Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 48/2008. (XII.19.) önkormányzati rendelete

a közüzemi víz-és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról * 

(Egységes szerkezetbe foglalva a 43/2009. (XII.18.) KR. és a 48/2010. (XII.10.), 43/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelettel)

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról rendelkező, többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletében foglaltak alapján - figyelemmel a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet előírásaira - a következő rendeletet alkotja:

Fogyasztásarányos szolgáltatási díjak

1. § (1) *  Az Önkormányzat közigazgatási területén a Szolnoki Felszíni Vízműből szolgáltatott ivóvíz legmagasabb ára (ivóvíz díja) 2011. december 20-tól 328,90 Ft/m³.

(2) *  A szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés legmagasabb ára a vízterhelési díjjal együtt (csatornahasználati díj) 2011. december 20-tól 209,90 Ft/m³.

(3) Az ivóvíz szolgáltatási díj elszámolásának alapja a vízmérő.

A csatornaszolgáltatási díj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történik.

Mérés hiányában a szolgáltatási díjat az 1. számú melléklet szerinti átalány mennyiséggel kell meghatározni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák.

(5) A házi vízvezeték - a fogyasztó által nem ellenőrizhető vagy nem karbantartható helyen történő - rejtett meghibásodása esetén a vízfogyasztást az árjogszabályok szerinti átalány alapján kell megállapítani.

A rejtett meghibásodást, annak helyreállítását a fogyasztónak kell bizonyítani.

Kedvezmények a szennyvízmennyiség meghatározásánál

2. § (1) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál:

a) az a szennyvízmennyiség, ami a vízügyi hatóság engedélye alapján önálló szennyvízelvezető műben vagy befogadóban nyert elhelyezést;

b) az a szennyvízmennyiség, amelynek a szennyvízelvezető műbe vezetését minőségi vagy egyéb okok miatt az illetékes hatóság megtiltotta, és elhelyezését a Fogyasztó igazolta;

c) az a vízmennyiség, amely az ivóvízvezeték meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott;

d) a Szolgáltató engedélyével locsolási célra felszerelt mellékvízmérővel mért vízfelhasználás, amely nem kerül a közcsatorna-hálózatba.

(2) Az (1) bekezdés d) pontban meghatározott célra szolgáló mellékvízmérő felszerelését a

Fogyasztó saját költségére a Szolgáltatótól kérheti.

Amennyiben a mellékvízmérő felszerelését a Fogyasztó nem a Szolgáltatótól rendeli meg, akkor előzetesen be kell szerezni a szolgáltatói hozzájárulást. A szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez mellékelni kell a Közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet melléklete szerinti műszaki leírást, valamint tervrajzot.

A mellékvízmérőt a Szolgáltató plombával (műanyag zárral) látja el.

A locsolási célból felszerelt mellékvízmérőre a Szolgáltató és a Fogyasztó írásban szerződést köt, amelyben az idevonatkozó jogszabályi előírásokon túl rögzítik a Szolgáltató folyamatos ellenőrzési jogát a teljes belső vízellátó rendszerre.

Alapdíj

3. § (1) *  A Fogyasztók a közüzemi vízműből szolgáltatott mért, illetve átalánymennyiség alapján megállapított vízdíjon felül fogyasztási helyenként havonta az ivóvíz szolgáltatásért ivóvíz alapdíjat, valamint a közüzemi csatornamű használatáért csatorna alapdíjat (a továbbiakban együttesen: alapdíj) kötelesek fizetni, amelynek mértékét a vízmérő óra névleges átmérője alapján az e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint kell meghatározni.

(2) Nem állapíthat meg alapdíjat a Szolgáltató azokra a vízmérőkre, amelyek kizárólagosan tűzivíz ellátására állnak rendelkezésre és a Fogyasztó az ennek megfelelő besorolást a Szolgáltatónál írásban kezdeményezte.

(3) Kombinált vízmérővel ellátott Fogyasztók esetében a fő vízmérő átmérője alapján kell a fogyasztási helyet alapdíj szempontjából besorolni.

(4) Átalánydíjas Fogyasztók esetében az alapdíj megállapítása során a legkisebb átmérőjű vízmérő után fizetendő alapdíjat kell figyelembe venni.

(5) Amennyiben - mellékvízmérő hiányában - nincs mellékszolgáltatási szerződés a Szolgáltató és az ingatlan tulajdonosa, vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó Fogyasztók között, a fogyasztási helyre meghatározott alapdíjat a társasházközösség, illetve a Lakásszövetkezet fizeti. A bekötési vízmérő szerinti Fogyasztó a Szolgáltató felé a mellékvízmérővel nem rendelkező Fogyasztókról köteles adatot szolgáltatni.

(6) Az alapdíjat a Szolgáltató legalább három havonként, féléves számlázási ciklus esetén legalább félévenként kiszámlázza a Fogyasztók felé.

(7) Egy fogyasztási helyen (lakáson) belül több vízóra esetén is csak egy alapdíj terhelhető ki, ekkor az alapdíj meghatározásánál a legnagyobb átmérőjű vízmérőt kell figyelembe venni.

4. § (1) E rendelet értelmében fogyasztási helynek minősül a Fogyasztó tulajdonában vagy egyéb jogcímen használatában lévő, önálló helyrajzi számon vagy alszámon lévő ingatlan, ahol ivóvízvételi hely van, bekötési vízmérő vagy mellékvízmérő van felszerelve, illetve amely szennyvízelvezetési helynek minősül.

(2) Társasházak, Lakásszövetkezetek bekötési vízmérő után nem fizetnek alapdíjat, amennyiben a 3. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a bekötési vízmérő utáni fogyasztási helyek után járó alapdíjat a Fogyasztók megfizetik az alábbi módon:

- a mellékvízmérővel rendelkező fogyasztási helyen közvetlenül a Szolgáltatónak,

- a mellékvízmérővel nem rendelkező Fogyasztók pedig a bekötési vízmérő szerinti fenntartón keresztül a Szolgáltatónak.

A bekötési vízmérő utáni átalánydíjas Fogyasztók számáról a Fenntartó köteles tájékoztatni a Szolgáltatót.

(3) A Fogyasztó személyében történt változás esetén az a Fogyasztó köteles az alapdíjat megfizetni, aki a tárgyhó első napján a Szolgáltató nyilvántartásában Fogyasztóként szerepel.

5. § A rendelet 2. számú mellékletében meghatározott alapdíjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

6. § A Fogyasztó kérheti a szolgáltatás szüneteltetését a felmerülő költségek megtérítése mellett. Ilyen esetben a vízmérő kiszerelésre kerül, alapdíjszámlázás a szolgáltatás újraindításáig nem történik. A szolgáltatás szüneteltetését a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában lehet bejelenteni.

Záró rendelkezések

7. § E rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a közüzemi víz-és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról szóló 47/2007. (XII.13.) KR. rendelet hatályát veszti.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. december 18-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr.Szakali Erzsébet s. k.
polgármester jegyző

Megjegyzés:

A 43/2009. (XII.18.) KR. rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

A 48/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

A 43/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2011. december 20-án lép hatályba.

48/2008. (XII.19.) KR. rendelet 1. sz. melléklete

Vízmérővel nem rendelkező lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásánál figyelembe vehető átalánymennyiségek

Személyek
száma
Díjtétel A fogyasztás alapjának megnevezése Fogyasztási norma db szám
m2-ben,
vagy terület
1. Beépített ingatlanok (telkek)
1.1, Udvari csappal 40 lit/fő/nap
1.2, Épületen belüli, de lakásokon kívüli közös vízcsappal
(vízöblítéses wc-vel) 60 lit/fő/nap
1.3, Mint 1.2, de lakásokon kívül közös vízöblítéses wc nélkül 75 lit/fő/nap
1.4, Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal vízöblítéses 65 lit/fő/nap
Wc nélkül
1.5, Mint 1.4, de épületen belüli, lakásokon kívüli közös 80 lit/fő/nap
vízöblítéses wc-vel
1.6, Épületen belüli lakásokon belüli vízcsappal és
vízöblítéses wc-vel 95 lit/fő/nap
1.7, Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal vízöblítéses
wc-vel hagyományos fűtésű(fürdőhengeres)fürdőszobával 120 lit/fő/nap
1.8, Mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai
áramfelvételes vízmelegítővel 150 lit/fő/nap
1.9, Mint 1.8, de központi melegvízellátással nem korlátozott
fűtésű egyedi vízmelegítővel 180 lit/fő/nap
2. Házikert locsolás
Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan
terület 50 %-ának alapulvételével 1 lit/m2 m2
3. Gépkocsi mosás (tömlővel) 400 lit/gk/hó db
4. Állatállomány itatása számos állatonként 40 lit/db/nap db
5. Közkifolyókon fogyasztott vízátalány mennyisége
a) 150 m belül 50lit/fő/nap
b) 150 m kívül 40 lit/fő/nap
c) nyaralók, üdülők zártkertek 30 lit/fő/nap
6. Egyéb átalány-víznorma meghatározása esetén az MI.110-158/1-92, MSZ.10-158/2-84,
MSZ.10-158/3-81, MI. 10-158/4-84. alapján kell meghatározni.

48/2008. (XII.19.) KR. rendelet 2. sz. melléklete * 

2011. december 20-tól érvényes alapdíj mértéke
(nettó)

Vízmérőóra névleges átmérője
(mm)
Ivóvíz alapdíj
(Ft)
Csatorna alapdíj
(Ft)
13 265 265
20 265 265
25 794 794
30 1 058 1 058
40 3 571 3 571
50 5 555 5 555
80 7 935 7 935
100 10 580 10 580
150 13 225 13 225
200 15 870 15 870
átalánydíjas 265 265