Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/1993. (XII.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás célját szolgáló bérlemények víz-, csatorna és szennyvíz elszállítás díjának elszámolásáról * 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. tv. 8. § (2) bekezdésében biztosított jogköre, továbbá a víz- és csatorna díjnak a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőire való áthárításáról megjelent 18/1990. (I. 31.) MT rendelet 6. § (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

1. § (1) Szolnok városban a víz- csatorna és szennyvíz elszállítási díjak díjmegtérítési kötelezettségét az önkormányzati tulajdonú lakásokban lakó bérlőknek

a) közcsatornába bekötött lakások esetében az épülethez tartozó hidegvízmérő (vagy vízmérők) fogyasztása alapján,

b) közcsatornába be nem kötött épületek esetén az épülethez tartozó hidegvízmérő (vagy vízmérők) fogyasztása és a házi szennyvíz elszállítás tényleges költsége alapján kell megállapítani és megfizetni.

A díjbevételeknek fedezetet kell nyújtania a tényleges víz és csatornadíjakra.

(2) Mellékvízmérő kialakítása a többlakásos épületekben lakásonként is lehetséges, ha a bérlő ennek költségeit vállalja.

2. § (1) A bérlemény kizárólagos, önálló vízhasználatát mérő mellékvízmérő (mellékvízmérők) hiányában a bérlemény víz- és csatornadíj meghatározásának alapja a bérleményben lakók létszámára történő vetítés.

Közcsatornába bekötött bérlemények esetében az előző év január 1-től december 31-ig az épülethez tartozó vízmérőn (vízmérőkön) áthaladó vízmennyiség egy hónapra eső részének az épület bérleményeit használók létszámára való elosztással.

A közcsatornába be nem kötött bérlemények esetében az előző év január 1-től december 31-ig a szennyvíztározóhoz tartozó bérleményekben lakó lakáshasználók arányában kell az egy hónapra eső tényleges költséget elosztani.

(2) Az épülethez tartozó vízmérőn (vízmérőkön) áthaladó tényleges vízmennyiséget csökkenteni kell az épületben bérleményenként felszerelt mellékvízmérő órák tényleges fogyasztásával, valamint az esetleges csőtörésből származó vízveszteséggel.

(3) A csőtörésből származó kieső (bérlőkre nem áthárítható) vízmennyiség számításának módja:

A = B x E

F

Ahol:

A = a kieső vízmennyiség a tárgy hónapban (m3/fő),

B = a tárgy hónapban az épület vízfogyasztása (m3),

E = a csőtörés miatt kiesett napok száma a tárgy hónapban (nap)

F = a tárgy hónapban az épület bérlőnap (használói nap/száma/fő x nap).

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdések szerint megállapított vízmennyiség, valamint a Víz- és Csatornaművek Rt által közölt víz és csatornadíj, illetve a szennyvíz elszállítás díja és a lakást használók létszámának szorzata alapján kell megállapítani a bérleményhez biztosított külön szolgáltatásként a bérlő által fizetendő víz- csatorna díjat.

(5) Az egy hónapra kiszámított előirányzati jellegű víz- csatorna és szennyvíz elszállítás díjelőírását a bérbeadónak írásban kell közölnie a bérlővel a fennálló bérleti jogviszonya alatt évente, a tárgy év január 31. napjáig. Új bérleti jogviszony keletkezésénél a szerződés megkötésekor kell a díjelőírást a bérlővel közölni.

(6) Az előirányzati jellegű víz- csatorna és szennyvíz elszállítás díjelőírását a bérlőnek a bérleti díjjal együtt kell fizetnie.

3. § (1) A víz- csatorna és szennyvíz szállítás díjának megállapítása érdekében a bérlő köteles bejelenteni a bérbeadónak az általa bérelt lakást használók létszámát. A fennálló bérleti jogviszony esetén bérbeadó ezt a létszámot veszi figyelembe a díj megállapításánál.

(2) Bérlő köteles a fennálló bérleti jogviszonya alatt a bérbeadónak 48 órán belül írásban bejelenteni, ha a lakást használók létszámában változás áll be. A bejelentési határidő késedelme, vagy a bejelentés elmulasztása esetén a díj elszámolása visszamenőlegesen nem módosítható kivéve, ha a bérlő igazolni tudja, hogy a bejelentés megtételében akadályoztatva volt.

(3) Bérbeadó év közben a megállapított díjelőírást csak abban az esetben módosíthatja, ha a lakást használók létszámában állandó létszám változás állt be. Időszakos létszám változás - mely csak a folyamatosan 15 naptári napot meghaladó távollét esetén vehető figyelembe a díj elszámolásánál - esetén év közben az előirányzati díj nem módosítható.

(4) Amennyiben bérlő a lakást használók létszámára nem ad írásos nyilatkozatot, úgy bérbeadó jogosult a lakást használók létszámát bérleményellenőrzés, vagy egyéb módon megállapítani.

4. § (1) Bérbeadó a 2. § szerint megállapított víz- csatorna és szennyvíz elszállítás díjelőírásával köteles a következő év március 31-ig elszámolni a bérlővel. Az elszámolás során az év közben bejelentett létszámváltozásokat a díj megállapításánál figyelembeveszi, átlaglétszámot állapít meg, mely szerint számítja ki véglegesen az éves vízdíj értékét.

(2) A díjelőírás és a díj végelszámolás különbözetét bérbeadó az elszámolást követő 45 napon belül köteles a bérlővel pénzügyileg elszámolni. Folyamatos bérleti jogviszony esetén a pénzügyi elszámolás a tárgy havi vízdíj elszámolással egyidejűleg történhet. Éves szinten és bérleményenként a díjelőírás és elszámolás 100.-Ft-ot el nem érő különbözetét nem kell figyelembe venni.

5. § (1) A víz- csatorna és szennyvíz elszállítás díjának fizetési kötelezettsége a lakásbérleti jogviszony keletkezésének időpontjától terheli a bérlőt és a bérleti jogviszony megszűnésének napjával szűnik meg a díjfizetési kötelezettség.

(2) A díjfizetési kötelezettség szünetel a bérleti jogviszony szünetelésének időtartama alatt.

6. § Nem lakás célú helyiség esetében a bérbeadó és bérlő megállapodhat vízdíj átalány elszámolásában. Ilyen megállapodás hiányában bérbeadó kötelezheti bérlőit melékvízmérő felszerelésére, vagy azt a bérlő költségére felszereltetheti.

7. § Az egylakásos bérlemények bérlője abban az esetben, ha az épület önálló vízmérővel rendelkezik, köteles a vízmérő órát a bérbeadótól átvenni és a Víz- Csatornamű Rt-vel önálló szolgáltatási szerződést kötni. Az olyan egy lakásos bérlemények, melyek a közcsatornába nincsenek bekötve, szennyvíz elszállíttatásáról és ennek díj fizetéséről a bérlő közvetlenül köteles gondoskodni.

8. § Vegyes tulajdonú és társasházi lakóépületben lévő önkormányzati lakás bérlője a víz és csatorna díjat olyan költség elszámolási feltételekkel köteles megfizetni, ahogy arra a társasház közgyűlési határozatot hozott. Ennek megfelelően a bérbeadó bérlő részére a víz- csatornadíj előírást létszám arányosan, a bérlemény alapterülete arányában, egyösszegű átalánydíjban jogosult előírni és elszámolni. Amennyiben a társasház közösség a vízdíj elszámolásról közgyűlési határozattal nem rendelkezik, úgy az ilyen lakóépületben lévő önkormányzati tulajdonú lakások bérlői a díjat a 18/1990. (I. 13.) MT rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja szerint a komfort fokozat és szobaszám alapján meghatározott éves vízmennyiség és a tényleges víz- csatornadíj alapján kötelesek megfizetni.

9. § Az év közben bekövetkező víz és csatornadíj árváltozása miatt a díjelőírás módosítását bérbeadó a módosítást követő hónaptól kezdődően érvényesítheti a bérlők felé.

10. § Jelen rendelet 1994. január 1. napjától lép hatályba és egyidejűleg hatályát veszti a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1991. április 16-i ülésén elfogadott 11/1991. számú Önkormányzati rendelete azzal, hogy az 1993. évi vízdíj elszámolást még annak alapján köteles a bérbeadó a bérlőkkel rendezni.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1993. december 14-i ülésén.

Dr. Krizsa Sándor s. k. Várhegyi Attila s. k.
jegyző polgármester