Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról

Módosította a 13/2014. (IV.28.), 24/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a (3) bekezdése alapján, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 14/2012. (I.31.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: SZKTT) társult települései: Szolnok, Szajol, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Besenyszög, Kőtelek, Hunyadfalva, Zagyvarékas, Szászberek, Újszász, Tiszajenő, Tiszavárkony, Vezseny, Nagykörű, Tiszasüly, Tószeg és Csataszög települések (a továbbiakban: az SZKTT társult települései) közigazgatási területére.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az SZKTT társult településein az SZKTT által fenntartott a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) szabályozott alapszolgáltatást és szakosított ellátásokat nyújtó intézményekre.

2. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formái

2. § (1) Gyermekjóléti alapszolgáltatások körében:

- gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekjóléti központ

(2) Gyermekek átmeneti gondozása körében

- helyettes szülői ellátás

3. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások

Gyermekjóléti szolgáltatás

3. § (1) A gyermek testi, lelki egészségének a családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése érdekében a Gyvt. előírásai szerint gyermekjóléti szolgáltatást biztosít a SZKTT.

(2) *  A gyermekjóléti szolgáltatást az SZKTT gyermekjóléti szolgálat keretein belül az alábbi intézmények útján biztosítja:

a) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Szászberek, Tószeg, Tiszajenő, Vezseny települések közigazgatási területén,

b) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Tiszavárkony települések közigazgatási területén,

c) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja Besenyszög, Kőtelek, Hunyadfalva, Csataszög, Szajol, Nagykörű, Tiszasüly települések közigazgatási területén,

d) Szolnoki Kistérség Többcélú társulása Zagyva-menti Integrált Központja Újszász, Zagyvarékas települések közigazgatási területén.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatást a SZKTT gyermekjóléti központ keretein belül Szolnok közigazgatási területén a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja útján biztosítja.

Helyettes szülői ellátás * 

4. § (1) A SZKTT a Gyvt. előírásai szerint helyettes szülői ellátást biztosít az SZKTT társult települései közigazgatási területén a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Központja (a továbbiakban: Gyermekjóléti Központ) útján.

(2) *  A helyettes szülői ellátás iránti kérelmet a gyermek törvényes képviselője kérheti a Gyermekjóléti Központ vezetőjétől.

(3) Az ellátás biztosításáról a Gyermekjóléti Központ vezetője 8 napon belül, sürgős esetben azonnal dönt.

(4) Az elhelyezés szempontjából sürgős esetnek számít, ha a gyermek ellátására a kérelmező törvényes képviselő nem képes.

(5) Az ellátás a törvényes képviselő gyermek ellátásában történő akadályoztatásáig, de maximum egy évig vehető igénybe.

(6) Amennyiben a törvényes képviselő a gyermek ellátását egy év elteltével sem képes megoldani, a Gyermekjóléti Központ vezetője írásban megkeresi a területileg illetékes Gyámhivatalt egyéb gyermekvédelmi intézkedés megtétele céljából.

4. Az ellátások megszüntetésének esetei és módjai

5. § Az e rendeletben szabályozott ellátások megszűnnek vagy megszüntethetők a Gyvt.-ben
meghatározott esetekben és módon.

5. Eljárási szabályok

6. § (1) Az e rendeletben szabályozott ellátási formák igénybevétele a (2) bekezdés kivételével önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselő terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő, ennek tényét a kérelemre rá kell vezetni.

(2) *  A gyermekjóléti szolgáltatás esetén, ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, az illetékes Gyámhivatal a védelembe vételre vonatkozó szabályok alapján jár el.

6. Térítési díjakra vonatkozó szabályok

7. § *  A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ által biztosított helyettes szülői ellátásért fizetendő intézményi térítési díjat e rendelet melléklete tartalmazza.

7. Nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás

8. § A gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézmény vezetője évente egyszer köteles tevékenységéről az SZKTT-nak illetve az érintett települési önkormányzatoknak átfogó szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni.

8. Záró rendelkezések

9. § E rendelet a SZKTT Társulási Megállapodása módosításának a társult települések valamennyi képviselő-testülete által történő jóváhagyása napján lép hatályba.

10. § * 

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester jegyző

Megjegyzés:

A 13/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 24/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet 2018. november 1-jén lép hatályba.

A 11/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet melléklete * 

Helyettes szülői ellátás

SZOLNOK

Kategóriák A szolgáltatás 2014. évi önköltsége (Ft/év/ellátott) A 2014. évi normatíva összege (Ft/év) A 2014. évi önköltség és a 2014. évi normatív támogatás különbözete (Ft/hó/ellátott) Intézményi térítési díj (Ft/nap)
635 650 635 650 0 0

INDOKOLÁS

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások intézményi és személyi térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának célja, a megváltozott jogszabályi környezetnek való megfelelés.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tekintette arra, hogy a rendelet hatálya SZKTT társult településeire is kiterjed, ezért szükséges annak szabályozása.

A 2. §-hoz

A rendeletben felsorolásra kerültek mindazok az alapszolgáltatások és szakellátások, amelyeket a SZKTT intézményei biztosítanak.

A 3-4. §-hoz

A rendelet ezen szakaszai az egyes ellátásokat és azok biztosításának módját határozza meg. Továbbá a helyettes szülői ellátás esetén külön szabályokat fogalmaz meg a külön eljárás nélkül biztosítható ellátásról.

Az 5. §-hoz

Ebben a szakban került meghatározásra az ellátások megszűnéséről, megszüntetéséről szóló rendelkezés.

A 6. §-hoz

A szakasz az SZKTT fenntartásában működő intézmények által e rendeletben szabályozott ellátások igénybevételére vonatkozó szabályokat határozza meg.

A 7. §-hoz

E szakasz rendelkezik a rendeletben szabályozott ellátások térítésmentességéről.

A 8. §-hoz

A szakasz az SZKTT fenntartásában működő intézmények jelentési és beszámolási kötelezettségeit határozza meg.

A 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A 10. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.