Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Módosította a 7/2014. (II.28.), a 12/2014. (IV.28.), 21/2014. (VI.30.), a 14/2016. (V.30.), a 15/2017. (V.10.), a 22/2017. (VI.30.), 24/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezés

2. § Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz.

3. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

3. § (1) *  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetési rendeletében meghatározott költségvetési előirányzatainak terhére, az ott meghatározott feltételekkel, céljelleggel vissza nem térítendő támogatás nyújtható.

(1a) *  Támogatás nem nyújtható a visszaigényelhető általános forgalmi adó összegére.

(2) Támogatásban az részesülhet

a) akinek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeleti előirányzatában címzett támogatást állapít meg, vagy

b) *  aki Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (a továbbiakban: polgármester) kérelmet nyújt be.

(3) Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, akivel szemben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásban foglalt kizáró feltételek bármelyike is fennáll.

(4) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai (a továbbiakban: bizottságok) az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében megállapított előirányzat mértékéig az ott meghatározott feltételekkel, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - alapítványi forrás átadása kivételével - döntenek a hatáskörükbe utalt előirányzatok terhére történő támogatásról.

(5) A polgármester az alapítványi forrás átadása, és a (4) bekezdésben meghatározott bizottsági előirányzat felhasználás kivételével, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik

a) az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében megállapított előirányzat mértékéig - az ott meghatározott feltételekkel – dönt az előirányzat támogatási célú felhasználásáról,

b) az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott mértékig - az ott meghatározott feltételekkel – az általános tartalék terhére támogatást nyújthat.

(6) Alapítványi forrás átadásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) dönt.

(7) Az (4)-(5) bekezdésben meghatározott hatáskör gyakorlását a közgyűlés jogosult bármikor egyedi döntéssel magához vonni.

4. § (1) A támogatásokkal kapcsolatos feladatokat Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának feladatkör szerint illetékes szervezeti egységei (a továbbiakban: illetékes szervezeti egységek) végzik.

(2) Az illetékes szervezeti egységek a polgármesterhez benyújtott támogatási kérelmet - melynek elbírálására nem a polgármester jogosult - a hatáskörrel rendelkező testület soron következő ülésére döntésre előkészítik.

(3) A támogatási szerződést a polgármester írja alá

a) a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének hatálybalépését, vagy

b) a 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kérelem elbírálására hatáskörrel rendelkező szerv döntését követő 30 napon belül.

(4) A támogatási szerződés aláírásának feltétele, hogy a támogatásban részesülő valamennyi - jelen rendelet megfelelő melléklete szerinti – nyilatkozatot, igazolást, dokumentumot a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül az illetékes szervezeti egységekhez benyújtson.

(5) Az elszámolás a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik az illetékes szervezeti egységek közreműködésével.

(6) Amennyiben az elszámoltatás során a támogatási céltól eltérő felhasználás állapítható meg vagy valószínűsíthető, az illetékes szervezeti egység köteles azt a helyszínen ellenőrizni és bizonyított eltérésnél a támogatás visszafizetéséről intézkedni.

5. § (1) Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján kötelezettséget vállalni írásban lehet. Az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatással összefüggő kötelezettségvállalás alapdokumentuma a jelen rendelet mellékletei szerint előkészített szerződés az alábbiak figyelembevételével:

a) Az 1. sz. mellékletet olyan támogatások esetén kell alkalmazni, amelyek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdésének feltételeit nem teljesítik, ezért uniós értelemben állami támogatásnak nem minősülnek.

b) A 2. sz. mellékletet olyan támogatások esetén kell alkalmazni, amelyek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7/3, 2012. 1. 11.) hatálya alá tartozó közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatásnak minősülnek.

c) *  A 3. sz. mellékletet olyan támogatások esetén kell alkalmazni, amelyek a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26) szerinti támogatásnak minősülnek.

d) *  A 4. sz. mellékletet olyan támogatások esetén kell alkalmazni, amelyek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24., 1.o) szabályai alapján nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülnek.

e) * 

(2) *  Egyedi esetekben a támogatások során jelen rendelet mellékletei szerinti szerződés-mintáktól indokolt esetben a döntést hozó vagy végrehajtó közgyűlési szervek eltérhetnek.

4. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

6. § (1) Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről - az alapítványi forrás kivételével –

a) 7 millió Ft érték alatt a polgármester,

b) 7 millió Ft - 25 millió Ft értékhatár között az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint feladattal érintett bizottság,

c) 25 millió Ft értékhatár felett a közgyűlés dönt.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

5. Záró és átmeneti rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

8. § (1) 2013. évben az önkormányzat költségvetési rendeletében bizottsági hatáskörbe utalt előirányzat felhasználás Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról szóló 28/2003.(X.13.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint történhet.

(2) A bizottságok felhatalmazást kapnak arra, hogy a 3. § (4) bekezdésében meghatározott előirányzat felhasználás rendjére vonatkozóan a közgyűlésnek e rendelet hatálybalépését követő 3 hónapon belül javaslatot tegyenek.

8/A. § *  Az 5. § (2) bekezdése jelen rendelet hatályba lépésének napjától alkalmazható.

9. § * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 27-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester jegyző

Megjegyzés:

A 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 12/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 21/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 14/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2016. június 1. napján lép hatályba azzal, hogy az SZMSZ a rendelet 8-9. §-aival módosított 36-37. §-ának rendelkezéseit, valamint az SZMSZ 2/a. mellékletének a rendelet 15. §-ával megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell. A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

A 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet 2017. május 11-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 22/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.

A 24/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet 2018. november 1-jén lép hatályba.

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete 2021. február 27-én lép hatályba, azzal, hogy az Áht. 25. § (3)–(4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések az e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek.

1. melléklet a 25/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelethe * z

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró ………………. polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató,

másrészről

neve:

címe:

képviselője:

közhasznú minősítése:

adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:

adóigazgatási azonosító száma:

telefonszáma, fax száma:

e-mail címe:

mint támogatott között

a ………………………… biztosított támogatási összeg felhasználására. (szakfeladat megnevezése)

1. Támogató a támogatott részére írásbeli kérelme / jelen szerződés alapján

………………………….. Ft-ot,

azaz ……………… forintot utal át támogatás céljából a ……………………………….. -ra (támogatás céljának meghatározása) tárgyévben történő felhasználásra egy összegben előre / …………….. időközönként. (támogatás ütemezésének meghatározása) Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt támogatás terhére a szerződéskötést megelőzően kifizetett előleg a támogatási összeg részét képezi.

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat 20…………..-ig (legalább a tárgyidőszakot követő 8. évig) teljeskörűen megőrzi, ezen időn belül támogató írásbeli felszólítására 15 napon belül bemutatja. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.

3. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról a jelen szerződés mellékletét képező számlaösszesítővel alátámasztott szöveges szakmai beszámolóval a támogató honlapján elérhető útmutató szerinti bontásban és tartalommal 20……….-ig a Polgármesteri Hivatal …………….. Igazgatóságán el kell számolnia. * 

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogató a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik hogy a támogatott a kérelmében a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget az elszámolási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745004-15408930-00000000 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. *  Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés aláírásának feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

7. *  Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés aláírásának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

 * 8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiságára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.

9. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

Szolnok, 20………………….

…………………………. …………………………..
támogatott támogató

Szolnok, 20………………. * 

……………………………..

pénzügyi

ellenjegyző

Melléklet a támogatási szerződéshez * 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet melléklete

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ
Kedvezményezett neve:
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:
Támogatási azonosító:
Lemondott, visszafizetett támogatás összege Ft-ban:
sor-szám Főkönyvi számlaszám megjelölése Kiadásnem Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat
Számla típusa Számla sorszáma, azonosítója Számla teljesítésének dátuma Számla kifizetésének dátuma Nettó összege (Ft) ÁFA összege (Ft) Bruttó összege (Ft) Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft) Önerő terhére elszámolni kívánt összeg (Ft) Szállító neve Termék szolgáltatás megnevezése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ÖSSZESEN: 0 0 0 0 0
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt. A támogatás terhére elszámolt valamennyi felmerült költséget igazoló bizonylatok, kapcsolódó dokumentumok szabályosan rendelkezésre állnak, a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően könyvelésre kerültek. A támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig megőrzöm.

P.H. Kedvezményezett cégszerűű aláírása
Aláíró(k) neve nyomtatott betűűvel ……………………………………
KITÖLTÉSI SEGÉDLET

Támogatási azonosító: a Támogatási szerződés azonosítója, iktatószáma

Sorszám: A számlaösszesítőn és az eredeti bizonylatokon hivatkozásként szerepeltetett egyértelműű azonosításra szolgáló egyszerűű sorszám.

Kiadásnem: Költség kategóriák megjelölése

Számla típusa: készpénzfizetési, vagy átutalásos

Számla sorszáma, azonosítója: Termék vásárlását, vagy szolgáltatás teljesítését igazoló számla esetén a számla sorszáma. Belső saját előállítású bizonylat esetén az egyértelműű beazonosíthatóságot biztosító hivatkozás. Kiküldetési költség esetén a kiküldetési rendelvény száma, illetve hivatkozás az útnyilvántartásra, menetlevélre.

Bruttó összeg: a kiadást igazoló bizonylat összege, a kiadást igazoló bizonylat teljes összege forintban

Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban

Önerő terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban

2. melléklet a 25/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelethe * z

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató,

másrészről

neve:

címe:

képviselője:

közhasznú minősítése:

adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:

adóigazgatási azonosító száma:

telefonszáma, fax száma:

e-mail címe:

mint támogatott között

a …… biztosított támogatási összeg felhasználására. (szakfeladat megnevezése)

1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján

…….. Ft-ot,

azaz ……. forintot utal át támogatás céljából a ……..-ra (támogatás céljának meghatározása) tárgyévben történő felhasználásra egy összegben előre /…időközönként (támogatás ütemezésének meghatározása).

1.1. A támogatott a támogatóval kötött …..(a támogató és a támogatott közötti jogviszony kereteit meghatározó, közöttük létrejött megállapodás a konkrét közgyűlési határozat megjelölésével) alapján, az abban meghatározott tartalommal a … évben ellátja a támogató ………(jogszabály megjelölése) közszolgáltatási feladatát.

1.2. Jelen támogatási szerződés alapján a támogatott az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7/3, 2012. 1. 11.) (a továbbiakban: Határozat) hatálya alá tartozó közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatásban részesül.

1.3. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott ….. évi üzleti tervén alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le. Támogatott kijelenti, hogy az üzleti tervben levezetett költségkalkuláció megfelel a Határozat 5. cikkében leírt költségszámítási elveknek. Az egyeztetés eredményeként létrejött költségkalkulációt jelen szerződés melléklete tartalmazza.

1.4. Az ellentételezést kizárólag a közszolgáltatási kötelezettség ellátására lehet felhasználni. A támogatás mértékét Határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is. Felek kijelentik, hogy a támogató ésszerű nyereséget nem kíván elismerni.

1.5. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogatott elszámolása alapján történik. Ha a kedvezményezett (támogatott) a Határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek (támogatottnak) a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. A kedvezményezett (támogatott) a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a Határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésében meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.

1.6. Támogató az elszámolás továbbá a támogatás szükségességének felülvizsgálatát a hatályos pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok valamint a vonatkozó számviteli standardok alapján végzi.

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat a jelen támogatási szerződésben meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig megőrzi. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el. A támogatott tudomásul veszi, hogy beszerzései során a hatályos közbeszerzési törvény szerint, vagy amennyiben nem tartozik annak hatálya alá, nyílt és diszkriminációmentes eljárás alapján kell eljárnia.

3. *  Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 4. § (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal ......... Igazgatóságára .......ig benyújtott elszámolást. Az elszámolásban bemutatásra kerül a támogatás felhasználása a támogatási szerződés mellékletét képező költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal, és a teljesítés értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. Támogatottnak a fentiek szerint ………-ig a Polgármesteri Hivatal …. Igazgatóságán el kell számolnia.

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján a támogatónak a Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal …….-ig beszámolót kell készítenie. Támogatott vállalja, hogy e beszámolóhoz szükséges adatokat legkésőbb ……-ig támogató tudomására hozza.

Amennyiben a támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a Határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható ellentételezés.

4. *  Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig az önkormányzat a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik hogy a támogatott a költségkalkulációjában a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. *  Amennyiben támogatott a támogatási összeget a felhasználási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljes körűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745004-15408930-00000000 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. *  Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiságára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.

8. *  Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés aláírásának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

9. *  Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

10. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

Szolnok, .………………………..

………………………….. …………………………..
támogató támogatott

Szolnok, 20………………. * 

……………………………..

pénzügyiellenjegyző

Melléklet a támogatási szerződéshez

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ

Sorszám A tétel megnevezése ………………
Tevékenység
………………
Tevékenység
…………………
Tevékenység
……………
Tevékenység
… év
összesen
1. Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül
2. 5 Anyagköltségek összesen -
3. 6 Igénybevett szolgáltatások értéke
4. 7 Egyéb szolgáltatások értéke
5. IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07)
6. 10 Bérköltség összesen
7. 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen
8. 12 Bérjárulékok
9. V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)
12. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)
0

0

0

0

0

Keltezés: Szolnok,

3. melléklet a 25/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelethe * z

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató,

másrészről

neve:

címe:

képviselője:

közhasznú minősítése:

adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:

adóigazgatási azonosító száma:

telefonszáma, fax száma:

e-mail címe:

mint támogatott között

a ……. biztosított támogatási összeg felhasználására.(szakfeladat megnevezése)

1. *  Jelen támogatási szerződés alapján a kedvezményezett (támogatott) az Európai Bizottság ……………..(hatályos Bizottsági határozat címe) megfelelően odaítélt

………. Ft,

azaz …….. forint összegű kulturális célú támogatásban részesül, melyet támogató támogatottnak a feladatok ellátására tárgyévben történő felhasználásra egy összegben előre /….. időközönként (támogatás ütemezésének meghatározása) átutal. Jelen támogatás alapján a kedvezményezett (támogatott) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26) szerinti támogatásban részesül a következő támogatási kategóriában:…………………………..., …………………….beruházási/ műűködési céllal.

1.1. A támogatott a támogatóval kötött …..(a támogató és a támogatott közötti jogviszony kereteit meghatározó, közöttük létrejött megállapodás) alapján, az abban meghatározott tartalommal a … évben ellátja a támogató …. (jogszabály megjelölése) közszolgáltatási feladatát.

1.2. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott …. évi üzleti tervén alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le. Az egyeztetés eredményeként létrejött költségkalkulációt jelen szerződés melléklete tartalmazza.

1.3. Az ellentételezést kizárólag a jelen támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására lehet felhasználni.

1.4. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogatott elszámolása alapján történik.

1.5. Támogató az elszámolás továbbá a támogatás szükségességének felülvizsgálatát a hatályos pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok valamint a vonatkozó számviteli standardok alapján végzi.

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat jelen támogatási szerződésben meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig megőrzi. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.

3. *  Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 4. § (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal ......... Igazgatóságára .......ig benyújtott elszámolást. Az elszámolásban bemutatásra kerül a támogatás felhasználása a támogatási szerződés mellékletét képező költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal, és a teljesítés értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. Támogatottnak a fentiek szerint …..-ig a Polgármesteri Hivatal …. Igazgatóságán el kell számolnia. Támogatott tudomásul veszi, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet előírásának megfelelően a támogatást nyújtó adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából e rendelet hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

4. *  Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig az önkormányzat a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatott a költségkalkulációjában a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. *  Amennyiben támogatott a támogatási összeget a felhasználási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljes körűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745004-15408930-00000000 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. *  Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés aláírásának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

8. *  Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiságára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.

9. *  Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

10. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

11. *  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26), a Polgári Törvénykönyv, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szolnok, 20... ………………….

…………………………. …………………………..
támogatott támogató

Szolnok, 20………………. * 

……………………………..

pénzügyi

ellenjegyző

Melléklet a támogatási szerződéshez

KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ

Sorszám A tétel megnevezése ………………
Tevékenység
………………
Tevékenység
…………………
Tevékenység
……………
Tevékenység
… év
összesen
1. Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül
2. 5 Anyagköltségek összesen -
3. 6 Igénybevett szolgáltatások értéke
4. 7 Egyéb szolgáltatások értéke
5. IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07)
6. 10 Bérköltség összesen
7. 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen
8. 12 Bérjárulékok
9. V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)
12. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)
0

0

0

0

0

Keltezés: Szolnok,

4. melléklet a 25/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelethe * z

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró ………………. polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató,

másrészről

neve:

címe:

képviselője:

közhasznú minősítése:

adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:

adóigazgatási azonosító száma:

telefonszáma, fax száma:

e-mail címe:

mint támogatott között

a ………………………… biztosított támogatási összeg felhasználására. (szakfeladat megnevezése)

1. Támogató a támogatott részére írásbeli kérelme / jelen szerződés alapján

………………………….. Ft-ot,

azaz ……………… forintot utal át támogatás céljából a ……………………………….. -ra (támogatás céljának meghatározása) tárgyévben történő felhasználásra egy összegben előre / …………….. időközönként. (támogatás ütemezésének meghatározása)

1.1 Jelen támogatási szerződés alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24., 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EK bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseit is. (Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.)

1.2. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

1.3. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoportmentességi rendelet – HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget.

1.4. A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe vételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

1.5. A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

1.6. A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.

3. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról a jelen szerződés mellékletét képező számlaösszesítővel alátámasztott szöveges szakmai beszámolóval a támogató honlapján elérhető útmutató szerinti bontásban és tartalommal 20……….-ig a Polgármesteri Hivatal …………….. Igazgatóságán el kell számolnia. * 

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig az önkormányzat a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatott a kérelmében a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget az elszámolási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745004-15408930-00000000 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. *  Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés aláírásának feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

7. *  Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződés aláírásának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

8. *  Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiságára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.

9. *  Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

10. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szolnok, 20………………….

…………………………. …………………………..
támogatott támogató

 * Szolnok, 20……………….

……………………………..

pénzügyi ellenjegyző

Támogatási szerződés 1.sz melléklete * 

NYILATKOZAT

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

1. Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel )
Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:
_________ ___________ _________
(év) (hónap) (nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák. * 

2. Csekély összegű támogatások * 
Sor-szám Támogatás jogalapja (bizottsági rendelet száma) Támogatást nyújtó szervezet Támogatás kedvezménye-zettje és célja
A támogatást ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereske-delmi árufuva-rozáshoz vette igénybe? Kérelem benyúj-tásának dátuma *  Odaítélés dátuma Támogatás összege Támogatás bruttó támogatástartalma * 
Forint Euró Forint Euró
3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom. * 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra
Sor-szám Támogatás jogalapja (uniós állami támogatási szabály) Támogatást nyújtó szervezet Támogatási kategória
(pl. regionális beruházási támogatás)
Kérelem benyújtásának dátuma *  Odaítélés dátuma Azonos elszámolható költségek teljes összege jelentértéken Azonos kockázatfinanszíro-zási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma / azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma *  Maximális támogatási intezitás (%) vagy maximális támogatási összeg
Forint Euró Forint Euró * 

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése *  közötti időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.

Kelt:

……………………………..
Kedvezményezett
(aláírás, pecsét)

Útmutató

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget * , figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra *  is.

- Mi a bruttó támogatástartalom?

= A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta alkalmazásával.

- Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak?

= Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével rendelkezik, vagy

= Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy

= Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy

= Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét

= Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

- Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás szabályait?

= Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során került sor.

= Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

= Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

= Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.

Halmozódás:

- Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatással] az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

- Például:

Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl. könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis támogatás nyújtható.

- Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

- Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó * .

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

Támogatási szerződés 2.sz. melléklete * 

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2017. (V.10.) önkormányzati rendelet melléklete

SZÁMLAÖSSZESÍTŐ
Kedvezményezett neve:
Elnyert, megítélt támogatás összege Ft-ban:
Támogatási azonosító:
Lemondott, visszafizetett támogatás összege Ft-ban:
sor-szám Főkönyvi számlaszám megjelölése Kiadásnem Számla adatai, kiadást igazoló bizonylat
Számla típusa Számla sorszáma, azonosítója Számla teljesítésének dátuma Számla kifizetésének dátuma Nettó összege (Ft) ÁFA összege (Ft) Bruttó összege (Ft) Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg (Ft) Önerő terhére elszámolni kívánt összeg (Ft) Szállító neve Termék szolgáltatás megnevezése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ÖSSZESEN: 0 0 0 0 0
Maradvány összeg (visszafizetési kötelezettség Ft-ban):
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás felhasználása a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt. A támogatás terhére elszámolt valamennyi felmerült költséget igazoló bizonylatok, kapcsolódó dokumentumok szabályosan rendelkezésre állnak, a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően könyvelésre kerültek. A támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig megőrzöm.

P.H. Kedvezményezett cégszerűű aláírása
Aláíró(k) neve nyomtatott betűűvel ……………………………………

KITÖLTÉSI SEGÉDLET

Támogatási azonosító: a Támogatási szerződés azonosítója, iktatószáma

Sorszám: A számlaösszesítőn és az eredeti bizonylatokon hivatkozásként szerepeltetett egyértelműű azonosításra szolgáló egyszerűű sorszám.

Kiadásnem: Költség kategóriák megjelölése

Számla típusa: készpénzfizetési, vagy átutalásos

Számla sorszáma, azonosítója: Termék vásárlását, vagy szolgáltatás teljesítését igazoló számla esetén a számla sorszáma. Belső saját előállítású bizonylat esetén az egyértelműű beazonosíthatóságot biztosító hivatkozás. Kiküldetési költség esetén a kiküldetési rendelvény száma, illetve hivatkozás az útnyilvántartásra, menetlevélre.

Bruttó összeg: a kiadást igazoló bizonylat összege, a kiadást igazoló bizonylat teljes összege forintban

Támogatás terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban

Önerő terhére elszámolni kívánt összeg: a kiadást igazoló bizonylat terhére elszámolt összeg forintban

5. melléklet a 25/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelethe * z

Indokolás

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdése rendeletalkotási kötelezettséget ír elő a helyi önkormányzat képviselő-testülete számára az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezések szabályozására.

Részletes indokolás

1. §-2. §-hoz

A rendelet hatályát és értelmező rendelkezést tartalmaz.

3. §-5. §-hoz

Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

6. §-hoz

Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

7. §-9. §-hoz

A rendelet hatálybalépését, átmeneti rendelkezéseket, más önkormányzati rendelet módosítását tartalmazza.