Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelete

a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról * 

Egységes szerkezetbe foglalva a 17/2011. (IV.28.) és a 35/2011. (X.27.), a 19/2012. (V.31.), a 38/2012. (XI.29.), a 39/2013. (X.31.), a 14/2016. (V.30.), 4/2018. (II.27.), 7/2019. (II. 28.), 8/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelettel

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva - a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 85. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletre, a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendeletre, a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletre, az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendeletre, a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendeletre, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. § (1) bekezdésére, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvénnyel összhangban, a helyi jelentőségű természeti értékek, területek védelméről szóló 39/2005. (X.3.) KR. rendelet figyelembe vételével a környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról a következő rendeletet alkotja :

A rendelet célja és hatálya

1. § (1) E rendelet célja, hogy az emberi egészség és az emberi környezet érdekében megállapítsa az egyes zajvédelmi és levegő-tisztaság védelmi szabályokat.

(2) A rendelet célja továbbá a természeti értékek védelme érdekében a helyi jelentőségű természeti értékek, területek védelméről szóló 39/2005. (X.3.) KR. rendeletben megfogalmazott célok és feladatok végrehajtásának elősegítése.

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Szolnok város közigazgatási területére.

(2) E rendelet hatálya a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel rendelkező szervezetekre terjed ki.

Zajvédelem

3. § E rendelet alkalmazása szempontjából :

a) hangosító berendezés : bármilyen hangszer, vagy más műsorforrást, hirdetést, vagy szórakozást biztosító elektronikus berendezés

b) egyéb zajkeltő berendezés : minden olyan szerszám, gép , ami a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt tevékenysége végzésével összefügg

c) zajvizsgálat : zajmérést, zajértékelést és az akusztikai szempontok alapján készített elemzést magában foglaló vizsgálat

4. § (1) Szolnok város közterületein a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell.

(2) Zajvédelmi szempontból az övezeti besorolásnál a mindenkor érvényben lévő Szolnok Város Építési Szabályzata és Szabályozási Tervét kell alapul venni.

(3) A határértéket csökkenteni kell abban az esetben, ha a zajtól védendő épületnél egyidejűleg más hangosító berendezés zaja is érvényesül. A csökkentés mértéke két zajforrás esetén 3 dB, három illetve több zajforrás esetén 5dB.

5. § (1) A hangosító vagy egyéb zajkeltő berendezés által okozott zajra vonatkozó panaszbejelentés esetén a jogszabályban meghatározott hatóság zajvizsgálatot végez, illetve végeztet.

(2) A vizsgálat költségeit a hangosító berendezés üzemeltetője köteles viselni abban az esetben, ha a vizsgálat a határérték túllépését igazolja.

6. § (1) Zajmérés csak külön jogszabályban meghatározott műszerrel végezhető.

(2) *  Zajmérést Szolnok város közigazgatási területén Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közterület-felügyelete is végezhet.

(3) *  Zajhatárértéket megállapító határozat meglétét Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közterület-felügyelete is ellenőrizheti.

Levegőtisztaság-védelem

7. § Levegőtisztaság-védelmi szempontból az övezeti besorolásnál a mindenkor érvényben lévő Szolnok Város Építési Szabályzata és Szabályozási Tervét kell alapul venni.

8-10. § * 

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

11. § Az önkormányzat a helyi jelentőségű környezetvédelmi és természet védelmének helyi területi feladatainak hatékony ellátását elkülönített Önkormányzati Környezetvédelmi Alapon keresztül támogatja.

„Tiszta Szolnokért” Program * 

11/A. § *  (1) Az önkormányzat a lakosság és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítását és a helyi lakók, lakóközösségek közvetlen és tágabb környezetük által történő tisztántartásának, szépítésének, gondozásának ösztönzését a „Tiszta Szolnokért” Programon keresztül támogatja.

(2) *  Az (1) bekezdés érdekében az önkormányzat a közgyűlés környezetvédelmi feladatokkal foglalkozó bizottsága által meghatározott program és eljárásrend alapján kategóriánként évente március 31-ig „Tiszta Szolnokért” pályázatot hirdet meg. A közgyűlés környezetvédelmi feladatokkal foglalkozó bizottsága - figyelembevéve a Bizottság által felkért szakmai szervezetek képviselőinek véleményét - a nyertes pályázatokról, a tárgyjutalmakról és a „Tiszta Szolnokért” emlékplakett átadásáról minden év október 31-ig dönt.

(3) *  A „Tiszta Szolnokért” Program költségeinek forrása az önkormányzat által éves költségvetésében „Tiszta Szolnokért” Program tervezési alapegységen elkülönített pénzösszeg, melynek felhasználásáról a közgyűlés környezetvédelmi feladatokkal foglalkozó bizottsága rendelkezik és a közgyűlés környezetvédelmi feladatokkal foglalkozó bizottsága Elnöke évente egyszer - a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló tájékoztatóval egyidejűleg - a Közgyűlést tájékoztatni köteles.

Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A hatályba lépés időpontjában folyamatban lévő ügyekre e rendeletet kell alkalmazni.

(2) A kihirdetéssel egyidőben a 9/1996. (V.2.) KR sz. rendelet, a 7/2000. (II.29.) KR. sz. rendelet 6. §-a, a 25/2001. (VII.1.) KR. számú rendelet, a 33/2001. (X.5.) KR. sz. rendelet, a 37/2003. (XI.7.) KR. sz. rendelet, a 41/2003. (XII.22.) KR. sz. rendelet, a 35/2004. (X.13.) KR. sz. rendelet, a 9/2005. (IV.11.) KR. rendelet, és a 2/2006. (I.31.) KR. rendelet 1-4. §-a hatályát veszti.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 29-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Szakali Erzsébet s. k.
polgármester jegyző

Megjegyzés:

A 17/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba.

A 35/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

A 19/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 2012. május 31-én 17 óra 30 perckor lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

A 38/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 39/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 14/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2016. június 1. napján lép hatályba azzal, hogy az SZMSZ a rendelet 8-9. §-aival módosított 36-37. §-ának rendelkezéseit, valamint az SZMSZ 2/a. mellékletének a rendelet 15. §-ával megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell. A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

A 4/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet 2018. március 1-jén lép hatályba.

A 7/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 2019. március 4-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 8/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 2020. június 25. napján 10 óra 25 perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 17/2008. (V.30.) KR. rendelet I. számú melléklete

ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

I.

1. Az önkormányzathoz befolyó környezetvédelmi és természetvédelmi bírság a helyi jelentőségű környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok hatékony ellátására fordítható pénzügyi forrásokat pótló, illetve kiegészítő elkülönített Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (a továbbiakban: Alap).

2.  * Az Alappal a közgyűlés környezetvédelmi feladatokkal foglalkozó bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) rendelkezik.

3.  *  Az Alap felhasználásáról a Bizottság elnöke szükség szerint, de legalább évente egyszer a Közgyűlést tájékoztatni köteles.

4. Az Alap felhasználásáról évente a költségvetési rendelet és zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell rendelkezni.

II.

Az alap bevételi forrásai:

1. Az e rendeletben szabályozott környezetvédelmi feladatokra fordítható elkülönített rész:

a) Az önkormányzat területén kiszabott környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része;

b) Az önkormányzat területén a Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által jogerősen kivetett és befolyt bírság 30%-a;

c) A jegyző által kivetett és befolyt környezetvédelmi bírságok teljes összege;

d) Az Alap tárgyévet megelőző évben fel nem használt része;

e) A természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodószervezetek által az Alap javára befizetett önkéntes hozzájárulások, közérdekű adományok;

f) Önkormányzati költségvetésből e célra elkülönített pénzeszköz;

g) A jegyző által kiszabott környezetterhelési díj teljes összege;

h) A Szolnoki Városi Közterület-felügyelet által kiszabott környezetvédelmi helyszíni bírság 60%-a;

i) A nem megfelelő felhasználás miatti visszafizetések;

j) Visszatérítendő befizetések.

2. A 39/2005. (X.3.) KR. rendeletben szabályozott feladatok végrehajtására fordítható elkülönített rész:

a) A jegyző által kiszabott természetvédelmi bírságok teljes összege;

b) A természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek által befizetett önkéntes hozzájárulások, közérdekű adományok;

c) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által évente a költségvetésben jóváhagyott előirányzat;

d) Pályázaton elnyert pénzösszeg.

Az Alap bevételei nem vonhatók el.

III.

Az Alap bevételei két elkülönített részből állnak és az alábbi célokra használhatók:

1. Környezetvédelmi célokat szolgáló rész:

a) Az önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátását elősegítő vizsgálatokra, fejlesztésekre, eszközökre.

b) *  Az önkormányzat területén, nem önkormányzati beruházásban megvalósuló környezet-védelmi beruházások, intézkedések támogatására az alábbi témakörökben:

- levegőtisztaság-védelem,

- hulladékgazdálkodás,

- illegális hulladéklerakók megszüntetése,

- hulladékgyűjtő edényzetek javítása, kihelyezése

- gumiabroncs gyűjtők ürítése,

- zaj és rezgésvédelem,

- fásítás,

- vízbázisok védelme,

- parlagfű- és egyéb allergén növény mentesítés.

- oktatási-, nevelési intézmények, szervezetek környezetvédelmi akcióinak támogatása

c) Lakossági kezdeményezésre környezetvédelmi akciók támogatására.

2. Természetvédelmi célokat szolgáló rész: Az önkormányzat helyi természeti értékek és területek védelmi feladatainak ellátására

a) a helyi védelem alatt álló területek, értékek fenntartásának támogatására,

b) a helyi védelem alá helyezendő terület(ek)re vonatkozó Természetvédelmi Kezelési Terv(ek) elkészíttetésére,

c) Természetvédelmi Kezelési Tervben foglalt feladatok ellátására.

IV.

1. A támogatás a III. fejezetben meghatározott célokra, környezetvédelmi beruházás(ok)ra nyújtható, engedélyezett terv alapján, azonban megkezdett környezetvédelmi beruházást támogatni nem lehet.

2. Kamatmentes visszatérítendő támogatást a bizottság által meghatározott időn belül és feltételekkel kell visszafizetni.

V.

1. Ha a bizottság úgy dönt az Alap meghatározott részéből a médiacsatornán keresztül pályázatot kell hirdetni. A hirdetés díja az alapot terheli.

2. A felhívásnak tartalmaznia kell az adott időszakban rendelkezésre álló keretösszeget, a pályázatokat kötelező tartalmi elemeit, azok benyújtásának és elbírálásának részletes szabályait.

VI.

1. *  Az Alap a III. fejezetben meghatározott célokra, környezetvédelmi intézkedésekre, beruházásokra fordítható. A környezetvédelmi beruházások csak engedélyezett terv alapján támogathatók, megkezdett környezetvédelmi beruházást támogatni nem lehet.

2. A támogatás mértéke a beruházás összegének 30%-áig terjedhet.

VII.

1. Az Alap felhasználására vonatkozó előterjesztéseket a végrehajtásról szóló beszámolót a Bizottság elnöke vagy általa felkért előadó terjeszti a Bizottság elé.

Az előterjesztést előzetesen a jegyzővel vagy az általa ellenjegyzésre jogosult személlyel egyeztetni kell.

2. *  Az Alap felhasználására vonatkozó szerződések megkötésére a polgármester jogosult. Amennyiben támogatási szerződés kerül megkötésre, úgy a szerződésben rögzíteni kell a támogatott célt, az elszámolás határidejét, a visszatérítendő támogatás feltételeit, valamint azt, hogy az elszámolás késedelmes teljesítése a későbbi támogatásból való kizárást eredményezi, vagy a bizottság a pályázati összeg visszafizetését rendeli el.

3. A Bizottság döntése alapján történő kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés rendjére a hatályos helyi szabályokat kell alkalmazni.

4. Az Alap működésével kapcsolatos adminisztrációs - a döntés előkészítésből és végrehajtásból adódó - feladatokat a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége végzi.

Ezen feladatok:

- pályázati kiírás tervezet elkészítése

- pályázatok összegyűjtése

- közhírelés

- bizottsági döntést megalapozó előterjesztés

- támogatással kapcsolatos szerződéstervezet elkészítése

- a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozás rendjének megfelelően gondoskodik az Alapból történő kifizetésekről

- a pénzügyi és okmányfegyelemnek megfelelően bonyolítja és nyilvántartja az Alap pénzforgalmát.

- elszámoltatja az Alapból támogatásban részesülteket, biztosítja az információt az elszámolásról

- elkészíti a felhasználásról szóló beszámolót.

VIII. * 

A támogatásból megvalósuló beruházásoknál, a helyi védelem alá sorolt természeti értékeknél a környezetvédelmi, a természetvédelmi követelmények teljesülését, a támogatás összegének rendeltetésszerű felhasználását a Bizottság ellenőrizheti.