Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, illetve munkaidőn kívüli engedélyezésének szabályairól, illetve az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

Egységes szerkezetbe foglalva a 18/2011. (IV.28.), a 30/2013. (VI.27.), a 35/2017. (XII.6.), 3/2018. (II.23.), 31/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1–4. alcímek tekintetében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 4a. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. A rendelet hatálya

1. §  * A rendelet személyi hatálya a házasságot kötni és bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó, valamint családi eseményhez Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala anyakönyvi szolgáltatást biztosító szervezeti egységét és infrastruktúráját igénybe venni kívánó természetes személyekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában :

1. anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
2. hivatali helyiség: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyisége (Szolnok, Kossuth tér 9. földszinti házasságkötő terem)
3. hivatali munkaidő: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend
 * 4. családi esemény:
Minden olyan anyakönyvi eseménynek nem minősülő családi esemény - különösen házasságkötés megerősítése, névadó ünnepség -, amelyhez a szervező Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala anyakönyvi szolgáltatást biztosító szervezeti egységét és infrastruktúráját igénybe kívánja venni.

3. Munkaidőn kívüli, illetve hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

3. § (1) Munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményt – a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti nap kivételével - pénteken 14.00–18.00 óra között, szombaton 12.00–19.00 óra között lehet lebonyolítani.

(2) Hivatali helyiségen kívül az anyakönyvi esemény lebonyolítását a jegyző engedélyezi.

(3) Munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény a már jegyző-könyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi események lebonyolítását nem veszélyeztetheti.

4. Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértéke

4. § (1) *  Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségben történő lebonyolítása térítésmentes.

(2) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért 100 000,- Ft díjat kell fizetni.

(3) Rendkívüli körülmény esetén, különös tekintettel a házasulni, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapotára, az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá a lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

(3a) *  Anyakönyvi esemény alkalmával azon házasságot kötni kívánó személyek részére, melynek legalább egyik tagja lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik Szolnok Megyei Jogú Város területén, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyi ajándékot biztosít.

(4) *  A munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anya-könyvvezetőt – választása szerint – a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményeként a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori költségvetési rendeletében megállapított köztisztviselői illetményalap 10%-ának megfelelő bruttó összegű díjazás illeti meg.

(5) *  Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításában közreműködő anya-könyvvezetőt – választása szerint – a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett eseményeként Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori költségvetési rendeletében megállapított köztisztviselői illetményalap 30%-ának megfelelő bruttó összegű díjazás illeti meg.

4a. Családi eseményekhez kapcsolódó rendelkezések * 

4/A. § (1) Családi események lebonyolítására a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a 3-4. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) 50. házassági évforduló megünneplésére szervezett családi esemény lebonyolítása kapcsán a 4. § (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

(3) 50. házassági évforduló megünneplésére szervezett családi esemény alkalmával azon házaspár részére, melynek legalább egyik tagja lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik Szolnok Megyei Jogú Város területén, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyi ajándékot biztosít.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) *  Jelen rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a hatályba lépését követően lebonyolításra kerülő anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni.

(2) *  Jelen rendelet 4. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdését 2011. május 1-jét követően bejelentett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 31-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester jegyző

Megjegyzés:

A 18/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 30/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. A rendelet rendelkezését a hatályba lépését követően lebonyolításra kerülő anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni.

A 35/2017. (XII.6.) önkormányzati rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

A 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 2018. február 24-én lép hatályba.

A 31/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

INDOKOLÁS
egyes anyakönyvi események hivatali helyiségen kívüli, illetve munkaidőn kívüli engedélyezésének szabályairól, illetve az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelethez

Általános indokolás

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15/A. §-a kötelezően előírja

- a hivatali helyiségen kívüli és munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékének

- ezen anyakönyvi események során közreműködő anyakönyvvezető részére járó díjazás mértékének (amennyiben választása szerint nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt veszi igénybe)

önkormányzati rendeletben történő meghatározását.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát szükséges szabályozni.

2. §-hoz

A rendeletben használt fogalmak egyértelműsége érdekében szükséges az értelmező rendelkezések megalkotása.

3. §-hoz

A magasabb szintű jogszabályban nem, vagy nem teljes részletezettséggel meghatározott eljárási szabályokat rögzíti, illetve az anyakönyvi események munkaidőn kívüli lebonyolítására rendelkezésre álló – helyben kialakult szokás szerinti - időszakokat határozza meg.

4. §-hoz

Az ügyfelek által fizetendő díjakat, illetve az anyakönyvvezetők díjazását szabályozza. Az anyakönyvvezetők díjának és járulékainak fedezetét az ügyfelek által fizetendő díj biztosítja, az önkormányzat költségvetéséből többlet forrást nem igényel.

A munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény díjazása tartalmazza az igénybe vett helyiségek, eszközök önköltség számítási szabályzat szerinti költségét, illetve a közreműködő anyakönyvvezető díjazását és annak járulékait.

Az anyakönyvvezető díjazásának mértékének meghatározásánál szempont volt a felelősség mértéke és az a tény, hogy munkaidőn kívül kell dolgoznia teljes szellemi felkészültséggel és az alkalomhoz illő külső megjelenésben, ruházatban.

A külső házasságkötések magasabb összegű díját az indokolja, hogy ezen anyakönyvi események előkészítése során többször kell a helyszínt megtekinteni, a hangosítást és egyéb folyamatokat kipróbálni, modellezni, tehát a szertartás zökkenőmentes lebonyolítása nagyobb odafigyelést, szervezést igényel.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. Nincs akadálya az elfogadást követő naptól a hatályba léptetésnek.