Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről, az egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, - Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága és a - Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által megbízott - könyvvizsgáló véleményének kikérésével, - a következőket rendeli el:

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

1. § (1) A Közgyűlés Szolnok Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-6. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

27 298 758 ezer forint bevétellel,
24 770 104 ezer forint kiadással,
1 910 057 módosított pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

(2) Az előző bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási teljesítéseket az alábbi részletezések szerint

a) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben foglaltak szerint,

b) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően,

c) A 2012. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív állami támogatás elszámolását az 1.a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

d) Az intézményi adatközlések szerinti ellátottak száma alapján igényelt normatív állami támogatás jogcímeinek és összegének elszámolását intézményenkénti bontásban az 1.a.a. számú mellékletben foglaltak szerint,

e) Az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően,

f) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. és 4.a. számú mellékletekben foglaltak szerint,

g) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

h) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2012. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban az 5.a. számú melléklet szerint,

i) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és a projektek pénzügyi elszámolását a 3.b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

2. § (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása az 1.a. számú mellékletben, a normatív kötött felhasználású előirányzatok elszámolása az 1.b. számú mellékletben foglaltak alapján megtörtént.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt elszámolás alapján a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az önkormányzatnak - az intézményi elszámolások adatait is figyelembe véve - a normatív állami hozzájárulás, valamint a 2012. évi személyi jövedelemadó címén a központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolásokban - az államháztartási törvény hatályos előírásai szerint - 46 847 ezer forint befizetési kötelezettsége keletkezett, melyből 2012. évben 5358 ezer Ft teljesült.

(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata idegenforgalmi adó 2012. évi teljesítés eredményeképpen 5.592 ezer Ft állami támogatási igénylési lehetősége keletkezett.

3. A 2012. évi pénzmaradvány megállapítása

3. § (1) A Közgyűlés a pénzmaradvány elszámolást a 6., 6.a., 6.a.a, valamint a 6.b. számú mellékletekben foglalt részletezettséggel tudomásul veszi.

(2) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 6.a. számú mellékletben foglalt intézményi pénzmaradvány a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. § (10), (12), (13) és (14) bekezdéseiben foglalt elszámolási kötelezettség eredményét tartalmazza.

(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az e rendelet 6.a.a számú mellékletében részletezett intézményi túlfinanszírozás, valamint az Önkormányzattal szemben az elszámolás megtörtént, viszont az intézményekkel szembeni fizetési kötelezettségeket nem érvényesít.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az e rendelet 6.a. számú mellékletben foglalt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzmaradvány elszámolását a 6.b. számú mellékletben részletezett kötelezettség terheli.

(5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2012. évi pénzmaradványból 1 106 253 ezer Ft a 2013. évi költségvetési feladatok forrására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint felhasználásra került.

(6) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői az így megállapított pénzmaradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről - jelen rendelet 4. §-ban foglaltak figyelembe vételével - gondoskodni kötelesek.

4. A 2012. évi pénzmaradvány elszámolás korrekciója

4. § (1) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 6.a.a. számú mellékletben foglalt intézményi pénzmaradvány elszámolás alapján a Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szabadon felhasználható pénzmaradványból 5367 ezer Ft előirányzat a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata pénzmaradványába kerüljön átcsoportosításra.

(2) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 6.a.a. számú mellékletben foglalt intézményi pénzmaradvány elszámolás alapján a Szolnok Városi Kollégium szabadon felhasználható pénzmaradványból 30 879 ezer Ft előirányzatot a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata pénzmaradványába kerüljön átcsoportosításra.

5. Konszolidációs és működési tartalék

5. § A Közgyűlés az e rendelet 3. § (1) bekezdés szerint megállapított pénzmaradványból 105 354 ezer Ft-ot különít el a 2013. évi költségvetés „konszolidációs és működési tartalék” előirányzatának kiegészítése címen. Az előirányzat felhasználására külön előterjesztés alapján kerülhet sor.

6. 2012. évi egyszerűsített beszámoló

6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 8., 9., 10. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott egyszerűsített beszámolót a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

(3) A Közgyűlés az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát - a 12. számú mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján - 80 492 741 ezer Ft-ban állapítja meg.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Közgyűlés az államháztartásról szóló törvényben hivatkozott mérlegeket és kimutatásokat az l-5.d. és 11. számú mellékletekben foglalt tartalommal határozza meg. A mérlegekre és kimutatásokra vonatkozó tartalmi követelményeket a következő évek költségvetési rendeleteiben és zárszámadási rendeleteiben is érvényesíteni kell.

(3) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 23/2012. (VI.28.), 39/2012. (XI.30.), 1/2013. (I.31.) Önkormányzati rendeletek, valamint Szolnok Város Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi teljesítéséről szóló 212/2012. (IX.27.) számú, és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési előirányzatainak I-III. negyedévi teljesítéséről szóló 256/2012. (XI.29.) számú közgyűlési határozatok.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. május 2-i ülésén.

Szalay Ferenc Dr. Sebestyén Ildikó
polgármester jegyző

1-12. sz. melléklet

1-5. sz. függelék

Általános indoklás

Szolnok Város Közgyűlése a 9/2012. (II.28.) önkormányzati rendelettel fogadta el a város 2012. évi költségvetését, melyet 17 362 997 ezer Ft bevétellel, 18 590 832 ezer Ft kiadással, 1 227 835 ezer Ft hiánnyal állapított meg. Az önkormányzat által elfogadott költségvetés több, mint 1,2 milliárd Ft forráshiányt tartalmaz, mely azt eredményezte, hogy a kiadások teljesítéséhez havonta 102 320 ezer Ft pótlólagos forrás bevonása vált szükségessé.

A forráshiány döntő hányada a fejlesztéseknél jelentkezett.

A bevételek összességében időarányosan teljesültek, azonban lényeges eltérések tapasztalhatóak az egyes bevételi típusok teljesítései között. A bevételek időbeli teljesülése, valamint a jelentős forráshiány komoly hatást gyakorolt a likviditásra. A likviditási problémák áthidalását segítette az engedélyezett folyószámla hitelkeret részbeni igénybevétele. Az előző évek gyakorlatának megfelelően a pénzintézetek hitelbírálati rendszere rendkívül szigorú volt.

A költségvetési rendelet 4. § (7) bekezdésében 6 159 267 ezer Ft-ban határozta meg a tervezett működési bevételek teljesítését és a kiadási szükségletek időbeni eltérésének kiegyenlítését biztosító folyószámla-hitelkeret felső határát.

Az Adósságkezelési Komplex Program (likviditási koncepció) kidolgozása 2011. év első felében megtörtént. A Közgyűlés meghatározta azokat a hosszabb távra is érvényes tennivalókat, amelyek az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése érdekében szükségesek. A program csak a saját hatáskörben szükséges tennivalókat vizsgálta meg, de ezek érvényesítése során figyelembe kell venni az állami szabályozás várható változásainak hatását is.

Az intézmények takarékossági intézkedések bevezetésével és betartatásával, körültekintő költséggazdálkodással, a pályázati lehetőségek kihasználásával, az Intézményszolgálat hatékony együttműködésével igyekeztek megoldani a folyamatos és zavartalan működést.

A felhalmozási hiány nagy részét a költségvetés elfogadásakor a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram feltételei szerinti hitel felvételével terveztük kiváltani.

Az „MFB Hitelszerződés az Önkormányzati Infrastruktúra Program keretében a beruházásokhoz szükséges önrész biztosítására” kiírt közbeszerzési eljárást eredményesen lefolytatattuk, viszont a bankkal szerződéskötés nem realizálódott.

A folyószámla hitelkeret, a kincstári finanszírozási rendszer, az aktív adósságszolgálati rendszer együttes eredőjeként, valamint a folyamatosan működtetett egyeztetési eljárások eredményeként önkormányzati szinten - mind intézményi, mind hivatali körben - a források a kifizetésekhez döntő mértékben rendelkezésre álltak az év első háromnegyedében. Szükségessé vált azonban néhány esetben a teljesítés átütemezése, mely minden esetben a partnerekkel folytatott egyeztetéseken alakult ki.

Az év során általános takarékosság és visszafogottság volt jellemző. Az Adósságkezelési Komplex Programban megfogalmazott elvek egész évben hatékonyan érvényesültek.

Jelentősen segítette a likviditás biztosítását, a forráshiány csökkentését az év végén hozott kormánydöntés, melynek értelmében a költségvetésben tervezett feladatok ellátásához 1500 millió Ft állami támogatást kapott a város.

A költségvetés eredeti előirányzata 18 590 832 ezer forintról, 24 996 133 ezer Ft módosult, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 6 405 301 ezer Ft - 34.45%-os - növekedést jelent.

Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint foglalható össze:

adatok ezer Ft-ban

Bevételi jogcím
Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat
Növekedés
(+);
csökkenés (-)

Változás %-ban
I. Működési bevételek 8 275 801 8 597 929 322 128 3,9%
II. Támogatások 4 934 075 7 794 055 2 859 980 58,0%
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 600 956 725 734 124 778 20,8%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 3 168 171 4 067 204 899 033 28,4%
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 6 000 6 075 75 1,3%
VI. Kötvény igénybevétel
VII. Hozam- és kamatbevételek összesen
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 377 994 1 685 334 1 307 340 345,9%
IX. Pénzügyi elszámolások 891 967 891 967
Forráshiány 1 227 835 1 227 835
Bevételek összesen: 18 590 832 24 996 133 6 405 301 34,45%

A működési bevételek növekedése döntően az intézményi bevételek saját hatáskörben történő növeléséből - több mint 300 millió Ft - származnak.

Az állami támogatások 2,8 milliárd Ft-tal nőttek, melyből az évközben igényelhető egyéb központosított támogatások Összege 2 259 589 ezer Ft, melynek része a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatásokból 43 184 ezer Ft, a hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása 80 014 ezer Ft, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 266 360 ezer Ft illetve az egyes szociális feladatok támogatásának igényléséből 604 164 ezer Ft származik.

adatok ezer Ft-ban
Kiadások Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Nöwkedés(+); csökkenés (-) Változás
%-ban
I. Intézményi kiadások 10 189 479 13 547 487 3 358 008 33,0%
II. Önkormányzat kiadásai 8 393 853 10 556 825 2 162 972 25,8%
III. Kisebbségi önkormányzatok 7 500 9 230 1 730 23,1%
IV. Pénzügyi elszámolások 882 591 882 591
Összesen: 18 590 832 24 996 133 6 405 301 34,5%

Az intézményi előirányzat változásokat az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása 483 569 ezer Ft-al, 1 198 142 ezer Ft saját hatáskörben kezdeményezett, intézményi többletbevételek felhasználására vonatkozó javaslatok elfogadásából, valamint az önkormányzat által biztosított 1 676 297 ezer Ft pótelőirányzatból ered.

Az állami költségvetéstől várt bevételek, a működési célú támogatások a tervezettnek megfelelően alakultak.

A költségvetés kiadási előirányzatainak feszítettsége, a tartalékok céljellege, a szükségletekhez képest alacsonyabb előirányzatok visszafogott, fegyelmezett gazdálkodást igényeltek.

Bevételek teljesítése

A működési bevételeknél a módosított előirányzathoz képest 434 455 ezer Ft többletbevétel keletkezett.

Az illetékbevételek teljesítése 118,71%, melynek következtében a teljesítés jelentősen - 31 812 ezer Ft-tal - meghaladta a tervezett előirányzatot. Az elmúlt három évben az illetékbevételek jogszabályi változások és az ingatlanpiaci forgalom visszaesése következtében több mint 300 millió Ft csökkentek. A bevételek tervezéséhez korlátozott információk állnak rendelkezésre, ezért a 2012. évi előirányzat kellően visszafogott volt. A teljesítés a tényleges utalások alapján eredményes lett.

A helyi adóbevételek összességében több mint 438 millió Ft többletbevételt eredményeztek. Az iparűzési adóból közel 55 millió Ft-tal több bevétel teljesült a módosított előirányzatnál.

Az építményadóban egy új adótétel, valamint a folyamatos és intenzív felderítő munka eredményezte a 390 milliós Ft-os többlet bevételt.

A tervezetthez képest alul teljesült a gépjármű adó bevétel.

Az intézményi bevételek a módosított előirányzati szintnek megfelelően teljesülnek. Az intézmények saját bevételei főleg bérleti díjakból tevődnek össze. Ebben az évben különösen jónak volt mondható az intézmények koordinációs tevékenysége, nőtt az intézményi sikeres pályázatok száma, jelentősen emelkedett főleg a szakképző intézményekben a szakképzési alapból, illetve egyéb feladatok ellátásra átvett pénzeszközök mennyisége.

A 2012. évi költségvetésben tervezett fejlesztési feladatok összességében a tervezettnek megfelelő ütemben valósultak meg, azonban hosszú az átfutási idő a tényleges kiadásokhoz kapcsolódó állami támogatás igénylése és leutalása között.

A vagyonhasznosítási bevételek esetében a tárgyi eszközök értékesítésének módosított előirányzata 133,9 millió Ft, melyből közel 80 millió Ft teljesült, ami 60%-nak felel meg.

A koncessziós díjak a kompenzációs megállapodás alapján a tervezettnek megfelelően teljesültek.

A Remondis Szolnok Zrt. likviditási problémái miatt az osztalék és hozam bevételek teljesülése 11%.

A támogatásértékű működési bevételek között szerepelnek az egyes pályázatokhoz kapcsolódó működési támogatások, valamint az egyes - az állammal közösen finanszírozott - segélyekhez kapcsolódó támogatások.

Kiadások alakulása

Az önkormányzati kiadások alapvetően biztosították a tervezett feladatok ellátását, a működési költségvetésben érvényesült az erőteljes korlátozás, az egyes fejlesztési feladatok esetében az átfutási idő a tervezetthez képest eltér, áthúzódik a következő évekre.

A közoktatási intézmények 2012. évi költségvetési teljesítése már egyben előkészítette a köznevelési törvény módosítása miatti változásokat, az év második felében megtörténtek az előkészületek az általános és középiskolák állami fenntartásba kerülésével kapcsolatosan.

Az önkormányzati feladatok ellátására az intézményi körben mintegy 13,1 milliárd Ft, az Önkormányzatnál megvalósuló feladatokra közel 6,5 milliárd Ft felhasználására került sor.

Meghatározó volt az önkormányzati kiadásokban a személyi kiadás. A beszámolási időszakban bér és járulékaira 7,9 milliárd Ft került felhasználásra, A kiadások között 2012. évben is meghatározó volt a működési-üzemeltetési feladatok teljesítése, melyre 9,6 milliárd forint került felhasználásra. A beruházások és fejlesztések megvalósítására közel 2 milliárd Ft-ot fordítottunk.

Adósságszolgálat

Az aktív adósságszolgálati rendszer bevezetése - 2003. július 1. óta eredményesen szolgálja az önkormányzat pénzügyi terheinek optimalizálását, a konszolidáció és a pénzügyi egyensúly megteremtését. A beszámolási időszakban határozottan szigorodott a pénzintézeti magatartás, a bankok az önkormányzatokkal szemben keményebb feltételeket és követelményeket alakítottak ki. A devizaárfolyam alakulása tovább nehezítette az adósságszolgálati terhek teljesítését.

Mindezeket figyelembe véve az önkormányzat az adósságszolgálatot a pénzintézeti tárgyalások alapján módosított szerződések szerint teljesítette. A hitelek esetében a tervezetthez képest 342 millió Ft-tal kevesebb előirányzat került felhasználásra. Ennek oka, hogy a banki zárások miatt a 2012. év végén esedékes törlesztő részletek kifizetése áthúzódott a következő évre.

Az elmúlt évben újabb hitel felvételére nem került sor.

Működés-üzemeltetés feladatai

A város költségvetési tervezési rendszere az előző években módosult, az egyes szakfeladathoz tartozó kiadások tervezési alapegységenként is kimutatásra kerültek. Az így kialakított rendszer megteremtette a feladat finanszírozás alapjait, mely a város által korábban használt PPPS továbbfejlesztéséből származott. Mindezek jelentősége erőteljesen a 2013. évi költségvetés kialakításánál mutatkozott. A 2012. évi költségvetés működési-üzemeltetési feladatainak tervezési gazdálkodási alapegységek szerinti teljesítéséről e rendelet 3.a sz. mellékletben foglalt adatok adnak részletes információkat, míg a rendelet IV. számú függeléke szöveges értékeléssel egészíti ki pénzügyi és naturális adatokat.

Állami Számvevőszék Intézkedési terve

Az 5/2012. (I.26.) számú közgyűlési határozat, az Állami Számvevőszék Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzése alapján elfogadott Intézkedési tervében előírták, hogy az intézkedések eredményeit át kell tekinteni. Az intézkedési terv végrehajtásáról a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítés tájékoztató keretében beszámoltunk. Az intézkedési terv feladatait áttekintve a következőkről adunk számot:

A város pénzügyi helyzetével kapcsolatos valamennyi információs rendszert az ÁSZ vizsgálati szempontjai alapján folyamatosan pontosítottuk, kiegészítettük és működtettük. Az intézkedési tervben foglaltakról folyamatos információkat adtunk. Azokban a kérdésekben, amelyek beavatkozást és döntést igényeltek a testület számára előterjesztés készült. A testületi kompetenciába nem tartozó, de beavatkozást igénylő esetekről pedig, a hetenként megtartott vezetői értekezleten a szükséges döntés meghozatalra került.

Feladat: bevételszerző lehetőségek feltárását, különösen a helyi adópolitikai célok meghatározását és számszerűsítését, a bérleti díjak és a térítési díjak megállapítását, felülvizsgálatát, a követelések behajtását, az egyéb sajátos bevételek növelésének lehetőségét;

- A mérleg szerinti követelések illetve a kinnlevőségek beszedése fontos feladata az önkormányzatoknak. Ezek közül is az adóhátralék behajtása jelent kiemelten fontos szerepet. A behajtással jelentős többletbevétel realizálódott év során. A díjak összegének a tehervállaló képességhez igazítása megtörtént, a vagyonpolitikai koncepcióban foglaltaknak megfelelően. A bérleti díjak esetében jelentősen megnőtt a bérleti díjak csökkentésére irányuló kérelmek száma. A jelenlegi gazdasági környezetben a bérleti díj növelése és ebből többletbevétel elérése korlátozottan lehetséges. A térítési díjak felülvizsgálata megtörtént.

Feladat: Közgyűlés 2011. decemberi ülésén elfogadta az építményadóról szóló új rendeletét. Az előterjesztésben feladatként szerepel, hogy 2012. év során a gazdasági szereplők érdekképviseleti szerveivel és a társadalmi szervekkel egyeztetve olyan szabályozást kell kialakítani, amely 2013. évtől többlet bevételt biztosít az Önkormányzatnak a helyi adókból. Át kell tekinteni és amennyiben szükséges át kell alakítani az építményadóztatás jelenlegi rendszerét, valamint meg kell vizsgálni a további lehetőségeket.

- A építményadó rendelet módosítása a gazdasági környezethez igazítottan megtörtént.

Ennek lényege, hogy az építményadót az önkormányzat differenciáltan állapította meg, a multinacionális cégek esetében maximális díjtételt alkalmazva. A bevezetés tapasztalatai kedvezőek tekintettel arra, hogy a tényleges befizetés meghaladta az előirányzottat.

Feladat: Az év közben jelentkező pénzügyi többleteket tartalékba kell helyezni, azt elkülönítetten kell kezelni, és az adósságszolgálat teljesítésére kell fordítani.

- Az előző évi pénzmaradvány felosztása során Adósságkezelési céltartalék került kialakításra, melybe az év során a lehetséges megtakarításokat és többleteket beintegráltuk. Az önkormányzati feladat rendszer átalakulásához kapcsolódóan, első sorban a oktatási intézmények pénzügyi egyensúlyának megteremtése érdekében felosztásra került. Az adósságszolgálati terheinket a tervezettnek megfelelően teljesítettük. A kormánydöntés alapján kapott pénzügyi forrást 2012-ben részben céltartalékba helyeztük.

Feladat: Át kell tekinteni az adósságszolgálat szerkezetét, a likviditás menedzselését szolgáló intézkedéseket kell kidolgozni, valamint felül kell vizsgálni, és szükség esetén további, az Adósságkezelési Komplex Programban elfogadott, a pénzügyi egyensúly helyreállítását célzó - üzemgazdasági számításokkal alátámasztott - konkrét kiadáscsökkentő, illetve bevételnövelő intézkedéseket kell tenni.

- A költségvetésben érvényesült az erőteljes korlátozás. A pénzügyi egyensúly fenntartása egész évben kiemelt feladat volt, melynek megteremtése érdekében éltünk a feladat ellátáshoz kapcsolódó pályázati források igénybevételi lehetőségével korlátoztuk az önként vállalt feladatok kiadásait az igazgatási feladatok átalakításával összefüggésben mérsékeltük a közigazgatási létszámot.

Feladat: A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak az éves beszámolója bemutatásra kerül a Közgyűlésnek, Az Önkormányzat féléves és éves beszámolója keretében be kell mutatni az Önkormányzatoknak a gazdasági társaság felé fennálló követeléseit, nyújtott kölcsöneit, valamint a társaságok pénzügyi helyzetét.

- A minősített többségi tulajdonú társaságok kapcsolatos feladatok meghatározásra kerültek. A társaságok pénzügyi helyzetükről működésükről elsősorban a problémáikról információt nyújtanak. Az első félév során elsősorban az önkormányzati támogatások visszafogottsága okán adódtak likviditási problémák, függetlenül attól, hogy ez a gazdasági társaságokkal lefolytatott tervegyeztetéseken meghatározásra került, főleg a nyári hónapokban a támogatások, illetve a megrendelések teljesítése kifizetése 90 napos határidővel történik.

Feladat: A félévi és éves beszámolóban be kell mutatni a Közgyűlésnek legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, külön részletezve az éven belüli és éven túli kötelezettségeket, a források megjelölésével.

- A kötelezettségek teljes köre áttekintésre került. Az időközben bemutatott változások esetében a kötelezettségek forrásmegjelölésére minden esetben sor került. A további évekre vonatkozó kitekintő számítások folyamatban vannak, azok pontosítására az önkormányzati feladat és finanszírozási rendszer várható módosulásáról szól jogszabályok hatályba lépését követően lesz lehetőség. Az önkormányzat által tett kötelezettségvállalásokról részletes kimutatások készültek és a szükséges módosításokat a szakmai és pénzügyi indokok alapján a közgyűlés elé terjesztettük.

Feladat: Értékelni kell az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseit, hogy a szükséges belső és külső források rendelkezésre állnak-e, illetve megteremthetőek-e.

- Az éves költségvetés tervezése során elhatározott fejlesztések forrás vizsgálata megtörtént, amelyek a költségvetési tervbe dokumentált módon bekerült. A fejlesztési terv tartalékaként tervezett feladatok esetében a szükséges önerő megteremtéséhez tervezett koordinációs bevételeket figyelemmel kísérjük, költségvetési rendeletben megfogalmazásra került, hogy a tartalékokból csak abban esetben lehet a fejlesztéseket indítani, a szükséges szerződéseket megkötni, ha a forrás teljes körűen rendelkezésre áll és a koordinációs forrás nemcsak megállapodás szintjén, hanem a számlán is rendelkezésre áll. Az év során az előző évben kifizetett, de meg nem térült külső források alakulását is folyamatosan vizsgáljuk.

Feladat: Figyelemmel kell kísérni a jövőbeni várható - árfolyam-, kamat- valamint visszafizetési - kockázatokat, továbbá a mérlegen kívüli tételek kockázatait, és legalább félévente tájékoztatni a Közgyűlést azok alakulásáról.

- Az adósságszolgálati terhek teljesítése érdekében folyamatosan vizsgáltuk az árfolyam és kamat változások hatását. Ezzel kapcsolatban rendszeresen egyeztettünk a számlavezető pénzintézettel. Az árfolyam kamat visszafizetési kockázatok 2013. évtől új dimenzióba kerülnek amiatt, hogy az állam az önkormányzatok konszolidációját feladatává tette. Az ezzel kapcsolatos információkat a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotásakor a testület rendelkezésére bocsátottuk.

Feladat: A jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési előterjesztéseknek tételesen tartalmazni kell a visszafizetés forrásait.

- 2012. évben nem volt adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás.

Feladat: A mindenkori költségvetési rendeletbe az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodó folyószámla hitelkeretet kell meghatározni, majd az év során olyan szerződést kötni, mely rugalmasan igazodik a mindenkori likviditási helyzethez.

- A mindenkori éves költségvetésben meghatározásra került a folyószámla hitelkeret.

Feladat: Folyamatosan figyelemmel kell kísérni - a tulajdonosi jogkört gyakorlók közreműködésével - a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatását; ennek keretében olyan havi információs rendszert kell kialakítani, mely egységes és valós képet mutat a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásáról, a likviditási helyzetükről.

- A havi információs rendszer kialakításra és működtetésre került. Valamennyi minősített többségi tulajdonú gazdasági társaság, havonta a gazdálkodási adatairól információkat szolgáltat, amelyeket a hivatal feldolgoz és elemez.

Feladat: Gondoskodni kell a Polgármesteri Hivatal lejárt szállítói tartozásai okainak feltárásáról, azonnali intézkedések megtételéről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében. Ennek keretében a szállítói tartozásokról napra kész nyilvántartást kell vezetni.

- Szállítói tartozások nyilvántartási rendszerére saját fejlesztésű programot készítettünk, melynek vezetése egész évben naprakészen biztosított volt. A rendelkezésre álló pénzügyi forrásokkal összhangban biztosítottuk, hogy lejárt határidejű tartozás ne keletkezzen. Ennek érdekében folyamatos egyeztetésekre került sor a szerződéses kötelezettség vállalások illetve azok teljesítésére irányuló szerződések fizetési határidejének megállapítására. Az év során 90 napon túli tartozás nem volt.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A város 2012. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben kell részletezni,

2. §-hoz

A beszámoló keretében kerül sor az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások elfogadására. Ennek megfelelően a normatív állami hozzájárulások, valamint a személyi jövedelemadó kiegészítés, és egyéb állami támogatásból származó támogatások felhasználásnak megfelelően, összességében 46 847 ezer forint összegű befizetési kötelezettség keletkezett. Az év közben történt támogatásról történő lemondás következtében, már 2012. évben sor került a visszafizetési kötelezettség részleges pénzügyi teljesítésére.

Az idegenforgalmi adó bevételekben az előirányzathoz képest túlteljesítés keletkezett, emiatt többlet állami támogatás igénylésére nyílik lehetőség.

3. §-hoz

A pénzügyi teljesítések alapján meghatározható a pénzmaradvány mind az intézmények, mind a polgármesteri hivatalban kezeit feladatok esetében. A szakasz előírásai azt biztosítják, hogy a kötelezettséggel terhelt és az intézményi fedezettel rendelkező felülvizsgált maradványok felhasználhatók a mérlegben kimutatott kötelezettségek teljesítésére,

4. §-hoz

Az intézményi pénzmaradvány elszámolása során figyelemmel kell lenni arra is, hogy az oktatási intézmények 2013. évtől állami fenntartásra kerültek. Az érintett intézmények esetében a dologi jellegű pénzmaradvány intézményi szintű felhasználása biztosított, oly módon, hogy a pénzmaradvány alapvetően az üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódik a felhasználás lebonyolítója az Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata. Az előirányzatok átcsoportosítása ennek megfelelően technikai jellegű.

5. §-hoz

A 2012. évi költségvetés végrehajtásában kiemelt feladat a pénzügyi egyensúly biztosítása, melyre a 2013. évi költségvetésben céltartalék meghatározására került sor. Az előző évi pénzmaradványból célszerű az e források kiegészítése. Erre vonatkozóan tartalmaz a szakasz javaslatot.

6. §-hoz

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az egyszerűsített mérleget és pénzforgalmi jelentést, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a közgyűlésnek el kell fogadni, és az adatokat nyilvánossá kell tenni.

7. §-hoz

Hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezéseket tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére