Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelete

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyezet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyűlésére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) jogi személyiségű társulásainak költségvetését, a társulási tanácsok által elfogadott költségvetési határozat tartalmazza. E rendeletbe a társulások költségvetése finanszírozási szempontból épül be.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

Költségvetés bevételei és kiadásai

2. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése

2. § (1) *  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Önkormányzat összevont költségvetésének kiadási főösszegét 23 051 721 E Ft-ban állapítja meg.

(2) *  A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételének főösszegét 23 051 721 E Ft-ban állapítja meg.

(3) *  A Közgyűlés a költségvetési bevételi és kiadási egyenlegének összegét 0 E Ft-ban,

a) működési célú kiadási összegét 11 885 963 E Ft-ban,

b) felhalmozási célú kiadási összegét 11 165 758 E Ft-ban állapítja meg.

(4) *  A Közgyűlés az Önkormányzat finanszírozási célú kiadásait 3 335 279 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

a) működési célú finanszírozási kiadása 3 334 344 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozási kiadása 935 ezer Ft.

(5) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi bevételek és kiadások szerkezeti mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) *  A Közgyűlés az (1)-(2) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

(9) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 4. melléklet szerinti bevételek és kiadások önkormányzati részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) *  A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal költségvetését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) *  A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról szóló 40/2012. (X. 4.) önkormányzati rendelet, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott, az Önkormányzat jegyzőjének 15/2020. (VIII. 18.) Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzatáról szóló utasítása alapján meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret nagyságát a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) *  A Közgyűlés az Önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) *  A Közgyűlés az Önkormányzat állami támogatásait, támogatásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) *  A Közgyűlés az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) *  A Közgyűlés a 2021. évi városüzemeltetési kiadásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) *  A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett beruházásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) *  A Közgyűlés az Önkormányzat nevében tervezett felújításokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) *  A Közgyűlés az Önkormányzat hitel, kölcsön állományát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) *  A Közgyűlés az Önkormányzat tartalékállományát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) *  A Közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) *  A Közgyűlés a hazai pályázati forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(22) *  A Közgyűlés a Főépítészi tevékenységhez kapcsolódódó kiadásokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(23) *  A Közgyűlés az Önkormányzat, az intézményei költségvetési létszámkeretét a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(24) *  A Közgyűlés az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(25) *  A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi likviditási tervét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(26) *  A Közgyűlés az Önkormányzat által adott közvetett támogatásait a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(27) *  A Közgyűlés az Önkormányzat többéves döntésekből származó kötelezettségeit a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(28) *  A Közgyűlés az Önkormányzat középtávú tervét a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(29) *  A Közgyűlés az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Alapját a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

(30) *  A Közgyűlés a 2021. évi

a) általános tartalék előirányzatát 4 640 ezer Ft-ban,

b) céltartalék előirányzatát 3 725 911 ezer Ft-ban állapítja meg.

(31) A Közgyűlés az 5 000 ezer Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Polgármesterre ruházza át, aki erről a legközelebbi közgyűlési ülésen köteles tájékoztatást adni.

3. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. § (1) A Közgyűlés a likviditás zavartalanságának biztosítása érdekében legfeljebb egy éves időtartamra felvehető folyószámla hitelkeret összegét 2021. január 02- szeptember 20-ig 800 000 Ezer Ft-ban, 2021. szeptember 21- december 20-ig 280 000 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeretnek a bankszámla-szerződésben rögzített 2021. évi kondíciókkal történő aláírására.

4. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Közgyűlés tőke és hozam garantált állampapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződésekről való döntést, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10%-ig a Közgyűlés a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe utalja. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a megtett intézkedéséről következő Közgyűlés ülésén tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó átmenetileg szabad pénzeszköz hasznosításáról a Közgyűlés annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevétele felhasználását - a jegyző tájékoztatásával-, a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítással.

(5) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel az Általános Tartalékot növeli.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. Általános és részletes végrehajtási szabályok

5. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Közgyűlést tájékoztatja. A Közgyűlés - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester részére felhatalmazást ad, aki az előirányzat átcsoportosításról a Közgyűlést köteles tájékoztatni.

(3) Az élet-, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A polgármester 10.000 ezer Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Közgyűlést.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges megállapodást, támogatási szerződést aláírja, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtsa.

7. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatása - a jegyző előkészítésében - a költségvetési rendelet módosítása során kerül beépítésre. A Közgyűlés negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

(2) Ha az állami támogatások tekintetében visszafizetési kötelezettség keletkezik, akkor a költségvetési szerv tárgyévi költségvetése a visszatérítendő összeggel módosításra kerül.

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles a jegyzőt írásban tájékoztatni az állami támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, az azt alátámasztó nyilvántartás megküldésével. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó visszatérítendő kamat a költségvetési szervet terheli.

5. Költségvetési szervek költségvetési maradványa

8. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány felhasználásáról dönt.

(3) A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

a) a célfeladatra kapott támogatás feladatra fel nem használt része,

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó azon része, amely nem köthető a személyi juttatások maradványához,

c) a költségvetési támogatás - feladatelmaradás miatt - fel nem használt része,

d) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege,

e) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,

f) a költségvetési szerv feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás jogtalanul igénybevett összege, ha az meghaladja a 3%-ot.

6. Bizottsági keret, polgármesteri keret

9. § (1) A Közgyűlés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1-2. mellékletében átruházott hatáskörök szerinti bizottsági alapokkal, keretekkel, valamint támogatások elbírálásával kapcsolatos hatásköreit a bizottságokra, és a polgármesterre ruházza.

(2) A bizottsági keretek az Önkormányzat SZMSZ-ében rögzített bizottsági hatáskörbe tartozó feladatok fedezetére kerülhetnek felhasználásra. A bizottsági keret bizottságok közötti felosztásáról a Közgyűlés dönt.

(3) A Polgármesteri Keret terhére a polgármester támogatást nyújthat az 5000 ezer Ft-ot meg nem haladó egyszeri kifizetésekre, különösen

a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nyújtott támogatásokra,

b) szociális ellátásban nem részesülő, rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatására,

c) rendezvények költségeinek átvállalásához.

(4) A Polgármesteri Keret felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási, elszámoltatási, ellenőrzési kötelezettség az Önkormányzati Osztály feladata.

(5) A bizottsági keretek kötelezettség vállalással nem terhelt maradványát a Közgyűlés elvonja.

7. A támogatások nyújtásának rendje

10. § (1) * 

(2) A Közgyűlés az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó részletes szabályokat önálló rendeletben állapítja meg.

8. Készpénzben teljesíthető kiadások

11. § A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:

1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés, önkormányzati díjak,

2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,

4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

5. reprezentációs kiadások,

6. kiküldetési kiadások,

7. kisösszegű szolgáltatási kiadások,

8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

9. Önkormányzati biztos kirendelése

12. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a 150 millió forintot, akkor a Közgyűlés a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2) - (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos megbízását az (1) bekezdésben meghatározott mértékű, időtartamú lejárt esedékességű elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 116. § (1) bekezdése szerinti szerv, személy kezdeményezheti.

(3) Az önkormányzati biztos tevékenységéről az Ávr. 117. § (4) bekezdése szerint a Közgyűlésnek köteles beszámolni.

IV. Fejezet

Létszám- és bérgazdálkodás

10. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

13. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett bérkeretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A jegyző jogosult a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére álló személyi kiadás előirányzatán belül a bérkerettel gazdálkodni.

(5) Az elrendelt személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatának differenciált elvonása miatt esetlegesen előforduló személyi juttatás előirányzat túllépésének fedezete a költségvetési szerv kezdeményezésére felügyeleti hatáskörben a költségvetési szerv egyéb kiadásai terhére átcsoportosítható.

(6) A Közgyűlés az engedélyezett betöltött álláshelyenként évi 1 800 Ft-ot biztosít szociális célra a személyi juttatás előirányzaton belül, mely keret felhasználása a költségvetési szerv belső szabályzata szerint történik.

(7) Nem kötelező juttatásként az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben, valamint az Önkormányzat részvételével működő társulások által fenntartott költségvetési szervekben - a 14. § (2) bekezdésébe foglalt kivétellel - a közalkalmazottak és a munkavállalók részére SZÉP kártya formájában nyújtott béren kívüli juttatás nettó 10 000 Ft/hó/fő összeg, illetve bankszámla vezetésének költségtérítése címen adott nettó 1 000 Ft/hó/fő összeg fedezetét az intézményi költségvetésekben biztosítja.

(8) A Közgyűlés a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szereplő feltételek biztosítása mellett az önkormányzati dolgozóknak lakásépítésre, lakótelek-, lakásvásárlásra, illetve lakáscsere esetén legfeljebb 1.000.000 Ft/fő; lakásbővítés és lakáskorszerűsítés esetén legfeljebb 400.000 Ft/fő kamatmentes visszatérítendő támogatásra előirányzatot biztosít. E célra támogatás a dolgozói lakásépítési kereten lévő összeg erejéig fizethető ki. E bekezdés alkalmazásában önkormányzati dolgozó alatt a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, ügykezelőket, közalkalmazottakat, munkavállalókat; az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben, valamint az Önkormányzat részvételével működő társulások által fenntartott költségvetési szervekben foglalkoztatott közalkalmazottakat és munkavállalókat egyaránt érteni kell.

(9) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(10) A nem rendszeres személyi juttatásról szóló döntésről - a számfejtés előtt - a munkáltatói jog gyakorlója tájékoztatja a polgármestert.

(11) A Wosinsky Mór Megyei Múzeum vonatkozásában a 15. melléklet szerint engedélyezett 44,3 létszámból 5 álláshely csak abban az esetben tölthető be, ha a régészeti tevékenységből származó többletbevétel erre fedezetet nyújt. A költségvetési szerv vezetője a létszámfelhasználásról tájékoztatja a polgármestert.

14. § (1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján 2021. január 1-jétől 49 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket, közalkalmazottakat és - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a rendszeres személyi juttatások előirányzata terhére, bruttó 200 000 Ft/fő-ben határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

(3) A Közgyűlés a polgármester, alapolgármester részére a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a külső személyi juttatások előirányzata terhére, bruttó 200 000 Ft/fő-ben határozza meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő közterheket is magában foglalja.

(4) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Zöldfelület-karbantartó Csoport, Köztisztasági Csoport, Karbantartó Csoport, és Közfoglalkoztatási Csoport munkavállalói részére SZÉP kártya formában juttatott béren kívül juttatásként nettó 10 000 Ft/hó/fő összeget biztosít. A csoportok vezetőire a (2) bekezdés rendelkezései vonatkoznak.

(5) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére adott bankszámla vezetésének költségtérítése címen nettó 1 000 Ft/hó/fő összegét a Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza.

(6) A Közgyűlés a polgármester, alapolgármester részére adott bankszámla vezetésének költségtérítése címen nettó 1 000 Ft/hó/fő összegét a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése tartalmazza.

15. § A Közgyűlés az Önkormányzat, az Önkormányzat intézményei, a társulások által fenntartott intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

11. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

16. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

17. § A Közgyűlés a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

12. Hatályon kívül helyező rendelkezések

18. § * 

Ács Rezső s. k. dr. Gábor Ferenc s. k.
polgármester jegyző

A kihirdetés napja: 2021. március 1.

dr. Gábor Ferenc s. k.
jegyző

1-25. számú melléklet az 5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelethez *