Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 42/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

Szekszárd belterületén a maszkviselés szabályairól * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város belterületén lévő közterületeken, nyilvános helyeken tartózkodókra terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Jelen rendelet szempontjából közterületnek minősülnek azok a közhasználatra átadott egyéb ingatlanok, ingatlanrészek, melyek szerződéssel, vagy más jogi aktussal kerülnek az önkormányzat használatába. A közterület rendeltetését az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (4) bekezdése határozza meg.

b) nyilvános hely: a közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitva álló játszótér, piac, vásár, kutyafuttató.

3. Maszkviselés szabályai

3. § *  A hatodik életévet be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles Szekszárd Megyei Jogú Város belterületén lévő közterületeken, nyilvános helyeken, - kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken - orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2020. november 12-én lép hatályba.

(2) *  E rendelet rendelkezéseit 2021. március 16-ig lehet alkalmazni.

Ács Rezső s. k. dr. Gábor Ferenc s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020. november 11.

dr. Gábor Ferenc s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére