért a művészet erejével” oklevelet, a „Szekszárd javáért” oklevelet, a „Szekszárd Év Rendőre” okiratot, a „Szekszárd Év Tűzoltója” okiratot, a Hirling Ádám oklevelet, valamint a „Szabadságért Szekszárd” kitüntető címmel járó oklevelet, a Mészöly Miklós emlékplakettel járó oklevelet; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklet)

9. Ünnepélyes keretek között átadja a helyi kitüntetéseket és elismerő címeket; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés, 18. § (1) bekezdés)

10. A díszpolgári cím adományozásáról díszes kivitelű „Szekszárd város díszpolgárai” feliratú könyvet vezet; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés)

11. Az elhunyt Szekszárd Város Díszpolgára kitüntetettje síremlékének felállításához szükség szerint maximum 300.000 Ft támogatást nyújthat; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés)

12. Díszsírhelyet biztosít Szekszárd Város Díszpolgára kitüntetettje részére a család egyetértésével; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdés)

13. Támogatást nyújthat az elhunyt Pro-Urbe Szekszárd emlékplakett kitüntetettje síremlékének felállításához - szükség szerint - maximum 200.000 Ft erejéig; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés)

14. Közgyűlési határozat alapján gondoskodik a helyi kitüntetések és elismerő címek visszavonásáról; (11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdés)

15. Befogadja a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő helyi népszavazás kiírására, irányuló kezdeményezést; (25/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. §)

16. Ellátja a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos hatásköröket; 4/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelet 4. §)

17. Ellátja a filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket 4/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés)

18. Javaslatot tesz a Közgyűlés részére az önkormányzati bérlakások bérbeadására az Önkormányzat és intézményei, valamint a városban működő egyéb intézmények megfelelő szakember ellátottsága érdekében a szakemberek elhelyezésének biztosítására; (3/1994. (II. 1.) KT rendelet 4. § (5) bekezdés)

19. Gondoskodik Szekszárd Város Aranykönyvének vezetéséről, az Aranykönyvbe történő bejegyzésről és megfelelő körülmények közötti tárolásáról; (14/2011. (IV. 12.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés)

20. Átadja a „Szekszárd Város Bora” címet elnyert bortermelő részére az elismerést a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökével, valamint a Hegyközség elnökével évente az adott évi Szent György-napi Borünnepen; (12/2009. (III. 30.) szekszárdi ör. 4. § (3) bekezdés)

21. Dönt a rendkívüli települési támogatás megállapításáról; (8/2009. (III. 30.) szekszárdi ör. 8. § (1) bekezdés b) pont)

22. Dönt a közlekedési tanulóbérlet támogatási forma odaítéléséről; (8/2009. (III. 30.) szekszárdi ör. 8. § (1) bekezdés e) pont)

23. Megköti a természetbeni ellátás nyújtása érdekében működtetett utalványrendszerrel kapcsolatos megállapodást a beváltást biztosító kereskedelmi egységekkel és gyógyszertárral; (8/2009. (III. 30.) szekszárdi ör. 17. § (3) bekezdés)

24. Dönt díszsírhely személyre szóló adományozásáról; (9/2003. (IV. 30.) szekszárdi ör. 6. § (3) bekezdés)

25. Előírja az útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettséget az együttműködési megállapodás megkötését követő 60 napon belül; (6/2011. (II. 9.) szekszárdi ör. 3. § (4) bekezdés)

26. Méltányosságból legfeljebb 12 havi kamatmentes részletfizetést, vagy legfeljebb 6 hónapra halasztást engedélyezhet az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezett írásbeli kérelmére; (6/2011. (II. 9.) szekszárdi ör. 4. § (2) bekezdés)

27. Viseli ünnepi alkalmakkor a város címerével ellátott kék vállszalagot; (37/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja)

28. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával működő gazdasági társaságok taggyűlései vonatkozásában Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a Közgyűlés vagy az illetékes bizottság véleményének kikérésével és az abban foglaltak szerint képviseli az önkormányzatot és vesz részt a társasági döntéshozatalban.

29. Tájékoztatja a Közgyűlést, ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít; (éves költségvetési rendelet)

30. Tájékoztatja a Közgyűlést 30 napon belül a jegyző előkészítésében történt, a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról; (éves költségvetési rendelet)

31. Rendelkezik a Polgármesteri Keretről; (éves költségvetési rendelet)

32. Ellátja a Közbeszerzési Szabályzatban részére megállapított feladatokat; (Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata)

33. Megköti a magánberuházásban megvalósuló víziközmű tulajdonjogának átruházásáról a beruházóval a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti szerződést;

34. Az újszülöttek, a 18. életévüket betöltött fiatalok, a házasságot kötött párok és az időskorúak köszöntéséről szóló 24/2004. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján ellátja a személyi kör köszöntésével kapcsolatos feladat és hatáskört.

35. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által meghatározott bérleti díjakkal megköti a bel- és külterületi ingatlanok bérbeadásáról szóló bérleti szerződést.

36. A társasházban tulajdoni hányaddal rendelkező önkormányzat nevében a társasházi közgyűlésen - a vagyonrendeletben foglalt korlátozással - gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

37. Dönt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-a szerinti településrendezési szerződés megkötéséről.

38. Megköti az Önkormányzat nevében a parkolóhelyek megváltásáról szóló megállapodást az építtetővel. (41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (2c) bekezdés);

39. Megfelelő biztosíték adása mellett engedélyezheti a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott megváltási díj rendelet 2. § (6) bekezdésben foglalt határidőtől eltérő határidőben történő kifizetését. (41/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (6a) bekezdés);

40. Dönt a köztemetési ügyekben és intézkedik a köztemetés költségeinek hagyatéki teherként történő bejelentéséről, kötelezi az eltemettetésre kötelezett személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére, illetve azt méltányosságból elengedi;

41. Kiadja a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez a kezelői hozzájárulást;

42. Kiadja az útcsatlakozás (kapubejáró, telekbejáró) létesítéséhez a közútkezelői hozzájárulást;

43. Felszólít az út területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény, meglévő útcsatlakozás felújítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére a közlekedés biztonsága érdekében;

44. Kiadja a közútkezelői hozzájárulást külterületen a közút tengelyétől számított 50 méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, 10 m-en belül fa ültetéséhez vagy kivágáshoz;

45. Kiadja a közútkezelői hozzájárulást belterületen - a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátóipari, egyéb szolgáltatási célú építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, 2 m-en belül fa ültetéséhez vagy kivágáshoz;

46. Lezárja a közutat vagy forgalmát korlátozza (eltereli) a közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága miatt;

47. Nyilvántartja a közutakat;

48. Dönt a közút megrongálódásának kijavításáról és a forgalom biztonságát veszélyeztető helyzet elhárításáról;

49. Tájékoztatja a közlekedés résztvevőit a közlekedés biztonságát és zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről;

50. Dönt a járművek helyi közútra történő behajtásához szükséges engedély megadásáról.

51. Dönt a közterületi vízvételi helyek és a közterületi tűzcsapok megszüntetéséről, áthelyezéséről.

52. Megköti A Szekszárdi Tankerületi Központtal, valamint a Szekszárdi Szakképzési Centrummal a vagyonkezelésbe átadott önkormányzati tulajdonú ingatlanok tanítási időn kívüli ingyenes használatára vonatkozó, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § szerinti külön megállapodást.

53. Engedélyezi a fizető parkolónak kijelölt várakozási helyeken az önkormányzati rendeletben meghatározott időn belül a díjmentes igénybevételt kiemelt városi rendezvényekhez kapcsolódóan [5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdés].

54. Előzetes egyetértési jogot gyakorol a fizető parkolót üzemeltető cég felé a közérdekű célból, eseti jelleggel a parkolóhelyek térítésmentes használatának engedélyezése, illetve a parkolóhelyek rendezvény céljára történő lezárásáról a rendező szerv, vagy személy kérésére [5/2015. (II. 11.) 5. § (6) bekezdés].

55. Engedélyezi egyedi elbírálás alapján az 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében meghatározott darabszámú gépjárműre vonatkozóan Szekszárd Városi Közlekedési Kártya kiadását [5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7/A. § (1) bekezdés].

56. Dönt Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé fennálló polgári jogi jogviszonyból eredő lejárt teljesítési határidejű követelésre benyújtott részletfizetési, fizetési halasztási kérelmek elbírálásáról 100 000 Ft egyedi értékhatárig.

57. Tulajdonosi jognyilatkozatokat ad az Önkormányzat vagyonával kapcsolatosan (elővásárlási jog gyakorlása, telekmegosztás, telekösszevonás, telekhatár rendezés, építési ügyekben tulajdonosi hozzájárulás, építési engedélyezési eljárás, elidegenítési és terhelési tilalmak törlése, valamint a további megterheléshez való hozzájárulás megadása); (31/2004. (XII. 1.) szekszárdi ör. 13. § (3) bekezdés)

58. Gyakorolja az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát; (31/2004. (XII. 1.) szekszárdi ör. 13. § (1) bekezdés)

59. Jogosult a hatáskörrel rendelkező szerv döntése alapján az elidegenítési és a vagyonhasznosítási jogügyletek megkötésére, aláírására; (31/2004. (XII. 1.) szekszárdi ör. 15. § a) pont)

60. A vagyonrendeletben foglalt feltételekkel a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság előzetes véleménye alapján követően jogosult az Önkormányzatot terhelő kötelezettség elismerésére; (31/2004. (XII. 1.) szekszárdi ör. 23. §)

61. A Polgármesteri Hivatal útján jogosult a forgalomképes vagyon elidegenítésére és hasznosítására vonatkozó döntés végrehajtására; (31/2004. (XII. 1.) szekszárdi ör. 36. § (4) bekezdés)

62. Aláírja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságainak munkaviszony keretén belül foglalkoztatott ügyvezetője tekintetében - az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságainak munkaviszony keretein belül foglalkoztatott ügyvezetőinek szabadságolási tervéről szóló önkormányzati szabályzat alapján - az igényelt szabadság engedélyezését.

63. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntésében foglaltak végrehajtásaként a tulajdonos és a tulajdonos, mint munkáltató képviseletében aláírjon

64. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok taggyűlésén a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntése alapján az önkormányzatot képviselje, a társasági szerződést aláírja.

3. melléklet a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a alapján vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséget megalapozó munkakörök a következők:

a) önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjai,

b) intézményvezetők,

c) többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói, felügyelő bizottsági tagjai,

d) önkormányzat által alapított közalapítványok kuratóriumi tagjai.

Az önkormányzati bizottságok nem képviselő tagjainak vagyonnyilatkozatát az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó őrzési szabályok megfelelő alkalmazásával a képviselők vagyonnyilatkozatát is nyilvántartó Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság tartja nyilván.

Az intézményvezetők vagyonnyilatkozatát az őket ilyen minőségben alkalmazó szervezetnél, a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok ügyvezető igazgatói, felügyelő bizottsági tagjai vagyonnyilatkozatát az adott gazdasági társaságnál, az önkormányzat által alapított közalapítványok kuratóriumi tagjai vagyonnyilatkozatát pedig az adott közalapítványnál kell őrizni és nyilvántartani az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 11. §-ának (6) bekezdése alapján kiadott szabályzatukban foglaltak szerint.

1. függelék a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez * 

Közgyűlés tagjai

Polgármester:

Ács Rezső

Egyéni választókerületi képviselők:

1. Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér 1. sz. választókerület

2. Csötönyi László 2. sz. választókerület

3. Gyurkovics János 3. sz. választókerület

4. Csillagné Szánthó Polixéna 4. sz. választókerület

5. Illés Tamás Imre 5. sz. választókerület

6. Murvai Árpád 6. sz. választókerület

7. Rácz Zoltán Rókus 7. sz. választókerület

8. Faragó Zsolt 8. sz. választókerület

9. Gulyás Róbert 9. sz. választókerület

10. Máté Péter Sándor 10. sz. választókerület

Kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselők:

1. Bomba Gábor László

2. Móra Viktória

3. Kővári László

4. Zaják Rita

2. függelék a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez * 

A nemzetiségi önkormányzat és tagjai

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

1. Farkas Pál Györgyné elnök

2. Töttős Gábor elnök-helyettes

3. Häfner Adél

4. Mikola Péterné

5. Cziráki Zoltán

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1. Ifj. Kovács György elnök

2. Gyarmati Gábor elnök-helyettes

3. Kovács György

4. Sárközi János József

5. Babina Attila”

3. függelék a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez * 

A Közgyűlés állandó bizottságai és tagjai

1) Pénzügyi Bizottság (tagjainak száma: 7 fő) PB

Bizottság elnöke: Máté Péter Sándor

tagjai:

Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér

Csillagné Szánthó Polixéna

Móra Viktória

Kajos Endre Károly

Tóth Róbert

Szegedi Attila

2) Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (tagjainak száma: 7 fő) GVB

Bizottság elnöke: Bomba Gábor László

Tagjai:

Illés Tamás Imre

Rácz Zoltán Rókus

Gulyás Róbert

Kiss Szabolcs Márk

Csapláros László Károly

dr. Mezei László Mihály

3) Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság (tagjainak száma: 7 fő) OKSI

Bizottság elnöke: Murvai Árpád

Tagjai:

Faragó Zsolt

Zaják Rita

Csötönyi László

Kizakisz Georgiosz Román

Nyerges Tibor

Mácsik Henrietta

4) Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság (tagjainak száma: 7 fő) KCV

Bizottság Elnöke: Csötönyi László

Tagjai:

Illés Tamás Imre

Murvai Árpád

Faragó Zsolt

Nyerges Tibor

Iker Zsolt Endre

Petter Mária Magdolna

5) Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság (tagjainak száma: 7 fő) SZEKÖF

Bizottság elnöke: Zaják Rita

Tagjai:

Gulyás Róbert

Rácz Zoltán Rókus

Kővári László

Jantner Lászlóné

Matus József Miklós

Gyarmati László

4. függelék a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez * 

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK

I. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú szavazókör: Szekszárd Zrt. (Rákóczi utca 132.)

Árnyék dűlő, Bagóvölgy, Bodzás, Bor utca,Boróka dűlő, Csillám dűlő, Csomorika dűlő, Csontos völgy, Dió liget, Ezerfürtű utca, Dülő utca, Faddi utca, Faddi völgy, Faddi tető, Fuksz völgy, Fuksz tető, Gárdonyi Géza utca, Gulyásvölgy, Gyertyányos, Hamvas köz, Hárslevelű dűlő, Hidaspetre, Irsai Olivér dűlő, Jázmin dűlő, Jedlik Ányos utca, Jobbparászta, Kadar dűlő, Leányka dűlő, Lisztesvölgy, Lisztesvölgy utca, Lisztes tető, Lőtéri köz, Malomoldal, Mocfa, Mocfa dűlő,Nagy Mihály völgy, Németvölgy, Palánk, Palánki hegy, Palánki út, Pál utca, Pásztor utca, Pintes tető, Rákóczi utca páros 122/A-végig, Roboz Zoltán utca, Rózsamáj utca, Saul-völgy, Sauli völgy, Sauli tető, Selyem utca, Sió utca, Sötétvölgy, Szalai völgy, Szentmiklósi út, Zápor utca, Zápor-köz

2. számú szavazókör: Szekszárdi 2. Számú Óvoda (Kadarka utca 110.)

Balparászta, Borkút, Dr. Berze Nagy János utca, Ezerjó köz, Ezerjó utca páros 20-végig, Ezerjó utca páratlan 17-végig, Kadarka köz, Kadarka utca 86-végig, Muskotály utca, Parászta utca, Rákóczi utca páros 94-120-ig, Székely Bertalan utca, Tolnai Lajos utca

3. számú szavazókör: Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Zrínyi utca 78).

Baka utca, Batthyány utca 25-végig, Bólyai János. utca, Borostyán utca, Horváth Károly utca, József Attila utca, Nyár utca, Patak utca, Rákóczi utca páratlan 79-végig, Rózsa utca, Wigand János tér, Zrínyi utca páros 80-végig, Zrínyi utca páratlan 85-végig.

II. számú VÁLASZTÓKERÜLET

4. számú szavazókör: Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Zrínyi utca 78.)

Árpád utca 42-végig, Batthyány utca 1-24-ig, Berzsenyi utca, Damjanich utca, Hrabovszky utca, Kapisztrán utca, Kiss János utca, Kossuth Lajos utca 45-végig, Liszt Ferenc utca, Pázmány tér, Pollack Mihály utca 69-től végig, Rákóczi utca páratlan 49-77-ig, Sipos Márton utca, dr. Szakály Ferenc utca, Szluha György utca, Zrínyi utca páros 54-78-ig, Zrínyi utca páratlan 49-83/B-ig.

11. számú szavazókör: Pécsi Tudományegyetem llyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda (Mátyás király utca 5.)

Árpád utca 11-40-ig, Balassa utca, Csaba utca, Kossuth Lajos utca 1-44, Mátyás király utca páros 2-64-ig, Mátyás király utca páratlan 1-55-ig, Petőfi Sándor utca, Pollack Mihály lakótelep, Pollack Mihály utca 1-68-ig, Rákóczi utca páratlan 1-47-ig, Rákóczi utca páros 2-74/B, Tavasz utca, Tompa utca, Tormay Béla utca, Zrínyi utca páros 12-46-ig, Zrínyi utca páratlan 1-47-ig.

12. számú szavazókör: Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma, (Augusz I. utca 15.)

Augusz Imre utca, Kiskorzó tér, Kölcsey lakótelep, Liszt tér, Tinódi utca.

III. számú VÁLASZTÓKERÜLET

6. számú szavazókör: Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégiuma (Kadarka utca 29.)

Bakony utca, Bikavér utca, Bottyán-hegy, Bottyán-hegyi lakótelep, Bükk utca, Előhegy, Előhegyi utca páros 6-végig, Esze Tamás utca páros 24/A-végig, Esze Tamás utca páratlan 9-végig, Ezerjó utca páros 2-18-ig, Klapka György utca 22-végig, Mecsek utca.

7. számú szavazókör: Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma (Kadarka utca 29.)

Előhegyi utca páros 2-4-ig, Előhegyi utca páratlan, Ezerjó utca páratlan 1-15-ig, Fürt utca, Kadarka lakótelep, Kadarka utca páros 52-80-ig, Kadarka utca páratlan 29, Rákóczi utca páros 84-92-ig, Rizling utca.

8. sz. szavazókör: Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma (Kadarka utca 29.)

Bartók Béla utca, Cserhát utca, Illyés Gyula utca, Kodály Zoltán utca, Présház utca, Présház köz, Szüret utca, Tanya utca, Vendel István utca, Zöldkert utca

10. számú szavazókör: Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola (Kadarka utca 17.)

Akácfa utca, Csapó Dániel utca, Cserfa utca, Hársfa utca, Jelky András utca, Katona József utca, Kőrösi Csoma Sándor utca páratlan 11/A-13/B-ig, Leopold Lajos utca, Létay Menyhért utca, Madách Imre utca, Nefelejcs köz, Nefelejcs utca, Semmelweis utca, Ujfalussy Imre utca.

IV. számú VÁLASZTÓKERÜLET

9. számú szavazókör: Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola (Kadarka utca 17.)

Csonka utca, Dorogi köz, Esze Tamás utca páros 2-22-ig, Esze Tamás utca páratlan 1/A-7/E., Kadarka utca páros 2-50-ig, Kadarka utca páratlan 1-27-ig, Klapka György lakótelep, Klapka György. utca 1-20-ig, Pince utca, Szent László utca páratlan, Táncsics Mihály köz, Táncsics Mihály utca, Vak Bottyán utca.

13. számú szavazókör: Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző (Szent László utca 8-12.)

Benedek apát utca, Erkel Ferenc utca, Kandó Kálmán utca, Kőrösi Csoma Sándor utca páros, Kőrösi Csoma Sándor utca páratlan 1-5-ig, és 15-végig

14. számú szavazókör: Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző (Szent László utca 8-12.)

Herman Ottó utca páros, Herman Ottó utca páratlan 1-29-ig, és 35-végig.

15. sz. szavazókör: Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző (Szent László utca 8-12.)

Fürdőház utca, Herman Ottó utca páratlan 31-33/A-ig, Kiskadarka utca, Mérey utca, Szent László utca páros.

20. számú szavazókör: Szekszárdi 2. Számú Óvoda (Mérey utca 37-39.)

Balremete, Benedekvölgy, Bethlen Gábor utca, Bocskai köz, Bocskai utca, Bodza utca, Borzsák Endre utca, Dicenty Dezső utca, Diófa utca, Ferenc szurdik, Hosszúvölgy, Hosszúvölgy utca, Jobbremete, Kápolna tér, Kerékhegy, Kerékhegy utca, Mandula sor, Remete utca, Rövidvölgy, Szücsény-szurdik.

V. számú VÁLASZTÓKERÜLET

19. számú szavazókör: Szekszárdi Garay János Gimnázium (Szent István tér 7-9.)

Babits Mihály utca, Bartina köz, Bartina utca, Bálint köz, Eszperantó pihenő, Kablár köz, Kálvin tér, Kisbödő, Kisbödő utca, Kisbödő-hegy utca, Puskás Tivadar köz, Puskás Tivadar utca, Nagybödő, Nagybödő utca, Séd köz.

21. sz. szavazókör: Szekszárdi Garay János Gimnázium (Szent István tér 7-9.)

Béla király tér, Béri Balogh Ádám utca páratlan 1-19/C-ig, Bródy köz, Dózsa György utca, Flórián utca, Garay udvar, Garay tér, Ibolya utca, Kálvária utca, Kilátó utca, Lehel utca, Móricz Zsigmond utca, Vincellér utca, Vörösmarty utca.

34. számú szavazókör: Szekszárdi Baka István Általános Iskola (Béri Balogh Ádám utca 89.)

Alisca utca páros 2-28-ig, Barátság utca, Bródy Sándor utca, Kurta utca.

35. számú szavazókör: Szekszárdi Baka István Általános Iskola (Béri Balogh Ádám utca 89.)

Alisca utca páros 30-42-ig, Alisca utca páratlan 9-végig, Holdfény utca, Rozsnyay Mátyás utca.

VI. számú VÁLASZTÓKERÜLET

22. számú szavazókör: Szekszárdi Garay János Gimnázium (Szent István tér 7-9.)

Csokonai utca 3-13, Jókai utca, Perczel Mór utca, Szent István tér páratlan, Találka tér.

23. számú szavazókör: Szekszárdi Garay János Gimnázium (Szent István tér 7-9.)

Bezerédj utca, Halköz köz, Munkácsy utca, Piac tér, Széchenyi utca páros 2-60-ig, Széchenyi utca páratlan, Vár köz, Ybl Miklós lakótelep, Ybl Miklós utca.

24. sz. szavazókör: Szekszárdi Garay János Gimnázium (Szent István tér 7-9.)

Arany János utca, Bem utca, Benczúr utca, Bercsényi utca, Háry János utca, Obsitos utca, Szabó Dezső utca, Dr. Szentgáli Gyula utca, Széchenyi utca páros 62-64-ig, Wesselényi utca páros

26. számú szavazókör: Wunderland Óvoda (Wesselényi utca 19.)

Alkotmány utca páros 14-végig, Alkotmány utca páratlan 21/A-végig, Béri Balogh Ádám utca páros 2-56-ig, Béri Balogh Ádám utca páratlan 21-37-ig, Bezons park, Dobó utca, Vasvári utca páratlan 1-29-ig.

VII. számú VÁLASZTÓKERÜLET

5. sz. szavazókör: Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Zrínyi utca 78.)

Aranytó utca, Avar út, Bárányfok, Béketelep, Bern utca, Bogyiszlói út, Borrév, Csarnok utca, Csörge-tói utca, Epreskert utca, Józsefpuszta, Kendergyár, Keselyűs, Keselyűsi út, Korsófölde utca, Margaréta utca, Mátyás király utca páratlan 57-végig, és Mátyás király utca páros 68-tól végig, Nyámándpuszta, Ózsák puszta, Páskum utca, Pipacs utca, Rosner Gyula utca, Sport utca, Szarkaláb utca, Totév ipartelep, Vásártér, Wopfing utca.

16. számú szavazókör: Babits Mihály Kulturális Központ (Szent István tér 10.)

Szent István tér páros, Wosinsky Mór lakótelep

17. számú szavazókör: Babits Mihály Kulturális Központ (Szent István tér 10.)

Bajcsy-Zsilinszky utca, Kinizsi utca, Luther tér, Mészáros Lázár utca, Toldi utca.

18. sz. szavazókör: Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskola (Szent István tér 15-17.)

Ady Endre utca, Csokonai utca 17-végig, Holub József utca 1-4-ig és 10-24-ig, Hunyadi utca, Mikes utca.

28. számú szavazókör: Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola (Szent-Györgyi Albert utca 6.)

Csengey Dénes utca páros 40-48., Dienes Valéria utca páratlan végig, dr. Hadnagy Albert utca, Holub József utca 5-8-ig, Kisfaludy utca, Mattioni Eszter utca, Mészöly Miklós utca, Tartsay Vilmos lakótelep 1-29-ig, Vasvári utca páratlan 31-végig, Vasvári utca páros, Viola utca

VIII. számú VÁLASZTÓKERÜLET

25. számú szavazókör: Wunderland Óvoda (Wesselényi utca 19.)

Alkotmány utca páros 2-12-ig, Alkotmány utca páratlan 1-19-ig, Wesselényi utca páratlan

27. számú szavazókör: Szekszárid Dienes Valéria Általános Iskola (Szent-Györgyi Albert utca 6.)

Dines Valéria utca páros, Holub József utca 9., Szent-Györgyi Albert utca 1-10-ig,

29. számú szavazókör: Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola (Szent-Györgyi Albert utca 6.)

Barát János utca, Sárviz utca, Szent-Györgyi Albert utca 11-végig,Tartsay ipartelep, Tartsay Vilmos lakótelep 30-végig, Tartsay Vilmos utca

30. sz. szavazókör: Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola (Szent-Györgyi Albert utca 6.)

Alkony utca, Béri Balogh Ádám utca páros 58-végig, Búzavirág utca, Csengey Dénes utca páros 50-végig, Csengey Dénes utca páratlan, Halas utca, Honvéd utca, Jácint utca, Orgona utca.

IX. számú VÁLASZTÓKERÜLET

31. sz. szavazókör: Szekszárdi Baka István Általános Iskola (Béri Balogh Ádám utca 89.)

Allende utca, Béri Balogh Ádám utca páratlan 39-89-ig, Fáy András utca.

32. számú szavazókör: Szekszárdi Baka István Általános Iskola (Béri Balogh Ádám utca 89.)

Béri Balogh Ádám utca páratlan 91-végig.

33. számú szavazókör: Szekszárdi Baka István Általános Iskola (Béri Balogh Ádám utca 89.)

Alisca utca páros 44-végig, Alisca utca páratlan 1-7-ig, Cseri János utca, Május 1. utca.

36. számú szavazókör: Szekszárdi Baka István Általános Iskola (Béri Balogh Ádám utca 89.)

Bakta, Csalogány utca, Dr. Hirling Ádám utca, Napfény utca, Napfény köz.

X. számú VÁLASZTÓKERÜLET

37. számú szavazókör: Szekszárdi Baka István Általános Iskola (Béri Balogh Ádám utca 89.)

Árok utca, Baranyavölgy, Cinege utca, Cinka, Cinka utca, Csatári utca, Csatár, Csobolyó utca, Csötönyivölgy, Faluhely, Gesztenyés, Gyűszűvölgy, Hébér utca, Istifán gödre utca, Ivánvölgy, Kacor utca, Kalász utca, Kisbaranya, Nagybaranya, Levendula utca, Porkolábvölgy, Sárköz utca.

38. sz. szavazókör: Szekszárdi Baka István Általános Iskola (Béri Balogh Ádám utca 89.)

Árnyas utca, Bátaszéki út, Csap utca, Csend utca, Csopak utca, Dr. Nagy István utca, Dr. Tóth Lajos utca, Ebes utca, Ebespuszta, Gemenc utca, Kerámia utca, Kuruc utca, Lajos király utca, Magyar Sándor utca, Otthon utca, Puttonyos utca, Tüzér utca, Vadász utca, Vitéz utca.

39. számú szavazókör: Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda (Óvoda utca 5.)

Almás, Barázda utca, Domb utca, Fagyöngy utca, Görögszó, Gubacor, Gurovica, Harang utca, Harmat utca, Hegyalja utca, Hollós László utca, Kertész utca, Liget utca, Lugas utca, Major utca, Muskátli utca, Óvoda utca, Strázsahegy, Szekér utca, Szérű utca, Szilas köz, Szilas utca, Szilfadűlő, Szőlő köz, Szőlő utca, Szőlőhegy, Szőlőhegy utca, Szőlőhegy Újtelep, Tóthvölgy, Tüske utca, Venyige utca, Vessző utca, Völgy utca, Zengő utca, Zöldfa.

5. függelék a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez * 

Közgyűlés tagjainak ülésrendje

A Közgyűlési ülésteremben az ülésrend a következő:

1. A polgármester mellett közvetlenül balra a jegyző, az aljegyző, a Jogi és Hatósági Igazgatóság vezetője, a Gazdasági Igazgatóság vezetője, a Humánszolgáltatási Igazgatóság vezetője ül.

2. A polgármester mellett közvetlenül jobbra az adott napirendi ponthoz meghívott vendégek ülnek, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság vezetője, a főépítész ül.

3. A polgármester helyétől jobbra a képviselők az alábbi sorrendben ülnek: Móra Viktória, Máté Péter Sándor, Csillagné Szánthó Polixéna, Kővári László, Gyurkovics János, Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér.

4. A polgármester helyétől balra a képviselők az alábbi sorrendben ülnek: Bomba Gábor László, Zaják Rita, Rácz Zoltán Rókus, Murvai Árpád, Csötönyi László, Illés Tamás Imre, Gulyás Róbert, Faragó Zsolt.

6. függelék a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata alaptevékenységének a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szerinti meghatározása

Az Önkormányzat alaptevékenységének szakágazat szerinti besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

016030 Állampolgársági ügyek

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

025090 Egyéb védelmi ügyek

031030 Közterület rendjének fenntartása

031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

031060 Bűnmegelőzés

032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése

041120 Földügy igazgatása

041140 Területfejlesztés igazgatása

041170 Műszaki vizsgálat, elemzés

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236 Országos közfoglalkoztatási program

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

042110 Mezőgazdaság igazgatása

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kacsolódó szolgáltatások

042180 Állat-egészségügy

042210 Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása

042220 Erdőgazdálkodás

042310 Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása

042350 Halászat igazgatása és támogatása

043610 Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása

044310 Építésügy igazgatása

045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

045120 Út, autópálya építése

045130 Híd, alagút építése

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

045310 Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása

045510 Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása

045530 Csővezetékes szállítás

046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás

047210 Szálloda- vendéglátóipar igazgatása és támogatása

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása

061010 Lakáspolitika igazgatása

061020 Lakóépület építése

061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

063010 Vízügy igazgatása

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

076010 Egészségügy igazgatása

081010 Sportügyek igazgatása

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

082010 Kultúra igazgatása

082020 Színházak tevékenysége

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082091 Közművelődés - közösség és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

083030 Egyéb kiadói tevékenység

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

098010 Oktatás igazgatása

098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása

101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása

101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

102031 Idősek nappali ellátása

102032 Demens betegek nappali ellátása

104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

104012 Gyermekek átmeneti ellátása

104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

104043 Család és gyermekjóléti központ

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

107015 Hajléktalanok nappali ellátása

107016 Utcai szociális munka

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052 Házi segítségnyújtás

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

7. függelék a 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata
Ügyrend és munkarend)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) alapján a Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: PH SZMSZ) az alábbiakban határozza meg:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A Polgármesteri Hivatal megnevezése, címe, bélyegzői és számlája

1. § (1) A Hivatal elnevezése: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

(2) A hivatal székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8., Szálkai Kirendeltség: Szálka, Petőfi S. u. 2.

e-mail címe: postmaster@szekszard.huszekszard.hu

honlap címe: www.szekszard.hu

(3) A Hivatal kör- és fejbélyegzői tartalmát és felsorolását külön szabályzat tartalmazza.

(4) A Hivatalban használt bélyegzők lenyomatát, valamint a sorszámokkal azonosíthatóan az egyes bélyegzők használatára feljogosított személyeket, illetve szervezeti egységeket a Hivatal bélyegző-nyilvántartása tartalmazza.

(5) A Hivatal törzsszáma: 416560-0-00

(6) A Hivatal számlavezetője az OTP Bank Nyrt.

Költségvetési elszámolási számlaszáma: 11746005-15733562

2. Hivatal jogállása, képviselete, tevékenysége

2. § (1) A Hivatal Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának szerve, Alapító Okiratát a Közgyűlés határozattal fogadta el. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a PH SZMSZ 1. függeléke.

a) Az Alapító okirat kelte: 2019. július 10.

b) Az Alapító okirat száma: I/F/147-4/2019

c) Az alapítás időpontja: 1990. 09. 30.

(2) A Hivatal jogi személy, általános képviseletét a Jegyző látja el. A Hivatal képviseletére a jegyző távollétében a helyettesítésével megbízott aljegyző jogosult. A szervezeti egységek vezetői a Hivatal képviselőjeként szakterületüket érintő kérdésekben a jegyző felhatalmazása alapján járhatnak el. A Szálkai Kirendeltség működésének felügyeletét érintő kérdésekben a Hivatal képviseletét a jegyző által e feladattal megbízott köztisztviselő látja el.

(3) A Hivatal Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntése alapján ellátja az önkormányzat által irányított költségvetési szervek szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységét, valamint a pénzügyi-, gazdasági feladatokat, ezen belül különösen a könyvelési és gazdálkodási feladatokat. A Hivatal gazdasági szervezete a Gazdasági Igazgatóság. A Hivatal ellátja Szálka Község Önkormányzata, a Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Szálkai Óvoda tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. §-ában meghatározott gazdasági szervezet feladatait.

(4) A Hivatal ellátja a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások (Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás, Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás, Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás, Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására), a helyi nemzetiségi önkormányzatok (Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat), valamint az önkormányzat, illetve önkormányzati társulás által irányított költségvetési szervek (Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten, Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda, Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda - Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi Bölcsődéje, Egészségügyi Gondnokság, Szociális Központ, Humánszolgáltató Központ, Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, Wosinsky Mór Megyei Múzeum) tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. §-ában meghatározott gazdasági szervezet feladatait.

(5) A Hivatal állami feladatként ellátott és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységet, az alaptevékenységeket meghatározó jogszabályok megjelölését, valamint a telephelyek megnevezését az Alapító Okirat részletezi.

(6) Alaptevékenységet meghatározó jogszabályok:

a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

b) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,

c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),

d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

(7) Az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységek, feladatok forrásait Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkor hatályos költségvetési rendelete tartalmazza.

(8) A Hivatal vállalkozási feladatot nem végez, gazdasági társaságban nem vesz részt, gazdálkodó szervezetben alapítói, tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat nem gyakorol.

(9) Ellátja a TOP-7.1.1-16-2016-00079 azonosítószámú „Kulturális és közösségi fejlesztések Szekszárdon” című pályázatban a munkaszervezeti feladatokat.

II. Fejezet

A Hivatal irányítása, vezetése

3. Polgármester

3. § (1) A Polgármester a Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt. Önkormányzati, valamint az államigazgatási feladat- és hatásköreit a Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Polgármester:

a) a Jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,

b) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja,

c) a Jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Közgyűlésnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására,

d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,

e) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az Alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében, e jogkörét írásban átruházhatja; az átruházott jogkör tovább nem delegálható,

f) szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal apparátusi értekezletet tart, amelyen a Jegyzővel közösen értékeli a Hivatal tevékenységét és meghatározza az elkövetkezendő időszak feladatait.

(3) A Polgármester a költségvetési gazdálkodás körében - a közgyűlés általános vagy egyedi felhatalmazása alapján - pénzügyi kötelezettséget vállal:

a) kizárólag polgármesteri hatáskörbe tartozik a kötelezettségvállalás

aa) munkáltatói jogkör - a Jegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói jogkörök kivételével - gyakorlásával összefüggésben az alkalmazási okirat aláírása,

ab) gazdasági szerződés aláírása (gt-be, vállalkozásba, közérdekű kötelezettségvállalás stb.),

ac) önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére, ingatlan vásárlására irányuló szerződés aláírása,

ad) pénzeszközök lekötésével, hitel felvételével kapcsolatos szerződés aláírása.

b) A Polgármester a kötelezettségvállalás jogának gyakorlásával meghatalmazhatja szabályzatban meghatározott mértékig az általa írásban felhatalmazott vezetőket.

c) Kiadások teljesítésének, a bevétel beszedésének elrendelésére (utalványozás) a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

d) A Polgármester engedélyezi - a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérése mellett - az önkormányzati intézményeknél kimutatott behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlését.

4. Alpolgármester

4. § (1) A Polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére megválasztott Alpolgármester a Polgármester irányításával látja el feladatait.

(2) Az Alpolgármester feladatait a Polgármester határozza meg.

(3) Az Alpolgármester a Polgármester által átruházott kiadmányozási és egyéb munkáltatói jogkörben intézkedéseket tesz.

(4) Az Alpolgármester feladatkörének megfelelően igényelheti az érintett igazgatóságok, osztályok közreműködését az önkormányzati ügyek előkészítése és végrehajtása során.

(5) Az Alpolgármester a Polgármester távollétében ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a Polgármester számára megállapít.

5. Jegyző, Aljegyző

5. § (1) A Jegyző, mint a Hivatal vezetője szakmailag felelős a Hivatal működéséért. Összehangolja és szervezi a Hivatal munkáját, továbbá képviseli a Hivatalt.

(2) Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, rendszeres kapcsolatot tart a Közgyűlés tisztségviselőivel, a bizottságok elnökeivel és a képviselőkkel.

(3) Közreműködik a bizottság, a bizottság elnöke, a Polgármester, az Alpolgármester közgyűlési előterjesztéseinek előkészítésében.

(4) Az Aljegyző, az igazgatóság vezetők, valamint az osztályvezetők bevonásával folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a Közgyűlés elé kerülő előterjesztések, határozat- és rendelet-tervezetek törvényességét.

(5) Figyelemmel kíséri és segíti a települési nemzetiségi önkormányzatok működését.

(6) Biztosítja a lakosság tájékoztatását a Közgyűlés működéséről, közérdekű döntéseiről, valamint a Hivatal aktuális, az állampolgárok széles körét érintő feladatairól.

(7) Beszámol a Hivatal tevékenységéről szükség szerint a Polgármesternek, évente a Közgyűlésnek.

(8) Részt vesz a Helyi Védelmi Bizottság munkájában.

(9) Döntésre előkészíti a Polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket.

(10) Szervezi az együttműködést a rendvédelmi és más szervekkel a közrend-közbiztonság fenntartása és javítása érdekében.

(11) Gondoskodik a Hivatal működésének személyi és tárgyi feltételeiről a költségvetés által meghatározott keretek között. Meghatározza az egyes szervezeti egységek elhelyezését, az ellátott feladatok és a létszám figyelembevételével.

(12) Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az Aljegyző tekintetében, gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói tekintetében azzal, hogy a kinevezéshez, bérezéshez, a vezetői kinevezéshez, felmentéshez, jutalmazáshoz - a Polgármester által meghatározott körben - a Polgármester egyetértése szükséges.

(13) Az alábbi munkáltatói jogok gyakorlását az igazgatóság vezetőkre és osztályvezetőkre ruházza át:

a) szabadság engedélyezése,

b) munkaidőben rövidebb idejű magáncélú távollét engedélyezése,

c) minősítések, teljesítményértékelések elkészítése.

(14) Irányítja a dolgozók szakmai továbbképzését.

(15) Jogszabályban megállapított hatósági ügyekben hatósági jogkört gyakorol.

(16) Hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, meghatározza a Hivatal szervezeti egységeinek feladatait.

(17) Vezetői értekezleteken számon kéri a Hivatal aktuális feladatainak végrehajtását; biztosítja a résztvevők számára az információcserét.

(18) Ellátja az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban a hatáskörébe utalt feladatokat.

(19) Gondoskodik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, ennek keretében különösen:

a) előkészíti az önkormányzat belső ellenőrzésének meghatározására vonatkozó testületi döntéseket,

b) testületi jóváhagyásra előkészíti az önkormányzat éves belső ellenőrzési tervét,

c) fogadja, értékeli a belső ellenőrzési jelentéseket, előkészíti a szükséges intézkedéseket, indokolt esetben gondoskodik ezek testületi előterjesztésre történő előkészítéséről,

d) előkészíti a testületi előterjesztést a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről,

e) megszervezi és működteti a belső ellenőrzést, biztosítja annak függetlenségét.

(20) Gondoskodik a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott belső kontrollrendszerrel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.

(21) Gondoskodik a kötelező statisztikai adatszolgáltatások elkészítéséről.

(22) A Polgármester megbízása alapján képviseli az önkormányzatot.

(23) Funkcionális ellenőrzést végez a hivatal hatósági munkáját érintően.

6. § A Jegyzőt távollétében vagy akadályoztatása esetében az Mötv. 82. § (1) bekezdés alapján a polgármester által kinevezett aljegyzők helyettesítik, és ellátják a jegyző által meghatározott feladatokat.

III. Fejezet

A Hivatal belső szervezete

7. § (1) A Hivatal egységes hivatal, belső szervezeti egységei nem jogi személyek.

(2) A Hivatal az alábbi belső szervezeti egységekre tagozódik:

a) Szervezési Igazgatóság

aa) Informatikai Osztály

ab) Ügyviteli Osztály

c) Gondnokság

b) Gazdasági Igazgatóság

ba) Pénzügyi Osztály

bb) Számviteli Osztály

c) Jogi és Hatósági Igazgatóság

ca) Igazgatási Osztály

cb) Adó Osztály

cc) Anyakönyvi Osztály

cd) Önkormányzati Osztály

1. Szálkai Kirendeltség

cf) Jogi Osztály

e) Humánszolgáltatási Igazgatóság

ea) Szociális Osztály

eb) Humán Osztály

f) Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság

fa) Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

1. Zöldfelület-karbantartó Csoport

2. Közfoglalkoztatási Csoport

3. Köztisztasági Csoport

4. Karbantartó Csoport

fb) Városigazgatási és Rendészeti Osztály

1. Közterület-felügyeleti Csoport

fc) Stratégiai Tervezési Osztály

(3) Az igazgatóságokat - a PH SzMsz-ben írt kivételekkel - igazgatóság-vezetők, az osztályokat a jegyző által határozatlan időre kinevezett osztályvezetők vezetik.

(4) A hivatal engedélyezett létszám kerete: 194 álláshely. A létszám tartalmazza a más forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében a foglalkoztatottak számát.

(5) A hivatal szervezeti egységének létszám alakulása az alábbi:

Köztiszt-
viselői álláshely
Köz-
alkalmazotti álláshely
Munka törvény-
könyves álláshely
Összes álláshely
Jegyző 1 1
Aljegyző 1 1
Gazdasági Igazgatóság igazgatóságvezető 1 35
Pénzügyi Osztály 23 0 0 23
Számviteli Osztály 11 0 0 11
Jogi és Hatósági Igazgatóság
igazgatóságvezető
1 35
Anyakönyvi Osztály 7 0 0 7
Igazgatási Osztály 7 0 0 7
Adó Osztály 8 0 0 8
Önkormányzati Osztály
ebből:
Szálkai Kirendeltség
9

2
0

0
0

0
9

2
Jogi Osztály 3 0 0 3
Humánszolgáltatási Igazgatóság
igazgatóságvezető
1 15
Szociális Osztály 9 0 0 9
Humán Osztály 5 0 0 5
Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság
igazgatóságvezető, adminisztrátor
3 84
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 7 0 44 51
Zöldfelület-karbantartó Csoport 0 0 19 19
Közfoglalkoztatási Csoport 0 0 5 5
Köztisztasági Csoport 0 0 11 11
Karbantartó Csoport 0 0 9 9
Városigazgatási és Rendészeti Osztály 13 4 0 20
Közterület-felügyeleti Csoport 12 0 0 12
Stratégiai Tervezési Osztály 10 0 0 10
Szervezési Igazgatóság 1 19
Informatikai Osztály 1 0 2 3
Ügyviteli Osztály 4 0 0 4
humánpolitikai referens 1 0 0 1
kommunikációs referens 1 0 0 1
Gondnokság 9
belső ellenőr
folyamatellenőr
1
1
0
0
0
0
1
1
Főépítészi Iroda 2 0 0 2
6. Igazgatóság-vezetők

8. § (1) Az egységes Hivatal belső szervezeti egysége az Igazgatóság, élén Igazgatóság-vezető, áll, aki az Igazgatóság feladatainak színvonalas ellátásáról gondoskodik.

(2) Az Igazgatóság vezetője az SZMSZ-ben, belső szabályzatokban, és munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően vezeti az Igazgatóságot.

(3) Vezetői megbízását a Jegyzőtől kapja a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői besorolással.

(4) Az igazgatóság-vezetője felelős az igazgatóságon belüli hatékony és célszerű munkamegosztásért, a feladatok gyors, szakszerű és törvényes ellátásáért, az eredményes munkáért.

(5) Az igazgatóság-vezetőjének főbb, általános feladatai és hatáskörei:

a) az igazgatósághoz tartozó osztályok tevékenységének összehangolása, a megfelelő információáramlás biztosítása,

b) az igazgatóság vezetőkkel, osztályvezetőkkel együttműködve a jogszabályok, valamint a közgyűlési, bizottsági határozatok folyamatos figyelemmel kísérése, s ezek alapján javaslat a közgyűlési, bizottsági előterjesztések, önkormányzati rendeletek, belső szabályzatok elkészítésének vagy módosításának előkészítésére,

c) beszámol a polgármesternek, alpolgármesternek, a jegyzőnek, aljegyzőknek az igazgatóság, és az alárendeltségében működő osztályok munkájáról,

d) a város fejlődéséhez szükséges külső források eredményes feltárása, a döntések előkészítésében való közreműködés, a végrehajtás koordinálása,

e) az igazgatóság vezetőkkel, osztályvezetőkkel, javaslat egyes munkafolyamatok ésszerűsítésére, az adminisztratív terhek csökkentésére,

f) meghatározza és ellenőrzi az igazgatóság dolgozóinak munkáját, ellenőrzi a munkaköri leírásokat, valamint azok aktualizálását,

g) részt vesz a vezetői értekezleten, ahol tájékoztatást ad az aktuális ügyekről,

h) gondoskodik a szakszerű ügyintézés és szabályszerű ügyiratkezelés megvalósításáról,

i) javaslatot tesz a jegyzőnek az igazgatóság dolgozóit érintő munkáltatói intézkedéseivel kapcsolatban, valamint a személyi feltételek kialakítására,

j) együttműködik a hivatal más igazgatóságaival,

k) feladatkörében kapcsolatot tart az önkormányzati intézmények vezetőivel,

l) kiadmányozási szabályzatban foglaltaknak megfelelően kiadmányozási jogot gyakorol,

m) gyakorolja az átruházott munkáltatói jogokat.

7. Osztályvezetők

9. § (1) Az egységes Hivatal belső szervezeti egysége az Igazgatóságok alá rendelten működő osztályok élén - az igazgatóságvezetői irányítás alatt álló Szociális Osztály kivételével - osztályvezető áll, aki az osztály feladatainak színvonalas ellátásáról gondoskodik.

(2) Vezetői megbízását a jegyzőtől kapja a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői besorolással. Munkáját a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének, belső szabályzatainak, és munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően végzi.

(3) Az osztályvezető felelős:

a) a szervezeti egység egész munkájáért, annak jogszerű működéséért,

b) az osztályon belüli célszerű munkamegosztás kialakításáért, hatékony működéséért, ennek keretében meghatározza, ellenőrzi és felügyeli az irányítása alá tartozó dolgozók munkáját, munkaköri leírásba foglalja feladataikat, gondoskodik annak naprakészségéről,

c) feladatkörében az állampolgárok szakszerű, gyors, közérthető tájékoztatásáért,

d) az osztályok közötti hatékony együttműködés biztosításáért és az osztályon belüli szervezeti egységek közötti információáramlásért,

e) a munkaidőt, ebédidőt, ügyfélfogadási időt érintő intézkedések betartásáért, ellenőrzéséért,

f) az osztály feladatkörében a Jegyző megbízásából ellátott államigazgatási hatósági ügyek intézéséért.

(4) Az osztályvezető főbb általános feladatai és hatáskörei a következők:

a) részt vesz a vezetői értekezleteken,

b) szükség szerint munkamegbeszélést tart az osztály dolgozói részére,

c) az osztályra érkező ügyiratokat szignálja,

d) gyakorolja a részére átruházott hatósági (kiadmányozási) jogkört,

e) gyakorolja a jegyző által átruházott munkáltatói jogkört,

f) javaslatot tesz, véleményt mond az osztály dolgozóinak kinevezése, felmentési, áthelyezési, jutalmazási, kitüntetési, béremelési, fegyelmi és kártérítési ügyében,

g) közreműködik az osztály megfelelő személyi feltételeinek kialakításában,

h) együttműködik a hivatal más osztályaival,

i) kapcsolatot tart a feladataihoz kapcsolódó intézményekkel, gazdálkodó szervekkel,

j) elkészíti az osztály dolgozóinak a minősítését és a teljesítményértékelését,

k) elkészíti az osztály dolgozóit érintő szabadságolási ütemtervet, engedélyezi az évi rendes szabadság annak megfelelő igénybevételét,

l) ellenőrzi a jelenléti ívek vezetését, havonta jelenti a távollétek okát, időtartamát (GYED, GYES, betegség, továbbtanulás, szabadság),

m) kezdeményezi a Jegyzőnél a megüresedett álláshelyek betöltését, javaslattal él a szakmai és egyéb feltételek meghatározására,

n) javaslatot tesz a dolgozók továbbképzésére, egyes külön juttatások biztosítására, felmentésre vagy fegyelmi felelősségre vonásra, jutalmazásra, kitüntetésre, illetve elismerő cím adományozására,

o) biztosítja a munkafolyamatokba épített és utólagos ellenőrzés működését,

p) gondoskodik az osztályon a szabályszerű ügyiratkezelés megvalósításáról így különösen az ügyiratok nyilvántartásáról /iktatás/, a kézi irattár kezeléséről, a központi irattárnak történő átadásáról,

q) gondoskodik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint egyéb jogszabályok alapján az önkormányzatot és a Hivatalt érintő, feladatköréhez tartozó közérdekű adatok és információk honlapon, illetve az írott és elektronikus sajtóban történő megjelenítéséhez szükséges adatok összegyűjtéséről és azok aktualizálásáról.

8. Csoportvezető

10. § (1) Az igazgatóságon, illetve osztályokon belül a jegyző csoportokat alakíthat ki, amelyek vezetésével az igazgatóság dolgozóját bízhatja meg.

(2) A csoportvezető felelős:

a) a szervezeti egység egész munkájáért, annak jogszerű működéséért,

b) a csoporton belüli célszerű munkamegosztás kialakításáért, hatékony működéséért, ennek keretében meghatározza, ellenőrzi és felügyeli az irányítása alá tartozó dolgozók munkáját, munkaköri leírásba foglalja feladataikat, gondoskodik annak naprakészségéről,

c) a munkaidőt, ebédidőt, ügyfélfogadási időt érintő intézkedések betartásáért, ellenőrzéséért.

(3) A csoportvezető főbb általános feladatai és hatáskörei a következők:

a) szükség szerint munkamegbeszélést tart a csoport dolgozói részére,

b) javaslatot tesz, véleményt mond a csoport dolgozóinak felmentési, jutalmazási, kitüntetési, béremelési, fegyelmi és kártérítési ügyében, Netjogtár

c) együttműködik a hivatal más szervezeti egységeivel.

9. Ügyintéző

11. § (1) A jogszabályban meghatározott hatáskörrel rendelkező ügyintéző gyakorolja a hatósági jogkörét, s ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyeket a jogszabályok számára előírnak. Munkáját a PH SZMSZ, a Hivatal belső szabályzatai, utasításai és munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően végzi.

(2) Az ügyintéző feladata a Közgyűlés, a Polgármester és a Jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való előkészítése, felhatalmazás esetén kiadmányozása, valamint a végrehajtás szervezése.

(3) A kapott utasítások és határidők figyelembevételével munkaterületén felelős a Hivatal állandó és időszakos feladatainak megvalósításáért.

10. Ügykezelő

12. § (1) Az ügykezelő a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi.

(2) Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza.

a) A kapott utasítások és határidők figyelembevételével felelős feladatainak ellátásáért.

11. Fizikai alkalmazott

13. § (1) Tevékenységével segíti az érdemi ügyintézői és ügyviteli feladatok ellátását.

(2) Ellátja mindazokat a nem érdemi jellegű feladatokat, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza.

(3) Felelős feladatainak kapott utasításoknak megfelelő ellátásáért.

IV. Fejezet

A Hivatal belső szervezeti egységeinek feladatai

12. Szervezési Igazgatóság

14. § (1) A Szervezési Igazgatóság létszáma 19 fő, az Igazgatóság élén igazgatóság-vezető áll.

(2) Feladata különösen:

a) humánerőforrás fejlesztéssel, képzéssel, teljesítményértékeléssel, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos koordináló feladatokat lát el,

b) személyzeti és munkaügyi feladatokat lát el a jegyző munkáltatói jogkörén belül a hivatali dolgozók, továbbá a polgármester munkáltatói jogkörén belül az intézmények vezetői, és a gazdasági társaságok vezetői tekintetében,

c) jegyző, aljegyző napi munkavégzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása,

d) Döntésre előkészíti a helyi szabályzatokban és rendeletekben meghatározott munkáltatói támogatás iránti kérelmeket.

e) Hivatal informatikai hátterének biztosítása az Informatikai Osztály közreműködésével.

f) ellátja a Hivatalba érkező ügyiratok központi iktatását.

g) Segíti a személyzeti munkát, elkészíti a munkáltatói igazolásokat, előkészíti a hivatali dolgozók fizetési előlegének engedélyezését,

h) Vezeti és őrzi a hivatal dolgozóinak, valamint az intézményvezetőknek a szabadság nyilvántartását,

i) Részt vesz a vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

j) Szervezi és összehangolja a nemzetközi kapcsolatokat, a testvérvárosokkal folyamatos kapcsolatot tart.

k) Ellátja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos értékelő feladatokat,

(3) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(4) Ellátja a sajtótájékoztatók szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

(5) egységes szemléletű PR megjelenés koordinálása,

(6) Az Igazgatóság kommunikációs feladatai különösan:

a) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata belső és külső kommunikációs tevékenységének ellátása, szervezése.

b) A sajtó- és médiakapcsolatok ellátása. Szervezni és koordinálni az önkormányzat és a polgármesteri hivatal sajtótevékenységét. A polgármester részére lapszemlék, sajtó-összefoglalók készítése. Sajtótájékoztatók szervezése, ennek előkészítésében, lebonyolításában közreműködés.

c) Tájékoztatni a helyi média munkatársait a közgyűlési ülések és a lakossági fórumok, események időpontjáról, helyéről, napirendjéről.

d) Felügyelni a sajtóorgánumokkal való kapcsolattartást, hírszerkesztői feladatok ellátása, sajtóközlemények készítése. PR-cikkek, kommunikációs kiadványok szövegeinek írása, összeállítása és szerkesztése.

e) Saját anyagokkal folyamatosan frissíteni a szekszard.hu weboldalt. Ennek keretében folyamatos egyeztetés a hivatal szervezeti egységeivel.

f) A különböző városi projektek kommunikációs eseményeinek szervezése.

g) Biztosítani a városi rendezvények nyilvánosságát.

h) Elősegíteni a közgyűlés, a bizottságok és a polgármester (alpolgármester) munkájának nyilvánosságát. Koordináció a képviselő-testület és a hivatal közleményeinek, nyilatkozatainak helyi és országos írott, illetve elektronikus sajtóban való megjelentetése kapcsán.

i) Segíteni a hivatali egységeket a sajtóval való kapcsolattartásban.

(7) Közreműködik a tisztségviselők fogadóóráinak megszervezésében és lebonyolításában.

(8) Előkészíti és lebonyolítja az önkormányzati díjak, oklevelek és elismerő címek, valamint díszoklevelek adományozását és átadásával kapcsolatos operatív feladatokat.

(9) Részt vesz, a különböző önkormányzati rendezvények, ünnepségek szervezésében, lebonyolításában.

(10) Tájékoztatja a sajtó munkatársait és a képviselőket önkormányzati és hivatali eseményekről.

(11) Felügyeli az önkormányzati kapcsolatok körében az osztályra háruló feladatokat, így különösen a tisztségviselők, a közgyűlés tagjai külföldi utazásaival kapcsolatos, továbbá a külföldi vendégek fogadásával kapcsolatos feladatokat.

(12) Koordinálja a városi rendezvényeket.

(13) Előkészíti az augusztus 29-i rendezvényen a kitüntetések átadását és koordinálja a szakmai program összeállítását.

(14) Polgármesteri rendelkezés szerint gondoskodik a polgármesteri felszólalásokhoz, beszédekhez szükséges anyagok összegyűjtéséről,

(15) Részt vesz a városmarketing feladatok ellátásában,

(16) városmarketing tevékenység,

(17) egységes szemléletű PR megjelenés koordinálása,

(18) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(19) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén - legfeljebb hat hónap időtartamra - a jegyzői feladatokat a Szervezési Igazgatóság vezetője látja el.

13. Informatikai Osztály

15. § (1) Az Informatikai Osztály főbb feladatai:

a) közgyűlési anyagküldés informatikai lebonyolítása,

b) a közgyűlés informatikai hátterének biztosítása,

c) rendeletek, határozatok nyilvántartása, közzétételben, kihirdetésben való közreműködés,

d) szabályzatok közzétételében való közreműködés,

e) szoftverfrissítések telepítése,

f) szoftverek üzemeltetése,

g) mentés, archiválás,

h) közreműködés a www.szekszard.hu honlap tartalmának frissítésében,

i) közreműködés adatszolgáltatásban,

j) választások, népszavazások informatikai biztosítása,

k) informatikai beszerzések szakmai előkészítése, bonyolítása,

l) hardverhibák javítása, javíttatása,

m) segédanyag ellátás szervezése, bonyolítása,

n) folyamatos informatikai támogatás hivatalon belül,

o) képviselők számítógépeinek karbantartása,

p) Nyilvántartja az informatikai elérhetőségeket,

q) Szálkai Kirendeltség informatikai feladatok ellátása,

r) a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos feladatok ellátása.

(2) Az Informatikai Osztály létszáma 3 fő.

14. Ügyviteli Osztály

16. § (1) Az Ügyviteli Osztály főbb feladatai:

a) jegyző, aljegyzők napi munkavégzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása,

b) gondoskodik a jegyzői titkárságra érkező álláspályázatok átvételéről, a pályázatok megőrzéséről,

c) közreműködik az álláspályázatok bontásában, elkészíti a bontási jegyzőkönyvet;

d) ellátja a munkaidőn belüli hivatali rendezvények, értekezletek megszervezésével előkészítésével kapcsolatos teendőket;

e) rendszeres kapcsolatot tart a hivatal dolgozóival és a számítógépes nyilvántartás adta lehetőségekkel segíti munkájukat;

f) ellátja a Hivatalba érkező iratok érkeztetését, bontását, központi iktatását,

g) ellátja az ügyiratok irattári kezelésével, kiadásával kapcsolatos feladatokat;

h) gondoskodik az ügyiratok irattári tervben rögzített őrzési idő elteltével történő selejtezésről, levéltárnak történő átadásáról.

i) ellátja az irattári anyagok kutatásával, határidős nyilvántartással kapcsolatos teendőket;

j) segíti a polgármester, alpolgármester munkáját, ellátja az ezzel összefüggő szervezési, technikai, és adminisztrációs feladatokat;

k) közreműködik a polgármester fogadóóráinak megszervezésében, lebonyolításában;

l) előkészíti és lebonyolítja az önkormányzati díjak, oklevelek, elismerő címek, valamint a díszoklevelek adományozását és átadásával kapcsolatos operatív feladatokat

m) részt vesz a különböző önkormányzati rendezvények, ünnepségek szervezésében lebonyolításában;

(2) Az Ügyviteli Osztály létszáma: 4 fő.

15. Gondnokság

17. § (1) A Szervezési Igazgatóság alatt működik a Gondnokság, mely ellátja a Hivatal működéséhez kapcsolódó alábbi gondnoksági feladatokat:

a) Anyag és tárgyi eszköz raktár működtetése,

b) A Hivatal részére tárgyi eszköz, nyomtatvány, irodaszer, tisztítószer és egyéb anyag beszerzése, ellátás, bizonylatolás,

c) Anyagkönyvelés,

d) Selejtezés, leltározás,

e) Hivatali küldemények postázása,

f) Közgyűlési anyagok, hivatali küldemények futárszolgálati kézbesítése,

g) Telefonközpont működtetése,

h) Portaszolgálat biztosítása,

i) Fénymásolás,

j) Hivatali, önkormányzati gépjárművek szabályzat szerinti üzemeltetése,

k) Karbantartási feladatok ellátása,

l) Udvarosi feladatok ellátása,

m) Választások technikai hátterének biztosítása.

(2) A Gondnokságot a vezető gondnok vezeti.

(3) A Gondnokság létszáma 9 fő.

16. Gazdasági Igazgatóság

18. § (1) A Gazdasági Igazgatóság létszáma 35 fő, szervezeti felépítése a következő:

Az igazgatóság élén az igazgatóság vezető áll.

(2) Az Igazgatóságon belül az alábbi osztályok működnek:

a) Pénzügyi Osztály

b) Számviteli Osztály

(3) A Gazdasági Igazgatóság feladatai különösen:

a) Ellátja a költségvetési tervezéssel, előirányzat-felhasználással, az előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyonhasználattal és hasznosítással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint a belső kontrollrendszerrel kapcsolatos kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos átfogó pénzügyi-gazdálkodási-számviteli feladatokat.

b) Ellátja a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások, a helyi nemzetiségi önkormányzatok, valamint az önkormányzat, illetve önkormányzati társulás által irányított költségvetési szervek (Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten, Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda, Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda - Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi Bölcsődéje, Egészségügyi Gondnokság, Szociális Központ, Humánszolgáltató Központ, Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum) szellemi és fizikai (technikai) támogató tevékenységét, valamint a pénzügyi-, gazdasági feladatokat, ezen belül különösen a gazdálkodási, pénzügyi és könyvelési feladatokat.

c) Előkészíti az önkormányzat pénzügyeivel, beruházásaival, az intézmények irányításával kapcsolatos döntéseket, együttműködve a társigazgatóságokkal.

d) Végrehajtja a testületi határozatokat és rendeleteket, valamint a vonatkozó jogszabályokat.

e) Intézi a bevételek beszedésével kapcsolatos pénzügyi teendőket, a számlakibocsátást és vezeti a bevételekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat. Adatokat szolgáltat az igazgatóságoknak és osztályoknak.

f) Ellátja a költségvetés végrehajtására vonatkozó kötelezettségvállalások előzetes pénzügyi ellenjegyzését, majd pénzügyi teljesítését.

g) Előkészíti a hitel igénybevételéhez szükséges dokumentációt, közreműködik a hitelszerződések előkészítésében, gondoskodik a hitelek és hitelkamatok törlesztéséről és nyilvántartásáról. Kimutatást készít a hitelállomány alakulásáról az éves beszámolóhoz, valamint a költségvetéshez. Adatot szolgáltat a hosszú lejáratú kötelezettségekből a rövid lejáratú kötelezettségekbe történő átkönyveléshez.

h) Intézi az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétre történő elhelyezését. Nyilvántartja az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírokat, illetve a vagyoni befektetéseket.

i) Ellátja a házipénztár működésével kapcsolatos feladatokat.

j) Ellátja a munkáltatói támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat.

k) Ellátja a bevallásokkal, adóigazolásokkal, jövedelemigazolásokkal kapcsolatos feladatokat.

l) Gondoskodik a segélyeket terhelő SZJA és TB kötelezettség megállapításáról, nyilvántartásáról.

m) Ellátja az ÁFA-val kapcsolatos pénzügyi és nyilvántartási feladatokat. Elkészíti az ÁFA bevallásokat, gondoskodik azok befizetéséről, illetve visszaigényléséről.

n) Gondoskodik a kifizetett segélyek alapján az önkormányzatot megillető állami támogatás lehívásáról.

o) Gondoskodik a pályázatokkal kapcsolatos számlanyitási feladatokról.

p) Végzi az Európai Uniós támogatással, hazai forrásból, valamint a Modern Városok Program keretében megvalósuló projektekhez kapcsolódó pénzügyi feladatokat és vezeti a kapcsolódó számviteli és pénzügyi nyilvántartásokat.

q) Tervezi az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményeinek, valamint a Társulások által fenntartott intézmények bér- és létszám előirányzatát, beszámol azok teljesítéséről.

r) Gondoskodik a nem rendszeres (illetmény, a bér, tiszteletdíj, megbízási díj és egyéb személyi jellegű) kifizetések számfejtéséről, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről, a szükséges egyeztetések elvégzéséről.

s) Gondoskodik az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményeinek valamit a Társulások által fenntartott intézmények részére a Cafeteria juttatásokhoz kapcsolódó feladatokról azok nyilvántartásáról, elszámolásáról.

t) Havonként elkészíti a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága által megküldött adatok alapján a bérfeladást.

u) Nyilvántartást vezet a központi költségvetésből származó bevételekről és azt negyedévenként egyezteti a főkönyvi könyveléssel.

v) Gondoskodik a főkönyvi könyvelés és a bevételekről vezetett analitikus könyvelés egyeztetéséről. Feladást készít a főkönyvi könyvelés részére negyedévenként.

w) Előkészíti és koordinálja a jogszabály szerint meghatározott időszakonként az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei, valamint a Társulások által fenntartott intézmények leltározási feladatait.

17. Pénzügyi Osztály

19. § (1) Főbb feladatai:

a) Az önkormányzati központi előirányzatok tervezési munkáinak összefogása az éves költségvetési javaslat összeállításához.

b) Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások elnyerésére kiírt pályázatok előkészítésében pénzügyi szempontból való közreműködés, éves költségvetésen belüli előirányzat kezelése.

c) Az Önkormányzat pályázati pénzeszközeinek teljes körű összefogása. Az elnyert pályázatok nyilvántartása. Az intézményi pályázatok önrész, illetve pénzügyi szempontból történő előzetes véleményezése és nyilvántartása.

d) Az Önkormányzat, valamint a Társulások fenntartásában lévő intézmények közalkalmazottaival és az intézménnyel egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állókkal kapcsolatos humánpolitikai feladatok ellátása (munkaügyi iratok elkészítése, nem rendszeres személyi juttatások, változó bérek számfejtése, KIRA rendszer kezelése)

e) A címzett- és céltámogatások igénylésében és elszámolásában való közreműködés.

f) Az Önkormányzat költségvetési előirányzatának módosítására vonatkozó feladatra jelzés, folyamatos egyeztetés a Számviteli Osztállyal a beérkezett előlegek, illetve a felhasználások kezeléséről.

g) Az elfogadott éves költségvetés végrehajtása érdekében az előirányzatok figyelése, módosítása, átvezetése, az előirányzatok teljesítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása (ellenjegyzési, utalványozási, érvényesítési feladatok meghatározott szabályzat szerinti végrehajtása).

h) A gazdálkodás helyzetéről szóló beszámoló elkészítésében való részvétel az előirányzatok tekintetében.

i) Az év végi beszámoló összeállítása, pénzmaradvány felülvizsgálata, a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány megállapítása, egyeztetés ellenőrzése.

j) A működési, fenntartási, felújítási és fejlesztési kiadások felhasználásával kapcsolatos jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése (pl. 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, 2011. évi CXCV. tv., 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján).

k) Az adósságrendezéssel kapcsolatos eljárás előkészítése.

l) Kimenő számlák kiállítása. A szállítói számlák nyilvántartása, azok fizetési határidejének folyamatos figyelemmel kísérése. Az Önkormányzat, illetve a Társulások fenntartásában lévő intézmények esetében a szállítói számlák érkeztetése is az ASP iratkezelő szakrendszerben.

m) A házipénztár kezelése és az ezzel kapcsolatos készpénz-gazdálkodási és nyilvántartási feladatok ellátása.

n) A helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos megállapodás szerinti operatív pénzügyi feladatok ellátása.

o) Az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei, valamint a Társulások fenntartásában lévő intézmények bér- és létszám előirányzatának tervezése, beszámolás annak teljesítéséről. Gondoskodik a nem rendszeres (illetmény, a bér, tiszteletdíj, megbízási díj és egyéb személyi jellegű) kifizetések számfejtéséről, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetéséről, a szükséges egyeztetések elvégzéséről.

p) ny) Kapcsolattartás a MÁK-kal és az Állami Számvevőszékkel, kapcsolattartás az Önkormányzat könyvvizsgálójával.

q) Személyi jövedelemadó, illetve szociális hozzájárulási adó köteles juttatások havi jelentése.

r) Megalapozó támogatások igénylésének összeállítása, felhasználásáról elszámolás.

s) Az önkormányzati intézmények alapításával, átszervezésével, megszüntetésével, fenntartásával kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása.

t) Az intézményi elfogadott költségvetés ellenőrzése, kezelése.

u) Az elfogadott éves költségvetés végrehajtása során az intézményi támogatások folyósításának kezelése, ellenőrzése.

v) Az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek véleményezése, döntésre való előkészítése.

w) Az intézményeket érintő közgyűlési döntések költségvetési rendeleten történő átvezetésének előkészítése a megadott határidőkre, különös tekintettel a létszámmozgásra.

x) Az Áht.-ban előírt időpontokra a megalapozó támogatások többletigényének, illetve lemondásának előkészítése, az évközi többlettámogatások kezelése.

y) A fizetési határidők figyelembevételével gondoskodik a számlák kiegyenlítéséről, melyhez az OTP ELECTRA és MÁK GIRO ELECTRA rendszert használja külön utasítás szerinti jogosultsággal.

(2) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(3) A Pénzügyi Osztály létszáma: 23 fő.

18. Számviteli Osztály

20. § (1) Főbb feladatai:

a) A költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal havi pénzforgalmi jelentést és negyedévente mérlegjelentést készít a MÁK számára.

b) A vevő követelések és a szállítói kötelezettségek nyilvántartása, egyeztetése, valamint az egyéb analitikus nyilvántartások vezetése.

c) Könyvvezetési kötelezettség ellátása ASP Gazdálkodási szakrendszerben.

d) OTP ELECTRA és MÁK Giro rendszer használata külön utasítás szerinti jogosultsággal.

e) Működési és felhalmozási célú bevételekről és kiadásokról a kettős könyvvitel vezetése.

f) Az éves költségvetési beszámoló összeállítását megelőzően a könyvviteli mérleg és a pénzforgalmi jelentés bizonylati alátámasztás és főkönyvi kivonat készítése.

g) A mérlegben kimutatott eszközök és kötelezettségek értékének leltárral történő alátámasztása. Jogszabály szerint meghatározott időszakonként elvégzett leltár kiértékelése.

h) A költségvetési szervek számlakeretében foglaltak alapján a könyvviteli számlák számának, megnevezésének és tartalmának elkészítése.

i) A gazdálkodással összefüggő számviteli és egyéb nyilvántartások kezelése.

j) Behajthatatlanság miatt törölt, el nem ismert tételek rendszeres felülvizsgálata, nyilvántartás vezetése.

k) Beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

l) Az Európai Unió Strukturális Alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások analitikus nyilvántartása, számviteli kezelése.

m) Túlfizetések rendezése, visszautalása tárgyú határozatok elkészítése, nyilvántartás vezetése.

n) Számlaegyenleg-értesítők elkészítése, kiadásának koordinálása.

(2) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(3) A Számviteli Osztály létszáma: 11 fő.

19. Jogi és Hatósági Igazgatóság

21. § (1) A Jogi és Hatósági Igazgatóság létszáma 35 fő, szervezeti felépítése az alábbi:

Az igazgatóság élén igazgatóságvezető áll. Az Igazgatóságon belül az alábbi osztályok működnek:

a) Anyakönyvi Osztály

b) Igazgatási Osztály

d) Adó Osztály

e) Önkormányzati Osztály

1. Szálkai Kirendeltség

f) Jogi Osztály

(2) Az Igazgatóság általános feladatai különösen:

a) Részt vesz a választások, népszavazás előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos Jegyzői feladatok ellátásában.

b) Ellátja a hatósági bizonyítványok kiadásával kapcsolatos feladatokat.

c) Végzi a hagyatéki leltározással és az anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatokat, ellátja a hatáskörébe utalt állampolgársági és népesség-nyilvántartási feladatokat.

d) Ellátja az ipari és kereskedelmi igazgatással, kapcsolatos feladatokat.

e) Eljár birtokháborítási ügyekben

f) Szekszárd város közigazgatási területén az építéshatósági ügyek intézése, továbbá külön jogszabályban meghatározott városkörnyéki településeken a kiemelt építéshatósági ügyek intézése.

g) Ellátja a központi adójogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben szabályozott adók, adók módjára behajtandó köztartozások megállapításával, nyilvántartásával, beszedésével, kezelésével, ellenőrzésével és méltányossági kérelmek elbírálásával kapcsolatos feladatokat. A társosztállyal napi kapcsolatot tart fenn.

h) Közreműködik a szabályzatok, belső utasítások jogszerű kidolgozásában, a kifejezetten jogi szakértelmet igénylő vagy komplex feladatok előkészítésében.

i) Ellátja az adatvédelemmel, közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságával, hozzáférhetővé tételével összefüggő feladatokat.

j) Figyelemmel kíséri az önkormányzati feladat- és hatásköröket érintő jogszabályok változásait és szükség esetén javaslatot tesz a helyi rendeletek, működés módosítására.

k) Előkészíti az önkormányzati esélyegyenlőségi tervet és programot.

l) Ellátja a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény alapján a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos feladatokat

m) Ellátja a Közgyűlés, az egyes bizottságok, a települési nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos jogi és adminisztratív feladatokat. Ennek keretében előkészíti a Közgyűlés és a bizottságok, Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács üléseit, részt vesz az ülések lebonyolításában, az ülések jegyzőkönyvei és hozott döntések elkészítésében, továbbítja azokat az érintettek részére, részt vesz a döntések végrehajtásának szervezésében.

n) Jogilag és szakmailag ellenőrzi a döntéstervezeteket, kiadmányozásra előkészített iratokat,

o) Szakmai anyagokat és jogszabályokat véleményez,

p) A biztonságos jogalkalmazás érdekében jogi felvilágosító munkát végez a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat intézményeiben,

q) Véleményezi a jogszabályoknak és az önkormányzat érdekeinek való megfelelőség szempontjából az önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződéseket,

20. Anyakönyvi Osztály

22. § (1) Az Anyakönyvi Osztály feladatai:

a) Munkanapokon fogadja a születések és halálesetek bejelentését a kórházból és egyéb bejelentőktől.

b) Beszerzi a születések, halálesetek anyakönyvezéséhez szükséges adatokat az ASZA rendszeren keresztül.

c) Rögzíti a papíralapú anyakönyvekből a születéseket, házasságokat, haláleseteket.

d) Anyakönyvezi és bejegyzi a születéseket, haláleseteket az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben (EAK-ban).

e) A születés, a haláleset anyakönyvezéséről anyakönyvi kivonatot állít ki az EAK-ból és azt megküldi az illetékes feleknek.

f) Ellátja a statisztikai adatszolgáltatást a KSH felé a születésekről és a halálesetekről.

g) Apa nélkül született gyermek esetén értesíti az illetékes jegyzőt.

h) A jegyző határozata alapján anyakönyvezi az EAK-ban az ismeretlen szülőktől származó gyermeket.

i) Anyakönyvezi a gyámhatóság határozata alapján a titkos és a nyílt örökbefogadásokat.

j) Ellátja az örökbefogadás anyakönyvezésével kapcsolat feladatokat (kivonat kiállítása, SZL változást átvezetése, szülők értesítése).

k) Ellátja a bíróság értesítése alapján az apaság megdöntésével kapcsolatos anyakönyvi adatátvezetéseket az EAK-ban, az SZL-ben és értesíti a szülőket, kiállítja az új anyakönyvi kivonatot.

l) Teljesíti a családi jogállás változásával (apai elismerő, képzelt apa) kapcsolatos átvezetéseket az SZL-ben, értesíti a szülőket, kiállítja az új anyakönyvi kivonatot.

m) Teljesíti az anyakönyvi törvényben a születés anyakönyvezésével kapcsolatosan meghatározott adatszolgálttásokat, értesítéseket.

n) Ellátja az ismeretlen holttest anyakönyvezését az EAK-ban a rendőrségi adatok alapján.

o) Ellátja a holtnak nyilvánítás anyakönyvezését az EAK-ban a bírósági ítélet alapján.

p) Ellátja a halál tényének bírói megállapítása alapján az anyakönyvezést az EAK-ban.

q) Teljesíti az anyakönyvi törvényben a haláleset anyakönyvezésével kapcsolatosan meghatározott adatszolgálttásokat, értesítéseket.

r) Megküldi az illetékes jegyző részére a halottvizsgálati bizonyítványt hagyatéki eljárás megindításához.

s) Érvényteleníti az elhunyt okmányait, majd megküldi a járási hivatal részére.

(2) Az Anyakönyvi Osztály:

a) Ellátja a házasságkötési és bejegyezett élettársi kapcsolat létesítési szándék bejelentését, ezen belül tájékoztatja a feleket, jegyzőkönyvet vesz fel, beszerzi a hiányzó adatokat az ASZA levelező rendszeren keresztül.

b) Rögzíti a házasságkötési, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szándékot az EAK-ba.

c) Előkészíti a jegyző számára a házasságkötési, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos határozatokat.

d) Külföldi fél házasságkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a külföldi okiratokat felterjeszti a Kormányhivatal részére.

e) Lebonyolítja a házasságkötéseket, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a hivatali helyiségben és a jegyző engedélye alapján külső helyszíneken.

f) Házasságkötésről, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről anyakönyvi kivonatot állít ki.

g) A házasságkötést, a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét véglegesíti az EAK-ban.

h) A házasságkötést, a bejegyzett élettártársi kapcsolat létrejöttét átvezeti a központi személyi és nyilvántartó rendszerben (SZL-ben).

i) Teljesíti az anyakönyvi törvényben a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése anyakönyvezésével kapcsolatosan meghatározott adatszolgálttásokat, értesítéseket.

j) Ellátja a statisztikai adatszolgáltatást a házasságkötésről, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről.

k) Ellátja a házasságkötés felbontásával, a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásával kapcsolatos adatátvezetést az EAK-ban, az SZL-ben és teljesíti az értesítési kötelezettségét.

l) Rögzíti az EAK-ban a házassági névmódosításokat, ezeket átvezeti az SZL rendszerben és új anyakönyvi kivonatot állít ki.

m) A bíróság értesítése alapján a válást átvezeti az EAK-ban, az SZL-ben és a válási lapot megküldi a KSH részére.

(3) Az Anyakönyvi Osztály:

a) Rögzíti a házassági név megváltoztatása iránti kérelmet az EAK-ban, és felterjeszti a BFKH részére.

b) Rögzíti a születési névváltoztatási kérelmeket az EAK-ban, és felterjeszti a BFKH részére.

c) A BFKH által engedélyezett névváltozásokat átvezeti az EAK rendszerben, az SZL nyilvántartásban és értesíti az ügyfelet, majd új anyakönyvi kivonatot állít ki, a régi anyakönyvi kivonatokat bevonja és érvényteleníti.

d) A BFKH által megküldött értesítés alapján az EAK-ban átvezeti a transzexualizmus, a nem és az utónév megváltozását, átvezeti az SZL-ben, értesíti az ügyfelet, új anyakönyvi kivonatot állít ki.

e) Elvégzi a családi név korrekciójára irányuló eljárást, az ezzel kapcsolatos adatátvezetéseket, értesítéseket.

f) Közreműködik a magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeinek hazai anyakönyvezésében. (születés, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat, haláleset).

g) Rögzíti az EAK-ban a külföldön történt születést, házasságot, bejegyzett élettársi kapcsolatot és a halálesetet és felterjeszti a BFKH részére.

h) Külföldön született magyar gyermekek hazai anyakönyvezésénél kezdeményezi a gyermek nyilvántartásba vételét.

i) Felterjeszti BFKH részére a külföldön történt válások hazai anyakönyvezését.

j) Külföldi állampolgár anyakönyvi eseményét érintő adatszolgáltatásokat teljesíti.

k) Anyakönyvi kivonatot ad ki az ügyfél kérelmére.

l) Hatósági bizonyítványt állít ki az ügyfél kérelmére.

m) Teljesíti az adatszolgáltatásokat, megkereséseket.

n) Gondoskodik az anyakönyvi kivonatok beszerzéséről.

o) Előkészíti és lebonyolítja az állampolgársági esküt és teljesíti a törvényben meghatározott adatszolgáltatásokat, értesítéseket.

p) Páncél szekrényben őrzi a papíralapú anyakönyveket, névmutatókat és alapiratokat.

q) Kezeli az anyakönyvi osztály irattárát.

r) diplomáciai úton anyakönyvi kivonatokat szerez be az ügyfelek részére.

s) Gondoskodik az anyakönyvi kivonatok évenkénti selejtezéséről.

t) Javítja az EAK-ban és az SZL-ben a hibás adatokat, erről az ügyfelet értesíti.

u) Teljesíti az ASZA rendszeren keresztül történő anyakönyvi megkereséseket, rögzítéseket.

v) Teljesíti az EAK munkakosárba érkezett feladatokat, rögzítéseket.

(4) Az Anyakönyvi Osztály:

a) Felveszi az apai elismerő nyilatkozatokat - kiskorú apa kivételével - és azokat rögzíti az apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartásában.

b) Apa nélkül született gyermek esetén a jegyző nevében tájékoztatja az anyát a családi jogállás rendezéséről.

c) a jegyző hatáskörében a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek családi és utónevét.

d) a jegyző hatáskörében megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait.

e) az apa adati nélkül anyakönyvezett kiskorú gyermek részére a jegyző nevében az anya kérelmére képzelt személyt állapít meg apaként, feltéve, hogy az apaság megállapítása iránt nincs per folyamatban, illetve nincs eljárás folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt.

f) a jegyző nevében igazolást állít ki a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy.

(5) Az Anyakönyvi Osztály:

a) Értesíti az örökhagyó személy hozzátartozóját a hagyatéki leltár megindításáról, tájékoztatja jogairól, kötelezettségeiről és a hagyatéki törvényben meghatározottakról.

b) Beidézi vagy nyilatkozatot küld a hozzátartozó részére a hagyatékra vonatkozó adatok és az örökösök személyének beszerzéséhez.

c) Elkészíti a hagyatéki leltárt a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. Tv. 20. § (1)-(3) bekezdése alapján a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalmú erre a célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül az ASP hagyatéki rendszeren keresztül.

d) Beszerzi az ingatlanról az adó- és értékbizonyítványt, és tájékoztatja az öröklésben érdekelteket az ingatlanok értékéről.

e) Helyszíni leltározást végez, amennyiben ezt az öröklésben érdekeltek kérik vagy a törvény kötelezően előírja.

f) Biztosítási intézkedéseket rendel el végzésben és foganatosítja azokat, melyről jegyzőkönyvet vesz fel pl. bírói letétbehelyezés, zár alá vétel, lepecsételés, államra szálló hagyaték esetén, illetve a hagyatékban érdekelt ügyfél kérelmére.

g) Végzéssel ügygondnokot jelöl ki amennyiben a hagyatékban gazdasági, illetve szövetkezeti részesedés van.

h) Megküldi a hagyatéki leltárt /végrendelet, egyéb okiratok csatolásával/ a hagyatéki eljárásra illetékes közjegyző részére az ASP szakrendszeren keresztül (eredeti irat esetén postai úton is).

i) Kapcsolatot tart a, rendőrséggel, gondnokokkal, szociális intézményekkel, intézi az értékek, lakáskulcsok átvételével, őrzésével, kiadásával kapcsolatos feladatot.

j) szükség esetén közreműködik az egyezségi eljárásban.

k) Értesíti a Vagyonkezelőt, ha az önkormányzati bérlakás bérlője meghalt és a lakás jogilag megüresedettnek tekinthető.

l) A hagyatéki eljárás lefolytatásának tényéről közvetlenül értesíti az állampolgárság szerinti állam Magyarországra akkreditált külképviseletét külföldi állampolgár hagyatéki ügye esetén.

m) Leltározza a kiskorúak és gondnokoltak vagyonát a gyámhatóság megkeresésére, ez ügyben felveszi a kapcsolatot az érintett gyámmal, gondnokkal.

n) Tájékoztatja az öröklésben érdekelteket a hagyatéki leltár elkészítéséről és a közjegyzőnek történő megküldés időpontjáról, valamint az eljáró közjegyző nevéről a leltár megküldésével.

o) Nemleges hagyatéki leltár esetén megszünteti a hagyatéki eljárást.

p) Köztemetés esetén megkeresi a szociális irodát a hagyatéki hitelezői igény bejelentése céljából.

q) Teljesíti a hagyatéki ügyekben érkezett megkereséseket, adatszolgáltatásokat az eljáró közjegyző nevéről, címéről. (NAV, Pénzintézetek, Végrehajtók, Követeléskezelők stb.

r) Kérelemre lefolytatja a póthagyatéki eljárást és megküldi a közjegyző részére.

(6) Az Osztály létszáma: 7 fő.

21. Igazgatási Osztály

23. § (1) Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője, mint települési jegyző a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szolgtv.) tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósági hatáskörében intézi

a) a bejelentéshez kötött szolgáltatási tevékenységet végzők bejelentésével, a bejegyzett adatok változásával, törlésével kapcsolatos államigazgatási hatósági ügyeket, az alábbi ügykörökben:

Szekszárd közigazgatási területén:

1. bejelentést követően végezhető kereskedelmi tevékenység;

2. bejelentéshez kötött ipari tevékenység;

3. szálláshely-szolgáltatási tevékenység;

4. bevásárlóközpont működése;

5. Tolna megye területén:

6. az üzletszerű ingatlan közvetítők, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítők tevékenysége.

b) az engedélyezési eljáráshoz kötött szolgáltatási tevékenységeknél az engedélyek kiadását, módosítását, visszavonását, alábbi ügykörökben:

1. működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység;

2. telepengedélyekkel kapcsolatos államigazgatási hatósági ügyek;

3. a vásár, helyi piac, termelői piac működésének engedélyezése;

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője nyilvántartást vezet (amely magában foglalja a nyilvántartásba vételt, az adatváltozások átvezetését és a nyilvántartásból történő törlést) az alábbi, hatáskörébe tartozó ügykörökben:

Szekszárd közigazgatási területét érintően

a) kereskedelmi tevékenység,

b) ipari tevékenység

c) szálláshely-szolgáltatási tevékenység,

d) vásár, helyi piac, termelői piac;

e) bevásárlóközpont;

Tolna megye területét érintően

f) üzletszerű ingatlan közvetítők, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítők.

(3) Az (1)-(2) pontban felsorolt ipari, kereskedelmi, szálláshely-üzemeltető, szolgáltatási tevékenységet végzők, vásár, piac, és bevásárlóközpont, helyi termelő piac fenntartók, üzletszerű ingatlan közvetítők, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítők vonatkozásában ellátja a jegyző hatósági ellenőrzési feladatait, az eljárások során kapcsolatot tart a társhatóságokkal, szakhatóságokkal.

(4) Ellátja a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat.

(5) Intézi a földművelésügyi, állat- és növényegészségügyi igazgatással összefüggő alábbi jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási hatósági hatásköröket:

a) parlagfű fertőzöttség esetén közérdekű védekezés elrendelése,

b) az állatok tartásával, védelmével kapcsolatos jogszabályban foglaltak megszegéséből adódó feladatok,

c) közterületi fásszárú növények és cserjék kivágásának engedélyezése,

d) vadkárral kapcsolatos ügyintézés,

e) termőföld elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos hirdetmények közzététele, benyújtott iratok továbbítása.

(6) Ellátja:

a) az ügyfelek általános tájékoztatásával, útbaigazításával

b) a címnyilvántartás vezetésével, karbantartásával, a közterületek nyilvántartásával, a címek megállapításával, a TSZR-ből történő adatszolgáltatással, valamint a Központi Címregiszter létrehozásával és vezetésével,

c) a TakarNet hálózat adatainak lekérdezésével és - az ezzel összefüggő - nyilvántartás vezetésével

d) hatósági bizonyítványok, igazolások kiállításával, kiemelten

da) címigazolások kiadása

db) a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművet, autóbuszt üzemeltető tulajdonos székhelyének, telephely címének igazolása,

dc) hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéhez igazolás kiadása a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen lakóknak

dd) a gépjárművek útdíj fizetés alóli mentességével kapcsolatos hatósági bizonyítvány

de) gázközmű hozzájárulások igazolása

e) az országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti választások, helyi és országos népszavazás lebonyolításával (névjegyzék-vezetés, ajánlás-ellenőrzés, körzetesítés),

f) a bírósági ülnökök választásával,

g) népszámlálással,

h) a hirdetmények kifüggesztésével, visszaküldésével

i) a talált tárgyak ügyintézésével

j) a marhalevelek kiállításával,

k) a KSH felé történő adatszolgáltatással

l) az ebek - minimum három évenkénti - összeírásával

kapcsolatos feladatokat.

(6) Ellátja

a) a birtokvédelmi ügyeket,

b) a jegyzői környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági hatáskörbe tartozó ügyeket, szakhatósági és előzetes szakhatósági állásfoglalásokat bocsát ki,

c) a vízgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladat-és hatásköröket,

d) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartással összefüggő közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos jegyzői hatáskört,

e) a városi jelképek, valamint a „Szekszárd” név használatának engedélyezésével kapcsolatos ügyeket.

(7) Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője hatáskörében eljárva ellátja a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 27/A. § alapján a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét.

(8) Elvégzi a félévenként esedékes hatósági statisztikai adatszolgáltatást.

(9) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(10) Az Osztály létszáma: 7 fő.

22. Adó Osztály

24. § (1) Az Adó Osztály feladatköre különösen:

a) az önkormányzat által bevezetett helyi adók évenkénti felülvizsgálata,

b) közgyűlés tájékoztatása az I-III. negyedéves adóbevételekről,

c) közgyűlési beszámoló az éves adóbevételek teljesítéséről,

d) negyedéves, féléves, illetve éves zárások elkészítése, adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár és az önkormányzati költségvetés részére,

e) adóerő-képesség felülvizsgálata az előírt időszakokban, jelentése az önkormányzati költségvetés részére az állami támogatás módosításához,

f) adókövetelések értékelése, jelentése a az önkormányzati költségvetés részére,

g) honlapon adóhírek, adóbevallások, közérdekű információk megjelentetése,

h) folyamatos adózói tájékoztatás az E-ADO használatáról,

i) a gépjárműadó megosztás ellenőrzéséhez negyedévente adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár részére,

j) teljes körűen ellátja Szálka község adóztatási feladatait.

(2) Adóügyintézői feladatok területén:

a) az adózók nyilvántartásának folyamatos vezetése,

b) a beérkezett ügyiratok határidőre történő elintézése,

c) az adóalanyok helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó, gépjárműadó, építményadó, telekadó kivetési iratainak kezelése,

d) a benyújtott bevallások, bejelentkezések felülvizsgálata, határozatok elkészítése, postázása,

e) a bevallásban közölt adatok javítása esetén az adózók értesítése,

f) felhívás kibocsátása adóbevallás, bejelentkezés benyújtására,

g) a törvényben és a helyi adórendeletben biztosított kedvezmények, mentességek elszámolása,

h) az adókötelezettség megállapításához - szükség esetén - társhatóságok megkeresése,

i) a központi adatszolgáltatást követően az éves gépjárműadó kötelezettség megállapítása, illetve a havi adatszolgáltatást követően az adókötelezettséget érintő változás átvezetése, határozat elkészítése, kézbesítése az érintett részére,

j) adótörlésre, illetve fizetési könnyítésre irányuló kérelmek döntésre előkészítése, elbírálás után a határozat elkészítése, kézbesítése,

k) féléves, éves adókötelezettség teljesítésére a fizetési felhívások elkészítése, postázása,

l) más adóhatóságok megkeresésére a feladatkörében tartozó ügyekben adatszolgáltatás teljesítése,

m) fellebbezések II. fokra való felterjesztése,

n) az önkormányzat bevételeinek folyamatos biztosítása, illetve növelése érdekében jogszabályban meghatározott végrehajtási feladatok ellátása: hatósági átutalás megbízás kibocsátása, munkabér, egyéb járandóság letiltása, ingó, - ingatlan végrehajtás,

o) behajthatatlan tartozások esetén nemleges foglalási jegyzőkönyv felvétele, a behajthatatlan követelések nyilvántartásába felvezetése,

p) egyéb adók (díjak) kezelése: termőföld bérbeadás jövedelemadója, talajterhelési díj bevallások feldolgozása,

q) adók módjára behajtandó köztartozások kezelése: pénzbírság, helyszíni bírság, közigazgatási bírság, és mindaz, amit külön jogszabály adók módjára rendel behajtani,

r) hatósági bizonyítványok kiállítása.

(3) Adóellenőri feladatok területén:

a) a kijelölt adóalanyoknál az adóellenőrzés lefolytatása,

b) szükség szerint a helyszíni ellenőrzés lefolytatása, megállapítások írásba foglalása, a jegyzőkönyv az érintetteknek történő kézbesítése,

c) határozatok kibocsátása a megállapított adóhiányról, adóbírságról, késedelmi pótlékról,

d) az adókötelezettség megállapítására adatgyűjtés elvégzése, tájékoztatás kérése végett a társhatóságok megkeresése,

e) a felszámolási eljárás alá kerülő adózókkal esetében a hitelezői igény benyújtása, kapcsolattartás a kijelölt felszámoló biztossal.

(4) Könyvelői feladatok területén:

a) a beérkezett befizetések könyvelése a megfelelő adószámlákra,

b) a nem azonosítható befizetések átfutó nyilvántartásba helyezése, majd rendezése,

c) számlakivonat nyilvántartás vezetése,

d) befizetési lapok megrendelése,

e) a fizetési kedvezmények átvezetése az adózó számláján, részletfizetési kedvezmény, fizetési halasztás esetén a teljesítés figyelemmel követése,

f) túlfizetések, téves befizetések esetén a visszautalásra a Gazdálkodási Szabályzat az irányadó,

g) éves zárás előtt elévült tételek ellenőrzése, átvezetése.

(5) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(6) Az Osztály létszáma: 8 fő.

23. Önkormányzati Osztály

25. § (1) Ellátja a közgyűlés, a Bizottságok, - a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás kivételével - a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások, valamint a polgármester, az alpolgármester és a jegyző tevékenységével kapcsolatos szervezési, jogi és ügyviteli teendők irányítását.

(2) Közreműködik a bizottságok, az (1) bekezdés szerinti társulások és a közgyűlés munkájának előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában.

(3) Gondoskodik a közgyűlési, a társulási tanácsi és bizottsági meghívók és előterjesztések kiküldéséről, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, megőrzéséről, a határozatoknak és a jegyzőkönyvi kivonatoknak az érdekeltek részére történő megküldéséről.

(4) Vizsgálja a közgyűlési, társulási tanácsi előterjesztéseket, határozati javaslatokat, a határozatok végrehajtását és az azokra leadott jelentéseket, a törvényesség, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt követelmények szempontjából.

(5) Gondoskodik a közgyűlés lejárt határidejű határozatairól szóló jelentések összegyűjtéséről és továbbításáról.

(6) Közreműködik a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájával kapcsolatos feladatok ellátásában.

(7) Ellátja az ideiglenes bizottságok, valamint a Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács üléseivel, illetve a hozott döntésekkel kapcsolatos feladatokat.

(8) Előkészíti a rendelet-tervezeteket, belső szabályzatokat, folyamatosan vizsgálja a rendeletek érvényességét, hatályosulását.

(9) Gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről.

(10) Figyelemmel kíséri a részben vagy egészben önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaságok működését és naprakészen nyilvántartja ezek - a tulajdonos önkormányzatot érintő - dokumentumait,

(11) Előkészíti a részben vagy egészben önkormányzati tulajdonában levő gazdasági társaságok közgyűlési, bizottsági döntést igénylő előterjesztéseit, ennek keretében szükség szerint együttműködik a Gazdasági Igazgatósággal,

(12) Előkészíti az önkormányzati esélyegyenlőségi tervet és programot,

(13) Gondoskodik az önkormányzat által megkötött társulási megállapodások felülvizsgálatáról, aktualizálásáról,

(14) Gondoskodik az önkormányzati intézmények alapító okiratainak előkészítéséről, az alapító okiratok módosításáról, együttműködve a társigazgatóságokkal

(15) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételéről.

(16) Ellátja a polgármesteri keretre benyújtott támogatási kérelmek döntésre történő előkészítésével, a polgármesteri keretből igényelt támogatások, valamint az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében nevesített támogatások nyújtásáról szóló megállapodások elkészítésével, támogatási elszámolások ellenőrzésével, elfogadásával kapcsolatos feladatokat.

(17) Részt vesz a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendeletben előírt jegyzői feladatok ellátásában.

(18) Segíti a tisztségviselők munkáját, ellátja az ezzel összefüggő szervezési, technikai és adminisztrációs feladatokat.

(19) Kapcsolatot tart a képviselőkkel, az önkormányzat által alapított és felügyelt intézményekkel, társaságokkal, a helyi sajtóval, a civil szervezetekkel.

(20) Előkészíti a „Szekszárd Év Rendőre” és a „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető címek átadását.

(21) A jegyző megbízása alapján felügyeli a Polgármesteri Hivatal Szálkai Kirendeltségének működését, továbbá koordinálja a feladatok megosztását a székhelyhivatal és a kirendeltség között.

(22) Az Önkormányzati Osztályhoz tartozik a Szálkai Kirendeltség, melynek főbb feladatai különösen:

a) anyakönyvi ügyek intézése,

b) hagyatéki ügyintézés,

c) birtokvédelmi ügyintézés,

d) állatvédelemmel, állatok nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, ebnyilvántartás vezetése,

e) hatósági bizonyítványok kiadása,

f) ügyfélszolgálati feladatok ellátása,

g) a Kirendeltség iktatási, iratkezelési és irattározási feladatainak ellátása,

h) helyi szociális ellátás, támogatás iránti kérelmek intézése,

i) az országgyűlési képviselők választásával, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, az Európai Parlament és a nemzetiségi önkormányzat tagjainak választásával, népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása,

l) hatályos szerződések nyilvántartása.

(23) Az Osztály létszáma: 9 fő.

(24) ebből a Szálkai Kirendeltség létszáma: 2 fő.

24. Jogi Osztály

26. § (1) A Jogi Osztály főbb feladatai:

a) Ellátja a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény alapján a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos feladatokat,

b) Intézi a végrehajtási ügyeket,

c) Véleményezi a jogszabályoknak és az önkormányzat érdekeinek való megfelelőség szempontjából az önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződéseket,

d) A biztonságos jogalkalmazás érdekében jogi felvilágosító munkát végez a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat intézményeiben,

e) szakmai anyagokat és jogszabályokat véleményez,

f) az európai uniós és hazai forrásból finanszírozásra kerülő pályázatok menedzselésével kapcsolatos jogi feladatok ellátása,

g) önkormányzati projektek menedzselése

h) munkaügyi igények, kártérítési ügyek intézése,

i) a beszerzési eljárások dokumentációjának jogi véleményezése, a szerződések elkészítése

j) az Önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok társasági jogi kérdéseiben ügyintézés, segítségnyújtás

k) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe tartozó kérdésekben szerződések, megállapodások írása

l) a hatáskörébe tartozó kérdésekben közgyűlési és bizottsági előterjesztések készítése

m) háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint fogorvosi feladat-ellátási szerződések elkészítése

n) háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos feladat-ellátási szerződések elkészítése

o) Közreműködik a Polgármesteri Hivatal adatkezelői, adatvédelmi feladatainak ellátásában, adatvédelmi tisztviselővel való kapcsolattartás

p) közreműködik a közérdekű adatigénylésre vonatkozó eljárásokban

(3) Az Osztály létszáma: 3 fő.

25. Humánszolgáltatási Igazgatóság

27. § (1) Humánszolgáltatási Igazgatóság létszáma 15 fő. (2) Az Igazgatóságon belül az alábbi osztályok működnek:

a) Szociális Osztály,

b) Humán Osztály.

26. Szociális Osztály

28. § (1) Szociális Osztály feladatai:

a) Szervezi az egészségügyi alapellátás önkormányzati feladatainak megoldását, és elkészíti az ezzel kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket.

b) Koordinálja a szociális, valamint az egészségügyi intézmények szakmai tevékenységét.

c) Ellátja az 1993. évi III. törvény alapján a hatáskörébe utalt feladatokat, továbbá a helyi rendeletben szabályozott feladatokat.

d) Közreműködik a Szociális Osztály hatáskörét érintő rendelet tervezetek és szabályzatok előkészítésében.

e) Ellátja a Szociális Osztályba érkező ügyiratok iktatását.

f) Előkészíti és koordinálja a Szociális, Egészségügyi Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság üléseit, elkészíti jegyzőkönyveit.

g) Előkészíti az Esély a díjhátralékosokért Alapítvány elé kerülő kérelmeket, ellátja az alapítvány adminisztratív feladatait (jegyzőkönyv készítés, meghívó).

h) Ellátja a szociális lakások bérbeadásával kapcsolatos előkészítő feladatokat.

i) Közreműködik a közgyűlés munkájának előkészítésében, döntései végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában.

j) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

k) Ellátja a bizottsági keretre benyújtott támogatási kérelmek döntésre történő előkészítésével, valamint támogatás nyújtása esetén a támogatási megállapodások elkészítésével, támogatási elszámolások ellenőrzésével, elfogadásával kapcsolatos feladatokat.

(2) Polgármester feladat- és hatáskörben eljárva előkészíti és végrehajtja az:

a) Rendkívüli települési támogatás,

b) Közlekedési tanulóbérlet támogatás,

c) Köztemetés,

d) Szépkorúak karácsonyi támogatása megállapításával és felülvizsgálatával kapcsolatos ügyeket.

(3) Jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva előkészíti és végrehajtja a:

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

b) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás

c) Halmozottan hátrányos helyzetűek nyilvántartása

d) Ellátja a családvédelmi koordinációt.

e) Ellátja az előzetes gyámrendelést.

f) Feladatkörében gondoskodik a szülők megállapodásának felvételeléről a szülői felügyeleti jog gyakorlása kérdésében.

(4) Jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/A. § (4) bekezdés alapján a védendő felhasználói körbe tartozás igazolására a felhasználó kérelmére igazolja, hogy a felhasználó életvitelszerűen tartózkodik a kérelemben megjelölt felhasználási helyen.

(5) Átruházott jegyzői feladat- és hatáskörben ellátja a térítési díjhátralékos eljárásban az ellátás felfüggesztésével kapcsolatos feladatokat.

(6) Szociális, Egészségügyi Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság hatáskörében eljárva előkészíti és végrehajtja:

a) Települési támogatás (lakhatási támogatás, ápolási támogatás, gyógyszer támogatás)

b) Önkormányzati lakbértámogatás

c) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

d) Szociális célú tűzifa megállapításával és felülvizsgálatával kapcsolatos ügyeket.

(7) Az Osztály létszáma: 9 fő. Az Osztály élén Igazgatóság-vezető áll, aki az Osztály feladatainak színvonalas ellátásáról gondoskodik.

27. Humán Osztály

29. § (1) Segíti az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, valamint a Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság munkáját.

(2) Az elfogadott munkaterv szerint, illetve a beérkező kérelmek alapján az osztályvezető a bizottsági elnökök egyeztetésével gondoskodik a bizottsági előterjesztések elkészítésről.

(3) Ellátja az önkormányzati díjak, oklevelek és elismerő címek, valamint a díszoklevelekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

(4) Közneveléssel kapcsolatos helyi irányítási és ellenőrzési feladatok tekintetében:

a) Elkészíti az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények létesítésével, fenntartásával, megszüntetésével kapcsolatos közgyűlési döntéseket, különös tekintettel a működéshez, fejlesztéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására.

b) Az osztály közreműködik a köznevelés-fejlesztési terv, intézkedési terv véleményezésében.

c) Kapcsolatot tart a köznevelési szakértőkkel.

d) Előkészíti az óvodai beíratást, az indítható óvodai csoportok számára javaslatot tesz, figyelemmel a város egész területére.

e) Ellátja az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények intézményvezetői állásainak betöltésével kapcsolatos feladatokat.

f) Ellátja az önkormányzatok társulásával, az intézmények összevonásával kapcsolatos teendőket.

g) Az intézményekről készített legfontosabb adatokat, statisztikát, munkaterveket, intézményi beszámolókat összegyűjti és elemzi.

h) Közreműködik az óvodák házirendjének, Szervezeti és Működési Szabályzatának, pedagógiai programjának ellenőrzésében.

i) Ellátja az intézmények elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat, valamint az intézményi alapító okiratok módosításával összefüggő teendőket.

j) Ellátja az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság, valamint a Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottság különböző kereteire beérkezett pályázatok elbírálásával kapcsolatos előkészítő feladatokat.

k) Nevelési évenként értékeli az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények munkáját.

l) Közreműködik a város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának koordinálói munkájában, pályázatírásban, elszámolásban.

m) Feladatkörében kapcsolatot tart a Szekszárdi Tankerületi Központtal, a Szekszárdi Szakképzési Centrummal.

(5) Közreműködik az intézményekkel kapcsolatos jegyzői hatáskör gyakorlásában:

a) Előkészíti az óvodai felvételekkel kapcsolatos kérelmeket.

b) Előkészíti az óvodai felvételi ügyekben hozott határozatok ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket.

c) A köznevelés információs rendszere (KIR) felé adatot szolgáltat, jelentést készít.

d) A gyermekbalesetekről összesítő jelentést készít.

e) Közérdekű bejelentéseket, panaszokat vizsgál.

(6) Közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási feladatok tekintetében:

a) Előkészíti a közművelődési és művészeti intézmények létesítésével, fenntartásával és megszüntetésével kapcsolatos közgyűlési döntéseket.

b) Közreműködik a város közművelődési koncepciójának, civil koncepciójának elkészítésében, végrehajtásában.

c) Kapcsolatot tart az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályával és a szakértőkkel.

d) Közreműködik a közművelődési intézmények működésének segítésében és törvényességének vizsgálatában, ellenőrzésében, értékelésében.

e) Ellátja a közművelődési intézményvezetői állás nyilvános pályázat útján történő betöltésével kapcsolatos feladatokat.

f) Segíti a hivatásos és amatőr művészeket, művészeti csoportokat, szükség esetén közreműködik a városi kulturális rendezvények lebonyolításában.

g) Kapcsolatot tart a kulturális és civil szervezetekkel, művelődő közösségekkel. Felkérésre részt vesz a munkájuk értékelésében és ellenőrzésében.

h) Közreműködik a Szekszárd Város Aranykönyvének Szerkesztő Bizottsága munkájának koordinálásában.

(7) Testneveléssel és sporttal kapcsolatos helyi irányítási feladatokat végez:

a) Közreműködik a városi sporttevékenység összehangolásában, valamint a sportfeladatok meghatározásában.

b) Segíti a város területén működő testnevelési, diák- és szabadidősport, valamint természetjáró szervezetek, sportegyesületek, sportkörök tevékenységét.

c) Segíti a város területén működő diáksport, valamint a sportági szakszövetségek működését.

d) Évente elkészíti a városi sportra vonatkozó eseménynaptárt és szabadidős programok tervét, figyelemmel kíséri és igazolja a költségvetési rendeletben e célra biztosított keret felhasználását.

e) Kapcsolatot tart a támogatókkal.

f) Részt vesz a sportesemények megszervezésében és szükség szerint a koordinálásában.

g) Ellátja a sport információs adatszolgáltatással összefüggő városi feladatokat.

h) Közreműködik a sportkoncepció kidolgozásában, megvalósulásában.

i) Kapcsolatot tart a sportszervezetekkel, felkérésre részt vesz munkájuk értékelésében és ellenőrzésében.

(8) Ifjúsági ügyekkel kapcsolatos feladatai:

a) Koordinálja a településen élő és tanuló gyermekek és fiatalok érdekében végzett munkát.

b) Segíti és koordinálja a városban működő diákönkormányzatokat, valamint a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat munkáját,

c) Segíti és koordinálja a Szekszárdi Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum munkáját,

d) Segíti és ellenőrzi a gyermek- és ifjúsági, ezen belül a diák érdekképviseleti és érdekvédelmi jogosítványok megvalósulását.

e) Közreműködik az ifjúsági koncepció kidolgozásában, megvalósulásában.

f) Segítséget nyújt az iskolából kimaradó tankötelesek más - képességeiknek, lehetőségüknek megfelelő - intézményben történő elhelyezésében.

g) Állandó kapcsolatot tart fenn az ifjúsági szervezetekkel.

(9) Társulással kapcsolatos feladatai:

a) Ellátja a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás tevékenységével kapcsolatos szervezési, jogi és ügyviteli teendők irányítását.

b) Közreműködik a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás munkájának előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában.

c) Gondoskodik a társulási tanácsi meghívók és előterjesztések kiküldéséről, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, megőrzéséről, a határozatoknak és a jegyzőkönyvi kivonatoknak az érdekeltek részére történő megküldéséről.

d) Vizsgálja a közgyűlési, társulási tanácsi előterjesztéseket, határozati javaslatokat, a határozatok végrehajtását és az azokra leadott jelentéseket, a törvényesség, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt követelmények szempontjából.

(10) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(11) Ellátja a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság titkársági feladatait.

(12) Ellátja a bizottsági keretre benyújtott támogatási kérelmek döntésre történő előkészítésével, valamint támogatás nyújtása esetén a támogatási megállapodások elkészítésével, támogatási elszámolások ellenőrzésével, elfogadásával kapcsolatos feladatokat.

(13) Ellátja a Szekszárd Város Napján átadásra kerülő városi kitüntetésekre, valamint a Szekszárd városért a művészet erejével elismerő címekre történő felterjesztések döntéselőkészítését.

(14) Részt vesz a Mészöly Miklós emléknap, valamint a Szekszárd Büszkesége ...(év) kitüntető cím, a Szekszárd Sportolója ...(év) díj, a Szekszárd Edzője ...(év) díj átadásával kapcsolatos ünnepségek szervezésében, lebonyolításában, valamint ellátja a kitüntetésekkel, díjakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

(13) Az Osztály létszáma: 5 fő.

28. Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság

30. § (1) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság létszáma 84 fő.

(2) Az Igazgatóságon belül az alábbi szervezeti egységek működnek:

a) Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

1. Zöldfelület-karbantartó Csoport,

2. Közfoglalkoztatási Csoport,

3. Köztisztasági Csoport,

4. Karbantartási Csoport.

b) Városigazgatási és Rendészeti Osztály

1. Közterület-felügyeleti Csoport

c) Stratégiai Tervezési Osztály.

(3) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság feladatai különösen:

a) Az Igazgatóság feladata a városstratégia előkészítése, a fejlesztések és beruházások rendszerbe szervezése, a városfejlesztési feladatok végrehajtása és folyamatos ellenőrzése, a szükséges intézkedések kidolgozása az igazgatósághoz tartozó osztályok közreműködésével.

b) Városüzemeltetési tevékenysége során ellátja a városüzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok elvégzését és elvégeztetését a Közgyűlés által évente elfogadott költségvetésben biztosított előirányzatok felhasználásával.

c) Szakmai kapcsolatot tart a várospolitika, városstratégia kialakításáért, megvalósításáért felelős vezetők, képviselők és a Közgyűlés bizottságai között.

d) Közreműködik a városüzemeltetéssel, a közlekedéssel, a kommunális, vízügyi, energiaügyi igazgatással kapcsolatos feladatok ellátásában, továbbá ellátja a Jegyző, Polgármester hatáskörébe utalt, az igazgatóság feladatkörébe tartozó feladatokat.

e) Közgyűlési jóváhagyásra előkészíti a tömegközlekedéssel kapcsolatban a menetrendváltozásokat, a tömegközlekedési járatok útvonalát és megállóhelyeit, részt vesz a helyi tömegközlekedés kialakításának, változtatásának előkészítésében.

f) Az elfogadott munkaterv szerint elkészíti az igazgatósághoz tartozó Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint közgyűlési előterjesztéseket.

g) Ellátja a TakarNet hálózat adatainak lekérdezésével és - az ezzel összefüggő - nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat.

29. Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

31. § (1) Az Osztály ellátja a:

a) városüzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos feladatai során elvégzi a szükséges műszaki ellenőri tevékenységet,

b) a köztisztasággal összefüggő feladatokat, különösen a város közterületeinek kézi takarítását,

c) közlekedésügyi feladatokat (útigazgatási, közlekedés-szervezési, útellenőri, útfelügyelői tevékenységet),

d) vízügyi hatásköröket (vízügyi igazgatási tevékenység),

e) városüzemeltetési tevékenységgel összefüggő, kötelezően előírt nyilvántartások vezetését és eleget tesz az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeinek,

f) városüzemeltetési feladatkörrel összefüggő bizottsági hatáskörökbe tartozó hatósági és egyéb ügyekben a döntés előkészítési, végrehajtási feladatokat, melyek döntő többsége a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tevékenységi körét érinti,

g) városüzemeltetéssel kapcsolatos vis maior feladatokat,

h) önkormányzat kezelésében lévő utak-, hidak és a saját használatú utak igazgatását,

i) önkormányzati kezelésben lévő utak-, hidak közlekedés- forgalomtechnikai feladatait,

j) helyi vízrendezési és vízkár-elhárítási feladatokat, az ár- és belvíz elleni védekezést,

k) az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló intézmények esetében karbantartási és fejlesztési feladatokat;

l) a főkertészi feladatokat,

m) önkormányzati tulajdonú közterületek alatti esetleges üreg, pinceleszakadások megszüntetését,

n) nem önkormányzati beruházások kapcsán felmerülő kiadmányozási jogkörébe tartozó közlekedésügyi és vízügyi feladatokat. E tekintetben folyamatosan figyelemmel kíséri és a szükséges mértékben közreműködik azok megvalósításában, valamint részt vesz a beruházások átadás-átvételében.

o) közhasznú és közcélú munkások munkaszervezési teendőit,

p) a beruházások éves költségvetési tervezetének elkészítésével kapcsolatos teendőket,

q) ágazati beruházási programok előkészítését,

r) közműfejlesztési tervek összehangolását,

s) elfogadott költségvetésben biztosított előirányzatok felhasználásával a beruházások lebonyolítását az önkormányzati intézmények, a hatósági kötelezések, az út- és közműfejlesztések, a partfal - veszély elhárítás és támfalépítések, a vízrendezések, a közvilágítás és hírközlés, az informatika, valamint a környezetvédelmi alap tekintetében. Ezzel kapcsolatban elvégzi a szükséges műszaki ellenőri tevékenységet, valamint a Közgyűlés részére negyedévente tájékoztatót készít az előirányzatok felhasználásáról.

t) tevékenységi körével összefüggő, kötelezően előírt nyilvántartások vezetését és eleget tesz az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeinek,

u) beruházási feladatkörrel összefüggő bizottsági hatáskörökbe tartozó ügyekben a döntés előkészítési, végrehajtási feladatokat, melyek döntő többsége a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tevékenységi körét érinti,

v) energetikusi feladatokat, melyen belül elvégzi a:

va) panelprogram lebonyolítását,

vb) a közvilágítási berendezések, fogyasztási helyek létesítését, közüzemi szerződések megkötését, üzemeltetését és ellenőrzését,

vc) önkormányzati, hírközlési adatátviteli rendszer fejlesztését,

vd) villamos energia liberalizációjából adódó feladatokat,

ve) intézmények energiagazdálkodásának segítését,

vf) város területén lévő közműfejlesztési tevékenység összehangolását, valamint a közműszolgáltatókkal történő kapcsolattartást.

vg) város energiafejlesztési és hírközlési hálózat fejlesztési programjának kidolgozásában és végrehajtásában történő közreműködést.

w) a VIIR (Virtuális Interaktív Ingatlannyilvántartási Rendszer) és térinformatikai rendszer fejlesztésének folyamatos biztosítása, üzemeltetési szerződés ellenőrzéseket.

(2) Kiadmányozási jogkörben az osztály eljár:

a) víz-, szennyvíz-, csapadékvíz hálózatok létesítésével kapcsolatos kezelői hozzájárulások megadásában.

b) közútkezelői engedélyek, hozzájárulások, behajtási engedélyek megadásában.

(3) Eljár a városüzemeltetési tevékenységgel összefüggő kérelmekben és ügyekben.

(4) Közreműködik továbbá a:

a) városüzemeltetés feladatkörét érintő, valamint az út- és közműberuházásokkal kapcsolatos pályázati és közbeszerzési előkészítő munkák elvégzésében és szükség szerint ellátja azok lebonyolítását. Ennek során műszaki ellenőri tevékenységet végez,

b) bizottságok és a közgyűlés munkájának előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos városüzemeltetési szakmai feladatok ellátásában,

c) városüzemeltetés hatáskörét érintő rendelet-tervezetek és szabályzatok előkészítésében, melynek során szorosan együttműködik a Jogi és Hatósági Igazgatósággal,

d) közmunkaprogram pályázatok elkészítésében és lebonyolításában, közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatok ellátásában,

e) ágazati beruházási programok előkészítésében,

f) közműfejlesztési tevékenységek összehangolásában,

g) köztisztaságra vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzésében.

(5) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályon belül működik a Zöldfelület-karbantartó Csoport, mely a csoportvezetők irányítása alatt áll. A Zöldfelület- karbantartó Csoport feladata különösen:

a) parkgondozás,

b) közterületen lévő fák, cserjék metszése, nyesése,

c) vízelvezetők, árkok kaszálása,

d) gyomirtás,

e) padok karbantartása,

f) játszóterek karbantartása,

g) a város zöldfelületeinek rendszeres gondozása,

h) közterületi virágágyak szezonális beültetése, rendszeres gondozása,

i) közterületi lombgyűjtés, az összegyűjtött lomb elszállítása,

j) az Önkormányzat és intézményei épületeiben festési, mázolási feladatok végzése,

k) bontási, kisebb kőműves, hideg és meleg burkolási munkálatok végzése.

(6) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályon belül működik a Közfoglalkoztatási Csoport, mely a csoportvezető irányítása alatt áll. A Közfoglalkoztatási Csoport feladata különösen:

a) a Munkaügyi Központ által közvetített közfoglalkoztatott munkavállalók tevékenységének koordinálása,

b) segítik az önkormányzati állandó csoportok munkáját a zöldfelület karbantartási és köztisztasági feladatok ellátásában.

(8) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályon belül működik a Köztisztasági Csoport, mely a csoportvezető irányítása alatt áll. A Köztisztasági Csoport feladata különösen:

a) a közterületeken található szemétgyűjtő kelyhek ürítése napi rendszerességgel,

b) a köztisztasággal összefüggő feladatokat, különösen a város közterületeinek kézi és gépi takarítása,

c) az Önkormányzat kezelésében lévő járdák, kerékpárutak, lépcsők, buszvárók, orvosi rendelők környezetének kézi és gépi síkosságmentesítése, a közterületekre kihelyezett szóróanyag ládák kihelyezése, feltöltése, majd összegyűjtése,

d) a köztisztasági, síkosságmentesítési és zöldfelület gondozási feladatok ellátásához szükséges gépjárművek, géppark folyamatos üzemeltetéséhez szükséges karbantartási, javítási feladatok ellátása,

e) a gép-, és gépjárműpark működtetéséhez szükséges jogosítványok, engedélyek beszerzésének biztosítása.

(9) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályon belül működik a Karbantartási Csoport, mely a csoportvezető irányítása alatt áll. A Karbantartási Csoport feladata különösen:

a) Javítási és karbantartási tevékenység az intézményi épületek építési jellegű kisebb szakipari (kőműves, festő mázoló, asztalos stb.) munkáinak elvégzése,

b) Szakképzettséget nem igénylő általános karbantartói feladatok, valamint az épületgépészeti eszközök, berendezések és hálózatok (víz- és csatornahálózat, elektromos hálózat, fűtés, meleg víz ellátás, stb.) üzemeltetését, illetve szükség szerinti javítását, karbantartását foglalja magába

c) az Önkormányzat és intézményei épületeiben festési, mázolási burkolási, kisebb kőműves feladatok végzése,

(10) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(11) Az Osztály létszáma: 51 fő. Az Osztály élén osztályvezető áll, aki az Osztály feladatainak színvonalas ellátásáról gondoskodik.”

30. Városigazgatási és Rendészeti Osztály

32. § (1) Az Osztály feladatai különösen:

a) Közút nem közlekedési célú igénybevételéhez kezelői hozzájárulás kiadása,

b) A közterület jogszerű használatával, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,

c) A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységek megelőzése, megakadályozása, megszorítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,

d) az önkormányzati ingatlanok hasznosítása.

(2) Az Osztály közreműködik:

a) közterület, az épített és természeti környezet védelmében közrend, közbiztonság védelmében,

b) a városszépítő, „Szépítsük együtt Szekszárdot” program lebonyolításában

(3) Az Osztály ellátja:

a) a vásárok, piacok, működtetésével, kapcsolatos feladatokat, előkészíti az ehhez szükséges önkormányzati döntéseket,

b) közterület-felügyeleti tevékenységet az 1999. évi LXIII. törvény, a helyszíni bírságolással kapcsolatos feladatokat a 2012. évi II. törvény és a 15/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet alapján,

c) döntésre előkészíti a Közgyűlés hatáskörébe tartozó díj megállapításra vonatkozó előterjesztéseket,

d) tevékenységi körével összefüggő, kötelezően előírt nyilvántartások vezetését és eleget tesz az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeinek,

e) polgárvédelemmel és a közbiztonsági referens tevékenységével kapcsolatos feladatokat, melynek során szoros kapcsolatos tart fenn a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal,

f) köztisztaságra vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzését

g) környezetvédelmi feladatokat, melyen belül elvégzi:

ga) a levegőtisztaság védelmével kapcsolatos teendőket,

gb) az utólagos szennyvízrákötéssel kapcsolatos teendőket,

gc) a környezetvédelmi és klímavédelmi programban foglalt feladatok előkészítését, valamint a programok felülvizsgálatának, elkészítésének koordinálását,

gd) a környezetvédelmi szakmai kérdésekben az önkormányzat képviseletét.

h) az önkormányzati tulajdonban lévő bel- és külterületi ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos teendőket,

i) az önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi ingatlanok értékesítésével kapcsolatos teendőket,

j) az önkormányzati ingatlant érintő telek-kiegészítések lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a szerződések megkötéséről,

k) az állategészségügyi és ebrendészeti feladatokat,

l) a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatokat.

m) a szúnyog- és galambgyérítéssel, továbbá a rágcsálómentesítéssel kapcsolatos önkormányzati feladatokat.

n) az önkormányzatnak a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó feladatait, az illegális hulladéklerakók felszámolásával kapcsolatos feladatokat.

o) a környezetvédelemhez kapcsolódó önkormányzati pályázatok (pl. rajzpályázat gyerekeknek, szennyvíz szippantási támogatás, klímavédelmi alap) lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,

p) a közterületi parkolók, és a Széchenyi utcai mélygarázs üzemeltetéséhez, hasznosításához kapcsolódó, továbbá a közterületi parkolók kedvezményes, illetve díjmentes igénybevételével összefüggő nyilvántartási és adatközlési feladatokat,

q) a közterületi parkolók bérbeadásával kapcsolatos feladatokat,

r) a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításával kapcsolatos feladatokat,

s) az önkormányzat kizárólagos, illetve többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi joggyakorlásához fűződő feladatokat.

(4) Kiadmányozási jogkörben az osztály eljár:

a) közterület-használati engedélyek kiadásában.

b) közút nem közlekedési célú igénybevételére vonatkozó engedélyek kiadásában.

c) választási plakát önkormányzati tulajdonban lévő dolgon történő elhelyezésével kapcsolatos hozzájárulások kiadásában.

(5) Döntésre előkészíti:

a) a közterület-használat, és a közút nem közlekedési célú igénybevétele tárgyában érkezett kérelmeket

b) rábízott ügyekben az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, ingatlanrészek hasznosításával vagy értékesítésével kapcsolatos előterjesztéseket.

(6) Az Osztály részt vesz:

a) A közbeszerzési referens által elkészítendő önkormányzat éves beszerzéseivel kapcsolatos tervezési és éves statisztikai összegzési feladatok elvégzésében,

b) A Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály hatáskörében tett intézkedések, előírások végrehajtásának ellenőrzésében.

c) Az önkormányzati ingatlanvagyon-nyilvántartás naprakész vezetésében.

(7) A Városigazgatási és Rendészeti Osztályon belül működik a Közterület-felügyeleti Csoport, mely a csoportvezető irányítása alatt áll. A Közterület-felügyeleti Csoport feladata különösen:

a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;

c) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;

d) közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében;

e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;

f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;

g) közreműködés az állat - egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

(8) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(9) Az Osztály létszáma: 17 fő.

31. Stratégiai Tervezési Osztály

33. § (1) Az Osztály feladatai különösen:

a) A Hivatal vezetése stratégiai jellegű döntéseinek előkészítése, tanácsadás.

b) Együttműködik a Hivatal érintett osztályaival a stratégiai döntések előkészítése kapcsán,

c) Hazai és Európai Uniós pályázati lehetőségek feltérképezése, a pályázatok előkészítése, pályázatírás, lemenedzselése, utánkövetése.

d) Integrált Területi Program végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása:

1. a program végrehajtása vonatkozásában napi szintű kapcsolatot tart a Nemzetgazdasági Minisztérium RFP HÁT (a továbbiakban: IH) megbízásából eljáró személyekkel, a TOP kedvezményezettekkel és a Magyar Államkincstárral,

2. véleményezi az IH által megküldött felhívást,

3. adatot szolgáltat az IH-nak a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához, az éves fejlesztési keretet véleményezi,

4. éves munkatervet készít,

5. beszámolót készít és megküldi az irányító hatóságnak a többéves nemzeti keret, az éves fejlesztési keret és az éves munkaterv megvalósításában történt előrehaladásról; az egyes felhívások előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatokról,

6. koordinálja az ITP keretében megvalósuló fejlesztések szakmai, műszaki, pénzügyi tervezést-előkészítést,

7. koordinálja a végrehajtást (soft tevékenységek és az infrastrukturális beavatkozások, kivitelezés koordinációja),

8. elvégzi a programvégrehajtás folyamatos monitoringját, kezdeményezi az IH-nál a program szükséges módosítását,

9. szükség esetén közreműködik az operatív program végrehajtását érintő ellenőrzésekben.

a) szakmai konferenciák koordinálása,

b) a város regionális szerepének erősítése,

c) turisztikai feladatokban közreműködés,

d) gazdaságszervezési feladatok koordinálása,

e) vállalkozásokkal kapcsolattartás,

f) szakmai és gazdasági kamarákkal kapcsolattartás,

g) helyi gazdasági információk begyűjtése, gazdasági elemzések,

h) területfejlesztési, térségi feladatok,

i) település arculatát befolyásoló gazdasági fejlesztések tekintetében a főépítésszel egyeztetés.

34. § (1) A közbeszerzési referensek feladata különösen:

a) közbeszerzési eljárások koordinálása, lebonyolítása, lebonyolításában való részvétel, Jogi Osztállyal együttműködve;

b) összeállítja az éves közbeszerzési tervet;

c) ellátja a hivatalon belüli közbeszerzésekhez kapcsolódó koordinációt;

d) lefolytatja a feladatkörébe tartozó egyes közbeszerzési eljárásokat;

e) elkészíti a közbeszerzésekhez szükséges beszámolókat;

f) közreműködik a közbeszerzési szerződések megírásában, ellenőrzi azok teljesülését;

g) elkészíti a közbeszerzésekről szóló éves tájékoztatót;

h) eleget tesz a közbeszerzési eljáráshoz szükséges dokumentálási kötelezettségeknek,

i) nyilvántartást vezet a közbeszerzésekről.

(2) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(3) A közbeszerzési referensek létszáma 2 fő.

(4) Az Osztály létszáma: 10 fő.

33. Főépítészi Iroda

35. § (1) A főépítész feladatai a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján különösen az alábbiak:

a) az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a közgyűlés részére,

c) közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,

d) szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását,

e) közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében,

f) részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében,

g) vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot,

h) gondoskodik a helyi tervtanács nyilvántartásának vezetéséről, és abból adatokat szolgáltat az állami főépítésznek,

i) közreműködik az Önkormányzat Étv.-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában,

j) ellátja a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, települési arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő következő feladatokat:

1. döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit,

2. elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés, a településkép-védelem helyéről, céljáról, várható eredményéről,

k) a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit,

l) szervezi és irányítja a településrendezési eszközök véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát,

m) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket,

n) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,

o) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési eszközökről, valamint - amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak - gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről,

p) szakmai konzultáción vesz részt és tájékoztatást ad a hatályos településképi rendeletben foglaltakról,

q) előkészíti az önkormányzat településkép-védelemmel kapcsolatos szabályozását, figyelemmel kíséri annak érvényesülését és gondoskodik az azzal összefüggő nyilvántartás vezetéséről,

r) külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően vezeti a települési önkormányzat által működtetett építészeti-műszaki tervtanácsot,

s) nyilvántartást vezet az építészet-műszaki tervtanácson tárgyalt tervdokumentációkról.

t) feladatait a többi főépítésszel összehangoltan végzi, gondoskodva az egységes szakmai elvek és a helyi sajátosságok egyidejű érvényesítéséről.

u) a terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és településrendezési feladatok ellátása során - igény szerint az állami főépítész bevonásával - részt vesz az érintett önkormányzatok közös, összehangolt döntéseinek előkészítésében.

(2) A főépítész egyéb feladatai:

a) előkészíti az emléktáblák és a közterületi műalkotások pályáztatásával, elhelyezésével, áthelyezésével, kialakításával kapcsolatos döntéseket,

b) közreműködik a városfejlesztési stratégiai programok, pályázatok elkészítésében, egyeztetésében,

c) előkészíti a vállalkozói pályázatok benyújtásához szükséges önkormányzati nyilatkozatokat,

d) részt vesz a közterek, közterületek, zöldfelületek kialakításával kapcsolatos tervezési és üzemeltetési feladatok előkészítésében, egyeztetésében,

e) szakmai szempontból véleményezi a telek-kiegészítésekkel, ingatlan-értékesítésekkel, ingatlan-vásárlással kapcsolatos ügyeket, bizottsági előterjesztéseket.

f) településképi véleményezési és bejelentési eljárásokban döntés előkészítő feladatokat lát el.

(3) A Főépítész Iroda:

a) részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.

b) együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást vezető hatóságokkal és alkalmazó intézményekkel, az építésügyi és más hatóságokkal, valamint a véleménynyilvánításra jogosult államigazgatási szervekkel.

c) az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint jegyzői hatáskörben szakhatóságként közreműködik más hatóságok engedélyezési eljárásaiban:

c/1. Építésügyi ügyekben:

a) A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárásban;

b) Az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárásban a helyi településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása tekintetében.

c/2. Közlekedési ügyekben:

a) Útépítés engedélyezésében;

b) Az országos közforgalmú-, vám- és határ kikötő elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban

c) A csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezési eljárásban annak elbírálása tekintetében, hogy az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

Telekalakítási eljárásban, annak elbírálása tekintetében, hogy a telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak.

d) a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a telepengedély iránti kérelem elbírálása során nyilatkozik arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve an az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

e) közreműködik a terület- és településrendezési tervek nyilvántartására, a tervi szabályozáson alapuló adatszolgáltatásra vonatkozó helyi szabályok kialakításában.

f) közreműködik az iroda hatáskörét érintő rendelet-tervezetek és szabályzatok előkészítésében. Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

g) ellátja a TakarNet hálózat adatainak lekérdezésével és - az ezzel összefüggő - nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat.

h) a belterületi határváltozási ügyekben eljár: előkészíti a megállapodásokat és gondoskodik az ingatlan-nyilvántartási átvezettetésről,

i) műszaki tervtárat tart fenn,

j) közreműködik a város honlapja építésügyi hatóságot érintő tartalmának karbantartásában, aktualizálásában,

(4) Az iroda munkáját a jogszabályoknak, a PH SZMSZ-nek, belső szabályzatoknak, utasításoknak és munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően végzi.

(5) A főépítész felelős a feladatkörébe tartozó munkák szakszerű és határidőben történő elvégzéséért, feladatkörében az állampolgárok gyors, közérthető tájékoztatásáért, a Hivatal szervezeti egységeivel történő hatékony együttműködés biztosításáért.

(6) Az Iroda létszáma 2 fő.

34. Folyamatellenőr

36. § (1) A folyamatellenőr főbb feladatai:

a) az önkormányzat, intézményei és az önkormányzati tulajdonban működő gazdasági társaságok gazdálkodásával kapcsolatos controlling feladatok ellátása,

b) költségvetési tervezésben a controlling eszközeivel való közreműködés a Gazdasági Igazgatósággal együttműködve,

c) a vezetés részére elemzések, értékelések készítése,

d) döntés előkészítő információszolgáltatás,

e) szükség esetén adatszolgáltatás végzése.

f) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott integrált kockázatkezelési rendszer koordinálása az önkormányzat, intézményei és az önkormányzat tulajdonában működő gazdasági társaságok vonatkozásában.

(2) A folyamatellenőri feladatokat 1 fő látja el.

V. Fejezet

A hivatal működése

34. Általános rendelkezések

37. § (1) A Hivatal működését a jogszabályok, az ezekre épülő PH SZMSZ, a belső szabályzatok, valamint a Közgyűlés és a Polgármester döntései, továbbá a Jegyző utasításai határozzák meg.

(2) Az ügy intézésére kijelölt köteles a vezető utasításai szerint eljárni, figyelembe véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénynek e tárgykörben szabályozott rendelkezéseit.

35. Munkarend és ügyfélfogadás

38. § (1) A Hivatal dolgozóinak általános munkarendje: hétfőtől-csütörtökig: 8.00-16.30 óra között pénteken: 8.00-14.00 óráig tart. Az ebédszünet a munkaidőn belül napi 30 perc, mely 12.00 és 13.00 óra között vehető igénybe.

(2) A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 11-12. § rendelkezései, valamint a részletszabályokat tartalmazó jegyzői utasítás alapján távmunkavégzésre a jegyző engedélyt adhat.

(3) A jegyző a napi munkaidő legfeljebb fele beosztásának jogát a munkavállaló számára írásban átengedheti (kötetlen munkarend), melynek részletszabályait a jegyző belső utasításban határozza meg.

(4) A Hivatal Igazgatóságain, az ügyfélfogadási rendje:

a) hétfőn és szerdán 8.00-16.30 óráig tart.

b) Az Anyakönyvi Osztályon belül működő anyakönyvi ügyintézés során a haláleset bejelentésének fogadása minden nap 8.00-10.00 óra között történik.

c) Az Adó Osztályon, valamint az Igazgatási Osztályon hétfőn és szerdán 8.00-16.30 óráig, pénteken 8.00-12.00 óráig tart.

d) A jegyző ügyfélfogadási rendje a következő: szerdánként 10.00-12.00 óráig tart

e) A polgármester minden hónap utolsó előtti csütörtökén 16-18 óráig

f) Az alpolgármester minden hónap utolsó előtti csütörtökén 16-18 óráig

(5) A Hivatal dolgozóinak a jegyző utasítására a települési képviselőket soron kívül, bármikor munkaidőben, az önkormányzat intézményeinek vezetőit ügyfélfogadási időn kívül is - lehetőleg előre egyeztetett időpontban - fogadni kell.

(6) A közterület-felügyelők feladatukat változó munkaidőben, változó munkaterületen, vezénylés szerint hétvégeken a pihenő és ünnepnapokon is végzik. A közterület-felügyelők feladatellátása érdekében munkaidőkeret kerül megállapításra.

36. A postabontás, iktatás rendje

39. § (1) A Hivatalba érkezett küldeményeket az e feladattal a jegyző által megbízott személy bontja fel és látja el érkeztető bélyegzővel.

(2) A felbontott postát Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatához címzett küldemény esetén a polgármester, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához, Jegyzőjéhez címzett küldemény esetén a jegyző, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala valamely konkrét szervezeti egységéhez címzett küldemény esetén az adott szervezeti egység vezetője szignálja. A polgármester és a jegyző a felbontott postát a szervezeti egység megjelölésével szignálja. A szervezeti egységek vezetői az átvett iratokat ügyintézőre szignálják.

(3) A Hivatalnál az iratkezelési feladatok ellátása - a szervezeti tagozódásnak, valamint az iratforgalomnak megfelelően - osztott iratkezelési szervezetben történik.

(4) Az iratkezelés részletes szabályait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Egyedi Iratkezelési Szabályzata tartalmazza.

37. A kiadmányozás rendje

40. § Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a Hivatal kiadmányozási rendjéről szóló szabályzatban meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá.

38. Bélyegzőhasználat, nyilvántartás

41. § (1) A „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata”, illetőleg a „Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere”, a „Szekszárd Megyei Jogú Város Alpolgármestere”, a „Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője”, a „Szekszárd Megyei Jogú Város Aljegyzője” feliratú körbélyegzők használatára a polgármester, illetőleg az alpolgármester, a jegyző, az aljegyzők jogosultak.

(2) A Hivatal szervezeti egységei a „Polgármesteri Hivatal Szekszárd”, körbélyegzőt használnak a kiadmányozásra vonatkozó szabályok szerint.

(3) A Hivatal anyakönyvvezetői az „ANYAKÖNYVVEZETŐ Szekszárd” feliratú sorszámmal ellátott körbélyegzőt a nyilvántartás szerint használhatják.

(4) A kiadmányozáshoz használt bélyegzőkről, érvényes aláírás-bélyegzőkről és a hivatalos célra felhasználható elektronikus aláírásokról és érvényességi idő feltüntetésével a Gazdasági Igazgatóság nyilvántartást vezet.

39. Munkaértekezletek rendje

42. § (1) A jegyző hetente egyszer, keddi napon munkaértekezletet tart, amelyen a polgármester, alpolgármester, az aljegyzők, az igazgatóság vezetők, osztályvezetők vesznek részt.

(2) Az igazgatóság vezetők, az osztályvezetők az igazgatóság, az osztály dolgozói részére szükség szerint tartanak munkamegbeszélést.

40. A helyettesítés rendje

43. § (1) Az Igazgatóság vezetőjét, az osztályvezetőket a Jegyző által munkaköri leírásban leírtak szerint és abban meghatározott személy helyettesíti.

(2) A Hivatal köztisztviselői, munkavállalói a munkaköri leírásukban leírtak szerint helyettesítik egymást.

VI. Fejezet

Köztisztviselői vagyonnyilatkozat

44. § Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § a) pontjában meghatározottak alapján a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök a következők:

Kötelezettséget
megállapító
jogszabályhely
Munkakör Vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség gyakorisága
3. § (1) bek. b) pont Jegyző, Aljegyző évenként
3. § (1) bek. b) pont Gazdasági Igazgatóság vezetője évenként
3. § (1) bek. b) pont Jogi és Hatósági Igazgatóság vezetője évenként
3. § (1) bek. b) pont Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság vezetője évenként
3. § (1) bek. b) pont
3. § (1) bek. b) pont
Városigazgatási és Rendészeti Osztály vezetője
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője
évenként
évenként
3. § (1) bek. b) pont
3. § (1) bek. b) pont
3. § (1) bek. b) pont
3. § (1) bek. b) pont
TOP értékelő
Jogi Osztály vezetője
Stratégiai Tervezési Osztály vezetője
Pénzügyi Osztály vezetője
évenként
évenként
évenként
évenként
3. § (1) bek. b) pont Számviteli Osztály vezetője évenként
3. § (1) bek. b) pont kertész évenként
3. § (1) bek. b) pont vízkárelhárítási és vízgazdálkodási referens évenként
3. § (1) bek. b) pont útügyi referens évenként
3. § (1) bek. b) pont
3. § (1) bek. b) pont
3. § (1) bek. b) pont
beruházási ügyintéző
műszaki ellenőr
energetikus
évenként
évenként
évenként
3. § (1) bek. a) pont környezetvédelmi referens ötévenként
3. § (1) bek. b) pont
3. § (1) bek. b) pont
3. § (1) bek. b) pont
környezetvédelmi és köztisztasági referens
vagyonhasznosítási ügyintéző
vezető gondnok
évenként
évenként
évenként
3. § (1) bek. b) pont belső ellenőr évenként
3. § (1) bek. b) pont
3. § (1) bek. b) pont
3. § (1) bek. b) pont
3. § (1) bek. c) pont
közbeszerzési referens
pályázati referens
projektmenedzser
Adó Osztály vezetője
évenként
évenként
évenként
kétévenként
3. § (1) bek. c) pont adóügyi ügyintéző kétévenként
3. § (1) bek. c) pont pénztáros kétévenként
3. § (1) bek. c) pont költségvetési és pénzügyi ügyintéző kétévenként
3. § (1) bek. c) pont számviteli ügyintéző kétévenként
3. § (1) bek. c) pont költségvetési és számviteli ügyintéző kétévenként
3. § (1) bek. c) pont intézményi gazdasági ügyintéző kétévenként
3. § (1) bek. c) pont pénzügyi munkatárs kétévenként
3. § (1) bek. c) pont létszám-és bérügyintéző kétévenként
3. § (1) bek. c) pont Humán Osztály vezetője kétévenként
3. § (1) bek. c) pont oktatási (humán) referens kétévenként
3. § (1) bek. c) pont sport és ifjúsági referens kétévenként
3. § (1) bek. c) pont közművelődési és civil kapcsolatok referense kétévenként
3. § (1) bek. a) pont
3. § (1) bek. a) pont
Igazgatási Osztály vezetője
Anyakönyvi Osztály vezetője
ötévenként
ötévenként
3. § (1) bek. a) pont hatósági ügyintéző ötévenként
3. § (1) bek. a) pont igazgatási ügyintéző ötévenként
3. § (1) bek. a) pont ügyfélszolgálati ügyintéző ötévenként
3. § (1) bek. a) pont anyakönyvvezető ötévenként
3. § (1) bek. a) pont szociális igazgatási ügyintéző ötévenként
3. § (1) bek. c) pont Humánszolgáltatási Igazgatóság vezető kétévenként
3. § (1) bek. a) pont főépítész ötévenként
3. § (1) bek. a) pont főépítészi asszisztens ötévenként
3. § (1) bek. a) pont közterület-használati ügyintéző ötévenként
3. § (1) bek. a) pont közterület-felügyelő ötévenként
3. § (1) bek. a) pont
3. § (1) bek. a) pont
közterület-felügyelő és közbiztonsági referens
közigazgatási hatósági ügyben javaslattételre jogosult referens
ötévenként
ötévenként
3. § (2) bek. d) pont Informatikai Osztályvezető ötévenként
3. § (2) bek. d) pont
3. § (2) bek. d) pont
Önkormányzati Osztályvezető
Ügyviteli Osztályvezető
ötévenként
ötévenként

VII. Fejezet

Belső ellenőrzés

45. § (1) A belső ellenőrzési tevékenység közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott 2 fő belső ellenőr útján kerül ellátásra A belső ellenőrzést végzők tevékenységüket a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzik. A belső ellenőrzési tevékenység - ha a közszolgálati jogviszony betöltése tartós távollét miatt akadályozott - helyettesítéssel, megbízási szerződéssel is ellátható.

(2) A belső ellenőr belső ellenőrzést végezhet:

a) a feladat ellátási szerződés alapján, a belső ellenőrzési feladat ellátást igényelt önkormányzatok, illetve az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,

b) a feladat ellátási szerződés alapján, a belső ellenőrzési feladat ellátást igényelt önkormányzatok, illetve a társulásaik irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,

c) a feladat ellátási szerződés alapján, a belső ellenőrzési feladat ellátást igényelt önkormányzatok által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és

d) a feladat ellátási szerződés alapján, a belső ellenőrzési feladat ellátást igényelt önkormányzatok irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.

(3) A belső ellenőr belső ellenőrzést végez:

a) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál, Polgármesteri Hivatalánál, önkormányzat társulásainál és azok irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél;

b) kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál;

c) az önkormányzat által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél (elszámolás ellenőrzése végett);

d) települési nemzetiségi önkormányzatoknál és azok irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél;

e) Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségénél:

ea) Szálka Község Önkormányzatánál, Önkormányzati Társulásainál, Nemzetiségi Önkormányzatánál

eb) fentiek irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél;

ec) kizárólagos és többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságoknál.

(4) A belső ellenőr ellátja a települési nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzési feladatait.

(5) A belső ellenőrzés céljainak elérése érdekében információkat gyűjt és értékel, elemzéseket készít, ajánlásokat tesz és tanácsokat ad a költségvetési szerv vezetője számára a vizsgált folyamatokra vonatkozóan, valamint a tudomására jutott jelentős kockázati kitettségről, eseményről, kontrollhiányosságról a költségvetési szerv vezetőjét azonnal tájékoztatja.

(6) A belső ellenőrzést végzők feladatai:

a) elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

b) elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;

c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; mindezt ellenőrzési jelentés formájában teszi meg;

d) nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket;

e) szükség szerint lefolytatja a következő vizsgálat típusok valamelyikét: szabályszerűségi ellenőrzés, pénzügyi ellenőrzés, rendszerellenőrzés, teljesítmény-ellenőrzés, informatikai ellenőrzés.

f) minden ellenőrzésre ellenőrzési programot dolgoz ki, melyet a megbízólevelével együtt átad az ellenőrzött szervnek;

g) az ellenőrzések lefolytatását követően megfogalmazott ajánlásait és megállapításait egyezteti az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjével;

h) folyamatosan figyelemmel kíséri a területhez tartozó jogszabályi változásokat;

i) javaslatokat fogalmazhat meg a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően;

j) elkészíti a belső ellenőrzési kézikönyvet és szükséges esetén, de legalább kétévente felülvizsgálja és átvezeti a módosításokat;

k) összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terveket, a költségvetési szerv vezetőjének - helyi önkormányzatok esetén képviselő-testület -jóváhagyása után a terveket végrehajtja, valamint azok megvalósítását nyomon követi;

l) megszervezi a belső ellenőrzési tevékenységet, összehangolja az ellenőrzéseket;

m) amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének érintettsége esetén az irányító szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelelő eljárások megindítására;

n) a lezárt ellenőrzési jelentést, illetve annak kivonatát megküldi a költségvetési szerv vezetője számára;

o) összeállítja az éves ellenőrzési jelentést;

p) gondoskodik a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, a költségvetési szerv vezetőjének döntésétől függően a külső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról;

q) biztosítja a szakmai továbbképzést, ennek érdekében éves képzési tervet készít, kétévente kötelező szakmai továbbképzésen vesz részt;

r) tájékoztatja a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésekről;

s) kialakítja és működteti a belső ellenőrzési nyilvántartást.

(7) Munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók, etikai kódex, valamint a belső ellenőrzési kézikönyv, továbbá a PH SZMSZ-nek, a Hivatal belső szabályzatainak, utasításainak és munkaköri leírásában foglaltak figyelembevételével végzi.

(8) A belső ellenőr felelős a feladatkörébe utalt munkák tervszerű és határidőben történő elvégzéséért, az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásáért.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

46. § (1) A PH SZMSZ Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 7. függeléke, amelynek naprakész állapotban tartásáról a jegyző gondoskodik.

(2) A PH SZMSZ mellékletei:

a) Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek (1. melléklet)

b) Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája (2. melléklet)

(3) A PH SZMSZ függelékei:

a) Polgármesteri Hivatal alapító okirata (1. függelék)

(4) A PH SZMSZ 2020. augusztus 10. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 7. függeléke.

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatához

Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek
Munkakörök
(Szakirányú felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén)
Elismert további szakképzettségek
- költségvetési ügyintéző
- adóigazgatási ügyintéző
- adótanácsadói szakképesítés,
- okleveles könyvvizsgálói szakképesítés
- mérlegképes könyvelői szakképesítés,
- felsőoktatási intézményben programozó matematikus, programtervező matematikus, informatika, számítástechnika szakon szerzett egyetemi, főiskolai végzettség,
- tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség,
- igazgatási ügyintéző,
- jogi és bizottsági referens,
- testületi referens,
- informatikus,
- belső ellenőr
- közgazdasági szakmacsoport felsőoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség,
- tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség,
- építésigazgatási ügyintéző - műszaki szakmacsoport felsőoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség,
- tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség,
- államigazgatási főiskolai végzettség
- szociális igazgatási ügyintéző, - tudományegyetem szociálpolitikus szakon szerzett egyetemi végzettség,
- tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség,
- államigazgatási főiskolai végzettség,
- közgazdasági szakmacsoport felsőoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség,
- törvényességi referens - közgazdasági szakmacsoport felsőoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség,
- államigazgatási főiskolai végzettség
- kodifikátor - tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség
- oktatási (humán) referens,
- sport és ifjúsági referens
- tudományegyetem állam - és jogtudományi karán szerzett végzettség,
- államigazgatási főiskolai végzettség,
- műszaki szakmacsoport felsőoktatási intézményeiben szerzett közoktatás vezető végz.
- műszaki ellenőr, - műszaki szakmacsoport felsőoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség,
- tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség,
- államigazgatási főiskolai végzettség,
- közgazdasági szakmacsoport felsőoktatási intézményeiben szerzett egyetemi, főiskolai végzettség
- közbeszerzési referens - tudományegyetem állam- és jogtudományi karán szerzett végzettség

1. melléklet a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatához

1. függelék Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatához

Okirat száma: I/F/147-4/2019.

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a következők szerint adom ki

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

1.2.2. telephelyei:

telephely megnevezése telephely címe
1 7100 Szekszárd, Bezerédj utca 2.
2 7100 Szekszárd, Vörösmarty utca 5.
3 7121 Szálka, Petőfi Sándor utca 2.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

megnevezése székhelye
1 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
2 Szálka Község Önkormányzata 7121 Szálka, Petőfi Sándor utca 2.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése székhelye
1 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezete 7100 Szekszárd, Bezerédj utca 2.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat, valamint az Mötv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatokat.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése
1 841105 helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt működtet Szálka Község Önkormányzatával.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

A költségvetési szerv ellátja a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások (Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás, Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás, Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás, Önkormányzati Társulás a Sió-völgyi Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására), a helyi nemzetiségi Önkormányzatok (Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat), valamint az önkormányzat, illetve önkormányzati társulás által irányított költségvetési szervek (Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten, Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda, Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városi Bölcsődéje, Egészségügyi Gondnokság, Szociális Központ, Humánszolgáltató Központ, Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, Wosinsky Mór Megyei Múzeum), valamint Szálka Község Önkormányzata, a Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Szálkai Óvoda tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. §-ában meghatározott gazdasági szervezet feladatait.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
3 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
5 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
6 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
7 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
8 016030 Állampolgársági ügyek
9 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
10 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
11 031030 Közterület rendjének fenntartása
12 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés
13 044310 Építésügy igazgatása
14 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
15 046040 Hírügynökségi, információs szolgáltatás
16 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
17 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
18 052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása
19 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása
20 054010 Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása
21 061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
22 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
23 063010 Vízügy igazgatása
24 066010 Zöldterület-kezelés
25 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
26 076010 Egészségügy igazgatása
27 082010 Kultúra igazgatása
28 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
29 084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
30 101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
31 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási területe; Szálka Község közigazgatási területe a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás alapján; az elsőfokú építésügyi hatósági feladatok tekintetében a jegyző illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete határozza meg.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szervet a jegyző vezeti. A jegyzőt az Mötv. 83. § c) pontja alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően, nyilvános pályázat alapján, határozatlan időre a polgármester nevezi ki és menti fel. A jegyző felett a polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

  Vissza az oldal tetejére