Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete

„Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” cím alapításáról és adományozásának rendjéről

Módosította: 24/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § 1. E rendelet alkalmazásában szórakozóhely a kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátó üzlet.

2. E rendelet alkalmazásában üzemeltető a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján az üzlet használatára jogosult személy.

2. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” elnevezéssel kitüntető címet alapít.

(2) Az elismerés a közgyűlés a Szolnok Megyei Jogú Város (a továbbiakban: város) közigazgatási területén működő szórakozóhely üzemeltetéséért adományozható határozatlan időre.

(3) A „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” cím annak a megbecsülésre szert tett üzemeltetőnek adományozható, aki - megvalósítva a szórakozóhely vendégeinek biztonságos szórakozását, szórakoztatását - a szórakozóhelyet példaértékűen, a jogszabályoknak és a jó erkölcsnek megfelelően működteti, tevékenységét a város rendjének és a köz nyugalmának zavarása nélkül végzi.

3. § (1) A „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” kitüntető címmel díszoklevél jár.

(2) A „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” díszoklevél tartalmazza az adományozó megjelölését, a határozat számát és keltét, az adományozott nevét, az adományozás indokait, az adományozó pecsétjét.

(3) A „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” díszoklevelet Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) és Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: jegyző) írják alá.

4. § (1) A „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” cím grafikai megjelenítése az alábbiak szerint történik az adományozással érintett szórakozóhely valamely nyílászárójának felületén:

(2) A „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” cím grafikai megjelenítése kék alapú téglalap alapon történik. A téglalap magassága 150 mm, szélessége 123 mm. bal felső és jobb alsó sarka lekerekített. A téglalap közepén az alapszín kékkel és sötétkékkel váltakozó, tíz koncentrikus körből álló, a téglalap keretein túlnyúló örvény minta található, melynek rózsaszínű körrel ábrázolt közepéből sárga cseppforma emelkedik balra ferdén felfelé. A sárga cseppforma közepén sötétebb sárga körben fehér hüvelykujjat felfelé tartó ökölbe szorított jobb kéz sematikus ábrázolása található. A téglalap jobb felső részében „Szórakozz biztonságosan!” (betűméret: 20 pt), a téglalap alján „SZOLNOK VÁROS BIZTONSÁGOS SZÓRAKOZÓHELYE” felirat található fehér betűkkel Swiss 924BT betűtípussal. A „Szórakozz biztonságosan!” felirat kettő sorba törött. Az első sorban a „Szórakozz”, a második sorban: a „biztonságosan!” szövegrész található. A „SZOLNOK VÁROS BIZTONSÁGOS SZÓRAKOZÓHELYE” felirat három sorba törött, az első sorban: a „SZOLNOK VÁROS” (betűméret: 35 pt), a második sorban: a „BIZTONSÁGOS” (betűméret: 50 pt), a harmadik sorban: a „SZÓRAKOZÓHELYE” (betűméret: 38 pt) szövegrész található. Az első sorban a „SZOLNOK VÁROS” szövegrészt követően a szövegrész betűméretében feltüntetésre kerül Szolnok Megyei Jogú Város címere fehér alapon, színezetlen formában.

5. § (1) *  A „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” cím adományozását a polgármesternél kezdeményezhetik a (4) bekezdésben meghatározott személyek, szervek képviselői. A kezdeményezéseket minden év április 30. és szeptember 30. napjáig írásban kell eljuttatni a polgármesterhez.

(2) A „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” díszoklevelet a polgármester adja át sajtónyilvánosság mellett. A cím birtokosa az adományozás napjától jogosult a cím megjelenítésére.

(3) A „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” cím adományozását megelőzően a kezdeményezéseket az e célra létrehozott munkacsoport véleményezi. A munkacsoport által kialakított javaslatot a polgármester ismerteti a közgyűléssel.

(4) A munkacsoport tagjai:

a) a polgármester, vagy az általa delegált személy,

b) a jegyző, vagy az általa delegált személy,

c) a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási és Kulturális Bizottsága által delegált személy,

d) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, vagy az általa delegált személy,

e) a Szolnok Városi Rendőrkapitányság vezetője, vagy az általa delegált személy,

f) az illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv vezetője, vagy az általa delegált személy,

g) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetője, vagy az általa delegált személy,

h) a polgármester által felkért két fő szülő,

i) a polgármester által felkért két fő szórakozóhely üzemeltető,

j) a Városi Diákok Tanácsának elnöke, vagy az általa delegált személy, továbbá a Városi Diákok Tanácsának tagja,

k) a Szolnok Városi Polgárőr Egyesület vezetője, vagy az általa delegált személy,

l) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Szabálysértési Hatóság vezetője, vagy az általa delegált személy.

(5) A „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” kitüntető címet a közgyűlés adományozza.

(6) A cím adományozásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a polgármesteri hivatal látja el.

6. § (1) „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” címet nem lehet adományozni annak, aki ellen a javaslattételt megelőző egy éven belül elmarasztalással végződő eljárást kezdeményezett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, valamely rendőrhatósági szerv, a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve, vagy az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv.

(2) A „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” címet a közgyűlés vissza vonja, ha a cím odaítélése után elmarasztalással járó eljárást kezdeményezett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, valamely rendőrhatósági szerv, a Nemzeti Adó és Vámhivatal illetékes szerve, vagy az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben a munkacsoport javasolhatja a közgyűlésnek a szankció alóli mentesítést, amennyiben a marasztalás a 2. § (3) bekezdésében meghatározott célt nem veszélyezteti.

(4) A „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” cím megszűnik, amennyiben:

a) az üzemeltető a szórakozóhely üzemeltetésével felhagy,

b) a szórakozóhely üzemeltetése ellehetetlenül,

c) az üzemeltető a címről lemond.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott eseményt az üzemeltető annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a polgármesternél köteles bejelenteni.

7. § (1) A díszoklevél elkészíttetéséről, valamint a 4. §-ban szereplő grafikai megjelenítés biztosításáról a polgármester gondoskodik Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) közreműködésével.

(2) A „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” címmel pénzjutalom nem jár.

8. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet megalkotásának évében a „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” cím adományozásának kezdeményezése első alkalommal 2013. június 12. napjáig nyújtható be.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. május 30-i ülésén.

Szalay Ferenc
polgármester
Dr. Sebestyén Ildikó
jegyző

Megjegyzések:

A 24/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet 2018. november 1-jén lép hatályba.

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának és elfogadásának célja, hogy a szórakozóhelyet példaértékűen, a jogszabályoknak és a jó erkölcsnek megfelelően működtető, tevékenységüket a város rendjének és a köz nyugalmának zavarása nélkül végző, a szórakozóhely vendégeinek biztonságos szórakozását, szórakoztatását biztosító, és ezáltal megbecsülésre szert tett üzemeltetők törekvéseinek elismeréséül Szolnok város Közgyűlése „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” címet adományozzon.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.

2. §-hoz

A „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” cím alapításának alapvető célját tartalmazza.

3. §-hoz

A cím adományozásával együttjáró díszoklevélre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

4. §-hoz

A cím adományozásával együttjáró grafikai megjelölésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

5. §-hoz

A cím adományozásának alapvető eljárásrendjét tartalmazza.

6. §-hoz

A cím adományozásának, visszavonásának, illetve megszűnésének feltételeit tartalmazza.

7. §-hoz

A „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” címmel együttjáró elismerésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

8. §-hoz

A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.