Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 30/2019. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és annak irányítása alatt álló költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig az önkormányzat és költségvetési szerveit megillető bevételek folyamatos beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások időarányos teljesítésére a 3. § rendelkezéseiben foglalt kivételekkel.

3. § A kiadások időarányos teljesítésétől történő eltérésre az alábbi esetekben van lehetőség:

a) a működéssel, üzemeltetéssel összefüggő szerződésekre közbeszerzés feltételeként előzetes kötelezettségvállalás,

b) pályázati támogatásból, illetve a Modern Városok Programja keretében finanszírozott beruházások esetén, a pályázatok előkészítéséhez vagy a már megkötött támogatási szerződések által előírt ütemezés szerinti feladatokra történő kötelezettségvállalás,

c) a 2019. évben megkezdett és 2020. évre áthúzódó, valamint a 2020-ban kezdődő közfoglalkoztatási programok működési költségvetést terhelő kiadásaira történő kötelezettségvállalás,

d) a 2019. évben megkezdett szociális tűzifa program 2020. évre eső pénzügyi teljesítése,

e) a síkosságmentesítés érdekében történő kötelezettségvállalás,

f) a 2019. évre engedélyezett létszámkereten belül, a feladatellátás biztosítása érdekében történő kötelezettségvállalás a megüresedett munkakör betöltésére.

4. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig, az önkormányzat minősített többséget biztosító befolyásával működő nonprofit gazdasági társaságai részére - szükség szerint - működési célú támogatást folyósítson havi részletekben. A havi támogatási részlet összege nem lehet magasabb, mint az adott gazdasági társaság számára a 2019. évi költségvetési rendeletben megállapított éves működési célú támogatás eredeti kiadási előirányzatának egytizenketted része.

(2) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy e rendelet hatálya alatt az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére - szükség szerint - gondoskodjon a költségvetési szervek pénzellátásáról. A havi pénzellátás összege nem lehet magasabb, mint az adott költségvetési szerv számára a 2019. évi költségvetési rendeletben megállapított önkormányzati támogatás eredeti kiadási előirányzatának egytizenketted része.

5. § Az önkormányzat 2020. évben a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából a pénzügyi szükségletekhez igazodva, legfeljebb 800.000.000 Ft folyószámla-hitelt vehet igénybe.

6. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell építeni.

7. § Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2019. december 31.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére