Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 18/2020. (V. 4.) önkormányzati rendelete

a piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed Szekszárd Város közigazgatási területén piacot fenntartóra, üzemeltetőre és minden olyan magánszemélyre, egyéni vállalkozóra, őstermelőre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely a piacon bármilyen értékesítési vagy szolgáltató tevékenységet folytat, valamint a piac vagy vásár területén tartózkodókra.

2. § (1) Szekszárd város piacát a 65. életévüket betöltött személyek a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendeletben meghatározott piaci napokon 8.00 - 10.00 óráig látogathatják. Rajtuk kívül ezen időtartam alatt a piac területén kizárólag az ott árusítók és foglalkoztatottak tartózkodhatnak.

(2) Szekszárd város piacán 8.00 óra előtt és 10.00 óra után kizárólag a 65. életévüket be nem töltött személyek tartózkodhatnak. Rajtuk kívül ezen időtartam alatt a piac területén kizárólag az ott árusítók és foglalkoztatottak tartózkodhatnak.

3. § Ez a rendelet 2020. május 9-én lép hatályba.

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020. május 4.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére