Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról

(Egységes szerkezetben a 39/2011. (XI.28.), a 10/2012. (III.21.), 9/2013. (II.28.), a 24/2013. (V.30.), a 9/2014. (II.28.), a 6/2015. (II.27.), a 3/2016. (I.29.), a 18/2016. (V.31.), a 4/2017. (II.27.), 9/2018. (III. 21.), 5/2019. (II.28.), 9/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 12/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete)

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a (1) bekezdés b) pontja alapján, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 39/2011. (III.30.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) társult települései: Szolnok, Szajol, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Besenyszög, Kőtelek, Hunyadfalva, Zagyvarékas, Szászberek, Újszász, Tiszajenő, Tiszavárkony, Vezseny, Nagykörű, Tiszasüly, Tószeg, Csataszög, Martfű települések (a továbbiakban: társult települések) közigazgatási területére.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a társult településeken a Társulása által fenntartott a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) szabályozott alapszolgáltatást és szakosított ellátásokat nyújtó intézményekre.

2. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formái

2. § (1) *  Szociális alapszolgáltatások körében:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

d) család- és gyermekjóléti szolgáltatás

e) család- és gyermekjóléti központ

f) támogató szolgálat

g) utcai szociális munka

h) szenvedélybetegek közösségi ellátások

i) pszichiátriai betegek közösségi ellátása

j) alacsonyküszöbű ellátás

k) nappali ellátások

ka) idősek nappali intézménye

kb) hajléktalanok nappali intézménye

kc) pszichiátriai betegek nappali intézménye

kd) szenvedélybetegek nappali intézménye

ke) fogyatékosok nappali intézménye (Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén a szociális alapszolgáltatások keretében fogyatékos személyek nappali intézményét ellátási szerződéssel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület útján is biztosítja.)

l) tanyagondnoki szolgáltatás

(2) Szociális szakosított ellátások körében

a) átmeneti ellátások körében:

aa) hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye

ab) hajléktalan személyek átmeneti szállása

ac) *  időskorúak gondozóháza

b) ápolást, gondozást nyújtó ellátások körében: idősek otthona ellátás

3. Az ellátások igénybevétele

3. § *  Az e rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet és annak mellékleteit, az ellátást biztosító intézmény vezetőjének kell benyújtani. A szóban előterjesztett kérelmet az intézményvezető írásba foglalja, melyet az ellátást igénylő aláír. A kérelemről az intézményvezető dönt, melyről írásban értesíti az ellátást igénylőt és/vagy törvényes képviselőjét.

4. § Az étkeztetés igénybevétele szempontjából rászorultnak kell tekinteni:

a) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolja, hogy a 65. életévét betöltötte,

b) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud,

c) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni a súlyosan fogyatékos személyt, aki a súlyos fogyatékosságát az Sztv. 65/C. § (6) bekezdése szerint igazolja,

d) Pszichiátriai betegsége vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja,

e) Hajléktalan az a személy, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

5. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás keretében az ellátás működési engedélyében szereplő ellátási terület külterületén élő lakosok részére, igénylés alapján étkezést, házi segítségnyújtást, iskoláskorú gyermekek részére szállítást, egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítését biztosítják.

(2) Szociális étkeztetés keretében való közreműködés során a tanyagondnoki szolgálat biztosítja az étel házhozszállítását a szociális étkeztetésben részesülők részére.

(3) Házi segítségnyújtás keretében történő közreműködése során a tanya gondnoki szolgálat biztosítja a házi gondozó munkájába tartozó nem szakmai jellegű feladatok ellátását, pl.: takarítás (eseti, kisebb), bevásárlás.

(4) Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása során a tanyagondnoki szolgálat feladata:

a) háziorvosi rendelésre szállítás,

b) egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

c) gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutás biztosítása.

(5) *  A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele ingyenes, az ellátás keretében nyújtott étkezésért és házi segítségnyújtásért az e rendelet mellékletében szabályozott mértékű térítési díjat kell fizetni.

6. § (1) *  Az idősek otthona ellátást biztosító intézmények elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaguk ellátására szociális alapszolgáltatás igénybevételével sem képesek.

(2) Idősek Otthona ellátásban részesíthető az a 18. életévét betöltött személy is, aki betegsége miatt önmaga ellátására nem képes, nyugdíjszerű ellátásban részesül és ellátása más szociális szakellátást nyújtó intézményben nem biztosítható.

(3) Idősotthoni ellátás igénybevételének feltétele, hogy az ellátást igénylő külön jogszabály alapján megállapított gondozási szükséglete a napi 4 órát meghaladó mértékben, vagy a gondozási szükséglete a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló okok miatt került megállapításra.

(4) A soron kívüli elhelyezési igényről az intézmény vezetője dönt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 15-16. §-aiban leírtak alapján, melyről írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt.

(5) * 

6/A. § *  Az időskorúak gondozóházába történő ellátás legfeljebb 9 hónapra vehető igénybe, mely ellátás egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.

7. § (1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője megköti az ellátást nyújtó intézmény által külön jogszabály alapján elkészített Szakmai Program mellékletét képező megállapodást.

(2) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások esetén az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles ellátást biztosítani az arra rászorulónak, ha ennek elmulasztása a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti.

(3) A külön eljárás nélkül biztosított ellátás határozott idejű ellátásnak minősül és a veszélyhelyzet fenn álltáig, de legfeljebb 6 hónapig vehető igénybe. Az időpont letelte után az ellátott kérheti az intézménybe történő felvételét. Ebben az esetben az intézmény vezetője a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint jár el.

(4) *  Indokolt esetben a fogyatékosok nappali intézményébe legfeljebb napi 4 óra időtartamra az a személy is felvehető, aki után szülője, vagy más törvényes hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy ápolási díjban részesül.

(5) Rendkívül indokolt esetben a (4) bekezdés szerinti ellátás napi 8 óra időtartamra is igénybe vehető, két hónapot meg nem haladó időtartamig.

4. Térítési díjakra vonatkozó szabályok

8. § (1) *  A Társulás intézményei által nyújtott a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások körébe tartozó ellátások intézményi térítési díját e rendelet mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az e rendeletben szabályozott ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapítását - az Sztv. 115/A. §-ában felsorolt szolgáltatások kivételével - valamint a térítési díj fizetésére kötelezettek körét a Sztv. vonatkozó szakaszai tartalmazzák.

(3) A 2011. január 1-e után keletkezett intézményi jogviszony esetében az idősek otthona szolgáltatásaiért fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg. Az igénybevétel előtt az intézményvezető vizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát, továbbá jelzálog alapjául szolgáló vagyonát. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást igénylő havi jövedelmének, jelentős pénzvagyonának és jelentős ingatlanvagyonának, továbbá jelzálog alapjául szolgáló vagyonának együttes összegének (vagyonigazolás alapján) 80%-át, melyet úgy kell megfizetni, hogy a gondozott rendszeres jövedelmének 80%-a erejéig kézpénzben fizet meg a fennmaradó részt a vagyonigazolásban figyelembe vett jelentős készpénz - ingatlan vagyon, illetve vagyonértékű jogra kell terhelni.

(4) * 

9. § *  (1) *  Házi segítségnyújtás ellátás esetében az ellátott kérelmére a fenntartó engedélyezheti, hogy az a jogosult, akinek rendszeres havi jövedelme - kiskorú gondozott esetén a család egy főre jutó jövedelme - a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg, a szolgáltatást térítésmentesen vehesse igénybe.

(2) A fogyatékos személyek nappali ellátása esetén a kötelezett kérelmére:

a) azon jogosult esetében, akinek a havi jövedelme - kiskorú gondozott esetén a család egy főre jutó jövedelme - a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg, a szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

b) azon jogosult esetében, akinek a havi jövedelme - a kiskorú gondozott esetén a család egy főre jutó jövedelme - a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át meghaladja, de a személyi térítési díj levonását követően megmaradt havi jövedelme - kiskorú gondozott esetén a család egy főre eső jövedelme - a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem éri el, a személyi térítési díj legfeljebb 50%-os mértékig csökkenthető, amíg a fennmaradó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét nem haladja meg.

10. § (1) Idősek Otthona ellátás esetében kérelemre a személyi térítési díj, illetőleg a térítési díj-különbözet

a) maximum 30%-át kell megfizetnie annak a kötelezettnek, akinek a családjában a mindenkori hatályos szabályozás alapján - a tartási kötelezettség teljesítése nélkül - számított egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 450%-át - egyedül álló esetén 550%-át - nem haladja meg, úgy, hogy az elengedést követően a család mindenkori hatályos szabályok alapján számított egy főre jutó jövedelme nem lehet kevesebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-ánál, egyedül álló esetében 450%-ánál.

b) maximum 50%-át kell megfizetnie annak a kötelezettnek, akinek a családjában a mindenkori hatályos szabályozás alapján - a tartási kötelezettség teljesítése nélkül - számított egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550%-át - egyedül álló esetén 650%-át - nem haladja meg, úgy, hogy az elengedést követően a család mindenkori hatályos szabályok alapján számított egy főre jutó jövedelme nem lehet kevesebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 450%-ánál, egyedül álló esetében 550%-ánál.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában kötelezett: a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, továbbá a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és fél szeresét.

(3) *  A térítési díj mérséklésére vonatkozó kérelmet a kötelezett az intézményvezető útján a fenntartóhoz nyújthatja be, melyről a fenntartó határozattal dönt. Az (1) bekezdés szerinti térítési díj csökkentésére vonatkozó kérelemhez a kötelezettnek a saját és vele közös háztartásban élők jövedelemigazolásait csatolni kell.

(4) Amennyiben az ellátást igénybe vevő, illetve hozzátartozója vállalja az intézményi térítési díjjal megegyező összegű személyi térítési díj megfizetését, abban az esetben az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető és az ellátott, illetve hozzátartozója megköti az ellátást nyújtó intézmény által külön jogszabály alapján elkészített Szakmai Program mellékletét képező megállapodást.

10/A. § *  (1) A hajléktalanok átmeneti szállása igénybevétele esetén a kórházban töltött napok után térítési díjat nem kell fizetni.

(2) *  Ha az ellátást igénybe vevő havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 350%-át, az intézményvezetőhöz benyújtott kérelmére a fenntartó határozatával

a) a térítési díjat elengedi, ha a kérelmező

a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy

b) legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy

c) az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy

b) vakok személyi járadékában részesül, vagy

c) fogyatékossági támogatásban részesül,

és ezt az állapotát egészségi állapot minősítését tartalmazó dokumentummal igazolja,

b) a térítési díjat legfeljebb 90%-kal csökkentheti, amennyiben a kérelmező a (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek nem felel meg, de kérelméből megállapítható, hogy önmaga, vagy tartási kötelezettséggel érintett hozzátartozója létfenntartásához a térítési díj csökkentése méltányolható módon indokolt.

10/B. § *  Az idősek otthonába belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek megjelölését és számát, valamint a fizetendő belépési hozzájárulás összegét e rendelet melléklete tartalmazza.

11. § (1) A fenntartó a személyi térítési díj meg nem fizetéséből eredő díjhátralék összegét határozattal csökkentheti, elengedheti, vagy részletfizetési kedvezményt adhat, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik, és magasabb szintű jogszabály másként nem rendelkezik.

(2) A hátralékos kérelmére a díjhátralék teljes összegben elengedésre kerül, ha a hátralékos családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot nem haladja meg, és a bentlakásos intézményi ellátás igénybevétele esetén a jogosultnak a térítési díj alapjául szolgáló jelentős készpénz, vagy ingatlan, továbbá jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.

(3) A hátralékos kérelmére a díjhátralék csökkenthető, ha a hátralékos családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg, és a bentlakásos intézményi ellátás igénybevétele esetén a jogosultnak a térítési díj alapjául szolgáló jelentős készpénz, vagy ingatlan, továbbá jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.

(4) A csökkentés mértéke a díjhátralék

a) 30%-a, ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó havi jövedelem kétszeresét meghaladja;

b) 40%-a, ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó havi jövedelem háromszorosát meghaladja;

c) 50%-a, ha a díjhátralék a hátralékos családjában az egy főre jutó havi jövedelem négyszeresét meghaladja.

(5) A hátralékos kérelmére legfeljebb 12 hónapos időtartamra részletfizetés engedélyezhető.

(6) A díjhátralék csökkentéséről, behajthatatlanná minősítéséről, törléséről, valamint a részletfizetés engedélyezéséről - a hatályos jogszabályokra figyelemmel - a fenntartó határozatot hoz.

12. § * 

5. Az ellátások megszüntetésének esetei és módjai

13. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátások megszűnnek vagy megszüntethetők a Sztv. 100-104. §-a szerinti esetekben és módon.

(2) Az intézményi jogviszony megszűnése/megszüntetése esetén az intézmény vezetője

a) gondoskodik az ellátott tárgyi eszközeinek kiadásáról,

b) szükség szerint az ellátott és személyes tárgyai elszállításának megszervezéséről,

c) az ellátott intézmény házipénztárában őrzött pénzösszegének kifizetéséről a pénzkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően.

6. Nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás

14. § (1) A szociális ellátást biztosító intézmény vezetője az igénybevételre várakozó személyekről, valamint az intézményi lakók létszámának alakulásáról minden hónap 5. napjáig a fenntartó részére jelentést teljesít a fenntartó által meghatározott adattartalommal és formában.

(2) Az intézmény vezetője a fenntartó, illetve az ellátott települések önkormányzatának megkeresésére évente kötelesek a szakmai munkájukról, végzett tevékenységükről a kérelmező által meghatározott szempontok és a Sztv.-ben foglaltak szerint beszámolót készíteni.

7. Érdekképviseleti fórum

15. § (1) Az e rendeletben meghatározott szociális szakellátások esetén érdekképviseleti fórumot kell működtetni.

(2) Az érdekképviseleti fórum tagjainak számát és összetételét szociális intézmény esetében a Sztv. 99. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni.

(3) Az érdekképviseleti fórum vezetője a fenntartó képviselője.

8. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosí-tásának a társult települések valamennyi képviselő-testülete által történő jóváhagyása napján lép hatályba.

17. § * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 28-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester jegyző

Megjegyzés:

A 39/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2011. november 29-én lépett hatályba.

A 10/2012. (III.21.) önkormányzati rendelet 2012. március 22-én lépett hatályba.

A 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 2013. március 01. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

A 24/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 9/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 2014. március 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

A 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 18/2016. (V.31.) önkormányzati rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 4/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 9/2018. (III. 21.) önkormányzati rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Az 5/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

A 9/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2019. április 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 12/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása társult településeinek valamennyi képviselő-testülete által történő jóváhagyása napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Melléklet a 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez * 

Étkeztetés

SZOLNOK


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/év/fő A szolgáltatás 2020. évi önköltsége (Ft/fő/adag)
ITD*
Ft/adag

Kiszállítás
Ft/adag*
jövedelme (0 -30.000-Ft/hó) között van 209 809 843 0 0
jövedelme (30.001 -35.625.-Ft/hó) között van 209 809 843 150 0
jövedelme a min. nyugdíj 125-150 %-a között (35.626 -42.750.-Ft/hó) van 209 809 843 260 59
jövedelme a min. nyugdíj 150-300 %-a között (42.751 -85.500.-Ft/hó) van 209 809 843 370 78
jövedelme a min. nyugdíj 300 %-a felett (85.501.-Ft/hó) van 209 809 843 470 98
* Az ITD, a kiszállítás nettóban értendő, az összeget áfa terheli.

TÓSZEG


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/év/fő A szolgáltatás 2020. évi önköltsége (Ft/fő/adag)
ITD*
Ft/adag

Kiszállítás
Ft/adag*
jövedelme (0 -30.000-Ft/hó) között van 166 313 668 0 0
jövedelme (30.001 -35.625.-Ft/hó) között van 166 313 668 150 0
jövedelme a min. nyugdíj 125-150 %-a között (35.626-42.750.-Ft/hó) van 166 313 668 250 55
jövedelme a min. nyugdíj 150-300 %-a között (42.751 -85.500.-Ft/hó) van 166 313 668 340 55
jövedelme a min. nyugdíj 300 %-a felett (85.501.-Ft/hó) van 166 313 668 425 55
* Az ITD, a kiszállítás nettóban értendő, az összeget áfa terheli.

TISZAJENŐ


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/év/fő A szolgáltatás 2020. évi önköltsége (Ft/fő/adag)
ITD*
Ft/adag

Kiszállítás
Ft/adag*
jövedelme (0 -30.000-Ft/hó) között van 184 863 742 0 0
jövedelme (30.001 -35.625.-Ft/hó) között van 184 863 742 110 0
jövedelme a min. nyugdíj 125-150 %-a között (35.626 -42.750.-Ft/hó) van 184 863 742 210 40
jövedelme a min. nyugdíj 150-300 %-a között (42.751 -85.500.-Ft/hó) van 184 863 742 275 40
jövedelme a min. nyugdíj 300 %-a felett (85.501.-Ft/hó) van 184 863 742 380 40
* Az ITD, a kiszállítás nettóban értendő, az összeget áfa terheli.

VEZSENY


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/év/fő A szolgáltatás 2020. évi önköltsége (Ft/fő/adag)
ITD*
Ft/adag

Kiszállítás
Ft/adag*
jövedelme (0 -30.000-Ft/hó) között van 159 899 642 0 0
jövedelme (30.001 -35.625.-Ft/hó) között van 159 899 642 110 0
jövedelme a min. nyugdíj 125-150 %-a között (35.626 -42.750.-Ft/hó) van 159 899 642 210 40
jövedelme a min. nyugdíj 150-300 %-a között (42.751-85.500.-Ft/hó) van 159 899 642 275 40
jövedelme a min. nyugdíj 300 %-a felett (85.501.-Ft/hó) van 159 899 642 380 40
* Az ITD, a kiszállítás nettóban értendő, az összeget áfa terheli.

SZÁSZBEREK


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/év/fő A szolgáltatás 2020. évi önköltsége (Ft/fő/adag)
ITD*
Ft/adag

Kiszállítás
Ft/adag*
jövedelme (0 -30.000-Ft/hó) között van 127 193 511 0 0
jövedelme (30.001 -35.625.-Ft/hó) között van 127 193 511 110 0
jövedelme a min. nyugdíj 125-150 %-a között (35.626 -42.750.-Ft/hó) van 127 193 511 210 40
jövedelme a min. nyugdíj 150-300 %-a között (42.751 -85.500.-Ft/hó) van 127 193 511 275 40
jövedelme a min. nyugdíj 300 %-a felett (85.501.-Ft/hó) van 127 193 511 380 40
* Az ITD, a kiszállítás nettóban értendő, az összeget áfa terheli.

BESENYSZÖG


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/év/fő A szolgáltatás 2020. évi önköltsége (Ft/fő/adag) Intézményi térítési díj* (Ft/adag)
2020. évi
Kiszállítás Ft/adag
2020. évi
- 228 444 917 770 0
* A meghatározott díj az áfát tartalmazza.

NAGYKÖRŰ


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/év/fő A szolgáltatás 2020. évi önköltsége (Ft/fő/adag) Intézményi térítési díj* (Ft/adag)
2020. évi
Kiszállítás Ft/adag
2020. évi
- 183 516 737 700 0
* A meghatározott díj az áfát tartalmazza.

KŐTELEK


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/év/fő A szolgáltatás 2020. évi önköltsége (Ft/fő/adag) Intézményi térítési díj* (Ft/adag)
2020. évi
Kiszállítás Ft/adag
2020. évi
- 191 940 771 670 0
* A meghatározott díj az áfát tartalmazza.

HUNYADFALVA


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/év/fő A szolgáltatás 2020. évi önköltsége (Ft/fő/adag) Intézményi térítési díj* (Ft/adag)
2020. évi
Kiszállítás Ft/adag
2020. évi
- 205 716 826 620 0
* A meghatározott díj az áfát tartalmazza.

SZAJOL


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/év/fő A szolgáltatás 2020. évi önköltsége (Ft/fő/adag) Intézményi térítési díj* (Ft/adag)
2020. évi
Kiszállítás Ft/adag
2020. évi
- 246 216 989 770 0
* A meghatározott díj az áfát tartalmazza.

TISZASÜLY


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/év/fő A szolgáltatás 2020. évi önköltsége (Ft/fő/adag) Intézményi térítési díj* (Ft/adag)
2020. évi
Kiszállítás Ft/adag
2020. évi
- 184 944 743 690 0
* A meghatározott díj az áfát tartalmazza.

CSATASZÖG


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/év/fő A szolgáltatás 2020. évi önköltsége (Ft/fő/adag) Intézményi térítési díj* (Ft/adag)
2020. évi
Kiszállítás Ft/adag
2020. évi
- 191 808 770 520 0
* A meghatározott díj az áfát tartalmazza.

ÚJSZÁSZ


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/év/fő A szolgáltatás 2020. évi önköltsége (Ft/fő/adag) Intézményi térítési díj* (Ft/adag)
2020. évi
Kiszállítás Ft/adag
2020. évi
0 Ft-tól, az öregségi nyugdíjmin. 100%-ig (28.500.-Ft/hó) 219 738 875 200 120
Az öregségi min. nyugdíj 100-200 %-a között (28.501-57.000.-Ft) 219 738 875 400 120
Az öregségi nyugdíjmin. 200-300%-a között (57.001-85.500.-Ft/hó) 219 738 875 540 120
Az öregségi nyugdíjmin.300%-a fölött (85.501.-Ft/hó) 219 738 875 550 120
* A meghatározott díj az áfát tartalmazza.

ZAGYVARÉKAS


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/év/fő A szolgáltatás 2020. évi önköltsége (Ft/fő/adag) Intézményi térítési díj* (Ft/adag)
2020. évi
Kiszállítás Ft/adag
2020. évi
0 Ft-tól, az öregségi nyugdíjmin. 100%-ig (28.500.-Ft/hó) 181 741 724 265 120
Az öregségi min. nyugdíj 100-200 %-a között (28.501-57.000.-Ft) 181 741 724 415 120
Az öregségi nyugdíjmin. 200-300%-a között (57.001-85.500.-Ft/hó) 181 741 724 515 120
Az öregségi nyugdíjmin.300%-a fölött (85.501.-Ft/hó) 181 741 724 555 120
* A meghatározott díj az áfát tartalmazza.

RÁKÓCZIFALVA


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/év/fő A szolgáltatás 2020. évi önköltsége (Ft/fő/adag) Intézményi térítési díj* (Ft/adag)
2020. évi
Kiszállítás Ft/adag
2020. évi
Akinek jövedelem 28.500,- Ft alatt van 259 985 1 044 300 100
Akinek jövedelem 28.501,- Ft és 57.000,- Ft között van 259 985 1 044 400 100
Akinek jövedelem 57.001,- Ft és 71.250,- Ft között van 259 985 1 044 500 100
Akinek jövedelem 71.250,- Ft és 85.500,- Ft között van 259 985 1 044 600 100
Akinek jövedelem 85.501,- Ft fölött van 259 985 1 044 720 100
* A meghatározott díj az áfát tartalmazza.

RÁKÓCZIÚJFALU


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/év/fő A szolgáltatás 2020. évi önköltsége (Ft/fő/adag) Intézményi térítési díj* (Ft/adag)
2020. évi
Kiszállítás Ft/adag
2020. évi
Akinek jövedelem 28.500,- Ft alatt van 185 791 746 300 100
Akinek jövedelem 28.501,- Ft és 57.000,- Ft között van 185 791 746 400 100
Akinek jövedelem 57.001,- Ft és 71.250,- Ft között van 185 791 746 500 100
Akinek jövedelem 71.250,- Ft és 85.500,- Ft között van 185 791 746 600 100
Akinek jövedelem 85.501,- Ft fölött van 185 791 746 700 100
* Az Intézményi térítési díj az áfát tartalmazza.

TISZAVÁRKONY


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/év/fő A szolgáltatás 2020. évi önköltsége (Ft/fő/adag) Intézményi térítési díj* (Ft/adag)
2020. évi
Kiszállítás Ft/adag
2020. évi
Akinek jövedelem 28.500,- Ft alatt van 176 900 710 300 100
Akinek jövedelem 28.501,- Ft és 57.000,- Ft között van 176 900 710 400 100
Akinek jövedelem 57.001,- Ft és 71.250,- Ft között van 176 900 710 500 100
Akinek jövedelem 71.250,- Ft és 85.500,- Ft között van 176 900 710 600 100
Akinek jövedelem 85.501,- Ft fölött van 176 900 710 700 100
* Az Intézményi térítési díj az áfát tartalmazza.

MARTFŰ


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/év/fő A szolgáltatás 2020. évi önköltsége (Ft/fő/adag) Intézményi térítési díj* (Ft/adag)
2020. évi
Kiszállítás Ft/adag
2020. évi
Akinek jövedelem 28.500,- Ft alatt van 285 717 1 147 300 100
Akinek jövedelem 28.501,- Ft és 57.000,- Ft között van 285 717 1 147 400 100
Akinek jövedelem 57.001,- Ft és 71.250,- Ft között van 285 717 1 147 500 100
Akinek jövedelem 71.250,- Ft és 85.500,- Ft között van 285 717 1 147 600 100
Akinek jövedelem 85.501,- Ft fölött van 285 717 1 147 720 100
* Az Intézményi térítési díj az áfát tartalmazza.

Házi segítségnyújtás

SZOLNOK

személyi gondozás

Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
ITD*
Ft/óra
jövedelme a min. nyugdíj 0 -125 % között (0 - 35.625.-Ft/hó) van 738 806 2 967 0
jövedelme a min. nyugdíj 125 % - 150 %-a között (35.626- 42.750.-Ft/hó) van 738 806 2 967 130
jövedelme a min. nyugdíj 150 %-a és 300% között (42.751.-Ft/hó 85.500.-Ft/hó) van 738 806 2 967 150
jövedelme a min. nyugdíj 300 %-a felett (85.501.-Ft/hó) van 738 806 2 967 170
szociálisan nem rászorult 738 806 2 967 1 000
szociális segítés

Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
ITD*
Ft/óra
jövedelme a min. nyugdíj 0 -125 % között (0 - 35.625.-Ft/hó) van 738 806 2 967 0
jövedelme a min. nyugdíj 125 % - 150 %-a között (35.626- 42.750.-Ft/hó) van 738 806 2 967 170
jövedelme a min. nyugdíj 150 %-a és 300% között (42.751.-Ft/hó 85.500.-Ft/hó) van 738 806 2 967 220
jövedelme a min. nyugdíj 300 %-a felett (85.501.-Ft/hó) van 738 806 2 967 270
szociálisan nem rászorult 738 806 2 967 1 000

TÓSZEG

személyi gondozás

Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
ITD*
Ft/óra
jövedelme a min. nyugdíj 0 -125 % között (0 - 35.625.-Ft/hó) van 642 772 2581 0
jövedelme a min. nyugdíj 125 % - 150 %-a között (35.626- 42.750.-Ft/hó) van 642 772 2581 130
jövedelme a min. nyugdíj 150 %-a és 300% között (42.751.-Ft/hó 85.500.-Ft/hó) van 642 772 2581 150
jövedelme a min. nyugdíj 300 %-a felett (85.501.-Ft/hó) van 642 772 2581 170
szociálisan nem rászorult 642 772 2581 1 000
szociális segítés

Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
ITD*
Ft/óra
jövedelme a min. nyugdíj 0 -125 % között (0 - 35.625.-Ft/hó) van 642 772 2581 0
jövedelme a min. nyugdíj 125 % - 150 %-a között (35.626- 42.750.-Ft/hó) van 642 772 2581 150
jövedelme a min. nyugdíj 150 %-a és 300% között (42.751.-Ft/hó 85.500.-Ft/hó) van 642 772 2581 210
jövedelme a min. nyugdíj 300 %-a felett (85.501.-Ft/hó) van 642 772 2581 230
szociálisan nem rászorult 642 772 2581 1 000

TISZAJENŐ

személyi gondozás

Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
ITD*
Ft/óra
jövedelme a min. nyugdíj 0 -125 % között (0 - 35.625.-Ft/hó) van 721 807 2 899 0
jövedelme a min. nyugdíj 125 % - 150 %-a között (35.626- 42.750.-Ft/hó) van 721 807 2 899 130
jövedelme a min. nyugdíj 150 %-a és 300% között (42.751.-Ft/hó 85.500.-Ft/hó) van 721 807 2 899 150
jövedelme a min. nyugdíj 300 %-a felett (85.501.-Ft/hó) van 721 807 2 899 170
szociálisan nem rászorult 721 807 2 899 1 000
szociális segítés

Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
ITD*
Ft/óra
jövedelme a min. nyugdíj 0 -125 % között (0 - 35.625.-Ft/hó) van 721 807 2 899 0
jövedelme a min. nyugdíj 125 % - 150 %-a között (35.626- 42.750.-Ft/hó) van 721 807 2 899 150
jövedelme a min. nyugdíj 150 %-a és 300% között (42.751.-Ft/hó 85.500.-Ft/hó) van 721 807 2 899 210
jövedelme a min. nyugdíj 300 %-a felett (85.501.-Ft/hó) van 721 807 2 899 230
szociálisan nem rászorult 721 807 2 899 1 000

VEZSENY

személyi gondozás

Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
ITD*
Ft/óra
jövedelme a min. nyugdíj 0 -125 % között (0 - 35.625.-Ft/hó) van 580 705 2 332 0
jövedelme a min. nyugdíj 125 % - 150 %-a között (35.626- 42.750.-Ft/hó) van 580 705 2 332 130
jövedelme a min. nyugdíj 150 %-a és 300% között (42.751.-Ft/hó 85.500.-Ft/hó) van 580 705 2 332 150
jövedelme a min. nyugdíj 300 %-a felett (85.501.-Ft/hó) van 580 705 2 332 170
szociálisan nem rászorult 580 705 2 332 1 000
szociális segítés

Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
ITD*
Ft/óra
jövedelme a min. nyugdíj 0 -125 % között (0 - 35.625.-Ft/hó) van 580 705 2 332 0
jövedelme a min. nyugdíj 125 % - 150 %-a között (35.626- 42.750.-Ft/hó) van 580 705 2 332 150
jövedelme a min. nyugdíj 150 %-a és 300% között (42.751.-Ft/hó 85.500.-Ft/hó) van 580 705 2 332 210
jövedelme a min. nyugdíj 300 %-a felett (85.501.-Ft/hó) van 580 705 2 332 230
szociálisan nem rászorult 580 705 2 332 1 000

SZÁSZBEREK

személyi gondozás

Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
ITD*
Ft/óra
jövedelme a min. nyugdíj 0 -125 % között (0 - 35.625.-Ft/hó) van 468 175 1 880 0
jövedelme a min. nyugdíj 125 % - 150 %-a között (35.626- 42.750.-Ft/hó) van 468 175 1 880 130
jövedelme a min. nyugdíj 150 %-a és 300% között (42.751.-Ft/hó 85.500.-Ft/hó) van 468 175 1 880 150
jövedelme a min. nyugdíj 300 %-a felett (85.501.-Ft/hó) van 468 175 1 880 170
szociálisan nem rászorult 468 175 1 880 1 000
szociális segítés

Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
ITD*
Ft/óra
jövedelme a min. nyugdíj 0 -125 % között (0 - 35.625.-Ft/hó) van 468 175 1 880 0
jövedelme a min. nyugdíj 125 % - 150 %-a között (35.626- 42.750.-Ft/hó) van 468 175 1 880 150
jövedelme a min. nyugdíj 150 %-a és 300% között (42.751.-Ft/hó 85.500.-Ft/hó) van 468 175 1 880 210
jövedelme a min. nyugdíj 300 %-a felett (85.501.-Ft/hó) van 468 175 1 880 230
szociálisan nem rászorult 468 175 1 880 1 000

BESENYSZÖG


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
Intézményi térítési díj (Ft/óra)
2020. évi
Személyi gondozás 458 898 230 0
Szociális segítés 458 898 230 0

NAGYKÖRŰ


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
Intézményi térítési díj (Ft/óra)
2020. évi
Személyi gondozás 399 936 201 0
Szociális segítés 399 936 201 0

KŐTELEK


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
Intézményi térítési díj (Ft/óra)
2020. évi
Személyi gondozás 445 008 223 0
Szociális segítés 445 008 223 0

HUNYADFALVA


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
Intézményi térítési díj (Ft/óra)
2020. évi
Személyi gondozás 528 156 265 0
Szociális segítés 528 156 265 0

SZAJOL


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
Intézményi térítési díj (Ft/óra)
2020. évi
Személyi gondozás 501 324 252 0
Szociális segítés 501 324 252 0

TISZASÜLY


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
Intézményi térítési díj (Ft/óra)
2020. évi
Személyi gondozás 467 964 235 0
Szociális segítés 467 964 235 0

CSATASZÖG


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
Intézményi térítési díj (Ft/óra)
2020. évi
Személyi gondozás 0 0 0
Szociális segítés 0 0 0

ÚJSZÁSZ


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
Intézményi térítési díj (Ft/óra)
2020. évi
Személyi gondozás 499 616 249 0
Szociális segítés 499 616 249 0

ZAGYVARÉKAS


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
Intézményi térítési díj (Ft/óra)
2020. évi
Személyi gondozás 546 257 272 0
Szociális segítés 546 257 272 0

RÁKÓCZIFALVA

személyi gondozás

Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
Intézményi térítési díj (Ft/óra)
2020. évi
gondozáshoz tart. tev. 805 404 462 0
segítéshez tart. tev. 805 404 462 450
szociális segítés

Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
Intézményi térítési díj (Ft/óra)
2020. évi
805 404 462 450

RÁKÓCZIÚJFALU

személyi gondozás

Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
Intézményi térítési díj (Ft/óra)
2020. évi
gondozáshoz tart. tev. 457 269 262 0
segítéshez tart. tev. 457 269 262 250
szociális segítés

Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
Intézményi térítési díj (Ft/óra)
2020. évi
457 269 262 250

TISZAVÁRKONY

személyi gondozás

Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
Intézményi térítési díj (Ft/óra)
2020. évi
gondozáshoz tart. tev. 462 411 265 0
segítéshez tart. tev. 462 411 265 250
szociális segítés

Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
Intézményi térítési díj (Ft/óra)
2020. évi
462 411 265 250

MARTFŰ

személyi gondozás

Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
Intézményi térítési díj (Ft/óra)
2020. évi
gondozáshoz tart. tev. 793 065 455 0
segítéshez tart. tev. 793 065 455 450
szociális segítés

Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége
(Ft/óra/ellátott)
Intézményi térítési díj (Ft/óra)
2020. évi
793 065 455 450

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

SZOLNOK


Kategóriák
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/készülék/év) A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/készülék/nap) ITD*
Ft/készülék/nap
jövedelme a min. nyugdíj 300 % alatt (85.500.-Ft/hó) van 69 998 281 0
jövedelme a min. nyugdíj 300 % felett (85.501.-Ft/hó) van 69 998 281 30
szociálisan nem rászorult 69 998 281 120

TÓSZEG


Kategóriák
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/készülék/év) A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/készülék/nap) ITD*
Ft/készülék/nap
jövedelme a min. nyugdíj 300 % alatt (85.500.-Ft/hó) van 46 401 186 0
jövedelme a min. nyugdíj 300 % felett (85.501.-Ft/hó) van 46 401 186 30
szociálisan nem rászorult 46 401 186 120

TISZAJENŐ


Kategóriák
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/készülék/év) A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/készülék/nap) ITD*
Ft/készülék/nap
jövedelme a min. nyugdíj 300 % alatt (85.500.-Ft/hó) van 53 113 213 0
jövedelme a min. nyugdíj 300 % felett (85.501.-Ft/hó) van 53 113 213 30
szociálisan nem rászorult 53 113 213 120

VEZSENY


Kategóriák
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/készülék/év) A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/készülék/nap) ITD*
Ft/készülék/nap
jövedelme a min. nyugdíj 300 % alatt (85.500.-Ft/hó) van 43 632 175 0
jövedelme a min. nyugdíj 300 % felett (85.501.-Ft/hó) van 43 632 175 30
szociálisan nem rászorult 43 632 175 120

SZÁSZBEREK


Kategóriák
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/készülék/év) A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/készülék/nap) ITD*
Ft/készülék/nap
jövedelme a min. nyugdíj 300 % alatt (85.500.-Ft/hó) van 39 843 160 0
jövedelme a min. nyugdíj 300 % felett (85.501.-Ft/hó) van 39 843 160 30
szociálisan nem rászorult 39 843 160 120

ZAGYVARÉKAS


Kategóriák
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/készülék/év) A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/készülék/nap) ITD*
Ft/készülék/nap
jövedelme a min. nyugdíj 300 % alatt (85.500.-Ft/hó) van 40 339 162 0
jövedelme a min. nyugdíj 300 % felett (85.501.-Ft/hó) van 40 339 162 30
szociálisan nem rászorult 40 339 162 120

BESENYSZÖG, HUNYADFALVA, KŐTELEK, NAGYKÖRŰ, SZAJOL, TISZASÜLY, CSATASZÖG


Kategóriák
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/készülék/év) A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/készülék/nap) ITD*
Ft/készülék/nap
- 54.708 149 0

RÁKÓCZIFALVA, RÁKÓCZIÚJFALU, TISZAVÁRKONY, MARTFŰ


Kategóriák
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/készülék/év) A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/készülék/nap) ITD*
Ft/készülék/nap
Szociálisan rászorult 59 572 163 30
Szociálisan nem rászorult 59 572 163 100

ÁFA nem kerül felszámításra

Idősek nappali ellátása

SZOLNOK


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/nap/ellátott) ITD*
Ft/nap
Nappali ellátás, jövedelme a min. nyugdíj 28.500.- Ft/hó alatt van, Demens nappali ellátás is 770 159 3 093 0
Nappali ellátás, jövedelme a min. nyugdíj 28.501.- Ft/hó felett van, Demens nappali ellátás is 770 159 3 093 0

TÓSZEG


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/nap/ellátott) ITD*
Ft/nap
Nappali ellátás, jövedelme a min. nyugdíj 28.500.- Ft/hó alatt van, Demens nappali ellátás is 373 839 1 501 0
Nappali ellátás, jövedelme a min. nyugdíj 28.501.- Ft/hó felett van, Demens nappali ellátás is 373 839 1 501 0

BESENYSZÖG


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/nap/ellátott) Intézményi térítési díj (Ft/nap) 2020. évi
151 752 609 0

TISZASÜLY


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/nap/ellátott) Intézményi térítési díj (Ft/nap) 2020. évi
187 692 754 0

KŐTELEK


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/nap/ellátott) Intézményi térítési díj (Ft/nap) 2020. évi
262 992 1 056 0

SZAJOL


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/nap/ellátott) Intézményi térítési díj (Ft/nap) 2020. évi
312 312 1 254 0

ÚJSZÁSZ


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/nap/ellátott) Intézményi térítési díj (Ft/nap) 2020. évi
359 142 1 431 0

ZAGYVARÉKAS


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/nap/ellátott) Intézményi térítési díj (Ft/nap) 2020. évi
330 341 1 316 0

RÁKÓCZIFALVA


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/nap/ellátott) Intézményi térítési díj (Ft/nap) 2020. évi
Időskorúak nappali intézményi ellátása 463 000 1 859 0
Demens személyek nappali intézményi ellátása 463 000 1 859 0

MARTFŰ


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/nap/ellátott) Intézményi térítési díj (Ft/nap) 2020. évi
Időskorúak nappali intézményi ellátása 555 971 2 233 0
Demens személyek nappali intézményi ellátása 555 971 2 233 0

Idősek Otthona

SZOLNOK

Az I.-II.-III sz. Idősek Otthona bentlakásos ellátás térítési díj összege:


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/fő/év A szolgáltatás 2020.évi önköltsége összege Ft/fő/hó A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/fő/nap) ITD
Ft/fő/nap
átlagos ápolást igénylő, bentlakásos otthoni ellátás 2 788 068 232 339 7 618 3 800
demens ellátottak, bentlakásos otthoni ellátás 2 788 068 232 339 7 618 3 800

I-II-III. sz. Idősek Otthonában az egyszeri, belépési hozzájárulás összege egyágyas elhelyezés esetén:

2 000 000 Ft (10 szoba)

Az IV. sz. Idősek Otthona bentlakásos ellátás térítési díj összege:


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/fő/év A szolgáltatás 2020.évi önköltsége összege Ft/fő/hó A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/fő/nap) ITD
Ft/fő/nap
átlagos ápolást igénylő, bentlakásos otthoni ellátás 2 573 074 214 423 9 357 4 500
demens ellátottak, bentlakásos otthoni ellátás 2 573 074 214 423 9 357 4 500

IV. sz. Idősek Otthonában egyszeri, belépési hozzájárulás összege egyágyas elhelyezés esetén:

3 000 000 Ft (10 szoba)

BESENYSZÖG


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/nap/ellátott) Intézményi térítési díj (Ft/nap) 2020. évi
- 2 659 224 7 266 3 130

NAGYKÖRŰ


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/nap/ellátott) Intézményi térítési díj (Ft/nap) 2020. évi
- 2 813 124 7 686 3 670

RÁKÓCZIFALVA


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség
Ft/év/ellátott
A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/nap/ellátott) Intézményi térítési díj (Ft/nap) 2020. évi
- 3 149 292 8 605 3 400

Egyszeri hozzájárulás összege emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetén:

egy ágyas szobában: 2020. évben: 2 100 000,- Ft

két ágyas szobában: 2020. évben: 1 500 000,- Ft

Idősek átmeneti ellátása

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Időskorúak Gondozóháza Térítési díj összege:


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltség Ft/fő/év A szolgáltatás 2020.évi önköltsége összege Ft/fő/hó A szolgáltatás 2020.évi önköltsége (Ft/fő/nap) ITD
Ft/fő/nap
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Időskorúak Gondozóháza 3 913 346 326 112 10 692 5 000

Hajléktalanok átmeneti szállása

SZOLNOK


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltsége
(Ft/nap/ellátott)
Intézményi térítési díj
(Ft/nap)
2020. évi
0 Ft/hó jövedelemtől 9999 Ft/hó jövedelemig 3 510 0
10 000 Ft/hó jövedelemtől 28 500 Ft/hó jövedelemig 3 510 200
28 501 Ft/hó jövedelemtől 57000 Ft/hó jövedelemig 3 510 400
57 001 Ft/hó jövedelemtől 85500 Ft/hó jövedelemig 3 510 620
85 501 Ft/hó jövedelemtől 114 000 Ft/hó jövedelemig 3 510 800
114 001 Ft/hó jövedelemtől 3 510 935

Fogyatékosok nappali intézménye

SZOLNOK


Kategóriák
A szolgáltatás 2020. évi önköltsége
(Ft/nap/ellátott)
Intézményi térítési díj
(Ft/nap)
2020. évi
Fogyatékosok nappali intézménye étkezéssel
(ebéd 645.-Ft/adag)
4 220 1.050
étkezés nélkül 3 575 405

Támogató szolgálat

RÁKÓCZIFALVA

Szociálisan rászorultakra vonatkozó térítési díjak 2020. év
A szolgáltatás önköltsége 23 341 380
Személyi segítés 1 órára jutó önköltsége 5 732
1 km-re jutó szállítás önköltsége 939
Elfogadásra javasolt ITD személyi segítés óradíjra (lakáson belül végzett tevékenység) 380
1 km-re javasolt intézményi térítési díj 80
Szociálisan nem rászorultakra vonatkozó térítési díjak 2020. év
személyi segítés 1500,- Ft/óra
szállítás 130,- Ft/km
szállítás gépkocsivezetővel 170,- Ft/km

Szenvedélybetegek nappali ellátása

SZOLNOK

Kategóriák A szolgáltatás 2020. évi önköltsége (Ft/nap/ellátott) Intézményi térítési díj (Ft/nap)
2020. évi
Szenvedélybetegek nappali ellátása 1 240 0

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

SZOLNOK

Kategóriák A szolgáltatás 2020. évi önköltsége (Ft/nap/ellátott) Intézményi térítési díj (Ft/nap) 2020. évi
Pszichiátriai betegek nappali ellátása 1 510 0

  Vissza az oldal tetejére