Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2014. (IV.4.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv) az általuk kezelt valamennyi pénzeszköz vonatkozásában.

2. § (1) A költségvetési szerv házipénztárából a kiadások készpénzben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek készpénzben teljesíthető kifizetéseinek szabályai szerint teljesíthetők.

(2) A költségvetési szerv vezetője indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörében írásban dönthet az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető készpénzkifizetésről.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § A költségvetési szervek Pénzkezelési Szabályzatukat e rendelet hatályba lépését követő 90 napon belül kötelesek felülvizsgálni e rendelet szabályainak való megfelelés érdekében.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-i ülésén.

Szalay Ferenc s.k. Dr. Sebestyén Ildikó s.k.
polgármester jegyző

Indokolás

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-a szerint a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.

Az Áht. 109. § (6) bekezdése szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit.

Az Áht. felhatalmazása alapján megalkotásra került a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati rendelet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A központi költségvetési szervekre vonatkozó szabályok helyi alkalmazását rendeli a készpénzben teljesíthető kifizetések körére, valamint egyedi esetben ezen szabálytól intézményvezetői hatáskörbe delegálva eltérést enged.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A 4. §-hoz

Átmeneti rendelkezésként előírást tartalmaz az intézmények pénzkezelési előírásainak felülvizsgálatára.