Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

(Módosította a 24/2012. (VI.28.), a 16/2015. (V.7.), a 34/2015. (XI.30.), a 33/2017. (XII.7.), 24/2018. (X.31.), 25/2018. (XII. 5.) önkormányzati rendelet)

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és az 5. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 82. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi iparűzési adóról az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) * 

(2) E rendelet határozatlan időtartamra szól.

2. § * 

3. Az adó mértéke

3. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2%-a.

(2) *  Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:

a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 37. § (2) bekezdése szerinti tevékenység végzése után naptári naponként 1000,- Ft.

4. Adókedvezmény, adómentesség * 

4. § (1) Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot, a végleges iparűzési adóból 30%-os adókedvezményre jogosult.

(2) A kedvezmény az adóévről benyújtott adóbevallásban érvényesíthető.

(3) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (4) bekezdésben foglalt feltétel fennállása esetén mentes az adó alól a háziorvos, védőnő vállalkozó.

(4)-(10) * 

4/A. *  WEB-számla

4/A. § *  Az adózó az adóhatósághoz elektronikusan benyújtott bevallásait és az adóhatóságnál nyilvántartott adófolyószámláját, valamint az adókötelezettséghez kapcsolódó egyéb adatokat elektronikusan a www.szolnok.hu/webszamla elérhetőségen megtekintheti, melynek feltétele az adóhatóság előtti előzetes adóhatósági regisztráció.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2011. január 1-én lép hatályba, 2010. december 31. nappal hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 39/1991. ( XII.17.) önkormányzati rendelete.

6. § * 

7. § *  Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben más, magasabb szintű anyagi és eljárásjogi jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadók.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 9-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr.Szakali Erzsébet s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Megjegyzés:

A 24/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2012. június 29-én lép hatályba.

A 16/2015. (V.7.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 34/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 33/2017. (XII.7.) önkormányzati rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

A 24/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet 2018. november 1-jén lép hatályba.

A 25/2018. (XII. 5.) önkormányzati rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Melléklet a helyi iparűzési adóról szóló 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére