Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Módosította a 15/2014. (V.30.), a 20/2014. (VII.2.), a 26/2014. (IX.29.), a 28/2014. (X.22.), a 33/2014. (XII.23.), 2/2015. (II.27.), a 12/2015. (IV.1.), a 20/2015. (VI.3.), a 24/2015. (VII.28.), a 29/2015. (IX.30.), a 38/2015. (XI.30.), a 14/2016. (V.30.), a 23/2016. (VI.30.), a 10/2017. (III.1.), a 16/2017. (IV.28.), a 17/2017. (V.30.), a 22/2017. (VI.30.), a 28/2017. (IX.29.), a 30/2017. (XI.6.), a 35/2017. (XII.6.), a 38/2017. (XII.28.), 5/2018. (II.28.), 14/2018. (VI.4.), 16/2018. (VI.28.), 24/2018. (X.31.), 29/2018. (XII. 19.), 1/2019. (I.31.), 4/2019. (II.28.), 15/2019. (VI.6.), 25/2019. (XI. 13.), 1/2020. (I.30.), 6/2020 (II.27.), 8/2020. (VI. 25.), 16/2020. (VIII.19.), 20/2020. (X.8.) önkormányzati rendelet, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 19/2020. (XII.3.) önkormányzati rendelete, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 20/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete, 29/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet, 37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelet, 10/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelet, 12/2022. (VI.1.) önkormányzati rendelet, 13/2022. (V.30.) önkormányzati rendelet, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2022. (VIII.1.) önkormányzati rendelet, 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete, 33/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelete, 2/2023. (I.27.) önkormányzati rendelete, 10/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete, 9/2023. (IV. 28.), 8/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelet, 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet, 19/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet, 30/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelet, 29/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelet, 35/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelet, 36/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelet

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

1. § Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)

2. § Az önkormányzat székhelye: Szolnok, Kossuth tér 9. szám

3. § Az önkormányzat jelképei:

(1) *  Szolnok Megyei Jogú Város címere, zászlaja és logója.

(2) A jelképek leírását és használatának rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza.

4. § *  Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) szervei:

a) *  közgyűlés bizottságai:

aa) Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság (tagjainak száma: 7 fő)

ab) Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottság (tagjainak száma: 7 fő)

ac) Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság (tagjainak száma: 7 fő)

ad) Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság (tagjainak száma: 7 fő)

ae) Sport, Turisztikai és Civil Kapcsolatok Bizottság (tagjainak száma: 7 fő)

af) Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Fenntartható Fejlődés Bizottság (tagjainak száma: 7 fő)

b) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: polgármester),

c) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: polgármesteri hivatal)

d) Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: jegyző)

e) *  Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

f) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

g) Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Beruházási Társulás

MÁSODIK RÉSZ

Az önkormányzat szervei

I. Fejezet

A közgyűlés

1. A közgyűlésre vonatkozó általános rendelkezések

5. § (1) *  A közgyűlés tagjainak száma a polgármesteri tisztséget főállásban betöltő polgármesterrel együtt: 18 fő.

(2) A közgyűlés alakuló és munkaterv szerinti ülést tart, továbbá soron kívüli ülést tarthat.

(3) A közgyűlés jeles évfordulók, jubileumok alkalmából ünnepi megemlékezést tarthat, melynek összehívására, levezetésére a közgyűlés munkaterv szerinti és soron kívüli ülésére vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

(4) A közgyűlés üléseit a Városháza Hubay Ferenc Dísztermében tartja.

2. A közgyűlés összehívása

6. § (1) A közgyűlést a polgármester hívja össze.

(2) *  A polgármester akadályoztatása esetén a közgyűlést a helyettesítési rend szerint hatáskörrel rendelkező alpolgármester hívja össze. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége vagy a polgármester és alpolgármester tartós akadályoztatása esetén a közgyűlést a legidősebb képviselő hívja össze.

7. § (1)–(3) * 

(4) A közgyűlést határozatképtelenség esetén 8 napon belüli időpontra ugyanazon napirendi pontok megtárgyalására újra össze kell hívni.

(5) Halaszthatatlan vagy határidőhöz kötött döntéshozatalt igénylő előterjesztés(ek) tárgyalására soron kívüli ülést lehet összehívni.

(6) A közgyűlési meghívó formáját tekintve lehet: írásos (papír vagy elektronikus alapú) és szóbeli. Szóbeli meghívásra csak indokolt esetben van lehetőség.

(7) Az írásos (papír vagy elektronikus alapú) meghívó tartalmazza:

a) az ülés helyét és időpontját,

b) a javasolt napirendi pontok címét, és az előadók nevét,

c) a közgyűlést összehívó aláírását, továbbá

d) a polgármesteri bélyegző lenyomatot.

3. A közgyűlésre meghívandók köre

8. § (1) *  A nyílt ülésre meghívandók köre:

a) közgyűlés tagjai,

b) nem közgyűlés tagjai közül választott alpolgármester,

c) jegyző,

d) az aljegyző

e) a kormányhivatal vezetője,

f) polgármesteri hivatal igazgatói, tárgy szerint illetékes osztályvezetői,

g) könyvvizsgáló

h) Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,

i) Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,

ia) *  Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,

j) a Szolnok várost magába foglaló országgyűlési egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselő

k) *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke,

l) Szolnok Díszpolgárai,

m) Városi Civil Tanács elnöke,

n) *  a Szolnokon működő felsőoktatási intézmény képviselője

o) Szolnok Városi Diákok Tanácsa elnöke,

p) szolnoki lakóhellyel rendelkező országgyűlési képviselők

q) *  Diákpolgármester

r) *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala hivatalvezetője,

s) *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságmegyei főkapitánya,

t) Szolnoki Rendőrkapitányság kapitányságvezetője,

u) *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei igazgatója,

v) *  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltsége kirendeltség-vezetője.

z) * 

(2) *  Az (1) bekezdés b) v) pontjában megjelöltek tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen.

(3) *  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (3) bekezdése alkalmazásában a szakértővel egy tekintet alá esnek az (1) bekezdés f), j), p) pontjában megjelölt személyek, a Főépítészi Iroda, a jegyző által kijelölt ügyintézők, valamint az ülés technikai lebonyolításában közreműködő technikai dolgozók.

9. § Az egyes napirendi pontokhoz tanácskozási joggal meghívandók köre:

a) az előterjesztések előadói érintettként,

b) személyi ügy tárgyalása esetén az érintett személy,

c) az előkészítésben közreműködő szakértő,

d) az előterjesztő által javasolt érintett személy vagy szervezet képviselője.

4. A meghívó és az előterjesztések kiküldése

10. § (1) * 

(1a) *  A meghívót és az előterjesztéseket olyan időpontban kell eljuttatni, vagy elérhetővé tenni, hogy az érintettek az ülés előtt legalább 8 munkanappal korábban megkapják, vagy számukra legalább a közgyűlést megelőző 8. munkanapon központi adatbázison keresztül letölthetőek legyenek.

(2) *  Az (1a) bekezdésben foglaltaktól csak kivételesen, halaszthatatlan ügyben tett előterjesztésnél a polgármester engedélyével és a jegyző ellenjegyzésével (egyetértésével) lehet eltérni.

(3) A munkatervbe fel nem vett, valamint a határidőn túl pótlólagosan megküldött, vagy pótlólagosan letölthetővé tett, illetve az ülés előtt kiosztott, vagy az ülés előtt letölthetővé tett előterjesztés csak minősített szótöbbséggel vehető fel az ülés napirendjére.

(4) Szóban (telefonon) történő meghívást az ülés előtt a meghívandókkal közölni kell. Ez esetben az összehívás okáról tájékoztatást kell adni.

(5) A meghívó és az előterjesztés(ek) letölthetőségének időpontjáról a polgármesteri hivatal illetékes szervezeti egysége e-mail formában az érintettek részére tájékoztatást küld.

5. Nyilvánosság

11. § (1) A közgyűlés ülésének időpontjáról és tervezett napirendjéről a város lakosságát a városházi sajtótájékoztató keretében tájékoztatni kell.

(2) A közgyűlési meghívót és az előterjesztéseket a www.szolnok.hu honlapon (a továbbiakban: az önkormányzat honlapja) meg kell jeleníteni.

(3) A közgyűlés ülése jogszabályban foglalt kivételektől eltekintve nyilvános. A zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslatot indokolni kell.

(4) *  Az ügyben érintett személy a napirend tárgyalása során szót kérhet. A szó megadásáról a közgyűlés vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt. Szót kérni egy alkalommal lehet, a hozzászólás az 5 percet nem haladhatja meg.

12. § A közérdeklődésre számot tartó határozatokról a város lakosságát legkésőbb a soron következő városházi sajtótájékoztató keretében kell tájékoztatni. A nyilvánosságra hozatal nem terjed ki a zárt ülésre készült előterjesztésre, illetve a zárt ülésen elhangzottakra.

12/A. § *  A közgyűlést követően sajtótájékoztatót tarthat a polgármester, és az alpolgármesterek.

6. A munkaterv

13. § (1) *  A közgyűlés az előrelátható feladatok előkészítése érdekében féléves munkatervet készít.

(2) A munkaterv-tervezet összeállításához a polgármesternek javaslatot kell kérni:

a) a képviselőktől, a nem a közgyűlés tagjai közül választott alpolgármestertől,

b) a jegyzőtől,

c) a gazdasági kamaráktól és szakmai kamaráktól,

d) a könyvvizsgálótól,

e) a Civil Tanács elnökétől,

f) a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől,

g) a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől,

ga) *  a Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől,

h) *  a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnökétől,

i) *  a Szolnoki Tankerületi Központ tankerületi igazgatójától

j) *  a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárjától és főigazgatójától,

k) * 

l) *  a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Főispánjától,

m) *  a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatalának vezetőjétől.

n) *  az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőitől.

(3) A munkaterv tartalmazza:

a) az ülések időpontját (hónap és nap megjelölésével),

b) az ülések napirendjét, továbbá az előterjesztések előadóit,

c) az előterjesztés előkészítésében közreműködő szerv, vagy személy megnevezését,

d) az előterjesztést véleményező bizottság(ok) megjelölését,

e) azon témák megjelölését, amelyek előkészítésénél lakossági fórum összehívása szükséges,

f) kétfordulós tárgyalásra javasolt előterjesztések megjelölését.

7. Az ülés előkészítésének szabályai

14. § (1) Az ülésterem megfelelő előkészítéséről, berendezéséről (fűtés, világítás, hangosítás) a tanácskozás hanganyagának rögzítéséről a jegyző Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó- és Szolgáltató Szervezete bevonásával gondoskodik.

(2) A közgyűlés a napirendjét előterjesztések, beszámolók, tájékoztatók, jelentések (továbbiakban: előterjesztések) alapján tárgyalja. Az előterjesztések elkészítésének rendjét a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) *  Az ülésen előadó: polgármester, közgyűlés tagjai és nem a közgyűlési tagok közül választott alpolgármester (együttesen a továbbiakban: alpolgármester), a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a bizottság alelnöke, együttes akadályoztatásuk esetén a bizottság kijelölt tagja, - képviselő, tanácsnok, képviselőcsoport vezetője, a jegyző, valamint a polgármester által felkért személy lehet.

8. A közgyűlés működési szabályai

15. § A napirend elfogadása, az ülés vezetése, az ülés elnökének jogköre

(1) *  Az ülést a polgármester, akadályoztatása esetén az általa kijelölt – a közgyűlés tagjai közül választott – alpolgármester vezeti. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség együttes betöltetlensége vagy a polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetén bármely képviselő szóban vagy írásban előterjesztett javaslatára a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel megválasztott képviselő vezeti.

(2) Az ülés elnökének feladatai:

a) megnyitja az ülést,

b) ismerteti a távolmaradók névsorát,

c) megállapítja az ülés határozatképességét,

d) ismerteti az önálló indítványokat,

e) *  javaslatot tesz az ülés napirendjére, ezzel egyidejűleg jogosult a meghívóban szereplő, vagy pótlólagosan megküldött, vagy pótlólagosan letölthetővé tett előterjesztés visszavonására. A napirend elfogadásáról a közgyűlés – amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel dönt.

f) ismerteti a benyújtott interpellációkat, kérdéseket megfogalmazó képviselők nevét.

g) lehetőséget ad a képviselőknek a 28. § (1) valamint a 27. § (1) bekezdésében meghatározott, benyújtott kérdések ismertetésére, továbbá a képviselőcsoportok vezetőinek, valamint a képviselőcsoportba nem tartozó képviselőknek a 28. § (3) bekezdése szerinti kérdések megfogalmazására.

h) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát, folyamatosan figyelemmel kíséri a közgyűlés határozatképességét, határozathozatal előtt ismertetheti a döntésben résztvevők, valamint döntéstől távolmaradók névsorát,

i) a jegyzőnek szót ad bármely javaslat törvényességére vonatkozó észrevételének megtételére,

j) egyeztetési szünetet rendel el a képviselőcsoport vezetője, a napirend előadója, a jegyző kérésére,

k) szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat,

l) a szavazás eredményét számszerűen megállapítja, ezzel egyidejűleg ismerteti a döntést,

m) 18-19 óra között szavazásra teszi fel annak a kérdésnek az eldöntését, hogy közgyűlés a napirendjére felvett előterjesztések tárgyalását az elkezdett ülésnapon befejezi-e, ha nem, munkáját mikor folytatja,

n) a napirendi pontok megtárgyalását követően lehetőséget ad bejelentések megtételére, majd az ülést bezárja.

(3) Az ülés elnöke az ülés vezetése körében a következő intézkedések megtételére jogosult:

a) a szó megadására,

b) a szó megtagadására,

c) tárgyratérésre való felszólításra,

d) a szó megvonására,

e) a hozzászóló figyelmeztetésére, ha az üléshez nem illő, másokat sértő kijelentéseket használ,

f) rendbontás esetén - a képviselők, az alpolgármesterek, a jegyző és a kormányhivatal vezetője kivételével - az ülésteremből való kiutasításra.

(4) Az ülés elnöke a (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti intézkedését indokolni köteles.

(5) * 

16. § A napirendi pontok tárgyalása, a hozzászólások rendje

(1) A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztést két fordulóban kell tárgyalni, ha azt a polgármester, (alpolgármesterek), a közgyűlés valamely bizottsága, a jegyző kezdeményezi.

(2) Az előterjesztés következő fordulóban történő tárgyalásának időpontját a közgyűlés határozza meg.

(3) A napirendi pont tárgyalása előtt az előterjesztő az írásos (papír vagy elektronikus alapú) előterjesztést módosíthatja. A szóbeli előterjesztést részletesen ismerteti, figyelemmel az írásba (papír vagy elektronikus alapú) foglalt határozati javaslatban foglaltakra.

(4) A közgyűlés tagjai és a tanácskozási joggal meghívottak az előterjesztőhöz és a jegyzőhöz az előterjesztéssel kapcsolatban kérdéseket intézhetnek, melyekre a megkérdezettek, vagy az általuk válaszadásra kijelölt személyek kötelesek válaszolni.

(5) A kérdések és a válaszok elhangzása után az ülés elnöke megnyitja a napirendi pont vitáját.

(6) Ezt követően az ülés elnöke vagy a bizottságok elnökei ismertetik az illetékes bizottságnak az előterjesztésre vonatkozó álláspontját, határozatát. Bizottság(ok) véleményezési jogkörébe tartozó előterjesztést az illetékes bizottság(ok) előzetes véleménye nélkül csak akkor tárgyalhat a közgyűlés, ha jogszabályi előírás alapján a döntés a következő munkaterv szerinti ülésre nem halasztható, vagy az önkormányzatnak különösen fontos érdeke indokolja.

(7) Ezt követően az ülés elnöke a jelentkezés sorrendjében adja meg a hozzászólás jogát. A képviselők és a tanácskozási joggal rendelkezők - a képviselőket megillető időkeretben - ugyanazon napirendi ponthoz legfeljebb két alkalommal jelentkezhetnek hozzászólásra.

(8) Az első hozzászólás öt, a második három percnél hosszabb nem lehet. A képviselő az első hozzászólását megelőzően jogosult bejelenteni, hogy a második hozzászólásra rendelkezésre álló időkeretet is az első hozzászólásnál kívánja igénybe venni. Ebben az esetben második hozzászólásra nincs lehetősége. Amennyiben az első hozzászólás előtt a képviselő ilyen bejelentést nem tett és a rendelkezésre álló 5 perces időkeretet nem használta fel teljes egészében, a fel nem használt időkeret elvész, a második hozzászólás időkeretét nem növeli. Ez a korlátozás nem vonatkozik a közgyűlést levezető elnökre, a polgármesterre, az alpolgármesterre, a jegyzőre és a napirendi pont előadójára.

17. § (1) A közgyűlés elé kerülő döntési javaslat módosítását (szövegszerű módosítás, szövegrész törlés, kiegészítés) a képviselők, a képviselőcsoportok, a tanácsnokok, a bizottságok írásban kezdeményezhetik, melyet legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. munkanap 16,00 órájáig lehet eljuttatni a polgármesterhez.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a képviselő a pótlólagosan megküldött, vagy pótlólagosan letölthetővé tett közgyűlés elé kerülő döntési javaslat módosítására vonatkozó javaslatát a döntési javaslatot véleményező bizottság ülésén is megteheti, melyet jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(3) A módosító javaslatot szövegszerűen, döntési javaslatba illeszthető módon kell megfogalmazni és ismertetni, ennek hiányában a módosító javaslat nem bocsátható vitára.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti határidő megtartottnak tekintendő, ha a bizottság ülése e határidő után kerül megtartásra.

(5) *  Sürgősségi módosító javaslatnak minősül a polgármesterhez az (1) bekezdésben jelölt határnapon túl írásban benyújtott, vagy a közgyűlésen szóban ismertetett módosító, kiegészítő javaslat, melyet akkor kell vitára bocsátani, ha legalább 7 képviselő támogatja.

(6) Ügyrendi hozzászólás a közgyűlés levezetésével kapcsolatos kérdésekben kezdeményezhető.

18. § A vita lezárása

(1) A hozzászólások elhangzását követően az ülés elnöke a vitát lezárja. Ezt követően - ügyrendi hozzászólás kivételével - további hozzászólásra nincs lehetőség.

(2) *  A vita lezárása után az előterjesztő – legfeljebb 5 perces időkeretben – reagál a felvetésekre, és állást foglal arra vonatkozóan, hogy a módosító javaslatokat és a vitára bocsátott sürgősségi módosító javaslatokat az előterjesztés részeként elfogadja-e. Új döntési javaslat megfogalmazásához a közgyűlés hozzájárulása szükséges. Az előterjesztő a vitában elhangzott érvek alapján jogosult az előterjesztés részben történő visszavonására. Az előterjesztő a – közgyűlés hozzájárulásával – jogosult az előterjesztés teljes visszavonására, valamint kezdeményezheti az előterjesztés tárgyalásának elhalasztását. A hozzájárulásról a közgyűlés vita nélkül dönt.

19. § Döntéshozatal, a szavazás szabályai

(1) A közgyűlés döntésével rendeletet alkot, határozatot hoz.

(2) A közgyűlés döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére, vagy bármely képviselő javaslatára a közgyűlés vita nélkül köteles dönteni. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. A személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a polgármester az érintett képviselőt figyelmeztetésben részesíti.

(3) Ha törvény, vagy helyi rendelet mást nem ír elő, a javaslat elfogadásáról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

(4) *  Minősített többség kell a törvény által és a helyi rendeletekben meghatározott esetekben. A minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint felének (10 fő) az igen szavazata szükséges.

(5) *  Ha az előterjesztést a közgyűlés elutasította, ám az adott ügyben sürgős, halaszthatatlan érdemi döntés szükséges – és jogszabály másként nem rendelkezik – a közgyűlés bármely képviselő javaslatára egyszerű szótöbbséggel dönthet arról, hogy a témában folytatja-e tovább a tárgyalást, vagy azt későbbi időpontban újra tárgyalja.

(6) Az ülés elnöke a vitában elhangzottak összefoglalását követően először az előterjesztő által - az előterjesztés részeként - el nem fogadott módosító, kiegészítő javaslatokat külön - külön szavaztatja meg. Ezt követően a közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egybefoglalt döntési javaslatot teszi fel szavazásra. Szavazás előtt a döntési javaslat módosítását szövegszerűen ismertetni kell.

20. § A szavazás részletes szabályai

(1) Amennyiben az előterjesztés nem tartalmaz alternatívát és módosító javaslat sem érkezik az előterjesztéshez, a szavazást - a vita lezárását, zárszót, valamint az összefoglalót követően - el kell rendelni.

(2) Ha az előterjesztés alternatív javaslatokat is tartalmaz, de nem érkezett módosító javaslat, szavazás a következő: a határozati javaslatban, illetőleg a rendelet-tervezetben feltüntetett változatokat ABC sorrendben kell megszavaztatni, függetlenül attól, hogy az előterjesztést véleményező bizottságok mely változatot támogatják.

(3) Amennyiben az előterjesztés nem tartalmaz alternatívákat, de módosító javaslat érkezik, a szavazás szabálya a következő:

a) ha az előterjesztő egyetért a módosító javaslattal, és azt az előterjesztés részének tekinti, úgy azt nem kell külön megszavaztatni,

b) a módosító javaslatokat a javaslatot tevők nevének ABC sorrendjében kell megszavaztatni.

(4) Ha az előterjesztés tartalmaz alternatív javaslatokat, de alternatívákat módosító, vagy további alternatívákat tartalmazó javaslatok is érkeznek, a szavazás szabálya a következő.

Elsőként az előterjesztésben szereplő alternatívákra érkezett módosító javaslatokat, majd az újként javasolt további alternatívákat kell a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott sorrendben megszavaztatni abban az esetben, ha az előterjesztő nem tekinti a javaslatokat az előterjesztés részének. Ezt követően kerül sor a végleges változatok ABC sorrendbeni megszavaztatására.

(5) Ha az előterjesztés nem tartalmaz alternatív javaslatot, de az előterjesztéshez érkezett módosító javaslat alternatív javaslatnak minősül, a közgyűlés dönt a módosító javaslat alternatívaként történő szerepeltetéséről. Ezt követően a szavazás szabályaira a (2) bekezdésben foglaltak az irányadóak.

(6) *  A vita megnyitása előtt, illetve a vitában elhangzott hozzászólásokra figyelemmel az előadó az előterjesztésben szereplő alternatívákat a szavazás megkezdése előtt visszavonhatja.

(7) Amennyiben a szavazás során valamelyik változat már megkapta a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt szavazati arányt, a többi változatot nem kell megszavaztatni.

(8) Nem kell megszavaztatni az eredeti előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatokat, ha konszenzus alapján új döntési javaslat megfogalmazására kerül sor.

(9) *  Szavazástévesztés esetén a tévesen szavazó önkormányzati képviselő szóbeli jelzésére az ülés elnöke újraszavazást rendel el. Az eseményt a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.

21. § (1) A közgyűlés döntéseit - ha jogszabály mást nem ír elő - nyílt szavazással hozza.

(2) A szavazás gépi úton (számítógépi rögzítéssel), vagy kézfelemeléssel történik, "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal.

22. § (1) Név szerinti szavazás elrendelését képviselőcsoport vezetője, képviselő-csoportba nem tartozó képviselő, vagy az ülés elnöke kezdeményezheti.

(2) Név szerinti szavazás elrendeléséről a közgyűlés vita nélkül dönt.

(3) Név szerinti szavazás esetén az ülés elnöke a névsor szerint szólítja a képviselőket, akik "igen", "nem", "tartózkodom" nyilatkozattal szavaznak, melynek végeredményét a polgármester ismerteti. A név szerinti szavazásról készült dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

23. § (1) A közgyűlés a zárt ülésein tárgyalt, illetve zárt ülésein tárgyalható döntési javaslatairól titkos szavazással is dönthet.

(2) Titkos szavazást az ülés elnöke, a jegyző, továbbá a képviselők 1/3-a kezdeményezhet, melyről a testület - vita nélkül - minősített szótöbbséggel dönt.

(3) A titkos szavazás szavazólapok alkalmazásával történik.

9. Önálló indítványok

24. § Önálló indítvány

(1) A képviselő, a tanácsnok, a közgyűlési bizottság, vagy képviselőcsoport a közgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben - munkatervben nem szereplő - önálló indítványt terjeszthet elő, amelynek meg kell felelnie az előterjesztésekkel szemben támasztott követelményeknek.

(2) Az önálló indítványt legkésőbb a közgyűlést megelőző 22. napon lehet írásban a polgármesterhez benyújtani.

(3) *  A polgármester a jegyző útján gondoskodik arról, hogy az önálló indítvány az előterjesztője által megjelölt és véleményezési jogkörrel rendelkező bizottság – benyújtást követő – ülésének meghívójában szerepeljen.

(4) A véleményezésben illetékes bizottság elnöke az önálló indítvány előterjesztőjét előadóként köteles meghívni az indítványt tárgyaló bizottsági ülésre.

(5) Az önálló indítványt a polgármester köteles a közgyűlés meghívójában napirendi javaslatként feltüntetni és annak mellékleteként kiküldeni, vagy letölthetővé tenni.

(6) *  Napirendre tűzéséről a napirend elfogadását megelőzően minősített szótöbbséggel dönt a közgyűlés.

25. § Sürgősségi önálló indítvány

(1) A 24. § (2) bekezdésében meghatározott határnapot követően alpolgármester, tanácsnok, képviselő, közgyűlési bizottság, képviselőcsoport, jegyző javasolhatják a közgyűlésnek valamely, a munkatervben nem szereplő előterjesztés sürgősségi tárgyalását. A sürgősség okát indokolni kell. A sürgősségi indítványnak is meg kell felelnie az előterjesztésekkel szemben támasztott tartalmi és alaki követelményeknek. A sürgősségi indítványt legkésőbb a közgyűlést megelőző második munkanap 16 órájáig lehet benyújtani a polgármesterhez.

(2) *  A polgármester a jegyző útján gondoskodik arról, hogy a sürgősségi indítvány az előterjesztője által megjelölt és véleményezési jogkörrel rendelkező bizottság – benyújtást követő – ülésének meghívójában szerepeljen.

(3) *  A sürgősség kérdésében a közgyűlés a napirend elfogadását megelőzően vita nélkül minősített szótöbbséggel határoz.

(4) Ha a közgyűlés nem ismeri el a sürgősséget, úgy az indítványt a 24. § szerint kell a következő közgyűlés napirendi javaslataként kezelni.

(5) *  Sürgősségi indítvány közgyűlési tárgyalása előtt minden esetben lehetővé kell tenni az előzetes véleményezést az illetékes közgyűlési bizottság összehívásával.

10. Képviselői felvilágosítás-kérés

26. § (1) A képviselő a polgármestertől, a jegyzőtől, a közgyűlési bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet interpelláció, vagy kérdés formájában.

(2) *  Az interpellációra vagy kérdésre a polgármester, vagy az általa felkért személy válaszol.

27. § (1) Az interpelláció: a képviselő problémát tár fel valamilyen mulasztásra, helytelen gyakorlatra hívja fel a figyelmet és ezzel egyidejűleg az ügy rendezése érdekében konkrét intézkedést kezdeményez.

(2) *  Az interpellációt legalább az ülést megelőző 3. munkanap 12.00 órájáig kell a polgármesterhez írásban (levél, telefax, e-mail, távirat) benyújtani. A polgármester gondoskodik az interpelláció címzetthez való eljuttatásáról. Az interpelláció képviselők általi elérhetőségéről a jegyző elektronikus úton gondoskodik. Az interpellációt az interpelláló képviselő maximum 3 percben, szóban ismertetheti.

(3) Az interpelláció címzettje a választ az ülésen szóban, maximum 4 percben, vagy az ülést követő 15 napon belül írásban adja meg. Az írásban adott választ valamennyi képviselőnek meg kell küldeni. A szóbeli válasz elfogadásáról ugyanazon az ülésen, az írásbeli válasz elfogadásáról a soron következő ülésen az interpelláló maximum 1 percben nyilatkozik, ezt követően a közgyűlés dönt.

(4) Amennyiben a közgyűlés a választ nem fogadja el, az ügy tárgya szerint illetékes közgyűlési bizottság az ügyet kivizsgálja, megállapításairól a legközelebbi ülésen a közgyűlést tájékoztatja, és egyben javaslatot tesz a közgyűlésnek az ügybeni intézkedésre, vagy annak lezárására.

28. § (1) Kérdés: minden olyan a polgármesterhez, alpolgármesterhez, a közgyűlési bizottság elnökéhez és a jegyzőhöz önkormányzati ügyekben intézett felvilágosítás-kérés, amely nem minősül a 27. § (1) bekezdésében meghatározott interpellációnak.

(2) A kérdést legkésőbb a közgyűlést megelőző 2. munkanap 12,00 órájáig a kérdés konkrét és részletes megfogalmazásával a polgármesterhez írásban (levél, telefax, e-mail, távirat) el kell juttatni. A kérdés képviselők általi elérhetőségéről a jegyző elektronikus úton gondoskodik.

(3) *  A képviselőcsoportok vezetői, illetve a képviselőcsoportba nem tartozó képviselők a (2) bekezdésben meghatározott határidőn túl felmerült sürgős, halaszthatatlan választ igénylő ügyekben egy-egy kérdést tehetnek fel. A konkrét és részletesen megfogalmazott kérdést legkésőbb a közgyűlést megelőző munkanap 12,00 órájáig a polgármesterhez írásban el kell juttatni.

(4) *  A kérdést feltevő a benyújtott kérdés tartalmát a közgyűlésen maximum 3 percben ismertetheti. A kérdésre a kérdezett vagy a válaszadásra kijelölt személy a napirendi pontok tárgyalása előtt köteles válaszolni, legfeljebb 3 percben. A képviselő a választ követően egy alkalommal legfeljebb 1 percben reagálhat a válaszra, az utolsó szó joga 1 percben a kérdezettet illeti meg. A határidők túllépésekor az ülés vezetője megvonhatja a szót.

(5) Indokolt esetben a válaszadás az ülést követő 15 napon belül írásban is történhet. A választ a következő munkaterv szerinti ülésen ismertetni kell, amennyiben a kérdés feltevője, vagy a válaszadó kéri.

(6) Személyes érintettség okán személyes megjegyzésre jogosult a képviselő. Személyes érintettségnek minősül, ha a kérdésben a képviselő neve elhangzik. Ha valamely kérdés pártot érint, személyes megjegyzésre a képviselőcsoport vezetője, képviselőcsoport hiányában a párt által jelölt képviselő jogosult. A személyes megjegyzés időtartama a 2 percet nem haladhatja meg.

29. § (1) *  Az interpellációk, kérdések és válaszok maximális időtartama a napirendi pontok tárgyalása előtt 60 perc.

(2) A képviselő közgyűlésenként egy interpelláció vagy egy kérdés feltevésére jogosult.

(3) Az interpellációk, kérdések feltevésének képviselőcsoporton belüli sorrendjét a beérkezés időpontja határozza meg.

(4) *  Az interpellációk, kérdések feltevésének sorrendje első körben, majd az ezt követő körökben:

1. FIDESZ képviselőcsoport képviselői

2. Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoport képviselői

3. Szolnoki Többség frakció képviselőcsoport képviselői

4. nevük ABC sorrendjében a képviselőcsoportba nem tartozó képviselők

(5) * 

11. Az ülés jegyzőkönyve

30. § (1) A közgyűlés üléséről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A jegyzőkönyvnek a Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) a jegyzőkönyv megnevezését,

b) a távolmaradásukat előre bejelentett, illetőleg e nélkül távol maradt képviselők nevét,

c) a határozatképesség számszerű megállapítását,

d) napirendi pontonként:

da) az előterjesztés címét,

db) a szóbeli kiegészítés tényét,

dc) a kérdést feltevők nevét, a kérdés és a válasz lényegét,

dd) a vitában felszólalók nevét, részvételük jogcímét és hozzászólásuk lényegét, (képviselő hozzászólásával egyidejűleg kérheti, hogy hozzászólása szó szerint kerüljön rögzítésre),

de) módosító, kiegészítő javaslatokat,

df) a vita összefoglalását,

e) az ülésen történt fontosabb eseményeket,

f) az ülés elnökének a rendfenntartással összefüggő intézkedéseit,

g) az ülés berekesztésének idejét,

h) a közgyűlés bélyegző lenyomatát,

i) a 35. § szerinti bejelentést.

31. § A jegyzőkönyv mellékletei:

a) meghívó, jelenléti ív,

b) az előterjesztések (határozati javaslatok, rendelet-tervezetek),

c) az önálló indítványok,

d) a megküldött kérdések, interpellációk,

e) a képviselő benyújtott hozzászólása, ha annak jegyzőkönyvhöz csatolását kéri,

f) a név szerinti szavazásról készült névsor,

g) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó észrevétele.

32. § (1) A nyílt ülésekről készült jegyzőkönyvekről az állampolgárok - költségtérítés ellenében - másolatot kérhetnek. A közgyűlés tagjai igény esetén mind a nyílt, mind a zárt ülés jegyzőkönyvéről térítés nélkül kérhetnek másolatot. Ezek a szabályok a bizottsági jegyzőkönyvekre is vonatkoznak.

(2) A jegyző a jegyzőkönyveket a mellékleteikkel együtt évente bekötteti.

(3) A jegyző az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül a nyílt ülés jegyzőkönyveit az önkormányzat honlapján közzéteszi, valamint az önkormányzat honlapján évenként elektronikus archívumba rendezi.

33. § (1) A közgyűlés által alkotott önkormányzati rendelet kihirdetésének módja a rendelet teljes szövegének az önkormányzat honlapján való megjelenítése.

(2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

(3) * 

(4) * 

(5) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések betartásával történő kihirdetés a közgyűlés rendeletalkotása esetén helyben szokásos módnak tekintendő.

(6) *  Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a normatív határozat kihirdetésére, valamint közzétételére is alkalmazni kell.

34. § A közgyűlésen elhangzottak rögzítése

(1) A közgyűlés teljes üléséről hangfelvétel (magnófelvétel) és elektronikus rögzítés készül, melyről a jegyző gondoskodik.

(2) A közgyűlés ülésének hiteles dokumentuma a jegyzőkönyv. A hangfelvétel és az elektronikus rögzítés a jegyzőkönyv elkészítését szolgálja.

(3) Az ülésről készült hangfelvételről és elektronikus rögzítésről - a téma megjelölésével - a közgyűlés tagjai a jegyzőtől másolatot kérhetnek.

(4) A hangfelvétel nem selejtezhető. Az elektronikus rögzítést korlátlan ideig meg kell őrizni.

12. A képviselő, tanácsnok, képviselő-csoportok jogállása

35. § A képviselő, a bizottsági elnök, a tanácsnok tiszteletdíja a testületi ülésről való igazolatlan távollét esetén legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkenthető a közgyűlés egyedi, eseti döntése alapján. Igazolatlan távollétnek minősül, ha a távolmaradást előzetesen nem jelentik be.

36. § A képviselő - törvényben foglaltakon túli - jogai és kötelességei:

(1) Aktív részvétel megválasztása esetén a bizottság(ok) munkájában.

(2) Kapcsolattartás a választókkal, a lakosság különböző társadalmi és önszerveződő közösségeivel.

(3) A magánéletben olyan magatartás tanúsítása, amely összeegyeztethető a képviselői minőségével, közéleti tevékenységével.

(4) *  Köteles bejelenteni, ha az összehívott közgyűlés ülésén nem tud részt venni, a jelenléti íven jelezni, ha a közgyűlés ülését 1 órát meghaladóan, vagy véglegesen elhagyja.

(5) *  Kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezető tisztségviselőjéhez a társaság működését érintő önkormányzati ügyben írásban közvetlenül kérdést intézhet, felvilágosítást, vagy a társaság működését érintő átfogó jellegű adatszolgáltatást kérhet, melyre 30 napon belül érdemi választ kell adni. A képviselői megkeresésről és az arra adott válaszról a polgármestert tájékoztatni kell.

36/A. § *  A 36. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatáskérés kapcsán a vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartására mind a gazdasági társaság, mind a képviselő fokozottan köteles.

37. § *  A képviselő kapcsolata a polgármesteri hivatallal:

A képviselő részére feladatai ellátásához a polgármesteri hivatal adminisztratív, ügyviteli segítséget nyújt. Adminisztratív, ügyviteli segítség különösen a nyomtatás, fénymásolás, gépelés, szkennelés, közreműködés a képviselői feladatellátáshoz szükséges helyiség biztosításában, illetőleg egyéb ügyviteli feladatokban, a polgármesteri hivatal rendelkezésére álló technikai eszközök (telefon, fénymásoló, nyomtató stb.) rendelkezésre bocsátása.

A képviselő számára a polgármesteri hivatal a rajta keresztül igénybe vett, képviselői munkához kapcsolódó postai és távközlési szolgáltatást térítésmentesen biztosítja.

38. § A tanácsnok jogköre

(1) A közgyűlés egyes önkormányzati feladatok előkészítésére, és végrehajtásának ellenőrzésére tagjai sorából tanácsnokot választhat. Konkrét feladatait a közgyűlés külön határozatban állapítja meg.

(2) Tanácsnoki feladatait a képviselői feladatán felül, többletfeladatként látja el.

(3) A tanácsnok munkáját a jegyző a polgármesteri hivatal útján köteles segíteni.

(4) A tanácsnok a feladatköréhez tartozó ügyekben kapcsolatot tart az illetékes közgyűlési bizottsággal, - melynek üléseire meg kell hívni - továbbá a képviselő-csoporttal, civil szerveződésekkel.

(5) Önkormányzati ügyekben felmerült viták esetén közreműködik annak feloldásában, illetve a vitás felek közötti közvetítés lebonyolításában.

(6) A tanácsnok a polgármesternél, vagy a jegyzőnél feladatkörében eljárva intézkedést kezdeményezhet.

39. § A képviselő-csoportok jogállása

(1) *  A képviselő-csoportok legalább 2 főből álló, a testületek (közgyűlés, bizottságok) működését segítő képviselői szerveződések, melynek tagjai a közgyűlésnek írásban bejelentik megalakulásukat és vezetőiket. Egy képviselő - ugyanazon időben - csak egy képviselő-csoportnak lehet tagja.

(2) A képviselő-csoport vezetőjét önmaga bízza meg tagjai közül.

(3) A képviselő-csoportok feladata a testületi döntések kialakításához szükséges vélemények, álláspontok egyeztetése és ismertetése a közgyűlés ülésén.

(4) Javaslatot tehetnek egyes témák testületi ülésen való megtárgyalására.

(5) Testületi ülésen - nyilvánvaló politikai konszenzus hiánya esetén - a képviselő-csoport vezető az ülés elnökénél kezdeményezheti szünet elrendelését, lehetőséget biztosítva az eltérő képviselői álláspontok közelítésére.

II. Fejezet

A közgyűlés bizottságai

40. § (1) A közgyűlés a 4. § a) pontjában nevesített bizottságait a közgyűlési döntések előkészítésére, ezen döntések végrehajtásának szervezésére és ellenőrzésére, valamint a közgyűlés hatásköréből átruházott döntési jogkör gyakorlására hozza létre. A bizottságok a közgyűlés által meghatározott feladat- és hatáskörben járhatnak el.

(2) A bizottságok közötti hatásköri összeütközés esetén a polgármester állásfoglalását kell kérni. Amennyiben az állásfoglalással az érintett bizottság(ok) nem ért(enek) egyet, a hatásköri összeütközés tárgyában a közgyűlés dönt.

(3) A bizottságok működésük részletes szabályait - e rendeletben meghatározottakkal összhangban - ügyrendjükben maguk állapítják meg.

(4) Azonos napirendek tárgyalására együttes bizottsági ülésen is sor kerülhet. A működés részletes szabályzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

41. § (1) A bizottság tagjának megbízatása megszűnik:

a) lemondással

b) a közgyűlés megbízatásának megszűnésével

c) a képviselői mandátum megszűnésével

d) összeférhetetlenség kimondásával

e) visszahívással

(2) A bizottság tagjának visszahívásáról szóló döntés meghozatalához minősített többség szükséges.

42. § *  A bizottság elnöke képviseli a bizottságot, összehívja és vezeti annak üléseit, megszervezi a bizottság munkáját. A bizottság elnökét akadályoztatása esetén – valamennyi e rendeletben meghatározott jogkörében – a bizottság alelnöke helyettesíti. A bizottság elnökét és alelnökét a közgyűlés választja, akik a bizottság határozatképessége, döntéshozatala szempontjából bizottsági tagnak tekintendők.

43. § (1) A bizottság teljes ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a polgármestert, az alpolgármestereket, a jegyzőt, a bizottság feladatköre szerint illetékes tanácsnokot és a polgármesteri hivatal igazgatóit, tárgy szerint illetékes osztályvezetőjét, valamint a bizottság ügyrendjében meghatározottakat.

(2) A bizottság nyílt ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a bizottsági ügyrendben felsorolt szervek és önszerveződő közösségek képviselőit.

(3) Az egyes napirendi pontokhoz meg kell hívni az előterjesztő által megjelölt személyt.

44. § A bizottság azon előterjesztéseket, amelyek e rendelet melléklete szerint véleményezési jogkörébe tartoznak köteles véleményezni. A bizottság a két fordulóban tárgyalt előterjesztések első fordulóban történő véleményezése során határozatban alakíthatja ki véleményét.

44/A. § *  A bizottság azon előterjesztéseket, amelyek e rendelet melléklete szerint döntési jogkörébe tartoznak, és amelyek halaszthatatlan döntést igényelnek köteles a meghívó kiküldését követő 2 munkanapon belül tárgyalni.

45. § (1) A bizottság munkaterve a közgyűlés munkatervére épül.

(2) A polgármester indítványára a javasolt napirend megjelölésével a bizottság elnöke soron kívüli ülést köteles összehívni az indítvány átvételétől számított 8 napon belül.

46. § (1) A bizottság ülésére a meghívót és az előterjesztéseket olyan időpontban kell eljuttatni, vagy elérhetővé tenni, hogy az érintettek az ülés előtt legalább 2 munkanappal korábban megkapják, vagy számukra legalább a bizottsági ülést megelőző 2. munkanapon központi adatbázison keresztül letölthetőek legyenek.

(2) Amennyiben a (1) bekezdés szerinti időpontig az előterjesztés nem kerül kézbesítésre vagy az nem letölthető a bizottság tagjai részére, (pótlólagos postázással vagy pótlólagos letölthetőséggel, ill. ülés előtti kiosztással vagy ülés előtti letölthetőséggel került a bizottság elé) a bizottság - egyszerű szótöbbséggel - dönthet arról, hogy megtárgyalja, vagy következő munkaterv szerinti - esetleg soron kívüli - ülésére elnapolja az előterjesztés tárgyalását.

(3) Határozatképtelenség miatt elhalasztott bizottsági ülést 8 napon belüli időpontra újból össze kell hívni.

47. § (1) A bizottság munkatervébe felvett előterjesztések elkészítéséért és előterjesztéséért a munkatervben megjelölt előadó a felelős.

(2) A bizottsági ülésen előadó: a bizottság elnöke, a bizottság elnöke által felkért személy, vagy annak jogszerű helyettese. Az előterjesztések előkészítésében közreműködő külső szakértők a napirendi pontok tárgyalásánál meghívottként vehetnek részt.

(3) A közgyűlésre előkészítendő napirendi pont bizottsági ülésen jelenlévő előterjesztője jogosult az előterjesztés bizottsági ülésen történő módosítására, valamint a bizottság tagjai részéről megfogalmazott módosító javaslatok elfogadására.

48. § (1) A bizottsági ülések nyilvánosak.

(2) A bizottság zárt ülésének szabályai megegyeznek a közgyűlés zárt üléseinek szabályaival. A közgyűlési meghívó szerinti zárt ülési napirendeket, vagy a meghívóban nem szereplő zárt ülési napirendként előkészített előterjesztéseket a bizottság zárt ülésen tárgyalja.

49. § (1) A bizottságok tagjai kötelesek a tudomásukra jutott állami, szolgálati, illetőleg magán- és üzleti tikot megőrizni.

(2) *  A bizottsági tag köteles bejelenteni, ha az összehívott bizottság ülésén nem tud részt venni, valamint jelenléti íven jelezni, ha a bizottság ülését 1órát meghaladóan, vagy véglegesen elhagyja.

50. § (1) A közgyűléshez a bizottságok nyújtják be:

a) a bizottság rendelkezésére bocsátott előirányzat(ok) hasznosításának, működésének szabályairól, azok módosításáról szóló előterjesztéseket,

b) a bizottsági ellenőrzések tapasztalatairól szóló tájékoztatókat,

c) a közgyűlés munkatervében, rendeletében vagy határozatában meghatározott előterjesztéseket, továbbá a bizottsági önálló indítványt, sürgősségi önálló indítványt.

(2) * 

51. § (1) A közgyűlés esetenként sajátos, szakmai feladatok ellátására ideiglenes (eseti) jellegű bizottságot is létrehozhat.

(2) Az ideiglenes bizottság létrehozásáról szóló határozatban meg kell határozni az általa elvégzendő feladatot, a feladat teljesítéséről szóló beszámolás módját és idejét, valamint a megbízatás időtartamát, és tagjainak névszerinti felsorolását.

(3) Az ideiglenes bizottság elnökének, tagjainak megválasztására, a bizottság működésére, a bizottsági elnök jogkörére e fejezet rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.

III. Fejezet

A polgármester, alpolgármesterek

52. § A polgármester feladatai különösen

a) a város fejlődésének elősegítése,

b) a helyi közszolgáltatásokról való gondoskodás,

c) az önkormányzat vagyonának megőrzése és gyarapítása,

d) az önkormányzat gazdálkodásának menedzselése,

e) a demokratikus helyi hatalomgyakorlás megvalósítása,

f) a nyilvánosság megteremtése, városi fórumok szervezése,

g) a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása,

h) a testületek működési feltételeinek megteremtése, munkájuk segítése,

i) a közgyűlés döntéseinek az előkészítése, a döntések végrehajtásának a megszervezése és ellenőrzése,

j) a képviselők, a bizottsági elnökök, a tanácsnokok munkájának segítése,

k) az önkormányzati intézmények működésének ellenőrzése, segítése,

l) a polgármesteri hivatal jegyző útján történő irányítása

m) a közgyűlés munkaterv szerinti ülésén tájékoztatást ad a két ülés közötti fontosabb eseményekről, az önkormányzatot érintő tisztségviselői tárgyalások és intézkedések eredményéről, valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

53. § (1) *  A közgyűlés a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére legfeljebb 3 fő alpolgármestert választhat.

(2) Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat.

(3) Az alpolgármesterek a polgármester által meghatározott rendben látják el a polgármester helyettesítését.

IV. fejezet

A polgármesteri hivatal, tanácsadók jogállása

54. § (1) *  A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű tartós betöltetlensége esetén a polgármester határozott időre a kinevezési feltételeknek megfelelő köztisztviselőt bíz meg a jegyzői feladatok ellátásával.

(2) A polgármesteri hivatal az önkormányzat feladataihoz igazodó szervezeti tagozódással működik.

(3) A közgyűlés a polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódását, munka, valamint ügyfélfogadási rendjét az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(4) A jegyző szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadói címet adományozhat a jogszabályban foglalt feltételekkel rendelkező köztisztviselőnek. A jegyző által adományozható szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadói címek száma legfeljebb 8.

55. § *  Önkormányzati tanácsadói munkakörök

(1) *  A polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására a közgyűlés 1 fő önkormányzati tanácsadói munkakört hoz létre sajtó és kommunikációs koordinátori feladatok ellátása céljából.

(2) * 

HARMADIK RÉSZ

Az önkormányzat kapcsolatai

13. Lakossági kapcsolatok

56. § Szervezett formái:

a) közmeghallgatás,

b) lakossági fórum,

c) polgármesteri, alpolgármesteri fogadónap,

d) képviselői fogadónap,

e) bizottságok ülései.

57. § *  (1) A közgyűlés évente legalább egyszer közmeghallgatást tart a Városháza Hubay Ferenc Dísztermében.

(2) *  A polgármester, az alpolgármester, a képviselő, vagy a polgármesteri hivatal

a) jogszabályban meghatározott esetekben lakossági fórumot tart, és

b) egyes városrészeket érintő, közérdekű kérdések megtárgyalása előtt lakossági fórumot tarthat.

A lakossági fórumok szervezése során a polgármesteri hivatal előkészítésben illetékes belső szervezeti egysége egyeztet az adott választókerület önkormányzati képviselőjével, melynek során az időpontot úgy határozzák meg, hogy a képviselő arról legalább 8 nappal korábban értesüljön.

(3) *  A közmeghallgatás, lakossági fórum időpontját, helyét, témáját közhírelni kell az írott és elektronikus sajtón keresztül. A közhírelést a közmeghallgatás, illetve a lakossági fórum előtt legalább 8 nappal korábban meg kell tenni.

(4) *  A közmeghallgatást a polgármester vezeti, melyen részt vesznek a képviselők, illetve meghívást kapnak a 8. § (1) bekezdésében felsorolt személyek.

(5) *  A közmeghallgatáson közérdekű kérdéseket kizárólag szóban lehet feltenni, a megjelentek háromperces időkorlátozással fejthetik ki véleményüket közérdekű kérdésekkel kapcsolatosan.

(6) *  A közmeghallgatásról jegyzőkönyv, a lakossági fórumról feljegyzés készül.

58. § (1) A polgármester és az alpolgármesterek minden hónap első szerdai napján fogadónapot tartanak.

(2) *  A képviselők az általuk bejelentett időpontban fogadónapot tarthatnak, melyen meghívása esetén a polgármester részt vesz.

(3) A társadalmi és civil szervezetek képviselőinek tanácskozási jogot biztosítanak a bizottságok, ügyrendjeikben meghatározottak szerint.

14. A kapcsolatok egyéb formái

59. § *  Az önkormányzati rendelet-tervezetek véleményezésében való társadalmi egyeztetés lehetősége az önkormányzat honlapján megadott elérhetőségen keresztül biztosított.

60. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok város szociális ellátásainak figyelemmel kísérése, kiemelten a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére Szociálpolitikai Kerekasztalt (továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre és működtet.

(2) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kerekasztal tagjait az alábbiak szerint határozza meg:

a) *  Elnöke: a szociális ágazatért felelős mindenkori alpolgármester

b) Titkára: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Integrációs Osztálya Osztályvezetője, vagy az általa kijelölt szociális munkatárs.

c) Tagjai:

ca) Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által delegált személy,

cb) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által delegált személy,

cc) „Impulzus” Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete által delegált személy,

cd) „Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek” Alapítvány által delegált személy,

ce) Bice-Bóca Alapítvány által delegált személy,

cf) Bizalom Mentálhigiénés Egyesület által delegált személy,

cg) Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület által delegált személy,

ch) Szociális és Foglalkoztatási kerekasztal vezetője/vagy a kerekasztal által delegált személy,

ci) Idősügyi Tanács elnöke/vagy az általa delegált személy,

cj) Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke/vagy az általa delegált személy,

ck) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény vezetője,

cl) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ vezetője,

cm) „Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona vezetője,

cn) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága vezetője.

(3) A Kerekasztal működésének szabályait a Kerekasztal ügyrendjében kell szabályozni.

(4) A Kerekasztal működését az elnök koordinálja, a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Integrációs Osztálya közreműködésével.

60/B. § (1) *  Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok város köznevelési működtetői, illetve a város köznevelési intézményeit érintő kulturális, sport és közéleti feladatai ellátásának figyelemmel kísérésére Köznevelési Vezetői Kollégiumot (továbbiakban: Vezetői Kollégium) hoz létre és működtet.

(2) *  A Vezetői Kollégium elnöke Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere, tagja felkérésre a városban működő valamennyi köznevelési intézmény igazgatója, Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata igazgatója, a Szolnoki Tankerületi Központ tankerületi igazgatója, a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja és főigazgatója, valamint az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke.

(3) A Vezetői Kollégium működésének szabályait ügyrendben határozza meg.

(4) *  A Vezetői Kollégium működését az elnök a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóság Kulturális, Ifjúsági, Köznevelési és Sport Osztálya közreműködésével koordinálja.

60/C. § *  (1) Az Önkormányzat Szolnok város kulturális, közművelődési feladatellátásának minél magasabb szintű végrehajtása érdekében támogatja a Szolnoki Kulturális Kollégium működését.

(2) A Szolnoki Kulturális Kollégium javaslattételi és véleményezési joggal rendelkezik:

a) Szolnok város kulturális életére vonatkozó helyi önkormányzati szabályozás tekintetében,

b) Szolnok város kulturális koncepciójának kidolgozásában,

c) a városi szintű kulturális nagyrendezvények előkészítésében, koordinálásában, összehangolásában,

d) minden olyan, a kultúra területét érintő kérdésben, amelyet a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző, a polgármesteri hivatal a Szolnoki Kulturális Kollégium elé tárnak.

(3) A Szolnoki Kulturális Kollégium választott képviselője tanácskozási joggal részt vehet Szolnok Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága nyílt ülésein.

61. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzetiségi jogok biztosítása, történelmi hagyományai, nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk megőrzése és gyarapítása érdekében szorosan együttműködik a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal.

(2) A közgyűlés segíti a helyi nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét.

(3) Éves költségvetési rendeletében meghatározza a rendelkezésre bocsátandó támogatás összegét.

(4) Külön megállapítja azokat az ügyköröket, amelyekben a helyi nemzetiségi önkormányzatok előzetesen véleményt nyilvánítanak.

(5) *  A polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző szükség szerint egyeztető megbeszélést folytat a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel.

15. Helyi népszavazás kezdeményezése * 

61/A. § A helyi népszavazást a választópolgárok legalább 20%-a kezdeményezheti.

NEGYEDIK RÉSZ

A gazdálkodás alapkérdései

62. § (1) Az önkormányzat a közgyűlés által jóváhagyott - szakmai programokra alapozott - éves költségvetési rendelet alapján gazdálkodik.

(2) Az önkormányzat tulajdonával való rendelkezés és a vagyonnal való gazdálkodás szabályait külön önkormányzati rendelet határozza meg.

63. § A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés részletes szabályait a polgármester és a jegyző külön utasításban határozza meg.

ÖTÖDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

64. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

65. § Az önkormányzat rendeleteiben Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XII.19.) önkormányzati rendelet, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet hivatkozása esetén Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletet kell érteni.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. február 27-i ülésén.

Szalay Ferenc s.k. Dr. Sebestyén Ildikó s.k.
polgármester jegyző

Megjegyzés:

A 15/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet 2014. június 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 20/2014. (VII.2.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 26/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a 9. § az azt követő napon hatályát veszti.

A 28/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 2014. október 22. napján 13 óra 50 perckor lép hatályba, és – a (2) bekezdés kivételével – az azt követő napon hatályát veszti.

A 33/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a (2) bekezdés kivétel az azt követő napon hatályát veszti.

A 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

A 12/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 24/2015. (VII.28.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 29/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2015. október 01-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet 2-5. §-a 2015. november 1-jén lép hatályba.

A 38/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 14/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2016. június 1. napján lép hatályba azzal, hogy az SZMSZ a rendelet 8-9. §-aival módosított 36-37. §-ának rendelkezéseit, valamint az SZMSZ 2/a. mellékletének a rendelet 15. §-ával megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell. A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

A 23/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 10/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 17/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 22/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 28/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 30/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelet 2018. március 1-jén lép hatályba a 24. § kivételével, amely 2017. november 7-én.

A 35/2017. (XII.6.) önkormányzati rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

A 38/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Az 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba és az 5. § az azt követő napon hatályát veszti.

A 14/2018. (VI.4.) önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 16/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2018. június 28. napján 10 óra 16 perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 24/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet a 38. § (1) bekezdés és 40. § d) pontját kivéve 2018. november 1-jén lép hatályba. A 38. § (1) bekezdés és 40. § d) pont 2019. január 1-jén lép hatályba.

A 29/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet 2019. január 31. napján 10 óra 51 perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 15/2019. (VI.6.) önkormányzati rendelet 2019. szeptember 1-jén hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 25/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 2019. november 13-án 15 órakor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 2020. január 30-án 10 óra 03 perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 8/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 2020. június 25. napján 10 óra 25 perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 16/2020. (VIII.19.) önkormányzati rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 20/2020. (X.8.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 19/2020. (XII.3.) önkormányzati rendelete a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 20/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 29/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelete a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 10/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 13/2022. (V.30.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 12/2022. (VI.2.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 27/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 33/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 2/2023. (I.27.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az 8/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 19/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

A 30/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 29/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

A 35/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A 3. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

A 36/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. számú melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső szervezeti tagozódása, munka-, valamint ügyfélfogadási rendje

1. A hivatal

1.1 A hivatal hivatalos elnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: hivatal)

1.2. A hivatal ellátja Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása, valamint a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági, vagyonkezelési, belső ellenőrzési feladatait, ellátja társulási tanácsok döntéseinek előkészítésével és feladatainak végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

1.3. A hivatal képviseletét a jegyző látja el. A jegyző a hivatal eseti képviseletére a hivatal köztisztviselőinek meghatalmazást adhat.

1.4. A hivatal jogtanácsost alkalmaz. A jogtanácsos a jegyző közvetlen felügyelete alatt végzi tevékenységét.

2. *  A hivatal belső szervezeti tagozódása

2.1 *  A hivatal feladatait az alábbi osztályok szerinti szervezeti tagozódásban látja el a 2.2 pontban foglaltak kivételével. Az egyes osztályok feladataikat osztályvezető irányításával látják el, aki teljes jogkörrel felel a tevékenységi körébe tartozó feladatok szakszerű, hatékony végrehajtásáért.

2.1.1. Adóügyi Osztály

2.1.2. Általános Igazgatási Osztály

2.1.3. Egészség- és Családügyi Osztály

2.1.4. Ellenőrzési Osztály

2.1.5. Fejlesztési Osztály

2.1.6. Informatikai Osztály

2.1.7. Jogi Osztály

2.1.8. Koordinációs és Kommunikációs Osztály

2.1.9. Költségvetési Osztály

2.1.10. Környezetgazdálkodási Osztály

2.1.11. Közlekedési Osztály

2.1.12. Közterület-felügyelet

2.1.13. Kulturális, Ifjúsági, Köznevelési és Sport Osztály

2.1.14. Számviteli Osztály

2.1.15. Személyügyi Osztály

2.1.16. Szervezési Osztály

2.1.17. Szociális és Integrációs Osztály

2.1.18. Szociális Támogatások Osztálya

2.1.19. Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Osztály

2.1.20. Városmarketing és Turisztikai Osztály

2.2. *  Osztályszervezetbe nem tartozik a Főépítészi Iroda, az önkéntes tanácsadó. A szervezeti tagozódás szempontjából a Közterület-felügyelet az osztállyal esik egy tekintet alá.

2.3. A Jegyző közvetlen irányítása alá tartoznak az alábbi szervezeti egységek:

2.3.1. Ellenőrzési Osztály

2.3.2. Informatikai Osztály

2.3.3. Jogi Osztály

2.3.4. Személyügyi Osztály

2.3.5. Szervezési Osztály

2.3.6. Általános Igazgatási Osztály

2.4. Az önkormányzat feladataihoz igazodó szervezeti tagozódást az alábbi Igazgatóságok biztosítják:

2.4.1. Gazdasági Igazgatóság

2.4.2. Humán Igazgatóság

2.4.3. Műszaki Igazgatóság

2.4.4. Fejlesztési Igazgatóság

2.4.5. Koordinációs és Marketing Igazgatóság

2.5. A Gazdasági Igazgató

a) vezeti a Gazdasági Igazgatóságot,

b) *  feladata a Gazdasági Igazgatóság – Adóügyi Osztály, a Költségvetési Osztály, a Számviteli Osztály – munkájának hatékony, célszerű munkamegosztása, a Gazdasági Igazgatóságot érintő feladatok gyors és szakszerű ellátása, a szükséges erőforrások feltárása az eredményes munka érdekében.

2.6. A Humán Igazgató

a) vezeti a Humán Igazgatóságot,

b) *  feladata a Humán Igazgatóság – az Egészség- és Családügyi Osztály, a Kulturális, Ifjúsági, Köznevelési és Sport Osztály, a Szociális és Integrációs Osztály, a Szociális Támogatások Osztálya – munkájának hatékony, célszerű munkamegosztása, a Humán Igazgatóságot érintő feladatok gyors és szakszerű ellátása, a szükséges erőforrások feltárása az eredményes munka érdekében.

2.7. A Műszaki Igazgató

a) vezeti a Műszaki Igazgatóságot,

b) feladata a Műszaki Igazgatóság – a Közterület-felügyelet, a Közlekedési Osztály, valamint a Környezetgazdálkodási Osztály – munkájának hatékony, célszerű munkamegosztása, a Műszaki Igazgatóságot érintő feladatok gyors és szakszerű ellátása, a szükséges erőforrások feltárása az eredményes munka érdekében.

2.8. *  A Fejlesztési Igazgató

a) vezeti a Fejlesztési Igazgatóságot,

b) feladata a Fejlesztési Igazgatóság – a Főépítészi Iroda, a Fejlesztési Osztály, valamint a Vagyongazdálkodási és Közbeszerzési Osztály – munkájának hatékony, célszerű munkamegosztása, a Fejlesztési Igazgatóságot érintő feladatok gyors és szakszerű ellátása, a szükséges erőforrások feltárása az eredményes munka érdekében.

2.9. *  A Koordinációs és Marketing Igazgató

a) vezeti a Koordinációs és Marketing Igazgatóságot,

b) feladata a Koordinációs és Marketing Igazgatóság – a Városmarketing és Turisztikai Osztály, valamint a Koordinációs és Kommunikációs Osztály – munkájának hatékony, célszerű munkamegosztása, a Koordinációs és Marketing Igazgatóságot érintő feladatok gyors és szakszerű ellátása, a szükséges erőforrások feltárása az eredményes munka érdekében.

3. A hivatal munkarendje

3.1 A hivatal köztisztviselőinek és közszolgálati munkaviszonyban álló munkavállalóinak munkaideje heti 40 óra.

3.2 A hivatalban az általános munkaidő minden munkanapon:

a) hétfőtől - csütörtökig 7,30 - 16,00 óráig

b) pénteken 7,30 - 13,30 óráig tart.

3.3 A Közterület-felügyeleten dolgozó közterület-felügyelő járőrök munkaideje - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján megszakítás nélküli munkarend szerinti munkaidő, a közterület-felügyelők egyenlőtlen munkaidőben is foglalkoztathatók, szolgálati időn és munkaszüneti napon is berendelhetők.

4. *  A hivatal ügyfélfogadási rendje

4.1 A jegyző minden hónap első szerdáján 8:00–12:00 óra között ügyfélfogadást tart. A külön szabályozott tisztségviselői ügyfélfogadásokon – szükség szerint – az igazgatók, vagy az általuk megbízott tárgy szerint illetékes osztályvezetők is részt vesznek.

4.2 A hivatalban az ügyfélfogadási idő:

hétfőn: 13:00–16:00 óráig

kedden: szünetel

szerdán: 8:00–16:00 óráig

csütörtökön: szünetel

pénteken:. 8:00–12:00 óráig tart.

4.3 A hivatal ügyfélszolgálatán (Belvárosi Ügyfélközpont) az ügyfélfogadási idő:

– hétfőn: 8:00–16:00 óráig

– kedden: 8:00–16:00 óráig

– szerdán: 8:00–16:00 óráig: minden hónap első szerdáján: 8:00–18:00 óráig

– csütörtökön: 8:00–16:00 óráig

– pénteken: 8:00–13:00 óráig tart.

4.4. A Közterület-felügyelet ügyfélfogadásának a rendje:

Hétfőtől-csütörtökig 13:00–15:00 óráig

2/a. számú melléklet * 

A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI NEM HATÓSÁGI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

I. fejezet

Építésügyi igazgatás, területfejlesztés, településrendezés

Építésügyi igazgatás

A helyi építési szabályzat és településrendezési tervek kidolgozása során:

1. elhatározását az érintettek tudomására hozza, a kidolgozás során a közigazgatási szerveket, valamint érintett települési önkormányzati szerveket az előkészítésbe bevonja;

2. az érintett állampolgárok, szervezetek, érdekképviseleti szervek véleménynyilvánítási lehetőségét biztosítja;

3. *  jóváhagyás előtt külön véleményezteti a külön jogszabályban meghatározott közigazgatási, az érintett települési önkormányzati, érdekképviseleti és társadalmi szervezetekkel. A helyi partnerségi egyeztetés során közzéteszi a véleményezésre, javaslattételre vonatkozó hirdetményt; felkéri az eljárásban résztvevő eseti partnereket; dönt a helyi partnerségi egyeztetés során érkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról és döntéséről tájékoztatja a közgyűlést a helyi partnerségről szóló rendelet szabályai szerint. Gondoskodik az elfogadott településrendezési terv közzétételéről. A tulajdonos kérelmére – a törvényben meghatározott feltételek esetén, és az ott meghatározott mértékű – kártalanítást fizet. Bejegyezteti a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében önkormányzati rendeletben megállapított elővásárlási jogot.

Indokolási kötelezettség terheli a településrendezési terv jóváhagyása előtti egyeztetési eljárás során a lakosság észrevételeinek, véleményének el nem fogadása esetén.

Gondoskodik az elfogadott településrendezési terv közzétételéről.

A tulajdonos kérelmére – a törvényben meghatározott feltételek esetén, és az ott meghatározott mértékű – kártalanítást fizet.

Bejegyezteti a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében önkormányzati rendeletben megállapított elővásárlási jogot.

II. fejezet

Ipari és kereskedelmi igazgatás, környezetvédelem

Ipari és kereskedelmi igazgatás

1. Hozzájárul közüzemi vízellátást szolgáló létesítmények megszüntetéséhez vagy közérdekből történő további üzemeltetéséhez, ha a bányafelügyelet engedélyezi a föld alatt bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítására készített műszaki tervet.

2. Bányászati előkutatással érintett ingatlan tulajdonosaként (használójaként) megállapodást köt az előkutatást végzővel.

3. A bányakapitányság kérésére a tájrendezési terv jóváhagyását megelőzően hozzájárulását adja, vagy megtagadja.

4. Önkormányzati tulajdonban lévő bányatelek megállapítása végett részt vesz a bányakapitányság által szervezett helyszíni tárgyaláson.

5. Gázvezeték létesítésével kapcsolatos beruházási teendőkkel, amennyiben a település által végzendő beruházásról van szó, megbízza a gázszolgáltató vállalatot, vagy egyéb szervet.

Környezetvédelem

Az önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot megküldi a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak, valamint a területi környezetvédelmi hatóságnak.

III. fejezet

Birtokvédelem

Kezdeményezi az önkormányzati tulajdon tekintetében a birtokvédelmi eljárást.

IV. fejezet

Egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és civil terület

Egészségügyi ellátás

1. Felkéri az ügyelet működtetőjét az ügyeleti szolgálat megszervezésére.

2. Dönt a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről.

3. Szerződést köt az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével a háziorvosi ellátás finanszírozására, és az önkormányzathoz tartozó intézmények közalkalmazottainak és köztisztviselőinek foglalkozás-egészségügyi ellátását végző szolgáltatóval.

4. Kezdeményezi a területileg illetékes egészségbiztosítási pénztárnál a szerződés megkötését a háziorvosi szolgálat működtetésére.

5. Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézmények és sportszervezetek Szervezeti és Működési Szabályzatát.

6. Megköti a városban a feladat-ellátási vállalkozási szerződést egészségügyi ellátásra a közgyűlés által elfogadott szerződésminta alapján és jóváhagyja azok működési rendjét.

Szociális ellátás

1. Bejelenti a területileg illetékes közjegyzőnek, ha utólag tudomására jut, hogy a közköltségen eltemetett után olyan vagyon maradt, amelyből a temetés költsége fedezhető lett volna.

2. Igényelheti a meghalt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzattól a köztemetés költségeinek megtérítését.

3. Kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területileg illetékes szervének véleményét az szociális intézmények finanszírozását és létrehozását érintő lényeges döntés meghozatala előtt.

Gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátások

1. Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott gyermekjóléti intézmények szervezeti és működési szabályzatát, valamint szakmai programját.

2. Megállapítja a szünidei nyári gyermekétkeztetés kezdő időpontját.

Egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatása

3. Az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az illetékes bizottság döntése alapján megköti a támogatási szerződéseket

4. Az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kiírja a civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázatot.

5. Megköti a civil szervezetek támogatására vonatkozó támogatási szerződéseket.

V. fejezet

Közlekedési igazgatás

1. Sürgős és rendkívüli esetben – a közgyűlés tájékoztatása mellett – áttekinti a város forgalmi rendjét és megteszi a szükséges intézkedéseket.

2. A közút melletti ingatlanon mozgatható hóvédművet, illetőleg műtárgyat és közúti jelzést helyezhet el és tarthat fenn.

3. Az útépítő közösségek és az önkormányzat – képviseletében a polgármester – együttműködési megállapodás keretében rögzítik az útépítés műszaki és pénzügyi feltételeit, illetve a megállapodást kötő felekre háruló kötelezettségeket.

4. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi személyszállítás ellátására kötött közszolgáltatási szerződés alapján jogosult a menetrend ideiglenes megváltoztatásával kapcsolatos nyilatkozatok, intézkedések megtételére.

5. Ellátja a helyi közutak tekintetében a közútkezelő feladatokat kivéve azokat a feladat – és hatásköröket amelyekre jogszabály önkormányzati rendelet megalkotását írja elő.

VI. fejezet

Köznevelés és kultúra

Nevelés-oktatás

1. *  Jóváhagyja a Szolnok Városi Óvodák szervezeti és működési szabályzatát, továbbképzési programját, ellenőrzi házirendjét. Egyetértési jogot gyakorol a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul.

2. Meghatározza az adott óvodai nevelési évben indítható csoportok számát.

3. Dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról, az óvoda nyitva tartásának rendjéről.

4. A Szolnok Városi Óvodák tagintézményei vonatkozásában meghatározza azt a működési (felvételi) körzetet, amelyben az ott élő gyermekek felvételét az óvoda nem tagadhatja meg.

Amennyiben a Szolnok Városi Óvodák tagintézményeibe jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a felvételre javaslatot tevő bizottságot szervez.

5. Dönt az óvodai csoportok maximális létszámtól való eltérésének engedélyezéséről.

Kultúra

1. Az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság előzetes véleményének kikérése után megköti közművelődési megállapodást és gondoskodik a helyben szokásos módon történő közzétételéről.

2. *  Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott közgyűjteményi, művészeti, közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatát, gyűjtőköri szabályzatát, valamint házirendjét, meghatározza a könyvtárhasználati szabályzatot, a közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját.

VII. fejezet

Önkormányzati gazdálkodás

1. Éves szinten rendelkezik az általános tartalékkal a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározottak szerint.

2. A mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerint gyakorolja a céltartalékokkal való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát. A céltartalékon megtervezett előirányzatok átcsoportosítása a központi kezelésű feladatokra, vagy az intézmények kiadási előirányzatára történhet. Az ágazati előirányzatok, tervezési alapegységek előirányzatai közötti átcsoportosításra vonatkozó jogkör szabályozását a mindenkori éves költségvetési rendelet tartalmazza.

3. Jóváhagyja a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt költségvetési szerv közötti munkamegosztási megállapodást, amely a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzíti.

4. Amennyiben önkormányzati rendelet másként nem rendelkezik, az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben dönt a mindenkori költségvetési törvényben megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelések behajthatatlanná minősítéséről, valamint törléséről.

4a. *  Dönt a munkáltatói hitelek, kölcsönök nyújtásából származó önkormányzati követelésekkel kapcsolatos méltányossággal gyakorolható részletfizetési kérelmekről és tartozáselengedésről.

5. A közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó bizottsági döntés meghozatalát követően – amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítványi forrás átadását eredményezi, a közgyűlés döntését követően – illetve a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokban szereplő támogatási összegekre a támogatási szerződéseket megköti, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint dönt az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, illetve 7 millió Ft érték alatt államháztartáson kívüli forrás átvételéről.

6. Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy szükségessé válik, hogy az Önkormányzat lemondás alapján előirányzatot csökkentsen, az ezekkel kapcsolatos előirányzat-módosításról döntést hozhat.

7. *  Jóváhagyja a polgármesteri hivatalnak az Önkormányzat sajátos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatairól rendelkező szabályzatait.

VIII. fejezet

Vagyonhasznosítás

1. Ellátja a mindenkor hatályos önkormányzati döntésekben meghatározott feladatokat és gyakorolja az átruházott hatásköröket.

2. A törzsvagyon használatát, hasznosítását érintően ellátja és gyakorolja a bérbeadáshoz, egyéb tulajdonosi nyilatkozat megtételéhez, az átmenetileg használaton kívüli vagyontárgyak vagyonkezeléséhez, tárgyi eszköz, feleslegessé vált vagyontárgy hasznosításához, selejtezéséhez kapcsolódó önkormányzati rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket.

3. Az üzleti vagyon hasznosítását érintően ellátja és gyakorolja a vagyontárgyak elidegenítéséhez, bérbeadásához, egyéb tulajdonosi nyilatkozat megtételéhez, pályázat kiírásához, a vagyonhasznosítási szerződések megkötéséhez kapcsolódó önkormányzati rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket.

4. Gyakorolja a nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdon, vagy bérleti jogának, illetve használati jogának önkormányzati érdekből történő megszerzésével összefüggő önkormányzati rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket.

5. A nem önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak önkormányzati használata, hasznosítása, működtetése során az önkormányzatot teljes jogkörrel képviseli.

IX. fejezet

Az önkormányzat tulajdonosi képviselete

1. *  A nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tekintetében a gazdasági társaságok vezetőinek kinevezésével, éves üzleti tervének és éves gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásával kapcsolatos tulajdonosi döntéseket közvetíti a gazdasági társaságok döntéshozó szervében és ellátja az egyéb tulajdonosi képviseletet.

2. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, egyszemélyes gazdasági társaságok, közhasznú társaságok esetében, a tag hatáskörébe tartozó kérdések közül dönt bruttó 7 millió Ft érték alatt olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet a társaság saját tagjával köt. A döntése(ek)ről a Közgyűlést, a következő munkaterv szerinti ülésen tájékoztatni kell.

2a. Jogosult az önkormányzati tulajdonú egyszemélyes gazdasági társaságnak költségvetési támogatást nyújtani január 1. napjától a költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakban az adott gazdasági társaságnak előző költségvetési évben nyújtott támogatás 30%-ának mértékéig.

3. Jóváhagyja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében az olyan szerződést, amelyet a gazdasági társaság a vezető tisztségviselőjével, vagy cégvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt.

4. Jóváhagyja az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében a felügyelő bizottság ügyrendjét.

X. fejezet

Önkormányzati lakások

1. Hozzájárul bérlő által lakott lakás egy részének nem lakás céljára történő használatához.

2. Előzetesen hozzájárul bérlőtársi szerződés megkötéséhez.

3. Hozzájárul a bérlő kérelmére a 25/2005.(VI.30.) önkormányzati rendelet 82. § (2) bekezdése szerinti személyek lakásba való befogadásához.

4. Hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő a határozatlan időre bérbe adott lakásra – a lakásbérleti jog folytatása ellenében – tartási szerződést kössön.

5. Hozzájárul a bérlakás egy részének albérletbe adásához.

6. Ha a bérleti szerződés felmondására a lakás átalakítása, korszerűsítése, lebontása céljából kerül sor, megállapodhat a bérlővel abban, hogy cserelakás felajánlása helyett pénzbeli térítést fizet.

7. Dönt a bérlő halála esetén a bérleti jog folytatására való jogosultság elismeréséről.

8. Biztosítja másik lakás bérletét annak – a szociális intézményből elbocsátott személy – részére, aki lakásbérletéről beutalásakor pénzbeni térítés ellenében a lakásügyi hatóság javára lemondott.

Ha külön közgyűlési rendelet nem jelöli meg a tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezetet, (személyt) e jogok és kötelezettségek a polgármestert illetik, illetve terhelik.

9. Megköti a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást, ha azt a bérlő kezdeményezi.

10. Minden hónap 15. napjáig közzéteszi a polgármesteri hivatal hirdetőtábláin, valamint az önkormányzat honlapján az üres lakások bérbeadására irányuló pályázati kiírást, vagy tájékoztatást arról, hogy az adott hónapban pályázat útján bérbe adható lakás nincs.

11. Ha az üres lakás bérbeadására kiírt pályázati eljárás sikertelen, mert a szerződés megkötése a bizottság által kiválasztott pályázók egyikével sem valósul meg, új pályázatot hirdet az üresen maradt lakásra.

12. Elbírálja a szociális bérlakás, a fiatalok házában lévő szociális bérlakás, a fiatalok részére biztosított garzonlakás, az 55 év felettiek részére biztosított garzonlakás, a bérlő általi felújítással bérbe adott bérlakás, a nem szociális helyzet alapján bérbe adott bérlakás ismételt bérbeadására irányuló kérelmet, és a kérelem késedelmes benyújtása esetén a késés igazolását.

13. Az intézményvezető javaslata alapján dönt a Közszolgálati Szállón történő elhelyezésről, az ismételt elhelyezésről és elbírálja a kérelem késedelmes benyújtása esetén a késés igazolását.

14. Az önkormányzati érdekből történő bérbeadásra irányuló kérelmet a közgyűlés elé terjeszti.

15. A bérlőkijelölési, illetve bérlőkiválasztási joggal érintett lakást bérbeadja a jogosult által kiválasztott, illetve kijelölt személynek.

16. Megállapítja a szociális rászorultság alapján a lakbérhez biztosított kedvezményre való jogosultságot.

17. A lakástörvény hatályba lépése előtt kialakult rendezetlen állapotok miatt a kizárólagos önkormányzati tulajdonban jogcím nélküli használóként visszamaradt személyek helyzetét rendezi.

18. A feltételek fennállása esetén helyreállítja a jogcím nélküli lakáshasználó bérleti jogviszonyát.

19. Kérelemre részletfizetést engedélyez a korábban önkormányzati tulajdonú lakást határidő előtt elidegenítő személynek, a részletfizetésről megállapodást köt az adóssal.

20. Önkormányzattól vásárolt lakás elidegenítése esetén a kapott árengedmény, illetve a hátralékra kapott engedményre vonatkozó visszafizetési kötelezettség alól kérelemre felmentést ad.

21. Hozzájárul az önkormányzati lakások bérleti jogának cseréjéhez.

22. *  A “Szolnok Hazavár Program” Munkacsoportja javaslata alapján dönt a Szolnok Hazavár Programban történő bérbeadásról.

23. Egyéni krízishelyzetek kezelésére önkormányzati lakás bérletére soron kívül, méltányosságból bérlőt jelölhet.

24. Dönt az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás bérlő általi felújítással, illetve költségviseléssel történő bérbeadásra való kijelöléséről.

XI. fejezet

Bírósági ülnökök megbízatása

Törvényben meghatározott esetekben megállapítja az ülnöki megbízatás megszűnését és erről értesíti az illetékes bíróság elnökét.

XII. fejezet

Kisajátítás

1. Kezdeményezheti a kisajátítási eljárást a közgyűlés által meghatározott – településrendezési feladatok megvalósításához közérdekből szükséges ingatlanokra vonatkozóan – amennyiben a kártalanítás várható fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll.

2. A kisajátítási eljárás kezdeményezése helyett megállapodhat az érdekeltekkel a kártalanításról, ha az ingatlannak a helyi közút céljára szükséges részén építmény, vagy építményrész áll, abban az esetben, ha a kártalanításhoz szükséges és szakértői véleménnyel alátámasztott költség a költségvetésben rendelkezésre áll.

3. Megállapodhat a kártalanításról az érintett ingatlan tulajdonosával, haszonélvezőjével, ha valamely településrendezési intézkedés következtében az ingatlan korábbi rendeltetését, használati módját meg kell változtatni és ebből a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kára származik.

4. Kezdeményezheti az ingatlan kisajátítását, ha a tulajdonos nem teljesíti beépítési kötelezettségét (amennyiben a kártalanításra a szükséges fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll).

XIII. fejezet

Árak, díjak

1. Tájékoztatást ad a lakosságot közvetlenül érintő hatósági árváltozásról legkésőbb az ár érvénybelépésével egyidejűleg.

2. Gondoskodik minden év december 15-ig a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 14/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelet rendelkezései szerinti kegyeleti közszolgáltatási díjak közzétételéről.

XIV. fejezet

Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és tagok, továbbá a tanácsnokok tiszteletdíja

Megállapítja a tiszteletdíjak kifizetésének részletes szabályait.

XV. fejezet

Plakátok, hirdetések

Megállapítja az önkormányzati érdeket röplapok szórása, illetve plakátok kihelyezése esetén.

XVI. fejezet

Egyéb feladatok és hatáskörök

1. Szerződést köthet az önkormányzat közigazgatási illetékességi területén működő rendvédelmi szerv vezetőjével – rendvédelmi szerv kötelezettségvállalás esetén a rendvédelmi szerv felettes szerve vezetőjének előzetes egyetértésével – különösen:

– a helyi közbiztonságot, katasztrófa- és polgári védelmet érintő feladatok ellátása,

– a rendvédelmi szerv és az önkormányzati szervek tevékenységének összehangolása, valamint

– az illetékességi területén működő rendvédelmi szerv létesítésének, bővítésének és fejlesztésének elősegítése érdekében.

A döntésekről a Jogi, Rendészeti és Ellenőrzési Bizottságot a soron következő ülésén tájékoztatni kell.

2. Dönt a “Szolnokért Emlékérem” adományozásáról.

3. A díszpolgári cím adományozását megelőzően 5 fős eseti kuratóriumot választ Szolnok Díszpolgárai, valamint Ezüst Pelikán Díjasai közül.

4. A mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott előirányzaton belül a támogatási szerződéseket – közgyűlési döntést követően – megköti az egyházközösségek támogatására, valamint együttműködik, és megállapodást köt a közösségi és hitéleti tevékenység támogatására.

5. A helyi nemzetiségi önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására, továbbá a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátására az önkormányzat nevében a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt megállapodást megköti, azt szükség esetén módosítja.

6. Az önkormányzat által fenntartott intézményekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörök:

6.1. Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott – az előző pontokban nem említett – intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát.

6.2. Az önkormányzat által fenntartott intézmények működési engedélyezési eljárásával kapcsolatos fenntartói intézkedéseket megteszi.

7. *  Dönt a közfoglalkoztatási és diákmunka program indításáról, a megvalósításukhoz szükséges önkormányzati hozzájárulásról, és megköti a közfoglalkoztatási és diákmunka programmal kapcsolatos megállapodásokat és támogatási szerződéseket.

8. Dönt az önkormányzati pénzügyi kötelezettségvállalást nem igénylő pályázatok benyújtásáról, továbbá aláírja az önkormányzat, önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szerv, önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, egyszemélyes gazdasági társaság által benyújtott pályázat esetében az önkormányzati önerőt nem igénylő pályázatokkal kapcsolatos megállapodásokat, kiadja a pályázattal kapcsolatos fenntartói, alapítói és egyéb nyilatkozatokat.

9. A külön önkormányzati rendelet alapján dönt a címer, a zászló, a logó használatával kapcsolatos kérelmekről.

10. Hozzájárul a Szolnok városnév használatához.

11. *  Megköti az önkormányzati pénzügyi kötelezettségvállalással nem járó szerződéseket, megállapodásokat, fogadja az önkormányzat részére ingyenes vagyoni szolgáltatás teljesítéséről szóló felajánlásokat és szükség esetén önkormányzati érdekből érvényben lévő szerződést módosíthat teljesítési határidő hosszabbítása miatt. A döntése(ek)ről a Közgyűlést tájékoztatni kell.

12. Külön önkormányzati rendelet alapján dönt a saját halottá nyilvánításról, és az azzal összefüggő feladatokról.

13. Gyakorolja a filmforgatás céljából történő közterület-használat esetén a hatósági szerződéssel összefüggő a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti képviselő-testületi hatáskört.

14. *  Gyakorolja a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének és intézményvezető helyettesének kinevezésével, megbízásával, felmentésével, megbízás visszavonásával kapcsolatos irányítási hatáskört.

15. Kihirdeti a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a közösségi terek megvalósulásának időpontját.

16. Teljes jogkörrel képviseli az Önkormányzatot azon civil szervezetekben, melyekben az Önkormányzat tag, amennyiben a Közgyűlés egyedi döntéssel nem jelölt képviseletre jogosult személyt.

17. Jóváhagyja a vásárok és piacok Üzemeltető által elfogadott működési szabályzatát.

18. Hozzájárul a külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetben a kijelölt legálfalon falfestés elhelyezéséhez.

19. Meghatározza és beszerzi a „Családbarát Szolnok” program Speciális városi szintű juttatási rendszer kapcsán biztosított tárgyi ajándékokat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkori éves költségvetésében a „Családbarát Szolnok” program végrehajtására meghatározott keretösszeg figyelembevételével.

20. A téli rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat 3. pontjában foglaltakra tekintettel.

21. *  Az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott béren kívüli személyi juttatások mértékének figyelembevételével évente utasításban szabályozza a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek egységes juttatási rendszerét.

22. *  Dönt az önkormányzattal kötött szakértői, tanácsadói szerződések jóváhagyásáról.

22a. *  Tárgyévente, Mindenszentek és a halottak napja időszakára vonatkozóan a Kőrösi úti Római Katolikus temetőt fenntartó Római Katolikus Egyház képviselőjével a köztemetők használatának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott nyitvatartástól eltérően külön tájékoztatóban határozza meg a köztemető nyitvatartás rendjét, melyet közzétesz.

XVII. fejezet * 

Közbeszerzési eljárás

1. Jóváhagyja az Önkormányzat éves közbeszerzési tervét és annak igény szerint felmerülő szükséges módosításait.

2. Dönt a központosított közbeszerzéshez történő csatlakozás jóváhagyásáról.

3. A közbeszerzések előkészítése és végrehajtása során dönt

3.1. a Munkacsoport, valamint Bíráló bizottság összetételéről, valamint a Bíráló Bizottság javaslata alapján a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyásával egyidejűleg a közbeszerzési eljárás megindításáról, amennyiben a Közgyűlés a költségvetési rendeletben biztosította az anyagi fedezetet, illetve az egyéb módon az ajánlatkérő rendelkezésére áll;

3.2. a külső szervezet, személyek részére a közbeszerzési eljárás lefolytatására adott megbízásokról.

3.3. az ajánlatok és részvételi jelentkezések bírálata során valamennyi közbenső intézkedésről, a jóváhagyott közbeszerzési dokumentáció szükség szerinti módosításáról a Bíráló Bizottság, illetve a szakértő szervezet javaslata alapján.

3.4. *  az önkormányzat és intézményei, gazdasági társaságai energiaszükségletének kielégítésére kiírt beszerzésekben – a Bíráló Bizottság, illetve a szakértő szervezet javaslata alapján – az ajánlatok érvényességéről, az ajánlattevők kizárásáról, alkalmatlanságáról és az eljárás eredményéről.

4. Feladata a Közgyűlés illetékes szervei által a közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatosan meghozott döntések adminisztratív végrehajtása.

XVIII. fejezet

Távhőszolgáltatás

Az ármegállapítás előtt köteles a fogyasztóvédelmi felügyelőségek, továbbá a felhasználói érdekképviseletek véleményét kikérni. A véleményalkotáshoz szükséges információkat az ármegállapítás előtt 20 nappal köteles a felhasználói érdekképviseletek rendelkezésére bocsátani.”

2/b. számú melléklet

A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI HATÁSKÖRÖK

(A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (1) bekezdés alapján) * 

I. fejezet

Szociális és gyermekvédelmi ellátások

1. *  A települési támogatásról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet rendelkezései szerint a polgármester ellátja az egyes támogatásokkal kapcsolatos feladatokat.

2. *  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 15/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet rendelkezései szerint a polgármester gyakorolja

a) az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj mértéke ellen benyújtott észrevétel elbírálásáról szóló határozat meghozatalával kapcsolatos hatáskört,

b) az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórum megalakítása és működése szabályainak meghatározását, és az érdekképviseleti fórum tagjai közé a fenntartó képviselője kijelölésének jogát,

c) az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság intézményvezetőjének döntése ellen benyújtott fellebbezések elbírálását.

 * 3.

II. fejezet * 

Lakáscélú támogatás

Az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései szerint a polgármester dönt

- a lakáscélú támogatás odaítéléséről, annak mértékéről,

- a késedelem okára vonatkozó igazolási kérelem elbírálásáról,

- jogosulatlanul igénybe vett lakáscélú támogatás visszafizettetéséről.

III. fejezet

Útépítés

A lakossági kezdeményezésű útalapépítések elbírálására irányuló szabályozásról szóló 12/1998. (V.6.) önkormányzati rendelet rendelkezései szerint a polgármester kötelezi a tulajdonosokat útépítési hozzájárulás megfizetésére.

IV. fejezet * 

Közterületek használata

A közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról valamint a zöldterületek használatáról szóló 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet rendelkezései szerint a polgármester

- kiadja a közterület használati engedélyt,

- megállapítja a díj összegét,

- dönt az engedély meghosszabbításáról, visszavonásáról,

- gyakorolja a közigazgatási bírság és közigazgatási helyszíni bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört.

Állattartás

- A polgármester elsőfokon eljár az állattartás körében a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtása során.

Gyakorolja a közösségi együttélés egyes szabályainak megsértése esetén a közigazgatási bírság és közigazgatási helyszíni bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a vonatkozó önkormányzati rendeletekben meghatározottak szerint. * 

V. fejezet * 

Az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök * 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. §-ában foglalt önkormányzati településkép-érvényesítési eszközökkel kapcsolatos hatósági hatásköröket a településkép védelméről szóló 37/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet rendelkezései szerint a polgármester gyakorolja.

VI. fejezet

Külön helyi önkormányzati rendeletben nem szabályozott, a közgyűlés által a polgármesterre átruházott önkormányzati hatósági hatáskörök

1. Szociális ellátás:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) 7. §-ban biztosított hatáskörében tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét testi épségét veszélyezteti,

b) a Szoctv. 17. §-ban biztosított hatáskörében elrendeli a jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítését a Szoctv. 17. § (1)-(3) bekezdése szerinti esetekben.

c) a Szoctv. 48. §-ban biztosított hatáskörében kötelezi az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére.

2. Gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátások:

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 32. §-ában biztosított hatáskörében dönt a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézménybe a beutalás kérdéséről, ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja.

b) a Gyvt. 37/A. §-ában biztosított hatáskörében dönt az önkéntesen igénybe vett gyermekvédelmi ellátás megszüntetéséről, ha az ellátást igénybe vevő, vagy törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja.

c) * 

3. * 

2/c. számú melléklet * 

A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A JEGYZŐRE ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

A Szolnok Megyei Jogú Város füstköd-riadó tervének elfogadásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint közreműködik a rendkívüli intézkedések előkészítésében és végrehajtásában, ennek érdekében ügyeleti szolgálatot működtet.

Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális juttatásainak, támogatásának feltételeit.

A területi védőnő jelzését követően hivatalból megindítja és lefolytatja a rotavírus elleni védőoltás biztosításával kapcsolatos eljárást.

A Polgármester döntése alapján – az eltemettetésre kötelezett személlyel történő egyeztetés után – gondoskodik az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás közhíreléséről, a kegyeleti feladatok ellátásáról és a Városháza épületének homlokzatán gyászlobogó elhelyezéséről.

Engedélyezi hivatali helyiségen kívül az anyakönyvi esemény lebonyolítását.

Engedélyezi a közhasználatú zöldterület létesítésére vonatkozó tervet.

Az önkormányzat adóbevételével dolgozók érdekeltségi rendszerének szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a jutalék feltételeinek teljesítését és a jutalékban részesíthetők körét igénylés alapján a polgármester egyetértésével jogosult elismerni.

Dönt a házszám-megállapításról.

Gyakorolja a közösségi együttélés egyes szabályainak megsértése esetén a közigazgatási bírság és közigazgatási helyszíni bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a vonatkozó önkormányzati rendeletekben meghatározottak szerint.”

INDOKOLÁS
Szolnok város helyi parkolási rendjéről szóló 17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

3/a. melléklet a 7/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez * 

EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

Feladatköre:

A szociális és gyermekjóléti ellátásról, a gyermekvédelemről, családvédelemről, egészségügyi ellátásról való gondoskodás, drogelleni feladatok ellátásáról való gondoskodás, a lakásfenntartás támogatása, az önkormányzati lakások bérbeadása, a munkanélküliség kezelése, helyi önkormányzati feladatellátás körében a közgyűlés döntéseinek előkészítése, döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, döntés a közgyűlés által hatáskörébe utalt ügyekben, illetve a polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörben hozott döntések véleményezése a közgyűlés által meghatározott, továbbá a polgármester által igényelt körben.

A környezet- és természetvédelem, vízrendezés, vízgazdálkodás, köztisztaság és a településtisztaság biztosítása megoldásában való részvétel, valamint a zaj- és rezgésvédelemmel, levegőtisztaság védelemmel, kapcsolatosan az önkormányzat részére törvény által kötelezően előírt, más jogszabály által biztosított, illetve a közgyűlés által felvállalt feladatokban, a helyi érdekű közügyek megoldásában való részvétel.

I. Dönt:

1. az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint a Közgyűlés által megállapított előirányzat mértékéig, a hatáskörébe utalt előirányzat felhasználásáról kivéve, ha a javaslat alapítványi forrásátadásra irányul, melyre vonatkozó bizottsági kezdeményezésről a Közgyűlés hoz döntést, valamint 7 millió Ft–25 millió Ft értékhatár között államháztartáson kívüli forrás átvételéről amennyiben a működési vagy fejlesztési célú támogatás a bizottság e rendeletben meghatározott feladatkörét érinti;

2. a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíjjal kapcsolatos pályázat kiírásáról, dönt annak odaítéléséről és mértékéről a Szolnok Városi Felsőoktatási Önkormányzati, Szociális Ösztöndíj Rendszer Szabályzata alapján;

3. a szociális helyzet alapján szociális bérlakások kérelem alapján történő bérbeadásáról;

4. a fiatalok házában lévő szociális bérlakások kérelem alapján történő bérbeadásáról;

5. a fiatalok részére biztosított garzonlakások kérelem alapján történő bérbeadásáról;

6. a nem szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakások kérelem alapján történő bérbeadásáról;

7. 55 év felettiek részére biztosított garzonlakások kérelem alapján történő bérbeadásáról;

8. önkormányzati bérlakásban költségviseléssel bérbe adható lakások pályázat útján történő bérbeadásáról;

9. önkormányzati bérlakásban bérlő általi felújítással bérbe adható lakások pályázat útján történő bérbeadásáról;

10. a feltételek fennállása esetén a bérbeadás visszavonásáról;

11. a Laki Kálmán-díj adományozására beérkezett javaslatokat véleményező munkacsoportba 3 fő bizottsági tag delegálásáról;

12. ügyrendjének megállapításáról;

13. a közgyűlés munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról;

14. a közgyűlés által hatáskörébe utalt egyéb kérdésekben;

15. a polgármester által méltányosságból bérbeadott lakások esetében a további bérbeadásról;

16. az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint – alapítványi, közalapítványi támogatás kivételével – az egészségügyi szervezetek támogatásáról.

17. Az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint dönt az egészségügyi vállalkozók támogatásáról.

18. Dönt a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról;

19. Megállapítja a helyi jelentőségű védett természeti érték, terület rendeltetésének és jelentős mértékű megváltoztatása tényét, és a kérelmet a közgyűlés elé terjeszti;

II. Előkészíti:

1. a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg rendelet-tervezeteket;

2. a közgyűlés által feladatkörébe utalt előterjesztéseket;

3. ajánlást dolgoz ki a költségvetési koncepció előkészítéséhez, különös tekintettel az önkormányzati egészségügyi és szociális létesítmények bérbeadása, használata, fenntartása, fejlesztése, működtetése; a városban folyó egészségügyi, szociális tevékenységgel foglalkozó szervezetek részére nyújtandó önkormányzati támogatás módjára költségvetési nagyságrendjére vonatkozóan a költségvetésről szóló koncepció előkészítése időszakában;

4. az egységes egészségügyi koncepció megalkotását.

III. Véleményezi:

1. feladatkörét érintő területen az önkormányzat intézményrendszere szervezetének kialakítására, változtatására irányuló tervezetet;

2. a területi ellátási kötelezettséget is vállaló felnőtt háziorvossal, házi gyermekorvossal, fogorvossal, az iskolaorvossal és a szakellátást biztosító orvossal történő feladat-ellátási szerződés megkötésére irányuló kérelmeket, továbbá az egészségügyi, szociális, és gyermekjóléti intézmények vezetői állására benyújtott pályázatokat, ez utóbbiak elbírálására javaslatot tesz a közgyűlésnek a pályázók előzetes meghallgatása után;

3. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények intézményi térítési díjai megállapítására vonatkozó előterjesztéseket;

4. a szociális ellátó és gyermekjóléti intézményrendszer, valamint egészségügyi ellátó intézményi rendszer fejlesztésével, átszervezésével kapcsolatos koncepciókat, tervezeteket;

5. az egészségügyi alapellátásról (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi) való gondoskodás körébe tartozó koncepciókat, előterjesztéseket;

6. az egészségügyi ellátó rendszer fejlesztésével, átszervezésével, a szociális, a gyermekjóléti és a munkanélküli ellátással kapcsolatos koncepciókat, tervezeteket;

7. a foglalkoztatáspolitikával, a munkanélküliség kezelésével kapcsolatos koncepciókat, tervezeteket;

8. az önkormányzat és a munkaügyi központ közötti megállapodás tervezeteket;

9. szakmai körében a címzett- és céltámogatások igénylésére irányuló előterjesztéseket;

10. a szociális törvényben, és annak végrehajtására született önkormányzati rendeletben megállapított, azonban jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátás megtérítésének elrendelése esetén, a részletfizetés engedélyezése, illetőleg a visszafizetési kötelezettség alóli mentesítés, a visszafizetendő összeg csökkentésének indokoltságát;

11. a Kálmándi Mihály-díj adományozására irányuló javaslatokat, valamint a Szolnok Városi Civil Tanács által delegált 1 fővel kiegészülve az Adorján Ildikó díj adományozására irányuló javaslatokat;

12. önkormányzati érdekből történő lakásbérletre irányuló – a bizottság feladatköre szerinti ágazatokból (területekről) érkező – kérelmek elbírálására vonatkozó előterjesztéseket;

13. az önkormányzat gazdasági programja tervezetét, a költségvetési koncepció tervezetét, a költségvetési rendelet tervezetét, a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztéseket és a végrehajtásról szóló tájékoztatókat, beszámolót;

14. a feladatkörébe tartozó intézményrendszerben dolgozók önkormányzati érdekből történő lakásbérletre irányuló kérelmét;

15. a polgármester, a jegyző által elébe terjesztett feladatkörébe tartozó – javaslatokat, tervezeteket;

16. a közgyűlési munkaterv-tervezetét.

17. feladatkörébe tartozó intézmények gazdálkodási jogkörének, tevékenységi körének szabályozásáról szóló előterjesztés tervezetet.

18. a drog (kábítószer, alkohol, dohányzás) fogyasztás visszaszorításával kapcsolatos előterjesztéseket.

19. a „Kátay Endre-díj” adományozására beérkezett javaslatokat a Szolnok Megyei Jogú Város Civil Tanácsa által delegált egy fővel, a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által delegált egy fővel, és a Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Munkacsoport részéről delegált két fővel kiegészülve.

20. helyi jelentőségű természeti értékek és területek védetté nyilvánításáról, óvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, valamint természeti állapotának fejlesztéséről való gondoskodás körében készített, továbbá a védettség feloldására irányuló előterjesztések tervezeteit;

21. a területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítására, csendes övezet kialakításának elrendelésére; helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítására vonatkozó tervezeteket,

22. a védett kategóriába tartozó területeken alacsonyabb levegőtisztaság-védelmi követelmények megállapítására irányuló tervezetet;

23. füstködriadó-terv tervezetét;

24. avar- és kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok tervezetét;

25. a Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban az önkormányzat illetékességi területére készített települési környezetvédelmi program tervezetét;

26. az éves költségvetés tervezésekor javaslatot tesz a települési környezetvédelmi programban kitűzött célok megvalósítását szolgáló pénzeszközökre,

27. a környezetvédelmi feladatok megoldására kibocsátandó önkormányzati rendelet, határozati javaslat tervezetét,

28. a környezet igénybevételével, terhelésével, szennyezésével érintett – hatásterületen működő – települési önkormányzat kezdeményezése esetén a környezetvédelmi alapnak az 1995. évi LIII. törvény 58. § (2) bekezdés a) b) c) pontjai szerinti bevételei arányos megosztására irányuló igény kérdésében, annak mértékében az érintett települési önkormányzatok között kötendő egyezségre vonatkozó közgyűlési előterjesztés tervezetét;

29. az önkormányzat illetékességi területén a környezet állapotának értékelésére vonatkozó elemzéseket, melyek alapján a lakosságot szükség szerint, de legalább évente egyszer az önkormányzatnak tájékoztatnia kell;

30. az önkormányzat illetékességi területén lévő és műemléki oltalmat érdemlő értékek védetté nyilvánítására, illetőleg a védettség megszüntetésére irányuló kezdeményezést;

31. a település műemlékileg védett területeinek szabályozási terv lapjára és annak módosítására vonatkozó tervezetet;

32. a városfejlesztési célú előterjesztések véleményezése során törekszik érvényesíteni a környezetvédelem követelményeit, elősegíteni a környezeti állapot javítását,

33. az önkormányzat illetékességi területére jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat meghatározó szabályokat tartalmazó önkormányzati rendelet tervezetét;

34. * 

IV. Ellenőrzi:

1. a polgármesteri hivatalnál a bizottság feladatkörébe tartozó közgyűlési döntések, valamint a bizottság által átruházott hatáskörében hozott döntések előkészítésére és végrehajtására irányuló munkát;

2. a feladatkörébe tartozó önkormányzati intézmények tevékenységét a közgyűlés, vagy a polgármester jóváhagyásával;

3. azon közgyűlési döntések végrehajtását, amelyek előkészítésében részt vett, melyek végrehajtásáért felelős;

4. a közgyűlés által rendelkezésére bocsátott előirányzatból nyújtott támogatások felhasználását;

5. a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását;

6. a feladatkörét érintő önkormányzati rendeletek hatályosulását, és javaslatot tesz azok módosítására;

7. tájékozódik a szociális törvényben, a gyermekvédelmi törvényben, továbbá azok végrehajtására született önkormányzati rendeletben megállapított ellátásokra való jogosultság feltételeinek érvényesüléséről;

8. a közterületek tisztántartásával és a lomtalanítási akciók szervezésével kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátását;

9. a csapadék és egyéb vizek által okozott kártételek megelőzése, a védőművek fenntartása, fejlesztése, és azokon a védekezés ellátása körébe tartozó önkormányzati feladatellátást;

10. folyamatosan figyelemmel kíséri a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtását, a végrehajtás feltételeinek biztosítását, legalább kétévente felülvizsgálja a programot, melyről előterjesztést tesz a közgyűléshez,

11. a környezet állapotáról és annak az emberi egészségre gyakorolt hatásáról az önkormányzati igazgatás körében vezetett nyilvántartás adatai alapján évente tájékoztatást kér a polgármesteri hivatal illetékes szervezeti egységétől. A tájékoztató kapcsán figyelemmel kell lenni a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényre;

V. Kapcsolatot tart:

1. a feladatkörébe tartozó területen működő társadalmi, alapítványi, és egyéb segítő szervezetekkel, valamint a foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség enyhítése érdekében a munkaadókkal, a munkavállalókkal, illetve az utóbbiak érdekvédelmi szervezeteivel; a Munkaügyi Központtal;

2. a városi, egészségügyi alapellátó intézmények vezetőivel;

3. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum prevencióval, illetve a gyógyítással foglalkozó munkabizottságával.

VI. Javaslatot tesz:

Feladatkörében az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint alapítványi, közalapítványi támogatásra.

3/b. melléklet a 7/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez * 

JOGI, RENDÉSZETI ÉS ELLENŐRZÉSI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

Feladatköre:

1. Az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzése a polgármesteri hivatalnál, az önkormányzat költségvetési szerveinél, és az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságoknál. A támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése az önkormányzati támogatásban részesülő szervezeteknél.

2. Feladatkörében részt vesz a közgyűlési döntések előkészítésében, illetve ellenőrzi a közgyűlés döntéseinek előkészítését és végrehajtását.

3. A bizottságnak a képviselői összeférhetetlenség vizsgálatával, és a vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos feladatai:

3.1. ellátja a Mötv. 37–38. §-ában meghatározott összeférhetetlenséggel és méltatlansággal kapcsolatos feladatokat;

3.2. ellátja az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint:

– felhívja a polgármestert, az alpolgármestert, a képviselőket, és a közgyűlés bizottságainak nem képviselő tagjait (továbbiakban együtt: képviselőket) a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésére;

– a képviselő rendelkezésére bocsátja a vagyonnyilatkozat tételhez szükséges nyomtatványokat;

– igazolást ad ki az átvett képviselői, valamint hozzátartozói vagyonnyilatkozatokról;

– az átvett vagyonnyilatkozatokat a jegyző által rendelkezésre bocsátott páncélszekrényben, más dokumentumoktól elkülönítetten kezeli;

3.3. biztosítja a nyilvánosság számára a vagyonnyilatkozatokba való betekintés lehetőségét, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében nyilvántartás vezetése mellett.

4. A bizottság közbiztonsággal kapcsolatos feladatai:

A bizottság feladatkörének gyakorlása és működése során a közbiztonság javítása érdekében – nem sértve a rendőrség, a tűzoltóság szervezeti és hatásköri önállóságát – az alábbi globális és stratégiai célok érdekében tevékenykedjen:

a) elvégzi az aktuális kriminogén körülmények és feltételek tárgy-orientált felmérését;

b) elvégzi az aktuális kriminogén körülmények között élő személyek felmérését;

c) meghatározza a potenciális sértettek, áldozatok körét;

d) megismeri az aktuális bűnözési térképet (veszélyzónákat);

e) kidolgozza a fentebb említett tevékenységből származó hiteles információk alapján komplex bűnmegelőzési stratégiát;

I. Dönt:

1. saját ügyrendjének megállapításáról,

2. a közgyűlés munkatervéhez igazodóan saját munkaterve meghatározásáról.

3. ellátja a mindenkor hatályos önkormányzati döntésekben meghatározott feladatokat és dönt a közgyűlés által hatáskörébe utalt kérdésekben;

II. Előkészíti:

1. az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítására irányuló összeférhetetlenségi eljárást, illetve az ezzel kapcsolatos közgyűlési előterjesztést.

2. a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg önkormányzati döntéstervezeteket a közgyűlés, illetőleg a bizottság munkatervében ütemezettek szerint;

3. ajánlást dolgoz ki a városi költségvetés tervezéséhez a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati célok megvalósításához szükséges források nagyságrendjére vonatkozóan a költségvetési koncepció készítésének időszakában;

4. a közgyűlés által feladatkörébe utalt előterjesztéseket,

5. a közgyűlés azon döntéseit, melyek a város közbiztonságának helyzetével a bűnmegelőzéssel kapcsolatosak, valamint az élet, és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tűzeseteknél, a műszaki mentéseknél való segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben szervezeti, személyi, tárgyi, anyagi feltételek biztosítására irányulnak;

III. Véleményezi:

1. a közgyűlés által feladatkörébe utalt egyéb előterjesztéseket;

2. a polgármester (alpolgármester), jegyző által elébe terjesztett – szakmai körébe tartozó – tervezeteket, javaslatokat.

3. az önkormányzat által alapított gazdasági társaság, közhasznú társaság alapítására, megszüntetésére, létesítő okiratának módosítására vonatkozó előterjesztéseket;

4. az önkormányzat által létrehozott gazdasági társaság taggyűlése, közgyűlése kizárólagos jogosítványainak az önkormányzat közgyűlése, mint alapító általi gyakorlása körébe tartozó előterjesztéseket a személyi kérdések kivételével;

5. a bűnelkövetési alkalmak csökkentése, a bűnelkövetővé és bűncselekmény áldozatává válás megelőzése szempontjából, valamint a közbiztonságot bármely aspektusból érintő közgyűlési javaslatokat, előterjesztéseket, tervezeteket;

6. a bűnmegelőzéssel kapcsolatos költségvetési szerv létrehozására irányuló javaslatot, tervezetet;

7. rendőri szerv létesítésére, megszüntetésére irányuló javaslatot;

8. a városi rendőrkapitányság és a helyi rendőrőrs vezetőjének kinevezését megelőzően – felmentésre irányuló javaslat esetén a kinevezési jogkör gyakorlójának kezdeményezése alapján – javaslatot tesz a közgyűlésnek az önkormányzati vélemény kialakításához;

9. a városi rendőrkapitányság vezetőjének évenkénti beszámolóját a közgyűlés elé terjesztése előtt, és javaslatot tesz a közgyűlésnek arra vonatkozóan, hogy fogadja el a beszámolót, vagy ne fogadja el a beszámolót és kérje annak megismétlését;

10. a városi rendőrkapitányság megismételt beszámolója kapcsán javaslatot tesz a közgyűlésnek arra, hogy fogadja el a beszámolót, vagy a beszámoló ismételt elutasítása mellett a felettes rendőri szerv vezetőjét keresse meg;

11. a rendőrség – külön jogszabály rendelkezése alapján meg nem támadható – döntésével, intézkedésével, vagy annak elmulasztásával kapcsolatban indokolást tartalmazó észrevételt;

12. a Városi Rendőrkapitányság megkeresése alapján a körzeti megbízott tevékenységét;

13. önkormányzati érdekből történő lakásbérletre irányuló – a bizottság feladatköre szerinti ágazatokból (területekről) érkező – kérelmek elbírálására vonatkozó előterjesztéseket.

IV. Ellenőrzi:

1. a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyon-változás (vagyonnövekedés, vagyoncsökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,

2. a pénzkezelési szabályzat megtartását;

3. a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését;

4. a közgyűlés által a bizottságok rendelkezésére bocsátott előirányzatok és az Érdekeltségi Alap képzésével, kezelésével és felhasználásával kapcsolatos feladatellátást a polgármesteri hivatalnál;

5. az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai, valamint a tanácsnokok részére megállapított tiszteletdíj és egyéb juttatás kifizetésének szabályszerűségét;

6. a közgyűlés által feladatkörébe utalt egyéb önkormányzati feladatok ellátását.

7. a közgyűlés által az éves ellenőrzési tervben részére jóváhagyott – feladatkörébe tartozó – önkormányzati feladatok ellátását.

8. a bizottságnál kezdeményezett ellenőrzési eljárás során a képviselői vagyonnyilatkozatokat.

V. Egyéb:

1. ha a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége veszteségessé válik, köteles a veszteség okait felülvizsgálni és annak alapján intézkedést kezdeményezni azok megszüntetésére,

2. meghatározott időszakonként a közgyűlés által alapított és fenntartott költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait áttekinti,

3. ajánlást dolgoz ki az önkormányzati költségvetés tervezéséhez, a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati célok megvalósításához szükséges források nagyságrendjére vonatkozóan a költségvetési koncepció készítésének időszakában.

VI. Kapcsolatot tart:

1. az önkormányzat könyvvizsgálójával.

2. az Európai Uniós folyamatokban kiemelt szerepet játszó hazai és nemzetközi szervezetekkel:

a) a Rendőrséggel;

b) az igazságszolgáltatás intézményeivel;

c) a bűnözéssel, devianciával foglalkozó szaktudományok művelőivel;

d) a tűzoltósággal;

e) a városi polgárőrséggel;

f) feladatai ellátásához tájékoztatást kérhet az önkormányzat illetékességi területén működő rendőr-kapitányság vezetőjétől, valamint a hivatásos tűzoltóság parancsnokától;

g) a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal;

h) biztosító társaságokkal.

VII. Felterjeszti:

A bizottság a vizsgálati megállapításait tartalmazó tájékoztatót évente egy alkalommal a közgyűlés elé terjeszti. Ha a közgyűlés a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevőszéknek.

VIII. Részt vesz:

a katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos felvilágosító munkában.

3/c. melléklet a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

3/d. melléklet a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

Feladatköre:

Az óvodáról való gondoskodás körében, a közgyűjteményi, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység támogatása körében, valamint a gyermek- és ifjúsági feladatokról való gondoskodás körében, a közgyűlés döntéseinek előkészítése, e döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, döntés a közgyűlés által hatáskörébe utalt kérdésekben; illetve véleményezés a polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörben történő döntésekben a közgyűlés által meghatározott, továbbá a polgármester által igényelt körben. Részvétel a köznevelési, közgyűjteményi, a közművelődési, művészeti, és ifjúságpolitikai tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásában.

A bizottság kül- és belkapcsolatokra vonatkozó feladatai:

Az EU tárgykörében áttekinti a lakosság önszerveződő közösségeinek, az önkormányzati intézményeknek a bel- és külkapcsolatait, az európai uniós tagsággal kapcsolatos lakossági felkészítés helyzetét, javaslatot tesz az EU-val kapcsolatos képzések lehetséges alanyaira, színtereire, illetve forrásaira.

A kül- és belkapcsolatok körében előkészíti a közgyűlési döntéseket, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. Részt vesz a társadalmi és civil szervezetekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában.

I. Dönt:

1. az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint a Közgyűlés által megállapított előirányzat mértékéig, a hatáskörébe utalt előirányzat felhasználásáról kivéve, ha a javaslat alapítványi forrásátadásra irányul, melyre vonatkozó bizottsági kezdeményezésről a Közgyűlés hoz döntést, valamint 7 millió Ft–25 millió Ft értékhatár között államháztartáson kívüli forrás átvételéről amennyiben a működési vagy fejlesztési célú támogatás a bizottság e rendeletben meghatározott feladatkörét érinti;

2. ügyrendjének megállapításáról;

3. a közgyűlés munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról;

4. a közgyűlés által hatáskörébe utalt egyéb ügyekben;

5. *  a köznevelési intézmény pedagógiai programjának, éves munkatervének jóváhagyásáról, az éves beszámoló elfogadásáról;

6. a „Szolnok Város Biztonságos Szórakozóhelye” cím adományozására beérkezett javaslatokat véleményező munkacsoportba 1 fő bizottsági tag delegálásáról;

7. a külföldről hazaérkező delegációk beszámolójának elfogadásáról;

8. kiírja a német Tübingeni Nyári Egyetem pályázati felhívását és dönt a nyertes pályázó személyéről;

9. * 

10. A Szolnok Város Középiskolai Ösztöndíj pályázatokról a közgyűlés által jóváhagyott adományozási rend alapján

11. A Szolnok Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti kommunikációs együttműködési program felülvizsgálatáról, mindenkor meghatározott éves munkaterve szerint, melynek kapcsán szükség esetén módosítja a kommunikációs együttműködési programot;

12–17. * 

18. Jóváhagyja a testvérvárosi kapcsolatok szervezése során, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát külföldön képviselő delegáció névsorát, és a Szolnokra érkező külföldi delegációk programját.

19. Megtárgyalja a testvérvárosi programokon résztvevő delegációk szakmai beszámolóját.

20. A nemzetközi kapcsolatok tekintetében megtárgyalja a területet érintő feladatok teljesítéséről szóló éves beszámolót.

21. bel- és külföldi önkormányzattal való együttműködésről, új kapcsolatok kialakításáról, nemzetközi önkormányzati és egyéb szervezethez való csatlakozásról készített megállapodás tervezetekről;

II. Előkészíti:

1. feladatkörébe tartozó önkormányzati koncepciókat, stratégiákat, illetőleg rendelet-tervezeteket;

2. a közgyűlés által feladatkörébe utalt előterjesztéseket;

3. a feladatkörébe tartozó intézmények, szervezetek részére nyújtandó önkormányzati támogatás módjára, költségvetési nagyságrendjére vonatkozó javaslatát a költségvetési koncepció készítésének időszakában;

4. kezdeményezheti címzetes óvodavezetői, illetve címzetes igazgatói cím adományozását, kezdeményezhet továbbá felelősségre vonást, illetve elismerést;

5. ajánlást dolgoz ki a városi költségvetés tervezéséhez a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati célok megvalósításához szükséges források nagyságrendjére vonatkozóan a költségvetési koncepció készítésének időszakában.

III. Véleményezi:

1. feladatkörét érintő intézmények alapításával, megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos koncepciókat, előterjesztéseket;

2. az önkormányzat által fenntartott köznevelési, közgyűjteményi közművelődési és művészeti intézmények elnevezésére, alapító okiratuk elfogadására, módosítására, kiegészítésére vonatkozó előterjesztéseket;

3. az önkormányzat fenntartásában lévő intézmény fenntartói jogának – részben vagy egészben – más fenntartónak való átengedéséről szóló előterjesztést;

4. a köznevelési intézmények által kérhető költségtérítés és tandíj megállapításának, a szociális alapon adható kedvezmények szabályait tartalmazó rendelet-tervezetet;

5. feladatkörébe tartozó intézmények vezetőinek megbízására, a megbízás visszavonására vonatkozó előterjesztéseket;

6. az Önkormányzat közművelődési rendeletében meghatározott közművelődési feladatainak ellátására irányuló közművelődési megállapodások tervezeteit;

7. az önkormányzat gazdasági programja tervezetét, a költségvetési koncepció tervezetét, a költségvetési rendelet tervezetét, a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztéseket és a végrehajtásról szóló tájékoztatókat, beszámolót;

8. szakmai körében a címzett és céltámogatások igénylésére irányuló előterjesztéseket;

9. művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezésére, áthelyezésére, lebontására, felújítására vonatkozó előterjesztéseket;

10. a közművelődésről szóló rendelet-tervezetet;

11. a köznevelés közfeladatai ellátása körébe tartozó előterjesztéseket;

12. a Szurmay Ernő – díj kitüntetés adományozására beérkezett javaslatokat;

13. az Ezüst Pelikán Díjban részesültek közül a kulturális, művészeti és közművelődési tevékenységükért díjazottakkal együtt a Kaposvári Gyula-díj adományozására irányuló javaslatokat, továbbá a közgyűlés egészségügyi és szociális feladatokkal foglalkozó bizottságának három kijelölt tagjával és az Ezüst Pelikán Díjban részesültek közül a tudományos tevékenységükért is díjazottakkal együtt a Laki Kálmán-díj adományozására irányuló javaslatokat;

14. a polgármester döntése előtt a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetével kapcsolatos döntéseket;

15. a Szolnok TV Zrt. és az önkormányzat közötti kommunikációs együttműködési programot, valamint feladatkörében az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket;

16. a helyi gyermek és ifjúsági feladatok meghatározására irányuló koncepciókat, tervezeteket, előterjesztéseket;

17. a gyermekekkel és ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel, a drog (kábítószer, alkohol, dohányzás) fogyasztás visszaszorításával, valamint a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal kapcsolatos előterjesztéseket;

18. * 

19. a Szolnoki Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvánnyal kapcsolatos előterjesztéseket;

20. fiatalok számára civil szervezetek, vagy intézmények által szervezett programok, rendezvények támogatásával kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket;

21. önkormányzati érdekből történő lakásbérletre irányuló – a bizottság feladatköre szerinti ágazatokból (területről) érkező – kérelmek elbírálására irányuló előterjesztéseket;

22. a közgyűlés munkaterv-tervezetét;

23. a polgármester, (alpolgármesterek), a jegyző által elébe terjesztett – feladatkörét érintő – javaslatokat, tervezeteket;

24. szakmai körébe tartozó alapítvány létrehozására és közérdekű kötelezettségvállalásra vonatkozó előterjesztést;

25. szakmai körébe tartozó megszűnt közalapítvány vagyonának a közalapítvány céljához hasonló célra történő felhasználására vonatkozó közgyűlési döntés tervezetét;

26. feladatkörébe tartozó intézmények gazdálkodási jogkörének, tevékenységi körének szabályozásáról szóló előterjesztés tervezetet;

27. az önkormányzat EU és nemzetközi vonatkozású előterjesztéseit;

28. a bel- és külföldi önkormányzattal való együttműködésről, új kapcsolatok kialakításáról, nemzetközi önkormányzati és egyéb szervezethez való csatlakozásról készített megállapodás tervezeteket;

29. az EU tagsággal összefüggő előterjesztéseket;

30. a területért felelős alpolgármesterrel, valamint a Szolnok Városi Diákok Tanácsa és a Szolnoki Gyermektanács 1–1 képviselőjével a “Szolnok Város Ifjúsági Díja”-ra beérkezett javaslatokat,

31. Az Önkormányzat halottjává nyilvánításra vonatkozó kezdeményezéseket.

IV. Figyelemmel kíséri:

1. az ifjúság helyzetét, a városban az ifjúsági koncepció érvényesülését;

2. a városban működő ifjúsági szervezetek tevékenységét.

V. Ellenőrzi:

1. a feladatkörébe tartozó intézmények, szervezetek tevékenységét, az országos könyvtári szakértői névjegyzékben szereplő szakértők közreműködésével értékeli a könyvtár szakmai tevékenységét;

2. az önkormányzat ellenőrzési tervében történő ütemezés szerint – évenként egy alkalommal – átfogó beszámolót kérhet az önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmény vezetőjéről az intézmény tevékenységéről;

3. a polgármesteri hivatalnak a bizottság feladatkörébe tartozó közgyűlési döntések, valamint a bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntések előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló tevékenységét;

4. az önkormányzat ellenőrzési tervében történő ütemezés alapján értékelheti az önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézményben a pedagógiai program végrehajtását, továbbá az intézményben folyó szakmai munka eredményességét, a gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységet, a gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket;

5. azon közgyűlési döntések végrehajtását, amelyek végrehajtásáért felelős;

6. a közgyűlés által rendelkezésére bocsátott előirányzatból nyújtott támogatások felhasználását;

7. önkormányzati köznevelési intézményben a vallási és világnézeti meggyőződésnek megfelelő nevelés érvényesülését;

8. a feladatkörét érintő rendeletek hatályosulását, javaslatot tesz azok módosítására;

9. a bizottság által támogatott, vagy kezdeményezett helyi kutatások eredményét, hasznosítását.

VI. Egyéb:

Ajánlást dolgoz ki a költségvetési koncepció előkészítéséhez, a feladatkörét érintő költségvetési forrásokhoz.

VII. Kapcsolatot tart:

1. az önkormányzat köznevelési és kulturális intézményeivel, szervezetekkel;

2. a lakosság művészeti kezdeményezéseinek önszerveződő közösségeivel;

3. egyházakkal, karitatív szervezetekkel;

4. a városi ifjúsági szervezeteivel, valamint a gyermek és ifjúsági programokat bonyolító egyéb szervezetekkel, intézményekkel;

5. a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal.

6. a helyi társadalom mindazon szerveivel, intézményeivel, akik a szociálpolitika, a foglalkoztatáspolitika, a családpolitika, az oktatáspolitika, az egészségügyi politika megvalósításával kapcsolatosan tevékenykednek;

7. a tömegkommunikációval;

8. a bizottság feladatkörét érintő körben működő önszerveződő közösségekkel;

9. a Civil Házzal és a civil kerekasztalokkal;

10. a város társadalmi és civil szervezeteivel;

11. az önkormányzat nemzetközi kapcsolatokat ápoló kulturális, művészeti, oktatási-nevelési, intézményeivel, szervezeteivel;

12. a nemzetközi kapcsolatok ápolásában részt vállaló civil (NGO) és egyéb szervezetekkel;

13. a testvérvárosokkal;

14. nemzetközi kapcsolatok egyéb helyi, regionális, nemzeti és külföldi szereplőivel (országgyűlési, kormányzati, diplomáciai stb. szervezetek);

15. *  A Kulturális Kollégiummal, a települési és a vármegyei értéktár bizottsággal.

3/e. melléklet a 7/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez * 

PÉNZÜGYI, KÖLTSÉGVETÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

Feladatköre:

Az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos közgyűlési döntések előkészítésében ajánlásokkal, véleményezéssel való közreműködés, az önkormányzat költségvetését rövid és hosszabb távon, illetve éves szinten érintő, befolyásoló előterjesztések véleményezése, döntés a közgyűlés által hatáskörébe utalt kérdésekben.

I. Dönt:

1. saját ügyrendjének megállapításáról,

2. a közgyűlés munkatervéhez igazodóan saját munkaterve meghatározásáról.

3. Az előnyöket biztosító likvid pénzeszköz kezelési lehetőségének eldöntéséhez, ha a pénzintézeti ajánlat kézhezvételétől legalább 30 nap áll rendelkezésre, az átmeneti forráskezelésre vonatkozó döntést meghozza;

4. ellátja a mindenkor hatályos önkormányzati döntésekben meghatározott feladatokat és dönt a közgyűlés által hatáskörébe utalt kérdésekben;

5. a költségvetési bevételek alakulásáról – különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, vagyoncsökkenés) alakulására – továbbá értékeli az azt előidéző okokat, gondoskodik azok dokumentálásáról.

6. *  A közbeszerzési eljárásokban a közbenső intézkedésekről és az önkormányzat és intézményei, gazdasági társaságai energiaszükségletének kielégítésére kiírt beszerzésekben való döntések kivételével – a Bíráló Bizottság, illetve a szakértő szervezet javaslata alapján – az ajánlatok érvényességéről, az ajánlattevők kizárásáról, alkalmatlanságáról és az eljárás eredményéről.

7. Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, egyszemélyes gazdasági társaságok, közhasznú társaságok esetében, a tag hatáskörébe tartozó kérdések közül dönt a bruttó 7 millió Ft – bruttó 25 millió Ft értékig olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet a társaság saját tagjával köt. A meghozott döntés(ek)ről a Közgyűlést, a következő munkaterv szerinti ülésen tájékoztatni kell.

II. Előkészíti:

1. a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg önkormányzati döntéstervezeteket a közgyűlés, illetőleg a bizottság munkatervében ütemezettek szerint;

2. ajánlást dolgoz ki a városi költségvetés tervezéséhez a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati célok megvalósításához szükséges források nagyságrendjére vonatkozóan a költségvetési koncepció készítésének időszakában;

3. a közgyűlés által feladatkörébe utalt előterjesztéseket.

III. Véleményezi:

1. a költségvetési rendelet-tervezetet, melynek előkészítési folyamatában részt vesz. Ennek során áttekinti a bevétel tervszámait, a költségvetési szervek vezetőivel történt egyeztetésekről készült írásos dokumentumokat. Az intézményi igényekről és a költségvetési tervszámokról az ágazati bizottságok által kialakított állásfoglalásokat, prioritási sorrendi javaslatokat összeveti a költségvetés tervezett bevételeivel, és javaslatot tesz a közgyűlésnek a bevételi tervszámok meghatározására, és a kiadási oldalon megjelenő feladatok rangsorolására;

2. a költségvetési rendelet-tervezettel együtt a közgyűlésnek benyújtandó azon rendelet-tervezeteket, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák és mindezek módosítására vonatkozó előterjesztéseket;

3. a szociális, gyermekjóléti és munkanélküli ellátással kapcsolatos koncepciókat, tervezeteket;

4. minden előterjesztést, melynek költségvetési, pénzügyi kihatása van a rendezési terv és annak módosításával kapcsolatos előterjesztések kivételével;

5. a kötvénykibocsátással, hitelfelvétellel és nyújtással; közalapítvány megszüntetésével, valamint közérdekű kötelezettségvállalással kapcsolatos előterjesztések tervezeteit;

6. az értékpapír vásárlással és értékesítéssel kapcsolatos előterjesztéseket;

7. a közgyűlés munkaterv-tervezetét;

8. az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatókat és a zárszámadási rendelet-tervezetet;

9. az általános és céltartalékok felhasználásáról szóló előterjesztést;

10. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 14. § (2) bekezdés d) pontja hatálya alá tartozó esetben az adósságrendezéssel kapcsolatos előterjesztést, valamint a válság költségvetési rendelet-tervezetet;

11. a reorganizációs programot és egyezségi javaslatot;

12. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény hatálya alá tartozó bírósági eljárással összefüggő közgyűlési döntés-tervezeteket.

13. a közgyűlés által feladatkörébe utalt egyéb előterjesztéseket;

14. a polgármester (alpolgármester), jegyző által elébe terjesztett – szakmai körébe tartozó – tervezeteket, javaslatokat.

15. az önkormányzat gazdasági programja tervezetét;

16. az önkormányzat költségvetési koncepciója tervezetét.

17. az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló tájékoztatások, beszámoló tervezeteit;

18. vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát;

19. a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztéseket;

20. az átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet tervezetét;

21. a helyi adók bevezetésére, mértékének megállapítására, módosítására, hatályon kívül helyezésére irányuló rendelet-tervezeteket;

22. az önkormányzat ügykörébe tartozó illetékek és helyi adók hatékony végrehajtására, illetőleg alkalmazásának elősegítése érdekében az anyagi érdekeltség feltételeit szabályozó rendelet (szabályzat) tervezetét;

23. az adósságrendezési eljárás kezdeményezésére irányuló előterjesztést;

24. az önkormányzati gazdálkodást érintő fejlesztési, működtetési, átszervezési koncepciókat, tervezeteket;

25. pályázati források, valamint egyéb állami támogatások igénylésével kapcsolatos előterjesztéseket;

26. az önkormányzati költségvetési szerv alapításával, átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos előterjesztések tervezeteit, valamint az alapító okirat módosítására vonatkozó előterjesztéseket, amennyiben ezek költségvetési kihatással járnak.

27. az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vállalkozási tevékenységével kapcsolatos előterjesztést;

28. az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási jogkörének meghatározására (módosítására) vonatkozó előterjesztést;

29. gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználásának korlátozására vonatkozó előterjesztést;

30. a köznevelési intézmények által kérhető költségtérítés és tandíj megállapításának a szociális alapon adható kedvezmények szabályait tartalmazó rendelet-tervezetét;

31. a személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai megállapítására vonatkozó előterjesztéseket;

32. az önkormányzat ügykörébe tartozó helyi adók hatékony végrehajtásának, illetőleg alkalmazásának elősegítése érdekében az anyagi érdekeltség feltételeit szabályozó rendelet (szabályzat) tervezetét;

33. a polgármesteri hivatalban dolgozók anyagi érdekeltségi alapjáról, az alap felhasználási szabályairól szóló előterjesztéseket, valamint az évközi felhasználásról szóló tájékoztatókat;

34. a fizetési kötelezettség rendezésére irányuló előterjesztést;

35. önkormányzati érdekből történő lakásbérletre irányuló – a bizottság feladatköre szerinti ágazatokból (területekről) érkező – kérelmek elbírálására vonatkozó előterjesztéseket.

36. az önkormányzat tulajdonában, résztulajdonában lévő gazdasági társaság üzleti tervét, mérlegét, illetve mérleg-beszámolóját;

37. * 

38. * 

IV. Kapcsolatot tart:

1. az önkormányzat könyvvizsgálójával,

2. a közbeszerzési ügyek szakmai elbírálására létrehozott Bíráló Bizottság elnökével.

V. Ellenőrzi

1. a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodást.

2. a közgyűlés által alapított költségvetési szervek közbeszerzési eljárással kapcsolatos tevékenységét.

3/f. melléklet a 7/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez * 

SPORT, TURISZTIKAI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK BIZOTTSÁG FELADAT ÉS HATÁSKÖREI

Feladatköre:

A sportról szóló törvényben meghatározott helyi önkormányzati feladatellátás körében a közgyűlés döntéseinek előkészítése, döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, döntés a közgyűlés által hatáskörébe utalt ügyekben, illetve a polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörben hozott döntések véleményezése a közgyűlés által meghatározott, továbbá a polgármester által igényelt körben.

A helyi turizmus fejlesztése érdekében közreműködik a város hazai- és külföldi kapcsolatainak létrehozásában, kiterjesztésében, a szolnoki hagyományok, értékek népszerűsítésében, a témában készülő koncepciók kidolgozásában.

A bizottság társadalmi és civil kapcsolatokra vonatkozó feladatai:

Az EU tárgykörében áttekinti a lakosság önszerveződő közösségeinek, az önkormányzati intézményeknek a társadalmi és civil kapcsolatait, az európai uniós tagsággal kapcsolatos lakossági felkészítés helyzetét, javaslatot tesz az EU-val kapcsolatos képzések lehetséges alanyaira, színtereire, illetve forrásaira.

A társadalmi és civil kapcsolatok körében előkészíti a közgyűlési döntéseket, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. Részt vesz a társadalmi és civil szervezetekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatok ellátásában.

Az idegenforgalom, a regionális és nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, az Európai Unióban való részvétellel kapcsolatos feladatok irányítása és koordinálása érdekében közreműködik a közgyűlés döntéseinek előkészítésében, véleményezésében, a döntések végrehajtásának szervezésében, ellenőrzésében.

Feladata a város idegenforgalmi koncepciójának, az idegenforgalmi információs rendszerének, valamint marketingjének az áttekintése, javaslattétel az idegenforgalom fejlesztésének lehetőségeire, irányaira, valamint az idegenforgalom támogatásának formáira.

I. Előkészíti:

1. ajánlást dolgoz ki a költségvetési koncepció előkészítéséhez, különös tekintettel az önkormányzati sportlétesítmények bérbeadása, használata, fenntartása, fejlesztése, működtetése; a városban folyó sport és testnevelés tevékenységgel foglalkozó szervezetek részére nyújtandó önkormányzati támogatás módjára, költségvetési nagyságrendjére vonatkozóan a költségvetésről szóló koncepció előkészítése időszakában;

2. Tárgyév november 30. napjáig a „Tiszavirág Turisztikai Díj”-ra beérkezett javaslatokat, azok bírálatát követően saját javaslatával együtt a közgyűlés decemberi ülésére felterjeszti.

3. a Szolnok Városi Civil Tanács által delegált 1 fővel kiegészülve a Szolnok Város Sportjáért Díj adományozására irányuló javaslatokat;

II. Dönt:

1. saját ügyrendjének megállapításáról,

2. Az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint elbírálja a civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázatot.

3. * 

4. Dönt az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint a Közgyűlés által megállapított előirányzat mértékéig, a hatáskörébe utalt előirányzat felhasználásáról kivéve, ha a javaslat alapítványi forrásátadásra irányul, melyre vonatkozó bizottsági kezdeményezésről a Közgyűlés hoz döntést, valamint 7 millió Ft–25 millió Ft értékhatár között államháztartáson kívüli forrás átvételéről amennyiben a működési vagy fejlesztési célú támogatás a bizottság e rendeletben meghatározott feladatkörét érinti;

III. Véleményezi:

1. a gyógytestneveléssel kapcsolatos előterjesztéseket;

2. a testnevelési és sportfejlesztési célkitűzések és feladatok meghatározására irányuló előterjesztést;

3. a helyi testnevelési és sportfeladatok meghatározására, valamint az önkormányzati sport- szervezet fejlesztésére, átszervezésére, megszüntetésére irányuló koncepciókat, tervezeteket, előterjesztéseket;

4. Szolnok Megyei Jogú Város Sportkoncepcióját és annak módosításait;

5. a Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét, és annak módosításait

6. az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények bérbeadásával, fenntartásával, működtetésével kapcsolatos előterjesztést;

7. az önkormányzat által alapított sportszervezet vezető tisztségviselőjének megválasztására irányuló előterjesztést;

8. a testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetek részére – a közgyűlés által meghatározott célkitűzésekkel összhangban – támogatás biztosítására irányuló előterjesztést;

9. a civil stratégiát, illetve azok módosításait;

10. a Civil Házzal kapcsolatos előterjesztéseket;

11. a társadalmi és civil szervezetek részére – a közgyűlés által meghatározott célkitűzésekkel összhangban – támogatás biztosítására irányuló előterjesztéseket;

12. a turizmussal kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket.

13. fiatalok számára civil szervezetek, vagy által szervezett programok, rendezvények támogatásával kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket;

14. az önkormányzat idegenforgalmi rendeltetésű fejlesztéseire, beruházásaira, az idegenforgalmi rendeltetésű vagyontárgyainak hasznosítására vonatkozó előterjesztéseket;

15. a városfejlesztést szolgáló koncepciókról, az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról szóló, a város idegenforgalmának alakulását elemző előterjesztéseket;

16. idegenforgalmi intézmény alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről szóló előterjesztéseket;

17. az idegenforgalmi és nemzetközi megállapodások tervezetét.

18. a Közgyűlés munkaterv tervezetét.

IV. Javaslatot tesz:

1. a város idegenforgalmi értékeinek bemutatására;

2. az önkormányzat PR-tevékenységén belül az idegenforgalmi és turisztikai jelentőséggel bíró kiadványok szerkezetére, megjelenésére;

3. az önkormányzat idegenforgalmi és turisztikai vonzerővel rendelkező rendezvényeinek tervezetére;

V. Ellenőrzi:

1. a polgármesteri hivatalnál a bizottság feladatkörébe tartozó közgyűlési döntések, valamint a bizottság által átruházott hatáskörében hozott döntések előkészítésére és végrehajtására irányuló munkát;

2. a feladatkörébe tartozó önkormányzati intézmények tevékenységét a közgyűlés, vagy a polgármester jóváhagyásával;

3. azon közgyűlési döntések végrehajtását, amelyek előkészítésében részt vett, melyek végrehajtásáért felelős;

4. a közgyűlés által rendelkezésére bocsátott előirányzatból nyújtott támogatások felhasználását;

5. a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását;

6. a feladatkörét érintő önkormányzati rendeletek hatályosulását, és javaslatot tesz azok módosítására;

7. az idegenforgalmi, valamint terület- és település fejlesztési célokat szolgáló támogatások felhasználását;

VI. Kapcsolatot tart:

1. a Civil Házzal és a civil kerekasztalok képviselőivel;

2. az idegenforgalomban meghatározó szerepet játszó helyi, regionális és nemzeti szervezetekkel, egységekkel.

3. a bizottság feladatkörét érintő körben működő önszerveződő közösségekkel;

4. a város társadalmi és civil szervezeteivel;

5. az önkormányzat köznevelési intézményeivel, szervezetekkel;

6. a városi ifjúsági szervezeteivel, valamint a gyermek és ifjúsági programokat bonyolító egyéb szervezetekkel, intézményekkel;

7. a bizottság feladatkörét érintő körben működő önszerveződő közösségekkel;

3/g. melléklet a 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

VÁROSÜZEMELTETÉSI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

I. Feladatköre:

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak és vagyoni értékű jogok – különös tekintettel a törzsvagyoni körbe tartozó vagyonra – megóvása, fenntartása, működtetése, fejlesztése, használata, hasznosítása, megterhelése, más célú hasznosítása, valamint a vállalkozói vagyoni körbe tartozó tulajdon hasznosításáról való gondoskodás, az önkormányzati vagyont működtető szervezeti formák meghatározása; a forgalomképes vagyon elidegenítése, vállalkozásba való bevitele, valamint vagyontárgy vagy vagyonrész megszerzése, az önkormányzati vagyon gyarapodását, és csökkenését befolyásoló, a tulajdonost megillető joggyakorlás körében döntés-tervezetek, javaslatok véleményezése, a döntések végrehajtásának segítése és ellenőrzése, valamint a közgyűlés hatásköréből átruházott döntési hatáskörök gyakorlása.

2. Városfejlesztési, vállalkozásfejlesztési és munkahely-teremtési elképzelések, koncepciók előkészítése, kidolgozása és végrehajtása.

3. Előkészíti a városfejlesztési és városgazdálkodási feladatok ellátását elősegítő forrásteremtő pályázati szakmai anyagokat.

4. Feladata továbbá a településrendezés, környezet- és természetvédelem, vízrendezés, csatornázás, ivóvízellátás, vízgazdálkodás, köztemető-fenntartás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a közúti közlekedéssel összefüggő önkormányzati feladatok ellátásáról való gondoskodás, a helyi tömegközlekedés, köztisztaság és a településtisztaság biztosítása megoldásában való részvétel, energiaszolgáltatás, a vásár és piactartással, a földrajzi nevek megállapításával, a műemlékvédelemmel, a földügyi, az állategészségügyi önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátásával, valamint a közszolgáltatások körében az önkormányzat részére törvény által kötelezően előírt, más jogszabály által biztosított, illetve a közgyűlés által felvállalt feladatokban, a helyi érdekű közügyek megoldásában való részvétel.

5. E körben a közgyűlés döntéseinek előkészítése, azok tervezeteinek véleményezése, a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése, döntés a közgyűlés által hatáskörébe utalt kérdésekben, illetve véleményezés a polgármesterre átruházott önkormányzati hatáskörben történő döntésekhez a közgyűlés által meghatározott, továbbá a polgármester által igényelt körben. Kapcsolattartás a bizottság feladatkörét érintő területen működő szakmai, társadalmi és civil szervezetekkel.

6. Évente egyszer áttekinti a város forgalmi rendjét, ha szükséges kezdeményezi annak módosítását.

II. Dönt:

1. saját ügyrendjének megállapításáról,

2. hozzájárulás megadásáról a jogszerű használó bruttó 1 millió forint feletti bruttó 25 millió forint alatti forgalmi értékű vagyonelemekre vonatkozó hasznosítási vagy selejtezési döntéséhez;

3. az üzleti vagyon hasznosítását érintően az önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárok között, feltételek szerint a vagyontárgyak elidegenítéséről, bérbeadásáról;

4. az önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárok között, feltételek szerint a nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdon, vagy bérleti jogának, illetve használati jogának önkormányzati érdekből történő megszerzéséről;

5. meghatározza a versenytárgyalás (liciteljárás) részletes szabályait;

6. ellátja a mindenkor hatályos önkormányzati döntésekben meghatározott feladatokat és dönt a közgyűlés által hatáskörébe utalt kérdésekben;

7. a közgyűlés munkatervéhez igazodóan saját munkaterve elfogadásáról.

8. az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint a Közgyűlés által megállapított előirányzat mértékéig, a hatáskörébe utalt előirányzat felhasználásáról kivéve, ha a javaslat alapítványi forrásátadásra irányul, melyre vonatkozó bizottsági kezdeményezésről a Közgyűlés hoz döntést, valamint 7 millió Ft–25 millió Ft értékhatár között államháztartáson kívüli forrás átvételéről amennyiben a működési vagy fejlesztési célú támogatás a bizottság e rendeletben meghatározott feladatkörét érinti;

9. az önkormányzat fenntartásában lévő köztemetőben temetőrész lezárásáról, megszüntetéséről, újra használatba vételéről a városrendezési terveknek és az illetékes tisztiorvos véleményének figyelembevételével az érdekeltek (kezelő) véleményének megismerése után dönt;

10. a Nemzetgazdasági Minisztérium és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött, a 2014–2020 közötti időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programja 6. Fenntartható városfejlesztés prioritásának végrehajtási feladatairól szóló megállapodás II.2.2. pontjában meghatározott értékelési feladatokkal kapcsolatban.

11. az önkormányzati tulajdonú egyes ingatlanok vagyonkezelésével kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 161/2013. (VI.7.) sz. közgyűlési határozatban foglaltak szerint a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata vagyonkezelésében lévő vagyon önköltségi áron történő biztosításának jóváhagyásáról egy éven túli használatra és egy éven belüli, de 30 napot meghaladó használatra vonatkozó kérelem esetén.

12. az Épített Környezet Helyi Védelmét Támogató előirányzat felhasználására irányuló pályázat kiírásáról, a vissza nem térítendő támogatások odaítéléséről;

13. az éves költségvetési rendeletben biztosított forrás, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján évente dönt a megfelelő téli síkosságmentesítési és útüzemeltetési terv jóváhagyásáról.

14. Dönt a „Tiszta Szolnokért” Programmal kapcsolatos kérdésekről.

III. Előkészíti:

1. a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek koncepcióját, illetőleg önkormányzati döntéstervezeteket a közgyűlés, illetőleg a bizottság munkatervében ütemezettek szerint;

2. ajánlást dolgoz ki a városi költségvetés tervezéséhez a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati célok megvalósításához szükséges források nagyságrendjére vonatkozóan a költségvetési koncepció készítésének időszakában;

3. a közgyűlés által feladatkörébe utalt előterjesztéseket,

IV. Véleményezi:

1. az önkormányzat gazdasági programja tervezetét, valamint a városfejlesztési koncepciót;

2. az önkormányzat költségvetési koncepciója tervezetét;

3. az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályait meghatározó előterjesztés és módosítása tervezetét;

4. pályázati források, valamint egyéb állami támogatások igénylésével kapcsolatos előterjesztéseket, és ehhez kapcsolódó beruházási, üzemeltetési koncepciókat;

5. az önkormányzati gazdálkodást érintő fejlesztési, működtetési, átszervezési koncepciókat, tervezeteket;

6. a településfejlesztési koncepció és módosításai tervezetét;

7. az önkormányzat által alapított gazdasági társaság, közhasznú társaság alapítására, megszüntetésére, létesítő okiratának módosítására vonatkozó előterjesztéseket;

8. koncessziós pályázat kiírására, elbírálására és a koncessziós szerződés megkötésére, módosítására vonatkozó előterjesztéseket;

9. *  az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok – Közgyűlési hatáskörbe tartozó – legfőbb szervi döntéstervezeteit tartalmazó előterjesztéseket, a személyi kérdések kivételével;

10. a szakbizottságok véleményének ismeretében véleményezi a beruházások, felújítások indokoltságát, a beruházási javaslatokat, a beruházási programokat, és azoknak az éves költségvetésbe történő felvételét;

11. a polgármester (alpolgármester), jegyző által elébe terjesztett, szakmai körébe tatozó tervezeteket, javaslatokat;

12. az átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezetet;

13. az önkormányzati költségvetési szerv alapításával, átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos előterjesztések tervezeteit, valamint az alapító okirat módosítására vonatkozó előterjesztéseket, amennyiben ezek vagyont érintő kihatással járnak;

14. az önkormányzati vagyont működtető szervezeti formák, intézmények, gazdálkodó szervek létesítésével, alapításával, megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos előterjesztések tervezeteit;

15. területfejlesztési társulás létrehozására irányuló megállapodás és annak módosítására irányuló tervezetet;

16. ipari park, területfejlesztési egység létrehozására vonatkozó előterjesztést, amelyek nem a településrendezési tervvel kapcsolatosak;

17. Közgyűlés munkaterv-tervezetét;

18. az önkormányzat által alapított költségvetési szerv részére gazdasági társaság, közhasznú társaság alapítására, vagy abban érdekeltség megszerzésére irányuló engedély megadására vonatkozó előterjesztést;

19. az önkormányzat költségvetése tervezetét, valamint a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó és a végrehajtásáról szóló előterjesztéseket;

20. * 

21. a helyi adók bevezetésére, mértékének megállapítására (módosítására), hatályon kívül helyezésére irányuló rendelet-tervezeteket;

22. az önkormányzati árhatósági hatáskörbe tartozó előterjesztéseket;

23. az önkormányzat vagyonát képező egyes vagyontárgyak forgalomképesség szerinti minősítésére, átminősítésére vonatkozó előterjesztéseket;

24. a testületi döntési jogkörbe tartozó vagyonhasznosítási szerződéseket aláírás előtt;

25. azon önkormányzati rendelet tervezetét, amely meghatározza azt az értékhatárt amely fölött vagyonát értékesíteni, használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános – indokolt esetben zártkörű – versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet;

26. azon önkormányzati rendelet tervezetét, amely meghatározza azokat a módokat és eseteket, amikor az önkormányzati vagyont ingyenesen átruházni, illetve követeléseiről lemondani lehet;

27. az önkormányzat javára történő vagyon felajánlás elfogadására irányuló javaslatot, melyre az önkormányzat jogosult, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére;

28. a kormányzati terület- és településfejlesztési célokat szolgáló eszközök igénybevételéről és az ehhez kapcsolódó helyi feladatok meghatározásáról szóló előterjesztést;

29. megszűnt közalapítvány vagyonának – a közalapítvány céljához hasonló célra – történő felhasználására vonatkozó közgyűlési döntés tervezetét;

30. az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításáról, elidegenítésének szabályairól szóló rendelet tervezetét és módosítását;

31. a helyi nemzetiségi önkormányzat kezdeményezése esetén a jogszabályban meghatározott feladatai ellátásához a helyi nemzetiségi önkormányzat használatába adandó vagyon (vagyontárgyak és pénzeszközök) meghatározására vonatkozó előterjesztést;

32. a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyairól való rendelkezés feltételeit szabályozó rendelet-tervezetét;

33. az önkormányzat idegenforgalmi rendeltetésű fejlesztéseire, beruházásaira, az idegenforgalmi rendeltetésű vagyontárgyainak hasznosítására vonatkozó előterjesztéseket;

34. a városfejlesztést szolgáló koncepciókról, az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról szóló, a város idegenforgalmának alakulását elemző előterjesztéseket;

35. a településszerkezeti terv és módosításai tervezetét;

36. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv, valamint ezek módosításai tervezetét;

37. a térképezési határkiigazítással kapcsolatos önkormányzati vélemény kialakítására vonatkozó előterjesztést;

38. a telkek helyrajzi számának, illetőleg az épület házszámának feltüntetési módját szabályozó, illetőleg azt módosító rendelet tervezetét;

39. az önkormányzat illetékességi területén földrajzi nevek megállapítására, megváltoztatására irányuló javaslatot, tervezetet;

40. az épített környezet helyi védelmére vonatkozó rendeletet és módosításait;

41. helyi jelentőségű természeti értékek és területek védetté nyilvánításáról, óvásáról, őrzéséről, fenntartásáról, valamint természeti állapotának fejlesztéséről való gondoskodás körében készített, továbbá a védettség feloldására irányuló előterjesztések tervezeteit;

42. a területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítására, csendes övezet kialakításának elrendelésére; helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítására vonatkozó tervezeteket,

43. a védett kategóriába tartozó területeken alacsonyabb levegőtisztaság-védelmi követelmények megállapítására irányuló tervezetet;

44. füstködriadó-terv tervezetét;

45. avar- és kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok tervezetét;

46. a Nemzeti Környezetvédelmi Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban az önkormányzat illetékességi területére készített települési környezetvédelmi program tervezetét;

47. az éves költségvetés tervezésekor javaslatot tesz a települési környezetvédelmi programban kitűzött célok megvalósítását szolgáló pénzeszközökre,

48. a környezetvédelmi feladatok megoldására kibocsátandó önkormányzati rendelet, határozati javaslat tervezetét,

49. a városfejlesztési célú előterjesztések véleményezése során törekszik érvényesíteni a környezetvédelem követelményeit, elősegíteni a környezeti állapot javítását,

50. az önkormányzat illetékességi területére jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat meghatározó szabályokat tartalmazó önkormányzati rendelet tervezetét;

51. a környezet igénybevételével, terhelésével, szennyezésével érintett – hatásterületen működő – települési önkormányzat kezdeményezése esetén a környezetvédelmi alapnak az 1995. évi LIII. tv. 58. § (2) bekezdés a) b) c) pontjai szerinti bevételei arányos megosztására irányuló igény kérdésében, annak mértékében az érintett települési önkormányzatok között kötendő egyezségre vonatkozó közgyűlési előterjesztés tervezetét;

52. az önkormányzat illetékességi területén a környezet állapotának értékelésére vonatkozó elemzéseket, melyek alapján a lakosságot szükség szerint, de legalább évente egyszer az önkormányzatnak tájékoztatnia kell;

53. az önkormányzat illetékességi területén lévő és műemléki oltalmat érdemlő értékek védetté nyilvánítására, illetőleg a védettség megszüntetésére irányuló kezdeményezést;

54. a település műemlékileg védett területeinek szabályozási terv lapjára és annak módosítására vonatkozó tervezetet;

55. az önkormányzat által létesítendő helyi közutak, illetőleg közművek létesítése esetén a létesítés költségének az ingatlanok tulajdonosaira részben, vagy egészben történő áthárításáról, illetőleg a hozzájárulás mértékét szabályozó rendelet tervezetét;

56. közút területén, vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhelyen díj és pótdíj szedésének elrendelésére irányuló, illetve azt módosító tervezetet;

57. az önkormányzat törzsvagyonának részét képező közutak és műtárgyaik működtetésére koncessziós pályázat kiírására irányuló előterjesztés tervezetét;

58. az önkormányzat tulajdonában lévő közhasználatú építmények vonatkozásában a fogyatékkal élők részére a biztonságos és akadálymentes megközelíthetőséget, illetőleg használhatóságot megteremtő intézkedésekre kidolgozandó program tervezetét;

59. a helyi parkolási rendelet, illetőleg annak módosítása tervezetét,

60. a települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló lerakóhely kijelölésére vonatkozó előterjesztést;

61. köztemető fenntartással kapcsolatos előterjesztéseket;

62. menetrend alapján autóbusszal végzett közúti közforgalmi személyszállítás ellátásával kapcsolatos gazdasági társaság alapítására, önkormányzati intézmény létrehozására, koncessziós pályázat kiírására, valamint tömegközlekedés biztosítását célzó szolgáltatási szerződés jóváhagyására vonatkozó előterjesztéseket;

63. helyi víziközművek működtetésére koncessziós pályázat kiírására, elbírálására és a koncessziós szerződés megkötésére vonatkozó előterjesztéseket;

64. az önkormányzati törzsvagyon körében lévő közcélú vízilétesítmények működtetését végző gazdálkodó szervezetnek a használatába adására vonatkozó szerződés tervezetét;

65. a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyására, és a vízfogyasztás rendjének megállapítására vonatkozó döntési javaslatot;

66. az önkormányzat területét érintő villamos energia korlátozás sorrendjének megállapítására irányuló tervezetet;

67. gázvezeték hálózat önkormányzati hozzájárulással történő fejlesztésére vonatkozó előterjesztést,

68. az önkormányzat illetékességi területére készített gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési hozzájárulásra készített tanulmánytervet;

69. közterület-használati díj mértékének, fizetési módjának megállapítására, módosítására irányuló tervezetet;

70. menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés hatósági árának, valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjának megállapítására, módosítására vonatkozó előterjesztést;

71. a lakossági távfűtés és melegvíz-szolgáltatás hatósági díj megállapítására, módosítására vonatkozó tervezetet;

72. önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, valamint szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás, és kezelés díjának megállapítására, módosítására vonatkozó előterjesztés tervezetét,

73. a piaci árusító helyekre vonatkozó helypénz, illetve bérleti díjak megállapítására, módosítására vonatkozó előterjesztést,

74. az önkormányzat EU és nemzetközi vonatkozású előterjesztéseit;

75. a terület- és településfejlesztési célokat szolgáló Európai Uniós támogatások igénybevételéről és az ehhez kapcsolódó helyi feladatok meghatározásáról szóló előterjesztéseket;

76. bel- és külföldi önkormányzattal való együttműködésről, új kapcsolatok kialakításáról, nemzetközi önkormányzati és egyéb szervezethez való csatlakozásról készített megállapodás tervezeteket;

77. városfejlesztési és üzemeltetési területet érintő pályázatok benyújtására vonatkozó előterjesztések tervezete, valamint az ahhoz kapcsolódó szakmai anyagokat;

78. a feladatkörébe tartozó intézmény gazdálkodási jogkörének, tevékenységi körének szabályozásáról, módosításáról szóló előterjesztést;

79. önkormányzati érdekből történő lakásbérletre irányuló – a bizottság feladatköre szerinti területekről érkező – kérelmek elbírálására vonatkozó előterjesztéseket;

80. szakmai körébe tartozó alapítvány létrehozására és közérdekű kötelezettségvállalásra vonatkozó előterjesztést;

81. játékkaszinó, játékterem az 1991. évi XXXIV. törvény 1. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenység folytatásához, valamint a bingóterem működtetésére vonatkozó pályázat kiírásához egyetértési jog gyakorlására vonatkozó előterjesztéseket;

V. Egyéb:

1. az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vállalkozási tevékenységével kapcsolatosan szempontokat határozhat meg;

2. megállapítja a helyi önkormányzati költségvetési szerv vállalkozási tartaléka felhasználásának szabályait;

3. közreműködik az önkormányzat vállalkozáspolitikai elképzeléseinek kidolgozásában, a helyi, regionális, külföldi vállalkozások segítésében.

VI. Javaslatot tesz:

1. új kapcsolatok kialakítására, figyelembe véve a város gazdasági és idegenforgalmi érdekeit, lehetőségeit.

2. vállalkozásélénkítő, munkahelyteremtő, iparfejlesztő intézkedések megtételére.

VII. Ellenőrzi:

1. a polgármesteri hivatalnál a vagyongazdálkodás, tulajdonosi joggyakorlás körébe tartozó közgyűlési döntések előkészítésére és végrehajtására, valamint a bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntések előkészítésére és végrehajtására irányuló munkát;

2. a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek hatályosulását, és végrehajtását;

3. az önkormányzati vagyonnyilvántartás vezetését;

4. a közgyűlés azon döntéseinek végrehajtását, amelyek végrehajtásáért felelős;

5. a közgyűlés által az éves ellenőrzési tervben részére jóváhagyott – feladatkörébe tartozó – önkormányzati feladatok ellátását.

6. a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyon-változás (vagyonnövekedés, vagyoncsökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat,

7. a terület- és település fejlesztési célokat szolgáló támogatások felhasználását;

8. az önkormányzat közútkezelői feladatainak ellátását, az útellenőri szolgálat működését,

9. a helyi tömegközlekedést ellátó gazdálkodó szervezet szolgáltató tevékenységét. Ha indokoltnak ítéli, javaslatot tesz a közgyűlésnek, hogy éljen felhívással a gazdálkodó szervezet felé a tömegközlekedés fejlesztésére, ezen belül a szolgáltatások javítására;

10. a közhasználatú zöldterületek fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatellátást,

11. a város területén helyi védelem alatt álló építmények védelmével kapcsolatos tevékenységet,

12. a bizottság rendelkezésére bocsátott előirányzat és egyéb pénzeszközök cél szerinti felhasználását;

13. folyamatosan ellenőrzi a vásárok és a piacok rendjét;

14. a polgármesteri hivatalnál a bizottság feladatkörébe tartozó közgyűlési döntések előkészítésére, illetve végrehajtására, valamint a bizottság által átruházott hatáskörben hozott döntések előkészítésére és végrehajtására irányuló munkát,

15. a közgyűlés által a feladatkörébe utalt ügyeket;

16. a bizottság által támogatott, vagy kezdeményezett helyi kutatások eredményét, hasznosítását;

17. a feladatkörébe tartozó önkormányzati intézmény tevékenységét a közgyűlés, vagy a polgármester jóváhagyásával

18. az idegenforgalmi, valamint terület- és település fejlesztési célokat szolgáló támogatások felhasználását.

VIII. Kapcsolatot tart:

1. azokkal a közszolgáltatást végző szervezetekkel, ahol a szolgáltatási díj megállapítása az önkormányzat feladatköre;

2. az önkormányzat könyvvizsgálójával;

3. azokkal a vállalkozásokkal, melyek közszolgáltatási tevékenységet folytatnak és az önkormányzat tulajdonosi résszel rendelkezik;

4. az önkormányzat tulajdonában álló vagyon hasznosítását, kezelését végző szervekkel;

5. az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok felügyelő bizottságaival;

6. önkormányzati tulajdont üzemeltető, és a városban működő közmű-üzemeltető szervekkel;

7. az önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok, portfoliók kezelését végző szervekkel;

8. az önkormányzati feladatkörben közhasznú, kiemelten közhasznú tevékenységet folytató szervekkel;

9. Civil Házzal, a bizottság feladat- és hatáskörét érintő területen működő civil kerekasztalokkal.

10. az állam területi környezetvédelmi szervével,

11. a Tisza Klubbal,

12. a Magyar Urbanisztikai Társaság Területi Csoportjával,

13. a bizottság feladatkörét érintő területen működő önszerveződő közösségekkel

14. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építész Kamarával,

15. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamarával,

16. a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal,

17. együttműködik – önkormányzati rendeletben megállapított módon – az önkormányzat illetékességi területén a természetes személyek és szervezeteik, a gazdálkodást végző szervezetek és mindezek érdekvédelmi szervezeteivel a környezet védelme érdekében az 1995. évi LIII. tv. 10. § (1), (2) bekezdései, valamint 46. § (1) bek. d) pontja szerinti esetekben

18. a testvérvárosokkal.

4. melléklet * 

Szalay Ferenc Polgármester

Az önkormányzati képviselők névjegyzéke

Név Egyéni választókerület
Tasnádi Zoltán képviselő 1
Galló György Péter képviselő 2
Borda Zoltán Tibor képviselő 3
4
László Norbert képviselő 5
Ligeti József képviselő 6
Bóka Éva képviselő 7
Molnár Iván képviselő 8
Dr. Füle István képviselő 9
Dr. Póta Sándor Gyula képviselő 10
Berényi Gábor képviselő 11
Györfi Mihály képviselő 12
Rehó János képviselő kompenzációs lista
Miskolczi László képviselő kompenzációs lista
Rusvai Károly képviselő kompenzációs lista
Szanyi István képviselő kompenzációs lista
Fejér Andor képviselő kompenzációs lista

INDOKOLÁS
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelethez

5. számú melléklet

AZ EGYÜTTES BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK ÖSSZEHÍVÁSÁNAK, TANÁCSKOZÁSÁNAK, ÜGYVITELÉNEK RENDJE

I.

Együttes bizottsági ülés összehívásának szabályai

1. Azon előterjesztések véleményezésére, amelyek több bizottság feladatkörébe is tartoznak, az illetékes bizottságok együttes ülést tarthatnak.

2. Az együttes bizottsági ülés összehívását a polgármester (illetékes alpolgármester) kezdeményezheti az érintett bizottságok elnökeinél a javasolt napirend és tárgyalási időpont megjelölésével. Egyidejűleg felkéri valamely érintett bizottság elnökét az együttes bizottsági ülés levezetésére.

3. Az együttes bizottsági ülést, a levezetésre felkért elnök által aláírt meghívóval hívják össze.

II.

Együttes bizottsági ülés tartása, nyilvánossága, zárt ülés elrendelésének szabályai

1. Együttes ülés tartására akkor kerülhet sor, ha két, vagy több határozatképes bizottság külön-külön egyszerű szótöbbségű szavazattal elfogadja a napirendi javaslatot és annak együttes tárgyalását.

2. Zárt ülés elrendeléséhez minősített szótöbbség szükséges és az elrendelésre vonatkozó javaslatot indokolni kell. A zárt ülés elrendelésének szabályai megegyeznek a bizottságok ügyrendjében foglaltakkal.

III.

Az ülés vezetése, határozatképesség, határozathozatal szabályai

1. Az együttes bizottsági ülést a polgármester (alpolgármester) által felkért elnök vezeti. Amennyiben a felkért bizottság elnöke nincs jelen, úgy a levezető elnök személyéről a polgármester vagy megbízottja javaslatára az együttes bizottsági ülés dönt.

2. A levezető elnök feladatai megegyeznek a bizottságok ügyrendjében foglaltakkal, azzal az eltéréssel, hogy a határozatképességet külön-külön (a jelenléti ív segítségével) kell megállapítani és a jegyzőkönyvben rögzíteni.

3. Ha valamely bizottság nem határozatképes, annak tagjai csak tanácskozási joggal vehetnek részt az együttes ülésen (határozatot nem hozhatnak).

4. Az ülés vezetésére, a vitára, határozathozatalra vonatkozó szabályok megegyeznek a bizottsági ügyrendekben elfogadott szabályokkal, azzal az eltéréssel, hogy a vitában a hozzászólók a jelentkezés sorrendjében kapnak szót, de a határozathozatal bizottságonként történik.

5. *  Együttes bizottsági ülésen az adott bizottságok önálló határozatot hoznak.

6. *  A közgyűlésen a bizottsági határozatot az együttes bizottsági ülést levezető elnök ismerteti.

7. *  Az együttes bizottsági ülésen hozott határozatokat az együttes bizottsági ülés jegyzőkönyvében kell szerepeltetni, a határozatok jelölése megegyezik a bizottságok ügyrendjében jóváhagyott jelöléssel.

8. *  A bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvet az együttes bizottsági ülést levezető elnök és a bizottságok egy-egy tagja írja alá.

IV.

Vegyes rendelkezések

Az együttes bizottsági ülések előkészítésére, ügyvitelére e szabályzatban foglalt eltérésékkel az egyes bizottságok ügyrendjei az irányadók.

6. sz. melléklet

A TESTÜLETEK ELÉ KERÜLŐ ELŐTERJESZTÉSEK ELKÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE

I.

ELŐTERJESZTÉSEK KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE

1. Előterjesztések, beszámolók, jelentések, tájékoztatók (továbbiakban: előterjesztés) kezdeményezése

Munkatervben nem szereplő előterjesztés megtárgyalására javaslatot tehetnek azok, akiktől a munkaterv-tervezet összeállításához javaslatot kell kérni.

A javaslatot közgyűlési napirend esetében a polgármesterhez, bizottsági napirend esetében a bizottság elnökéhez kell eljuttatni.

A testület munkatervébe felvett előterjesztések, beszámolók, tájékoztatók elkészítéséért a munkatervben megjelölt előadó a felelős, míg a munkatervben nem szereplő előterjesztés elkészítéséért a polgármester vagy jegyző által kijelölt személy (szervezet) a felelős. Az előterjesztés iktatásáról a Szervezési Osztály gondoskodik.

Amennyiben az előterjesztés elkészítésében a polgármesteri hivatal belső szervezeti egysége is közreműködik, annak szakmai, jogi tartalmáért az illetékes igazgató, osztályvezető felelősséggel tartozik.

2. Az előterjesztések

a) Az előterjesztés írásbeli (papír vagy elektronikus alapú) és szóbeli lehet. Szóbeli előterjesztésre csak különösen indokolt esetben kerülhet sor, a határozati javaslatot ebben az esetben is írásba (papír vagy elektronikus alapú) kell foglalni, amelyet legkésőbb a napirendi pont tárgyalása előtt a testületi ülésen ki kell osztani, vagy letölthetővé kell tenni.

b) Az írásbeli (papír vagy elektronikus alapú) előterjesztés előterjesztő részből és határozati javaslatból áll, a külső szakértő által készített napirendeknél elegendő, ha a napirend tárgyalása után az elnök által meghatározott határozati javaslat kerül elfogadásra.

2.1. Az előterjesztések tartalmi követelményei

2.1.1. Az előterjesztő rész tartalmazza:

- a tárgy pontos megjelölését,

- utalást arra vonatkozóan, hogy e tárgykörben volt-e a testület előtt (ha igen, milyen döntés született, hogyan alakult annak a végrehajtása),

- a döntés meghozatalához szükséges információkat, helyzetelemzést (döntési változatok esetén az egyes változatok mellett és ellenük szóló érveket, az egyes változatok következményeit),

- a vitában felmerült kisebbségi javaslatokat, álláspontokat,

- a javaslat megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket.

2.1.2. *  A határozati javaslat tartalmazza:

- a döntésre hatáskört biztosító jogszabályt, jogszabályszerű tömörséggel, egyértelműen megfogalmazott feladatmeghatározást, és az ehhez szükséges anyagi eszközök felsorolását, és azok forrásait,

- az alternatív döntési javaslatokat egymástól világosan elkülönítetten,

- a végrehajtásért felelős megnevezését,

- a végrehajtási határidőt,

- rendelkezést az azonos tárgyú korábbi döntés további hatályban tartásáról, módosításáról, vagy hatályon kívül helyezéséről,

- a határozatról értesítendőket, név és szükség esetén cím megjelöléssel,

- a határozat végrehajtásában közreműködő igazgatóság, osztály megnevezését,

- az előterjesztő aláírását, kivéve, amikor egy előterjesztés több határozati javaslatot, vagy rendelettervezetet tartalmaz, mely esetekben az előterjesztő aláírását az előterjesztő rész tartalmazza,

- a tárgy pontos megjelölését, a döntést,

- zárt ülésen tárgyalt előterjesztés esetén a határozati javaslat címe a „.../2018.(...) sz. közgyűlési határozat/”.../2018.(...) ... bizottsági határozat” szövegrészt követően a „zárt ülés keretében” szöveget.

2.1.3. Az egyszerűbb döntést igénylő ügyekben az előterjesztés első részének kidolgozása mellőzhető, illetve szóban is előadható.

2.1.4. Felelősként azt a személyt, vagy szervezetet kell meghatározni, akinek a feladatkörébe tartozik a határozat tartalmának teljesítése. A végrehajtás határidejét úgy kell megállapítani, hogy az reális legyen. A részfeladatokra részhatáridők is megállapíthatók. Kerülni kell a folyamatos határidőket, ahol pedig az elkerülhetetlen (pl. két-három évre szóló programok esetében), ott részhatáridőt kell megjelölni a határozat hatályosulásáról szóló/évente, félévente/ jelentés készítésére.

Kivételesen az azonnali határidő is elfogadható, ez azonban általában csak a döntés közlésére, a döntés végrehajtásának a megkezdésére irányulhat.

2.2. Az előterjesztések alaki követelményei

2.2.1. Az előterjesztés címe "Beszámoló", "Jelentés", "Tájékoztató", vagy "Előterjesztés", amely alatt szerepel a tárgy megjelölése.

Egy adott területet, ágazatot, vagy annak részterületét érintő átfogó értékelés "Beszámoló", vagy "Jelentés" címmel kerül előterjesztésre.

Egyedi ügyekben - választás, kinevezés, intézmény, átszervezés, megszüntetés, stb. - az előterjesztés címe "Előterjesztés".

Egy adott helyzetet, állapotot bemutató előterjesztés címe: "Tájékoztató".

2.2.2. Az előterjesztés baloldali fejrészén rögzíteni kell az előadó megnevezését, jobb oldali fejrészén pedig az előkészítésben közreműködő(k) nevét, illetve az előterjesztést előzetesen véleményező bizottság(ok) megjelölését.

Az előterjesztésekről külön lapot (a továbbiakban: kísérő lap) kell kiállítani.

A kísérő lapot a tárgy szerint illetékes igazgató és osztályvezető írja alá és az előterjesztés két példányával együtt a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott határidőben eljuttatja a Szervezési Osztályon keresztül a Jogi Osztályra.

2.2.3. Az elkészült előterjesztések iktatott példányát - az előadó aláírása előtt - az előkészítésért felelős igazgató, osztályvezető aláírásával igazolja az előterjesztés szakmai és jogi megfelelőségét.

2.2.4. * 

2.2.5. Az előterjesztés elkészítésével kapcsolatos eljárási szabályokat a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

3. Jegyzői törvényességi kontroll

A jegyző a testületi anyagok törvényességi ellenőrzését a Jogi Osztály közreműködésével biztosítja.

II.

RENDELETALKOTÁS

1. A rendeletalkotás előkészítésének rendje

1.1. Rendeletalkotás kezdeményezése

a./ Rendeletalkotás kezdeményezhető szóban, írásban, a szabályozni kívánt tárgykör (beleértve a meglévő rendelet módosítását, kiegészítését és hatályon kívül helyezését is) megjelölésével, vagy a rendelet-tervezet benyújtásával a polgármesternél.

b./ Rendelet alkotását kezdeményezhetik a közgyűlés tagjai, bizottságai, a jegyző, szolnoki székhelyű jogi személyek, továbbá választójoggal rendelkező szolnoki lakosok.

c./ A polgármester a kezdeményezést javaslatokkal együtt közgyűlés elé terjeszti. A javaslatok kialakításához igényelheti a tárgy szerint illetékes bizottság véleményét. A rendeletalkotás szükségességéről és az előadó személyéről a közgyűlés dönt.

1.2. A rendelet-tervezet előkészítésének folyamata

a./ A közgyűlés által kijelölt előadó felelős a rendelet előkészítéséért, a rendeletalkotásban részt vevő szervezetek (hivatal, szakértők, stb.) közreműködésének koordinálásáért.

b./ A jegyző külön is felelős azért, hogy a rendelet-tervezet szakmai és egyéb jogi szabályokkal összhangban álljon.

c./ Az előadónak elemezni szükséges a szabályozni kívánt társadalmi viszonyokat, az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülésének eszközeit, a szabályozás várható hatását, a végrehajtás feltételeit.

2. A rendeletalkotás folyamata

Az elkészített rendelet-tervezetet véleményezésre az illetékes közgyűlési bizottság elé kell terjeszteni, amelynek ülésére meg kell hívni az előkészítésben közreműködőket és a rendeletalkotás kezdeményezőjét.

3. A rendelet megalkotása utáni feladatok

A jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri a közgyűlési rendeletek érvényesülését, gondoskodik az egységes szerkezetbe foglalásáról. Kezdeményezi a rendelet felülvizsgálatát, időszerű módosítását, hatályon kívül helyezését.

7. sz. melléklet * 

A közgyűlés ellenőrzésekhez kapcsolódó feladatai

1. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal megtárgyalja az Önkormányzat szervei által végzett ellenőrzések tapasztalatait, áttekinti az Állami Számvevőszék ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtásának helyzetét.

2. A közgyűlés a döntést igénylő ellenőrzési megállapításokat az ellenőrzést végző szerv vezetőjének, elnökének kezdeményezésére soron kívül napirendjére tűzi.

3. Évközben - szükség szerint - a jóváhagyott ellenőrzési terven felüli ellenőrzést rendelhet el.

4. Kialakítja az egyes bizottságok ellenőrzési munkájának az önkormányzati gazdálkodás biztonságának megítéléséhez szükséges rendszerét, jóváhagyja éves ellenőrzési tervüket.

A közgyűlés bizottságainak ellenőrzései

1. A közgyűlés által - az ellenőrzési tapasztalatok értékelésekor, vagy egy-egy konkrét döntéshez kapcsolódóan - meghatározott ellenőrzési feladatok alapulvételével a bizottságok minden év december 15-ig éves ellenőrzési program-tervezetet állítanak össze, melynek része a saját kezdeményezésű - e rendeletben a bizottság részére meghatározott feladat- és hatáskörrel összhangban álló - ellenőrzések ütemezése. Az ellenőrzési program tartalmazza az ellenőrzések tervezett időpontját, a vizsgálat tárgyát, az ellenőrzést végző személyek nevét.

2. A bizottságok által készített ellenőrzési program-tervezetek összehangolásáról és az éves bizottsági ellenőrzési terv közgyűlés elé terjesztéséről a polgármester gondoskodik legkésőbb minden év január 30-ig.

3. A bizottságok az ellenőrzés módszerét maguk választják meg.

4. A bizottsági ellenőrzésekben résztvevő személyek jogai és kötelességei az ellenőrzések során:

a./ Az ellenőrzés beszámoltatás által történő gyakorlása esetén legalább 30 napot biztosítani kell a szerv vezetőjének a felkéréstől a beszámoló elkészítéséig.

b./ Helyszíni vizsgálódás, ellenőrzés esetén az ellenőrzést végző köteles a tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött szerv vezetőjét tájékoztatni.

c./ Az ellenőrzést végző az ellenőrzött szerv dolgozóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, az ellenőrzés tárgyával összefüggő iratokat megtekintheti.

d./ Az ellenőrzés során szerzett tapasztalatokat, megállapításokat, az intézkedésre irányuló javaslatokat írásba kell foglalni. Ehhez segítséget, a polgármesteri hivatal feladatkör szerint illetékes szervezeti egységei - igény szerint - kötelesek biztosítani.

e./ Az ellenőrzésről szóló megállapításokat, javaslatokat tartalmazó írásos anyagot meg kell küldeni az ellenőrzött szerv vezetőjének.

f./ Amennyiben a beszámoltatásos módszerrel végzett ellenőrzés során a bizottság a beszámolót nem fogadja el, helyszíni ellenőrzést kell végezni.

g./ Az ellenőrzésről szóló megállapításokat, javaslatokat tartalmazó írásos anyagot a bizottság elé kell terjeszteni megtárgyalásra, ahova meg kell hívni az ellenőrzött szerv vezetőjét. Az ellenőrzésről a bizottság határozattal dönt.

h./ Amennyiben az ellenőrzött szerv vezetője a megállapításokkal, javaslatban foglaltakkal nem ért egyet, azonban a bizottság az álláspontját fenntartja, az ellenőrzött szerv vezetője a polgármester intézkedését kezdeményezheti.

i./ A h./ pontban szereplő polgármesteri intézkedés iránti kezdeményezést a polgármester megvizsgálja, és annak alapján tett intézkedéséről a kézhezvételtől számított 30 napon belül tájékoztatja a bizottságot.

5. A bizottsági ellenőrzések tapasztalatairól a bizottságok elnökei kötelesek tájékoztatni a közgyűlést legalább évente egy alkalommal.

8. sz. melléklet * 

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI KÜLÖNÖSEN

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának alábbi táblázatban meghatározott önként vállalt feladatait az ott megjelölt közgyűlési döntésben meghatározott módon és feltételekkel látja el.

Önként vállalt feladat Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
1. *  Egészségügyi ellátás
heti 18 óra fogszabályozás (az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság keretén belül) 118/1999. (VI.24.) sz. közgyűlési határozat 30/2008.(II.21.) sz. közgyűlési határozat
Rotavírus elleni védőoltás biztosítása 8/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet
Együttműködés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézettel vérvételi helyek kialakításában és működtetésében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 301/2019. (XII.19.) határozata
Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű, Rákóczifalva, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszasüly, Tiszavárkony, Tószeg, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas települések egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó, háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásához (központi orvosi ügyelet) közös beszerzési eljárás lefolytatása és a feladatellátási hely, valamint a szükséges eszközök – vagyonkezelői útján – történő biztosítása a használat kapcsán felmerülő költségek szolgáltató általi viselésével Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ..../2022. (IV.28.) határozata
2. Szociális és egyéb humán feladatok
Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos feladatok 240/2009.(IX.24.) sz. közgyűlési határozat
önként vállalt szociális ellátások (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka, alacsonyküszöbű ellátás, tanyagondnoki szolgáltatás, időskorúak gondozóháza) a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet
önként vállalt települési támogatások (a mindenkor hatályos települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint) a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet
nyári szünidei gyermekétkeztetés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet
egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatása
19/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet
 * első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásával kapcsolatos feladatok 30/2017. (XI.6.) önkormányzati rendelet
3. *  Közművelődési feladatok
– közművelődési célú tevékenységet folytató szervezetek támogatása
– közművelődési célú tevékenységet folytató szervezetek közművelődési feladatok ellátásába való bevonása
1997. évi CXL. tv. 80. §
2011. évi CLXXXIX. tv. 10. §
5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet melléklete szerint
4. Környezetvédelemi feladatok * 
Környezetvédelmi Alap felhasználása 1995. évi LIII. tv. 12. § (3) 17/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet
helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánítása, ill. helyi jelentőségű védett természetű területek fenntartására terv készítése 1996. évi LIII. tv. 24. § (1) b), 55. § (1)
az elektromobilitás hazai terjesztésében történő közreműködés, az elektromos töltőállomások telepítése, és a városi töltőállomások számának bővítése érdekében önkormányzati ingatlanok térítésmentes használatba adása a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról szóló 443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 175/2018. (VI.28.) sz. közgyűlési határozat
5. Kommunális feladatok
Helyi személyszállítási közszolgáltatás biztosítása 2012. évi XLI. tv., 285/2012.(XII.20.) sz. közgyűlési határozat
Szúnyoggyérítés 185/2012. (VI.28.) sz. közgyűlési határozat
települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja 224/2009. (IX.24.) sz. közgyűlési határozat
a közterületek nevet feltüntető egységes kivitelű táblával történő ellátása 26/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet
közhasználatú zöldterületek fenntartása és üzemeltetése 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet 14. §
346/2008. (XII. 30.) Korm. rend. 6. §
253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. 39. § (3)
helyi építészeti örökség értékeinek védelme 1997. évi LXXVIII. tv. 6. §, 57. § (2)
235/1991. (XII.17.) sz. közgyűlési határozat
az épített környezet helyi védelméről szóló 18/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelet
a településkép helyi védelméről szóló 1/2016. (II.3.) önkormányzati rendelet
parkolóhely-megváltással parkolóhelyek létesítése (szolgáltató: Remondis Zrt.) 253/1997. (XII. 20.) Korm. r. 42. § (11)
17/2001. (V.24.) önkormányzati rendelet
 * vásár- és piac tartása 110/2017. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat
6. *  Köznevelés
Iskolai oktatás keretében úszásoktatás, valamint emelt óraszámú testnevelés megvalósítása 28/2003. (X. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (1) (3)
106/2001. (V. 17.) sz. közgyűlési határozat (Sportkoncepció) II. sz. melléklet
Szolnok Város Középiskolai Ösztöndíja 37/2007. (X.29.) önkormányzati rendelet
A Szolnoki Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési feladatellátásához való hozzájárulásként - az állami köznevelési intézmények vonatkozásában törvény által kötelezően előírt működtetői közfeladathoz hasonló - működtetői feladatok önként vállalása azzal, hogy az ingatlan használata kapcsán felmerülő költségeket az iskola viseli. 121/2015.(V.28.) sz. közgyűlési határozat
Az Esélytér Intézményfenntartó fenntartásában működő Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola szolnoki telephelyű köznevelési feladatellátásához való hozzájárulás az állami köznevelési intézmények vonatkozásában törvény által kötelezően előírt működtetői közfeladathoz hasonló – működtetői feladatok önként vállalásával a Szolnok, Mátyás király út 20. és a Károly Róbert utca 11. szám alatti ingatlanrész használata kapcsán, azzal, hogy a használattal kapcsolatban felmerülő összes költséget az iskola viseli. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 164/2019.(V.30.) határozata
7. Lakásgazdálkodás
 * 
Lakáskoncepció elfogadása 33/2008.(II.21.) sz. közgyűlési határozat
8/2014. (I.30.) sz. közgyűlési határozat
8. *  Sportfeladatok
A sporttörvény alapján az iskolai sportkörök, vagy azok feladatait ellátó diáksport-egyesületek működési feltételeinek biztosítása 2004. évi I. tv. 55. § (2)
sporttámogatások nyújtása (sportegyesületek költségvetési támogatása, létesítmények térítéses vagy térítésmentes átengedése, iparűzési adó meghatározott %-ának átengedése) - (a Közgyűlés illetékes bizottsága, polgármesteri hivatal, Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.) 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet, ill. egyedi esetekben hozott közgyűlési határozatok
9. *  Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok
Testvérvárosi kapcsolatok szervezése:

- Forlí (Olaszország)
- Shoham (Izrael)
- Yuza (Japán)
- Eastwood (Nagy-Britannia)
- Rakvere (Észtország)
- Bielsko-Biala (Lengyelország)
- Nagybánya (Románia)
- Reutlingen (Németország)
- Bengbu (Kína)
- Sanmenxia, Jinzhong (Kína)
- Rihimaki (Finnország)
2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 6.

51/1998 (II.19.) sz. közgyűlési határozat
35/2001. (III.22.) sz. közgyűlési határozat
4/2004. (I.29.) sz. közgyűlési határozat
450/2005. (XII.15.) sz. közgyűlési határozat
230/2008.(IX.3.) sz. közgyűlési határozat
71/1995. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat
Szerz. kelte: 1990. február 28.
Szerz. kelte: 1990. június 2.
183/2014. (VI.19.) sz. közgyűlési határozat
58/2016. (III.31.) sz. közgyűlési határozat
58/2016. (III.31.) sz. közgyűlési határozat
külföldi önkormányzatokkal való együttműködés (programok, rendezvények, látogatások szervezése, együttműködés kialakítása civil szervezetekkel való külkapcsolatok) 422/2005. (XI.24.) sz. közgyűlési határozat
67/2009. (III.26.) sz. közgyűlési határozat
178/2013.(VI.27.) sz. közgyűlési határozat
325/2021.(XI.25.) közgyűlési határozat
Az idegenforgalom helyi fejlesztésének összehangolása, az idegenforgalom alakulásának elemzése, értékelése 138/2003. (V.29.) sz. közgyűlési határozat,
219/2012. (IX.27.) sz. közgyűlési határozat
58/2016. (III.31.) sz. közgyűlési határozat
57/2016. (III.31.) sz. közgyűlési határozat
10. Gazdálkodás
önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozásában az önkormányzati kincstár bevezetése 131/2003. (V.29.) sz. közgyűlési határozat
11. Egyéb feladatok * 
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány létrehozása és az alapítvány – alapító okiratában meghatározott célok szerinti – működésének támogatása a helyi állatvédelem magas szintű megvalósítása érdekében a menhelyen otthont kapó állatok szocializálásával és szigorú szabályozással történő gazdásításával, továbbá az állattartásban a magas szintű állatvédelmi szempontoknak megfelelő szemléletmód terjesztésével 179/1993. (XI.23.) sz. közgyűlési határozat, és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 153/2022.(V.26.) határozata
a lakosság önszerveződő közösségei (társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések, ifjúsági szervezetek) tevékenységének segítése, támogatása, az együttműködés biztosítása 171/2007. (VI.21.) sz. közgyűlési határozat
71/2008.(III.20.) sz. közgyűlési határozat,
73/2008.(III.20.) sz. közgyűlési határozat,
154/2009.(V.28.) sz. közgyűlési határozat,
235/2009.(IX.24.) sz. közgyűlési határozat, 236/2009.(IX.24.) sz. közgyűlési határozat,
151/2010. (V.27.) sz. közgyűlési határozat
237/2009.(IX.24.) sz. közgyűlési határozat,
82/2010. (III.25.) sz. közgyűlési határozat,
118/2010. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat
Önkéntes Centrummal való együttműködés 285/2010. (XI.25.) sz. közgyűlési határozat
Újvárosi városrész leszakadását megakadályozó komplex (humán) rehabilitációs program működtetése 151/2010. (V.27.) sz. közgyűlési határozat
37/2013. (II.28.) sz. közgyűlési határozat
a település lakosságmegtartó erejének növelése (Szolnok Hazavár Program) 103/2015.(IV.30.) sz. közgyűlési határozat
a közbiztonság helyi feladatainak ellátása (a megyei rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás alapján) 1994. évi XXXIV. tv. 9. § (1) 219/2007.(IX.27.) sz. közgyűlési határozat
Drogprevencióval kapcsolatos feladatok 68/2013.(III.28.) sz. közgyűlési határozat
104/2015.(IV.30.) sz. közgyűlési határozat
Ifjúságpolitikai feladatok 32/2008.(II.21.) sz. közgyűlési határozat
89/2014. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat
Bűnmegelőzési feladatok 113/2003. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat)
Önkormányzati fejlesztési feladatok (Ipari Park Kft.) 125/2011.(V.26.) sz. közgyűlési határozat,
Önkormányzati fejlesztési feladatok
Szolnoki Városfejlesztő Zrt., Önkormányzati fejlesztési feladatokhoz tartozó alábbi projekttevékenységek ellátása:
- pályázatírás
- megvalósíthatósági tanulmány készítés
- közbeszerzési eljárás lebonyolítási feladatok
- jogi szolgáltatási feladatok
- tervezés és engedélyeztetési feladatok
- műszaki ellenőrzési, mérnöki és szakmérnöki feladatok
- tervellenőri feladatok
- projektmenedzsmenti feladatok
- tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
- marketing feladatok
- rendezvényszervezés
- szemléletformálás
- képzési feladatok
- monitoring tevékenység
- tanácsadási szolgáltatások
SZOLLAK Kft.
- műszaki ellenőri feladatok
23/2008.(II.21.) sz. közgyűlési határozat
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja
A települési önkormányzati feladatok ellátására a Szolnoki Városfejlesztő Zrt.-vel kötött keretszerződés (297/2008.(IX.25.) sz. közgyűlési határozat.)

A települési önkormányzati feladatok ellátására a SZOLLAK Kft.-vel kötött keretszerződés
(52/2010.(II.25.) sz. közgyűlési határozat)


Közterület-felügyelet létrehozása, működtetése


1999. évi LXIII. tv. 1. § (1)-(3)
Kitüntetések, címek, díjak adományozása
- Ezüst Pelikán Díj
- Shihan Furkó Kálmán-díj
- Kálmándi Mihály-díj
- Szurmay Ernő - díj
- Kaposvári Gyula-díj
- Laki Kálmán - díj
- Tiszavirág Turisztikai Díj
- Adorján Ildikó - díj
- Szolnok Város Ifjúsági Díja
- Szolnok Díszpolgára elismerő cím
- Szolnokért Emlék-érem
- * “Kátay Endre-díj”
-  * „Gróf Szapáry Gyula-díj”
- „Szolnok Családbarát Munkahelye” elismerő cím” * 
- címzetes óvodavezetői, ill. igazgatói cím
- „Szolnok Város Főzeneigazgatója” cím
- „Szolnok Város Biztonságos szórakozóhelye”

15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet


21/1994. (VI.10.) önkormányzati rendelet 6. §
16/2010. (VI.24.) önkormányzati rendelet
21/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet
Polgárőr egyesületek civil szervezetek
alapítványok egyházak támogatása
Mindenkori hatályos költségvetési rendelet,
73/1995. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat
Z-25/2006. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat
Önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítás 183/2011. (VI.30.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok-Jászberény tengely gazdasági együttműködésének élénkítése 318/2009. (XII.17.) sz. közgyűlési határozat
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Integrációs Programja végrehajtásával kapcsolatos feladatok 144/2005. (III.31.) sz. közgyűlési határozat
215/2008. (VII.24.) sz. közgyűlési határozat
102/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat
Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása 9/2008. (III.31.) önkormányzati rendelet
Az alábbi közfeladatot ellátó szervezetek támogatása Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata útján történő vagyonhasznosítással:
161/2013. (VI.27.) sz. közgyűlési határozat
1. A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés
2. Népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, betegségek megelőzése, intézményrendszer; egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások
3. Véradások szervezése
(az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.)
1. Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
2. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások
3. Szociális ellátások biztosítása
4. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások
5. Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása
6. A helyi közművelődési tevékenység támogatása
7. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások
8. Sport, ifjúsági ügyek
9. A helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok
10. Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a település önfenntartó képességét
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.)
A családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése
(a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. tv.)
Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában
(a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. tv.)
általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás, fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás
(a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.)
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése
(1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv.)
Az előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése
(az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és a sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv.)
A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása
(a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv.)
A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatok ellátása - a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében
(a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.)
Jogvédelmi feladatok; gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei, nemzetiségek jogai, leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogai
(az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. tv.)
Kulturális autonómia megerősítésére önszerveződés szervezésének/működtetésének támogatása
(a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv.)
Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése; sportfinanszírozás; a gyermek- és ifjúsági sport, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása.
Az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek megteremtése.
Az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek biztosítása.
A területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeinek segítése.
A sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakításának, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolításának segítése.
A sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében való közreműködés.
(a sportról szóló 2004. évi I. tv.)
Felnőttképzési tevékenység; meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelő, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás
A közbiztonság javítására irányuló tevékenységek
(a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv.)
gyermekek nyári napközbeni felügyeletének támogatása az önkormányzat mindenkori költségvetési lehetőségei függvényében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 136/2023.(V.25.) határozata
 * „Családbarát Szolnok” program elfogadása és végrehajtása 217/2017. (VII.27.) sz. közgyűlési határozat
314/2017. (XI.30.) sz. közgyűlési határozat
35/2017.(XII.6.) önkormányzati rendelet
a szünetelő szolnoki postai szolgáltatóhelyeken egyetemes postai szolgáltatás biztosítása .../2022.(XII.15.) közgyűlési határozat
a Szolnok városban működő népkonyha szolgáltatás támogatása az osztópontok ingatlanszükségletének térítésmentes biztosításához való hozzájárulással Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 85/2023. (IV.27.) határozata!

INDOKOLÁS

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelethez (továbbiakban: rendelet)

Általános indokolás

A kormányablakok kialakításával, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXVIII. törvény 2014. január 1-jével hatályon kívül helyezte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendeletalkotási felhatalmazásai közül azokat a törvényi felhatalmazásokat (143. § (4) bekezdés a)-c) pontja) amely a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról, költségvetéséről és zárszámadásáról rendelkezett.

A továbbiakban ezen rendeletek megalkotásának joga a helyi önkormányzatok számára nem felhatalmazáson alapul, tehát magából az Alaptörvényből ered. A jogalkotói hatáskör átvezetése miatt új önkormányzati rendelet megalkotása vált szükségessé.

Részletes indokolás

1-4. §-hoz

Az általános rendelkezések az önkormányzat hivatalos megnevezését, székhelyét, jelképeit és az önkormányzat szerveit tartalmazzák.

5-39. §-hoz

A rendelkezések a közgyűlés működésével kapcsolatos alapvető szervezeti és eljárási szabályokat tartalmazzák.

Rögzítik:

- a közgyűlésre vonatkozó általános rendelkezéseket,

- a közgyűlés összehívásának rendjét,

- a közgyűlésre meghívandók körét,

- a meghívó és az előterjesztések kiküldésének szabályait,

- a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően a lakosság testületi ülés összehívásáról való tájékoztatást,

- az előrelátható feladatok előkészítése érdekében készített munkatervet,

- az ülések előkészítésével kapcsolatos szabályokat,

- a közgyűlés működési szabályait

- az ülések összehívásának és vezetésének, valamint a tanácskozás rendjének a szabályait,

- az ülés rendjének fenntartását szolgáló intézkedéseket,

- a döntéshozatali eljárást,

- az önálló indítványok intézményét,

- a kérdések és az interpelláció fogalmát, valamint a velük kapcsolatos eljárási rendet,

- az ülésről készült jegyzőkönyvhöz kapcsolódó előírásokat,

- a képviselő, tanácsnok, képviselő-csoportok jogállását.

40-51. §-hoz

A közgyűlés bizottságaira, a bizottságok összetételére és működésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

52-53. §-hoz

E rendelkezések a polgármesterre, az alpolgármesterre vonatkoznak.

54-55. §-hoz

A polgármesteri szervezeti tagozódását határozza meg; a tanácsadók jogállásáról rendelkezik.

56-61. §-hoz

Rögzíti az önkormányzati kapcsolatok intézményét.

62-63. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos alapvető szabályokat foglalja magában.

64-65. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. számú melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső szervezeti tagozódását, munka-, valamint ügyfélfogadási rendjét tartalmazza.

2/a. számú melléklet

A közgyűlés által a polgármesterre átruházott önkormányzati nem hatósági feladat-és hatásköröket határozza meg.

2/b. számú melléklet

A közgyűlés által a polgármesterre átruházott önkormányzati hatósági hatásköröket rögzíti.

3/a. számú melléklet

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság feladat- és hatásköréről szól.

3/b. számú melléklet

Oktatási és Kulturális Bizottság feladat- és hatáskörét tartalmazza.

3/c. számú melléklet

Pénzügyi Bizottság feladat- és hatáskörét határozza meg.

3/d. számú melléklet

Ellenőrző Bizottság feladat- és hatáskörét írja le.

3/e. számú melléklet

Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság feladat- és hatáskörét fogalmazza meg.

4. sz. melléklet

Az önkormányzati képviselők névjegyzékét tartalmazza.

5. számú melléklet

Az együttes bizottsági ülések összehívásának, tanácskozásának, ügyvitelének rendjét szabályozza.

6. számú melléklet

A testületek elé kerülő előterjesztések előkészítésének rendjét szabja meg.

7. számú melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatánál szokásos bizottsági ellenőrzés rendjét tartalmazza.

8. számú melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata önként vállalt feladatait tartalmazza.