Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól

Egységes szerkezetbe foglalva a 34/2010. (IX.24.), 51/2010. (XII.9.), a 20/2011. (V.26.), a 26/2011. (VI.30.), 33/2011. (X.27.), a 44/2012. (XII.20.), a 35/2013. (VII.3.), a 45/2013. (XII.3.), az 51/2013. (XII.20.), a 16/2014. (V.29.), 33/2014. (XII.23.), a 7/2015. (IV.1.), a 23/2015. (VI.29.), a 26/2015. (VII.28.), a 30/2016. (XI.30.), a 38/2017. (XII.28.), 16/2018. (VI.28.), 23/2018. (X. 25.), 21/2019. (IX.30.), 25/2019. (XI. 13.), 12/2020 (VII. 31.) önkormányzati rendelettel, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 24/2020. (XII.22.) önkormányzati rendeletével, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 13/2021. (V.12.) önkormányzati rendelete, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 17/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete, 31/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet, 38/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet, 39/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet, 35/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet, 31/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) *  Szolnok Megyei Jogú Város kitüntető díjai:

a) Szolnok város fejlesztése, szellemi és tárgyi értékeinek gyarapítása érdekében végzett kiemelkedő teljesítmény elismerésére: „Ezüst Pelikán Díj”,

b) Szolnok jó hírnevének a város és az ország határain túl való öregbítésének elismerésére: „Szolnok Díszpolgára”,

c) Szolnok városában, Szolnokért végzett kimagasló szakmai teljesítmény elismerésére:

ca) „Kaposvári Gyula-díj”,

cb) „Kálmándi Mihály-díj”,

cc) „Laki Kálmán-díj”,

cd) *  „Szurmay Ernő-díj”,

ce) „Adorján Ildikó-díj”,

cf) *  „Shihan Furkó Kálmán”

cg) *  „Kátay Endre-díj”

d) Szolnok város ifjúsági korosztálya körében kiemelkedő közösségépítő tevékenység elismerésére: „Szolnok Város Ifjúsági Díja”,

e) Szolnok város életében gazdasági, közösségi, kulturális vagy egyéb téren a közösség javára kifejtett eredményes tevékenység elismerésére: „Szolnokért Emlékérem”.

f) *  Szolnok város turisztikai és idegenforgalmi vonzerejének növelése érdekében végzett kiemelkedő teljesítmény elismerésére: ,, Tiszavirág Turisztikai Díj”

g) *  Szolnok város gazdasági életében vállalkozói tevékenységükkel és társadalmi szerepvállalásukkal meghatározó szerepet betöltő gazdálkodó szervezetek elismerésére: „Gróf Szapáry Gyula-díj”

h) *  azon szolnoki munkáltatók elismerésére, akik a munka-magánélet egyensúlyát támogató, családbarát szemlélet megvalósulását szem előtt tartó működésükkel hozzájárulnak a város családbarát szemléletének erősítéséhez és vállalják, hogy folyamatosan fejlesztik családbarát gyakorlatukat: „Szolnok Családbarát Munkahelye” elismerő cím

2. § *  (1) A kitüntető díjakat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen a kitüntetésre különösen az, aki a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét sértő magatartást tanúsított, akit bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerősen elítélt, illetőleg a közügyek gyakorlásától eltiltott.

(2) A kitüntető díj visszavonását az adományozó, valamint az adományozásra javaslatot tevők kezdeményezhetik.

(3) A visszavonásról a javaslat alapján a Közgyűlés dönt, egyben gondoskodik a kitüntető díj bevonásáról.

(4) * 

(5) A díjazottak névsorát és az odaítélés indokolását közhírelni kell.

(6) *  A díjazottakról Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvántartást vezet, mely a következő adatokat tartalmazza: díjazott neve, foglalkozása, lakcíme; díj megnevezése; odaítélés éve, dátuma és helye; díjazott online azonosítója.

(7) *  E rendelet alkalmazásában rendkívüli eset:

Az az eset, amikor az elismerésre való felterjesztést

a) Szolnok város nevéhez köthető, a várost népszerűsítő hazai vagy nemzetközi szintű kiemelkedő eredmény, teljesítmény elérése vagy ilyen tevékenység végzése, vagy

b) Szolnok városban, vagy annak érdekében végzett kiemelkedő munkásság meghatározó szakaszának vagy Szolnok városnak maradandó emléket állító életpályának lezárulása

indokolja és az esemény aktualitása miatt a polgármester – az adományozást kezdeményező indítványára - az általános határidőktől való eltérést javasol.

(7a) *  Rendkívüli esetnek minősül a Kormány által Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet.

(8) Rendkívüli esetben a jelen rendeletben foglalt határidőktől a polgármester javaslatára el lehet térni.

(8a) *  E rendelet alkalmazásában mindenkori köztisztviselői illetményalap a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkori költségvetési rendeletében a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában megállapított illetményalap, ennek hiányában a Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvényben megállapított, közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap.

(9) *  A jelen rendeletben foglalt – természetes személynek adományozható – díjak posztumusz módon is adományozhatók, ezekben az esetekben a díj – az alább felsorolt kivételektől eltekintve - plakettből és a díjat tanúsító oklevélből áll.

Kivételek:

a) „Ezüst Pelikán Díj”: a díjat jelképező képzőművészeti alkotásból, és a díjat tanúsító oklevélből áll.

b) *  „Szolnok Díszpolgára”cím: díszoklevélből, képzőművészeti alkotásból és a címet tanúsító oklevélből áll.

c) *  „Szolnok Város Ifjúsági Díja”: a díj oklevélből, 2019. évtől oklevélből és képzőművészeti alkotásból áll.

d) „Szolnokért Emlékérem”: a díj oklevélből és „Szolnokért” feliratú emlékéremből áll.

(10) *  Amennyiben a díj adományozására javaslatot tevő a felterjesztésében ezt kifejezetten kéri, felterjesztését a soron következő évben is figyelembe kell venni a döntés meghozatalakor, ha a felterjesztett személy díjadományozásban a felterjesztés évében nem részesül. Erről Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvántartást vezet, mely a következő adatokat tartalmazza: javaslatot tevő személy neve; a felterjesztés éve; a felterjesztett személy neve, a felterjesztésben foglalt javasolt díj megnevezése. A személyes adatokat Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a felterjesztés évét követő évben a tárgyi díj megítélését követően Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Egyedi Iratkezelési Szabályzatában foglalt határozott időtartam után törli.

2. Ezüst Pelikán Díj

3. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése tiszteletének és megbecsülésének jeléül indokolt esetben évente kiadásra kerülő „Ezüst Pelikán Díj”-at alapít azok részére, akik a város fejlesztése, szellemi és tárgyi értékeinek gyarapítása érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

(2) A díj olyan személynek, vagy közösségnek adományozható, aki illetőleg, amely Szolnok fejlesztése, gazdasági-, társadalmi-, tudományos-, oktatási-, művészeti-, testnevelési értékeinek és eredményeinek gazdagítása érdekében kimagasló érdemeket szerzett.

(3) *  A díjat egy évben legfeljebb kettő személynek, vagy közösségnek lehet odaítélni, de ez a szám – rendkívüli esetben a polgármester javaslata alapján – maximum kettővel növelhető.

(4) Egy személy, vagy egy közösség a díjat csak egyszer kaphatja meg.

(5) *  Megosztott díj kiadására egy szakmai közösségen vagy gazdálkodó szervezeten belül van lehetőség.

4. § (1) Javaslattétellel kezdeményezheti a díj adományozását minden természetes és jogi személy.

(2) *  A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, elérhetőségét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.

(3) *  A javaslatot minden év április 30-ig kell eljuttatni a polgármesterhez.

(4) A javaslatok bírálatára, valamint a jóváhagyásra történő előterjesztés előkészítésére a polgármester javaslattételi jogkörrel rendelkező munkacsoportot (továbbiakban: előkészítő munkacsoport) hoz létre, amelynek elnöke a polgármester, tagjai pedig az alpolgármesterek, a jegyző, valamint a közgyűlés bizottságainak elnökei.

(5) *  Az előkészítő munkacsoport az ügyrendjét önmaga állapítja meg. Az előkészítő munkacsoport a tárgyév május 31. napjáig végzi el a beérkezett javaslatok bírálatát és terjeszti azokat javaslatával együtt döntéshozatalra legkésőbb a közgyűlés júniusi ülése elé. A polgármester rendkívüli esetben a (3) bekezdésben meghatározott időpontnál későbbi időpontban is javaslatot tehet a közgyűlésnek a díj odaítélésére. A rendkívüli esetben az előkészítő munkacsoport a polgármester javaslatát követő 30 napon belül végzi el a beérkezett javaslat bírálatát és terjeszti azt javaslatával együtt döntéshozatalra a közgyűlés soron következő ülése elé, melyen a közgyűlés dönt a javaslatról.

(6) *  A díj az odaítélését tanúsító igazolványból, a díjat jelképező képzőművészeti alkotásból és pénzjutalomból áll. A pénzjutalom nettó összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap 6-szorosa, mely összeg megosztott díj esetén a díjazottak között egyenlő arányban oszlik meg. A díj a tárgyévi „Szolnok Napja” ünnepség alkalmával szervezett rendezvényen kerül átadásra. Ettől eltérni csak rendkívüli esetben, a polgármester javaslatára lehet.

3. Szolnok Díszpolgára

5. § (1) A „Szolnok Díszpolgára” cím annak az országos, illetve nemzetközi hírnévre, megbecsülésre szert tett szolnoki kötődésű, élő magyar vagy külföldi állampolgárnak adható, aki az egyetemes emberi kultúra gazdagítása, az emberek közötti megértés, a tudományos, technikai, gazdasági fejlődés érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett, s aki e cím viselésével Szolnok jó hírnevét a város és az ország határain túl öregbíti.

(2) *  Az elismerés kivételes jellegére tekintettel díszpolgári címet az önkormányzat legfeljebb évente egy személynek adományozhat. 2021. évtől rendkívüli esetben – a polgármester javaslata alapján – további két fő díjazására sor kerülhet,.

(3) *  A díszpolgári címmel díszoklevél, képzőművészeti alkotás, a cím viselésére jogosító igazolvány, valamint a város címerét és a cím megjelölését ábrázoló külső jegy (jelvény) jár, amelynek elkészíttetését a polgármester végzi, a Polgármesteri Hivatal közreműködésével.

(4) A díszpolgári oklevél tartalmazza az adományozó megjelölését, a határozat számát és keltét, az adományozott nevét, foglalkozását, vagy hivatali állását, az adományozás indokait, az adományozó pecsétjét. A díszpolgári oklevelet a polgármester és a jegyző írják alá.

(5) „Szolnok Díszpolgára” az adományozás napjától viselheti a kitüntető címet, valamint élvezheti azokat a külön jogokat, amelyek e rendelet szerint őt megilletik.

(6) Szolnok Díszpolgára:

a) tanácskozási joggal vehet részt a közgyűlés ülésein;

b) az önkormányzat valamennyi rendezvényén díszvendég és lehetőség szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg;

c) díjtalanul látogathat minden helyi önkormányzati intézményt, közművelődési, művészeti és sport rendezvényt;

d) amennyiben életkörülményei alakulása azt igényli, vagy szükségessé teszi, lehetőség szerint anyagi, erkölcsi, vagy természetbeni segítségben részesül az önkormányzat által;

e) * 

6. § (1) *  A díszpolgári cím adományozását a polgármesternél bárki kezdeményezheti; a javaslatnak tartalmaznia kell a díszpolgári címre javasolt személy nevét, elérhetőségét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. A javaslatot minden év április 30-ig kell eljuttatni a polgármesternek. Az április 30. után beérkezett javaslatokat a közgyűlés a következő évi döntésénél veszi figyelembe. A polgármester rendkívüli esetben ettől eltérő időpontban is javaslatot tehet a közgyűlésnek a díj odaítélésére.

(2) *  A díj a tárgyévi „Szolnok Napja” ünnepség alkalmával szervezett rendezvényen kerül átadásra. Ettől eltérni csak rendkívüli esetben, a polgármester javaslatára lehet.

(3) *  A díszpolgári cím adományozását megelőzően a polgármester 5 fős eseti kuratóriumot választ Szolnok Díszpolgárai, valamint Ezüst Pelikán Díjasai közül. A kuratórium által kialakított javaslatot a polgármester ismerteti a közgyűléssel.

(4) A kuratórium javaslatot tesz a díszpolgári cím adományozására. A kuratórium véleményező ülését megelőzően, a polgármester a média útján Szolnok város lakosságának véleményét is kikérheti.

(5) *  A közgyűlés a díszpolgári cím odaítéléséről a polgármester előterjesztése alapján évente legkésőbb a júniusi ülésén dönt, az adományozás a közgyűlési jegyzőkönyvbe foglalt határozattal történik. Rendkívüli esetben a közgyűlés ettől eltérő időpontban is dönthet a díj odaítéléséről.

(6) A díszpolgári cím adományozását díszes kivitelű emlékkönyvben kell nyilvántartani, melyet a mindenkori polgármester őriz. Az emlékkönyvbe bevezetett adományozást kézjegyével látja el a polgármester, az adományozott és a jegyző.

4. Kaposvári Gyula-díj

7. § (1) *  Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a kultúra munkásai iránt érzett tisztelete és megbecsülése jeléül évente kiadható „Kaposvári Gyula-díj”-at alapít Szolnok Város kulturális eredményei és értékei gyarapításában kiemelkedő kulturális, művészeti és közművelődési tevékenység elismerésére. A rendelet hatálya kiterjed azokra, akik Szolnok Megyei Jogú Város kulturális, művészeti és közművelődési életében közreműködnek, vagy közreműködtek.

(2) *  A díj olyan személyeknek, vagy közösségeknek, akik, vagy amelyek Szolnok Város kulturális értékeinek létrehozásában, megőrzésében és terjesztésében kimagasló tevékenységet folytatnak, illetve folytattak.

(3) *  A díjat egy évben legfeljebb 2 személynek, vagy közösségnek lehet odaítélni, de ez a szám – a polgármester javaslata alapján – a Közgyűlés döntése értelmében maximum eggyel növelhető. Megosztott díj kiadására egy szakmai közösségen belül van lehetőség.

(4) *  A díj adományozását javaslattétellel kezdeményezheti minden természetes és jogi személy vagy közösség. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy, vagy közösség nevét, elérhetőségét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. A javaslatot minden év október 31-ig kell eljuttatni a polgármesterhez.

(5) A javaslatokat az e célra létrehozott munkacsoport véleményezi, melynek a Közgyűlés kulturális feladatokkal foglalkozó bizottsága valamennyi tagja és az Ezüst Pelikán Díjban részesültek közül a kulturális, művészeti és közművelődési tevékenységükért díjazottak a tagjai. A munkacsoport véleményét a polgármester terjeszti döntés céljából legkésőbb a tárgyév utolsó közgyűlése elé.

(6) *  A díj plakettből, az odaítélést tanúsító oklevélből, valamint pénzjutalomból áll, melynek nettó összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap 4-szerese, mely összeg megosztott díj esetén a díjazottak között egyenlő arányban oszlik meg. A díj a tárgyévet követő Magyar Kultúra Napi városi ünnepségen kerül átadásra.

5. Kálmándi Mihály-díj

8. § (1) *  Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a város egészségügyi intézményeiben és a város egészségügyi ellátásának biztosításában tevékenykedők iránt érzett tisztelete és megbecsülése jeléül évente kiadható „Kálmándi Mihály-díj”-at alapít azok részére, akik a fenti szakterület helyi eredményei, értékei gyarapításában kiemelkedő tevékenységet nyújtanak.

(2) *  A díj minden olyan személynek vagy közösségnek adományozható, aki, vagy amely Szolnok város egészségügyi ellátásáért kimagasló tevékenységet folytat, illetve folytatott.

(3) *  A díjat 2021. évtől egy évben legfeljebb négy személynek vagy közösségnek lehet odaítélni, melyből kettő a járványügyi védekezésben közreműködők elismerésére szolgálhat. Megosztott díj kiadására egy szakmai közösségen belül van lehetőség.

(3a) * 

(3b) * 

(4) *  A díj adományozását javaslattétellel kezdeményezheti minden természetes és jogi személy vagy közösség, érdekvédelmi-érdekképviseleti és társadalmi szervezet. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy vagy közösség nevét, elérhetőségét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. A javaslatot minden év április 15-ig kell eljuttatni a polgármesternek.

(5) *  A javaslatokat az egészségügyi feladatokkal foglalkozó bizottság véleményezi. A bizottság véleményét a polgármester terjeszti - döntés céljából – legkésőbb a májusi közgyűlés elé.

(6) A díj plakettből és az odaítélést tanúsító oklevélből, valamint pénzjutalomból áll, amelynek nettó összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap 4-szerese, mely összeg megosztott díj esetén a díjazottak között egyenlő arányban oszlik meg. A díj a tárgyévi Semmelweis Nap-i rendezvényen kerül átadásra.

6. „Laki Kálmán-díj” * 

9. § (1) *  Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a városunkban tudományos tevékenységet végzők iránt érzett tisztelete és megbecsülése jeléül évente kiadható „Laki Kálmán-díj”-at alapít, a kiemelkedő tudományos teljesítményt elérők elismerésére.

(2) *  A díj minden olyan személynek, illetve közösségnek adományozható, aki, vagy amely Szolnok város tudományos életében kimagasló tevékenységet folytat, illetve folytatott.

(3) *  A díjat egy évben legfeljebb 1 személynek, vagy közösségnek lehet odaítélni, de ez a szám – a polgármester javaslata alapján – a Közgyűlés döntése értelmében maximum eggyel növelhető. Megosztott díj kiadására egy szakmai közösségen belül van lehetőség.

(4) *  A díj adományozását javaslattétellel kezdeményezheti minden természetes és jogi személy vagy közösség. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy vagy közösség nevét, elérhetőségét valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. A javaslatot minden év október 31-ig kell eljuttatni a polgármesterhez.

(5) *  A javaslatokat az e célra létrehozott munkacsoport véleményezi, melynek a Közgyűlés oktatási és kulturális feladatokkal foglalkozó bizottsága valamennyi tagja, a Közgyűlés egészségügyi és szociális feladatokkal foglalkozó bizottságának három kijelölt tagja és az Ezüst Pelikán Díjban részesültek közül a tudományos tevékenységükért is díjazottak a tagjai. A munkacsoport véleményét a polgármester terjeszti döntés céljából legkésőbb a tárgyév utolsó közgyűlése elé.

(6) *  A díj plakettből, az odaítélést tanúsító oklevélből, valamint pénzjutalomból áll, melynek nettó összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap 4-szerese, mely összeg megosztott díj esetén a díjazottak között egyenlő arányban oszlik meg. A díj a tárgyévet követő Magyar Kultúra Napi városi ünnepségen kerül átadásra.

7. Szurmay Ernő-díj * 

10. § (1) *  Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a pedagógusok iránt érzett tiszteletének és megbecsülésének jeléül évente kiadható „Szurmay Ernő-díj”-at alapít azok részére, akik a közoktatás és felsőoktatás helyi eredményei, értékei gyarapításában kiemelkedő pedagógiai teljesítményt nyújtanak.

(2) *  A díj olyan pedagógusoknak és pedagógus közösségeknek adományozható, akik, vagy amelyek Szolnok város gyermekei, ifjúsága érdekében kimagasló munkát végeznek, illetve végeztek.

(3) *  A díjat egy évben legfeljebb hét személynek, vagy közösségnek lehet odaítélni. Megosztott díj kiadására egy szakmai közösségen belül van lehetőség.

(3a) *  Az évente odaítélhető, összesen hét díjból a beérkezett javaslatok rangsorolásánál egy díj esetében előnyben kell részesíteni a pályakezdő, 35. életévét be nem töltött fiatal pedagógus, és egy díj esetében a lezárt életpálya elismerésére vonatkozó felterjesztéseket.

(4) *  A díj adományozását javaslattétellel kezdeményezheti minden természetes és jogi személy vagy közösség, a szolnoki oktatási charta szerinti pedagógus részközösségek és középfokú iskolákban, felsőoktatásban a diákönkormányzatok. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy vagy közösség nevét, elérhetőségét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. A javaslatokat minden év október 31-ig kell eljuttatni a polgármesterhez.

(5) *  A javaslatokat a közgyűlés oktatási feladatokkal foglalkozó bizottsága véleményezi. A bizottság véleményét a polgármester terjeszti - döntés céljából - legkésőbb az év utolsó közgyűlése elé.

(6) *  A díj plakettből és az odaítélést tanúsító oklevélből és pénzjutalomból áll. A pénzjutalom nettó összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap 4-szerese, mely összeg megosztott díj esetén a díjazottak között egyenlő arányban oszlik meg. A díj a tárgyévet követő Magyar Kultúra Napi városi ünnepségen kerül átadásra.

8. Adorján Ildikó-díj * 

11. § (1) *  Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a város szociális és gyermekjóléti szervezeteiben tevékenykedők iránt érzett tisztelete és megbecsülése jeléül évente kiadható “Adorján Ildikó-díj”-at alapít azok részére, akik a fenti szakterület helyi eredményei, értékei gyarapításában kiemelkedő tevékenységet nyújtanak.

(2) *  A díj minden olyan személynek, vagy közösségnek adományozható, aki, vagy amely Szolnok város szociális és gyermekjóléti ellátásáért kimagasló tevékenységet folytat, illetve folytatott.

(3) *  A díjat egy évben legfeljebb kettő személynek, vagy közösségnek lehet odaítélni. Megosztott díj kiadására egy szakmai közösségen belül van lehetőség. 2021. évben 3 személynek vagy közösségnek lehet odaítélni a díjat.

(4) *  A díj adományozását javaslattétellel kezdeményezheti minden természetes és jogi személy, érdekvédelmi-érdekképviseleti és társadalmi szervezet. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy, vagy közösség nevét, elérhetőségét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. A javaslatot minden év augusztus 15-ig kell eljuttatni a polgármesternek.

(5) *  A javaslatokat az e célra létrehozott munkacsoport véleményezi, melynek tagjai a közgyűlés szociális és gyermekjóléti feladatokkal foglalkozó bizottság, és a Szolnok Városi Civil Tanács által delegált egy fő. A munkacsoport 2 fő díjazására tehet javaslatot, amelyet a polgármester terjeszt – döntés céljából – legkésőbb az októberi közgyűlés elé. 2021. évben a polgármester jogosult a véleményező munkacsoport javaslata mellett, további egy fő díjazására javaslatot tenni.

(6) *  A díj plakettből és az odaítélést tanúsító oklevélből, valamint pénzjutalomból áll, amelynek nettó összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap 4-szerese, mely összeg megosztott díj esetén a díjazottak között egyenlő arányban oszlik meg. A díj a tárgyévi Szociális Munka Napi rendezvényen kerül átadásra.

9. Shihan Furkó Kálmán-díj * 

12. § (1) *  Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a városunkban a sport területén kiemelkedő eredményt, szakmai tevékenységet végzők iránt érzett tisztelete, megbecsülése és elismerése jeléül „Shihan Furkó Kálmán-díj”-at alapít.

(2) *  A díj minden olyan személynek, közösségnek adományozható, aki, vagy amely Szolnok város sportéletében - a testkultúra, a sport által történő egészséges életmódra nevelés terén - kiemelkedő tevékenységet folytat, vagy folytatott.

(3) *  A díjat egy évben legfeljebb 2 személynek, vagy közösségnek lehet odaítélni, de ez a szám – a polgármester javaslata alapján – a Közgyűlés döntése értelmében maximum eggyel növelhető. Megosztott díj kiadására egy szakmai közösségen belül van lehetőség.

(4) *  A díj adományozását javaslattétellel kezdeményezheti minden természetes és jogi személy, vagy közösség. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy vagy közösség nevét, elérhetőségét valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. A javaslatot minden év október 31-ig kell eljuttatni a polgármesterhez.

(5) A javaslatot az e célra létrehozott munkacsoport véleményezi, melynek tagjai a közgyűlés sport feladatokkal foglalkozó bizottsága, és a Szolnok Városi Civil Tanács által delegált egy fő. A munkacsoport véleményét a polgármester terjeszti döntés céljából legkésőbb a tárgyév utolsó közgyűlése elé.

(6) *  A díj plakettból, a díjat tanúsító oklevélből és pénzjutalomból áll, amelynek nettó összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap 4-szerese, mely összeg megosztott díj esetén a díjazottak között egyenlő arányban oszlik meg. A díj a tárgyévet követő Magyar Kultúra Napi városi ünnepségen kerül átadásra.

10. Szolnok Város Ifjúsági Díja

13. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a város ifjúsági életében tevékenykedők iránt érzett tisztelete és megbecsülése jeléül évente kiadható „Szolnok Város Ifjúsági Díja”-t alapít azok részére, akik a város ifjúsági korosztálya körében kiemelkedő közösségépítő tevékenységet folytatnak.

(2) *  A díj minden olyan fiatalnak adományozható, aki Szolnok város ifjúsági életében, ifjúsági közösségi életének szervezésében kimagasló tevékenységet folytat és aki az adományozás évében még nem töltötte be a 30. életévét, továbbá minden olyan közösségnek, amely a városi ifjúságért legalább három éve aktív tevékenységet folytat.

(3) *  A díjat egy évben legfeljebb három személynek vagy közösségnek lehet odaítélni.

(4) *  A díj adományozását javaslattétellel kezdeményezheti minden természetes és jogi személy vagy közösség. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, elérhetőségét valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. A javaslatot minden év december 15. napjáig kell eljuttatni a polgármesternek.

(5) *  A javaslatokat az erre a célra létrehozott munkacsoport véleményezi, melynek tagjai az oktatási és kulturális feladatokkal foglalkozó bizottság valamennyi tagja, a területért felelős alpolgármester, valamint a Szolnok Városi Diákok Tanácsa és a Szolnoki Gyermektanács 1-1 képviselője. A munkacsoport véleményét a polgármester terjeszti - döntés céljából – legkésőbb a februári közgyűlés elé.

(6) *  A díj oklevélből és pénzjutalomból, 2019. évtől oklevélből, pénzjutalomból és képzőművészeti alkotásból áll. A díj adományozásáról szóló oklevelet a polgármester írja alá. A pénzjutalom nettó összege a mindenkori, az önkormányzat által egy fő részére biztosított középiskolai ösztöndíj éves összegével megegyezik. A díj a március 15-i városi ünnepségen kerül átadásra.

11. Szolnokért Emlékérem

14. § (1) *  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a város életében gazdasági, közösségi, kulturális vagy egyéb téren a közösség javára kifejtett eredményes tevékenység elismeréséül „Szolnokért Emlékérmet” alapít. A „Szolnokért Emlékérem” adományozható Szolnok városért kiemelkedő tevékenységet végző valamennyi természetes személy, illetve közösség részére.

(2) Az emlékérem három fokozatból áll: bronz fokozat, ezüst fokozat és arany fokozat.

a) Bronz fokozattal elsősorban valamilyen jelentős eseményhez kapcsolódó, kiemelkedő teljesítményt,

b) ezüst fokozattal elsősorban a több alkalommal vagy tartósan végzett, kiemelkedő teljesítményt,

c) arany fokozattal elsősorban a több évtizeden keresztül végzett eredményes tevékenységet, tartós és kiemelkedő munkát ismeri el a város.

(3) *  Az emlékérem adományozását bármely szolnoki lakos, szervezet és intézmény kezdeményezheti a polgármesterhez benyújtott javaslatával. A javaslatnak tartalmaznia kell az emlékéremre méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, elérhetőségét valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.

(4) *  A „Szolnokért Emlékérem” adományozásáról a polgármester dönt.

(5) Az emlékéremben részesítetteknek a polgármester oklevelet és „Szolnokért” feliratú emlékérmet ad át, melyen szerepel az adományozott személy, illetve közösség neve és az adományozás éve. Az emlékérem pénzjutalommal nem jár.

(6) Az emlékérmet a polgármester adja át az alkalomhoz illő esemény kapcsán.

11/A. Tiszavirág Turisztikai Díj * 

14/A. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése tiszteletének és megbecsülésének jeléül indokolt esetben évente kiadásra kerülő „Tiszavirág Turisztikai Díj”-at alapít azok részére, akik a városi szintű turisztikához illetve idegenforgalomhoz kapcsolódó tevékenységük során kimagasló teljesítményt nyújtottak magas színvonalú és értékteremtő programok, rendezvények szervezésében, lebonyolításában, jelentős szerepet vállalva ezzel a város jó hírnevének öregbítése, szellemi és kulturális értékeinek gyarapítása terén.

(2) A díj olyan személynek, vagy közösségnek adományozható, aki illetőleg, amely Szolnok turisztikai és idegenforgalmi vonzerejének növelése érdekében, magas színvonalú és értékteremtő programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása során kimagasló érdemeket szerzett.

(3) *  Egy évben legfeljebb kettő díj adományozására van lehetőség.

(4) Egy személy, vagy egy közösség a díjat csak egyszer kaphatja meg.

(5) A díj adományozását minden természetes és jogi személy javaslattétellel kezdeményezheti.

(6) *  A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, elérhetőségét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.

(7) *  A javaslatot minden év október 31-ig kell eljuttatni a polgármesterhez.

(8) *  A javaslatok bírálata, valamint a jóváhagyásra történő előterjesztés előkészítése a közgyűlés turisztikai feladatokkal foglalkozó bizottságának feladata, amely a tárgyév november 30. napjáig végzi el a beérkezett javaslatok bírálatát és terjeszti azokat javaslatával együtt döntéshozatalra legkésőbb a közgyűlés decemberi ülése elé. A polgármester rendkívüli esetben a (7) bekezdésben meghatározott időponttól eltérő időpontban is javaslatot tehet a közgyűlésnek a díj odaítélésére. A rendkívüli esetben a Bizottság a polgármester javaslatát követő 30 napon belül végzi el a beérkezett javaslat bírálatát és terjeszti azt javaslatával együtt döntéshozatalra a közgyűlés soron következő ülése elé.

(9) *  A díj az odaítélését tanúsító oklevélből, a díjat jelképező képzőművészeti alkotásból és pénzjutalomból áll. A pénzjutalom nettó összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap 4-szerese. A díj a tárgyévet követő Magyar Kultúra Napi városi ünnepségen kerül átadásra.

Ettől eltérni csak rendkívüli esetben, a polgármester javaslatára lehet.

11/B. Kátay Endre-díj * 

14/B. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok tisztelete és megbecsülése jeléül évente kiadható „Kátay Endre-díj”-at alapít azon személyek vagy közösségek részére, akik, vagy amelyek Szolnok városban végzett tartós és kimagasló tevékenységükkel jelentősen elősegítik, vagy elősegítették a városban eltérő kulturális és szociális körülmények között élő emberek társadalmi együttélésének javítását, a társadalmi kohézió erősítését, hosszú időn keresztül segítséget nyújtanak, vagy nyújtottak az esélyegyenlőség biztosításához, vagy a társadalmi helyzetből eredő hátrányok csökkentéséhez.

(2) A díjat egy évben legfeljebb egy személynek vagy egy közösségnek lehet odaítélni. Megosztott díj kiadására egy szakmai közösségen belül van lehetőség.

(3) *  A díj adományozását javaslattétellel kezdeményezheti minden természetes és jogi személy, érdekvédelmi, érdekképviseleti és társadalmi szervezet. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy, vagy közösség nevét, elérhetőségét, és az elismerni kívánt tevékenység részletes leírását. A javaslatot minden év március 15-ig kell eljuttatni a polgármesternek.

(4) A javaslatot az e célra létrehozott munkacsoport véleményezi, melynek tagjai

a) a Közgyűlés szociális és gyermekjóléti feladatokkal foglalkozó bizottsága,

b) a Szolnok Megyei Jogú Város Civil Tanácsa által delegált egy fő,

c) a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által delegált egy fő, és

d) a Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Munkacsoport részéről delegált két fő.

A munkacsoport véleményét a polgármester terjeszti döntésre a Közgyűlés elé, legkésőbb annak júniusi munkaterv szerinti ülésén.

(6) A díj kiadásától Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az adott évben eltekinthet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a tárgyévben javasolt személy vagy közösség tevékenysége az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg.

(7) A díj plakettből és az odaítélést tanúsító oklevélből áll. A díj a tárgyévi „Szolnok Napja” ünnepség alkalmával szervezett rendezvényen kerül átadásra.

11/C. *  „Gróf Szapáry Gyula-díj”

14/C. § *  (1) Szolnok Megyei Város Közgyűlése tiszteletének és megbecsülésének jeléül a város életében gazdasági téren kifejtett eredményes tevékenység elismeréseként évente kiadható „Gróf Szapáry Gyula-díjat” alapít.

(2) „Gróf Szapáry Gyula-díj” adományozható azon Szolnok városában kiemelkedő gazdasági tevékenységet végző, példaértékű társadalmi szerepvállalással bíró, a Szolnok városban és agglomerációjában élő munkavállalókat foglalkoztató szolnoki székhelyű vagy telephelyű egyéni vállalkozó, vagy gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás) részére, amely legalább két éve folyamatosan működik Szolnok városában.

(3) A díjat egy évben legfeljebb három vállalkozásnak lehet odaítélni.

(4) A díj adományozását javaslattétellel kezdeményezheti minden természetes és jogi személy. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott vállalkozás nevét, címét, képviselőjének nevét és elérhetőségeit, valamint az elismerni kívánt tevékenység rövid ismertetését.

(5) *  A javaslatot minden évben legkésőbb június 5. napjáig kell eljuttatni a polgármesterhez.

(6) *  A javaslatokat az e célra létrehozott munkacsoport véleményezi (továbbiakban előkészítő munkacsoport), melynek tagjai a Közgyűlés városfejlesztési és városüzemeltetési feladatokkal foglalkozó bizottságának valamennyi tagja és az Ezüst Pelikán Díjban részesültek közül a gazdasági területen folytatott tevékenységükért díjazottak közül – a polgármester által felkért – maximum 3 fő.

(7) A munkacsoport véleményét a polgármester terjeszti döntés céljából a Közgyűlés ülése elé.

(8) A díj plakettből és az odaítélést tanúsító oklevélből áll. A díj a tárgyévi „Szolnok Napja” ünnepség alkalmával szervezett rendezvényen kerül átadásra.

11/D. *  „Szolnok Családbarát Munkahelye” cím

14/D. § *  (1) *  Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Városban székhellyel, vagy telephellyel rendelkező azon munkáltatók részére, akik a munka-magánélet egyensúlyát támogató, családbarát szemlélet megvalósulását szem előtt tartó működésükkel hozzájárulnak a város családbarát szemléletének erősítéséhez, kategóriánként 2021. évtől évente egy „Szolnok Családbarát Munkahelye” elismerő címet adományoz az alábbi hat kategóriában:

a) Gazdálkodó szervezet

aa) 5–49 fő közötti munkavállaló foglalkoztatásával

ab) 50–250 fő közötti munkavállaló foglalkoztatásával

ac) 250 fő feletti munkavállaló foglalkoztatásával

b) Költségvetési szerv

ba) 200 fő, vagy az alatti munkavállaló foglalkoztatásával

bb) 200 fő feletti munkavállaló foglalkoztatásával

c) a)–b) pont szerinti kategóriába nem tartozó egyéb jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek és civil szervezetek.

(2) „Szolnok Családbarát Munkahelye” cím elnyerésére Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere évente pályázatot hirdet tárgyév január 31. napjáig.

(3) A pályázatokat a polgármester által felkért személyekből álló munkacsoport véleményezi, az általuk kialakított javaslatot a polgármester ismerteti Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésével, amely az adományozásról a tárgyév márciusi munkaterv szerinti ülésén dönt.

(4) A cím az odaítélést tanúsító oklevélből áll és a tárgyévi „Család Nemzetközi Napja” alkalmával szervezett rendezvényen kerül átadásra. Ettől eltérni csak rendkívüli esetben, a polgármester javaslatára lehet.

(5) A cím elnyerése esetén a munkahely jogosulttá válik a cím elnyerésétől számított két éven keresztül a „Szolnok Családbarát Munkahelye” cím használatára.

12. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően adományozott díjak jelen rendeletben alapított díjakkal egyenértékűek.

15/A. § * 

16. § *  Jelen rendelet 23/2018. (X.25.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezéseit azok hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. április 29-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Szakali Erzsébet s. k.
polgármester jegyző

Megjegyzés:

A 34/2010. (IX.24.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az 51/2010. (XII.9.) önkormányzati rendelet 2010. december 9-én, 12,05 órakor lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

A 20/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet 2011. május 26-án, 12,30 órakor lép hatályba.

A 26/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2011. június 30-án, 12,30 órakor lép hatályba.

Az alcímeket módosította a 26/2011. (VI.30.) önkormányzati rendelet 8. §-a.

A 33/2011. (X.27.) önkormányzati rendelet 2011. október 28-án lép hatályba és 2012. december 31-én hatályát veszti.

A 44/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, és 2013. december 31-én hatályát veszti.

A 45/2013. (XII.3.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Az 51/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 16/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet 2014. május 29-én 10 óra 00 perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 33/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a (2) bekezdés kivételével az azt követő napon hatályát veszti.

A 7/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 23/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

A 26/2015. (VII.28.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 30/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

A 38/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelet a a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 16/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2018. június 28. napján 10 óra 16 perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 23/2018. (X.25.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. A rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell.

A 21/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 25/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 2019. november 13-án 15 óra 00 perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 12/2020. (VII.31.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 24/2020. (XII.22.) önkormányzati rendelete a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 13/2021. (V.12.) önkormányzati rendelete a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 17/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete 2021. augusztus 27-én 12.00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

A 31/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet 2021. október 28-án 11 órakor lép hatályba.

A 38/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2021. december 16-án 11 órakor lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

A 39/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2021. december 16-án 13 órakor lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

A 13/2022. (V.30.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 35/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2022. december 15-én 11 órakor lép hatályba. E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

A 31/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.