Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítéséről, az egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

1. § (1) A Közgyűlés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-6. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

23 703 189 ezer forint bevétellel,
20 438 270 ezer forint kiadással,
2 978 918 helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az (1) előző bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási teljesítéseket az alábbi részletezések szerint

a) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegszerűen bemutatott önkormányzati szintű kiadásait jogcímenként, bevételeit Önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltak szerint,

b) az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően,

c) a 2013. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív állami támogatás elszámolását az 1.a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

d) az igényelt normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolását az 1.b. számú mellékletben foglaltak szerint,

e) az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

f) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és a projektek pénzügyi elszámolását a 3.b. számú melléklet szerint,

g) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. és 4.a. számú mellékletekben foglaltak szerint,

h) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

i) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2013. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban az 5.a. számú melléklet szerint

hagyja jóvá.

2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

2. § (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásaihoz a feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások elszámolása az 1.a. számú mellékletben foglaltak alapján megtörtént.

(2) Az előző bekezdésben foglalt elszámolás alapján a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a feladatfinanszírozás keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 29 093 ezer Ft összegű állami támogatás igénylése keletkezett.

(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az állammal szembeni elszámolást terheli a Kistérségi Társulás 11 979 ezer Ft befizetési kötelezettsége, mely a Kistérségi Társulás döntését követően megtérül.

3. A 2013. évi pénzmaradvány megállapítása

3. § (1) A Közgyűlés a pénzmaradvány elszámolást a 6., 6.a., valamint a 6.b. számú mellékletekben foglalt részletezettséggel tudomásul veszi.

(2) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 6.a. számú mellékletben foglalt intézményi pénzmaradvány a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. § (9) és (10) bekezdéseiben foglalt elszámolási kötelezettség eredményét tartalmazza.

(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az e rendelet 6.a. számú mellékletben foglalt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzmaradvány elszámolását a 6.b. számú mellékletben részletezett kötelezettség terheli.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2013. évi pénzmaradványból 1 753 017 ezer Ft a 2014. évi költségvetési feladatok forrására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint felhasználásra került.

(5) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői az így megállapított pénzmaradványnak a 2014. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. A 2013. évi pénzmaradvány elszámolás korrekciója

4. § (1) A Közgyűlés elrendeli, hogy a 6.a. számú mellékletben foglalt intézményi pénzmaradvány elszámolás alapján a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény a 2014. évi költségvetési előirányzataira történő kötelezettségvállalás megtétele során vegye figyelembe az előző évi pénzmaradvány elszámolásban keletkezett 15 805 ezer forint összegű forráshiányt.

5. Konszolidációs és működési tartalék

5. § (1) A Közgyűlés az e rendelet 3. § (1) bekezdés szerint megállapított pénzmaradványból 350 000 ezer Ft-ot különít el a 2014. évet követő évek működési költségvetési előirányzatai egyensúlyának megteremtése érdekében „konszolidációs és működési tartalék” címen. Az előirányzat felhasználására külön előterjesztés alapján kerülhet sor.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit - a költségvetési rendeletben szereplő feladatokra előirányzott fizetési kötelezettségek teljesítéséig - betétként a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán lekösse, ill. más pénzintézeti kínálatban szereplő, minimalizált kockázatú kamathozadékot eredményező formában lekösse.

6. 2013. évi egyszerűsített beszámoló

6. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 8., 9., 10. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát - a 11. számú mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján - 79 661 279 ezer Ft-ban állapítja meg.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Közgyűlés az államháztartásról szóló törvényben hivatkozott mérlegeket és kimutatásokat az l-5.d., és 12. számú mellékletekben foglalt tartalommal határozza meg. A mérlegekre és kimutatásokra vonatkozó tartalmi követelményeket a következő évek költségvetési rendeleteiben és zárszámadási rendeleteiben is érvényesíteni kell.

(3) A szabad pénzeszközök hasznosítására vonatkozó döntésről, az átruházott hatáskörben tett intézkedésről a Közgyűlés soros ülésen, a két ülés közötti tájékoztatóban a Közgyűlést tájékoztatni kell.

(4) * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. április 24-i ülésén.

Szalay Ferenc Dr. Sebestyén Ildikó
polgármester jegyző

1-12. sz. melléklet

I-V. sz. függelék

Általános indoklás

Szolnok Város Közgyűlése a 6/2013. (II.28.) önkormányzati rendelettel fogadta el a város 2013. évi költségvetését, melyet 14 035 749 ezer Ft bevétellel, 14 035 749 ezer Ft kiadással, forráshiány nélkül állapított meg.

A 2013. évi költségvetés alapját a 257/2012. (XI.29.) számú közgyűlési határozattal elfogadott költségvetési koncepció képezte, melynek alapeleme a Közgyűlés által elfogadott 144/2011. (V.26.) számú határozat Szolnok Megyei Jogú Város Adósságkezelési Komplex Programjáról.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése jelentősen eltér a korábbi évek költségvetésétől. Ennek oka, hogy törvényi szabályozások következtében ez évtől megváltozott az önkormányzati feladat és ehhez kapcsolódóan a finanszírozási rendszer. Az oktatási intézmények, illetve a szociális feladatok szakellátása állami fenntartásba került, a korábban megyei feladatokat ellátó könyvtár és a múzeum városi fenntartásba és működtetésbe.

A költségvetés tervezésekor még nem volt ismert, hogy az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §-ai alapján az 5000 fő lakosságszámot meghaladó települési önkormányzatok esetében az állam milyen részben vállalja át a 2012. december 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló adósságállományt és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegét.

Az adósságkonszolidációs folyamat eleme volt, az államháztartásért illetve a helyi önkormányzatokért felelős miniszterek, valamint Szolnok város polgármestere által aláírt megállapodás. Ennek értelmében a város adósságállományából az állam 13 703 millió Ft-ot átvállalt, amely 65%-a a teljes adósságállománynak.

A törvényi szabályozásoknak megfelelően az adósságkonszolidációval kapcsolatos intézkedések megtételéről a Közgyűlés januári ülésén a 20/2013. (I.31.) számú közgyűlési határozatával döntött.

A Közgyűlés a 130/2013. (V.30.) számú közgyűlési határozatával felhatalmazta a Polgármestert, hogy a kötvény visszavásárlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye, majd a testület a konszolidációba bevont elemek ismeretében a 166/2013. (VI.27) számú közgyűlési határozatával döntést hozott a Szolnok MJV 2030/A elnevezésű kötvény visszavásárlásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

A megállapodás alapján kidolgozásra került az egyes adósságelemekre vonatkozó javaslat, mely az állam - önkormányzat - pénzintézet többszöri egyeztetése után, a törvényben rögzített határidőre véglegessé vált. Erről az Államadósság Kezelő Központ Zrt. közreműködésével tartozásátvállalási szerződések készültek.

A szerződések alapján a város 2012. december 31-én fennálló 5113 millió Ft működési hitel (folyószámlahitel állomány) tartozása teljes egészében, míg a kötvény állományból 8590 millió Ft tartozás került átvállalásra. Az adósságállomány többi elemét a tartozásátvállalás nem érintette.

A tervezettnek megfelelően az előző évi pénzmaradványból várt források teljesültek, sőt lehetőség volt a legalapvetőbb közszolgáltatások biztonságos ellátása érdekében 105 millió Ft-tal kiegészíteni a konszolidációs és működési céltartalékot is.

Az előző évektől eltérően 2013. évi költségvetés nem volt forráshiányos, így a tervezett feladatok teljesítése nem okozott említést érdemlő likviditási problémát. Ennek következtében a gazdálkodás menedzselésében, irányításában elsősorban azt a követelményt kellett érvényesítni, hogy a tervezett bevételek beszedésre kerüljenek, az állami támogatások mellett kellő forrást biztosítsanak a működéshez.

A Közgyűlés a 2013. évi költségvetés előirányzatait négy alkalommal módosította. Ennek eredményeképpen a költségvetés főösszege 9667 millió Ft-tal növekedett, melyet részben az állami támogatások évközi változása, részben a hivatali és az intézményi körben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítása, valamint az előző évi pénzmaradvány átvezetése indokolt.

Az év során a takarékosság és visszafogottság volt jellemző. Az Adósságkezelési Komplex Programban megfogalmazott elvek egész évben hatékonyan érvényesültek.

Jelentősen segítette a likviditás biztosítását, valamint a feladat ellátáshoz szükséges források megteremtését a kormány által nyújtott állami támogatások, melyek értelmében a költségvetésben tervezett feladatok ellátásához összességében 2 151 436 ezer Ft állami támogatást kapott a város.

A költségvetés előirányzata 14 035 749 ezer forintról, 19 027 370 ezer Ft-ra módosult, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 4 991 621 ezer Ft - 35.56%-os - növekedést jelent.

Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint foglalható össze:

adatok ezer Ft-ban
Bevételi jogcím Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Növekedés (+); csökkenés (-) Változás
%-ban
I. Működési bevételek 6 588 444 6 970 262 381 818 5,8%
II. Támogatások 2 792 981 4 945 503 2 152 522 77,1%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 550 512 1 034 662 484 150 87,9%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 2 991 559 3 952 668 961 109 32,1%
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 6 000 93 017 87 017 1450,3%
VI. Kötvény igénybevétel
VII. Hozam- és kamatbevételek összesen
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 106 253 2 031 258 925 005 83,6%
IX. Pénzügyi elszámolások
Bevételek összesen: 14 035 749 19 027 370 4 991 621 35,56%

A működési bevételek növekedése döntően az intézményi bevételek saját hatáskörben történő növeléséből - több mint 233 millió Ft - származnak.

Az állami támogatások 2,1 milliárd Ft-tal nőttek, melyből az évközben igényelhető egyéb központosított támogatások összege 955 millió Ft, melynek része a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás 6376 ezer Ft, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 108 430 ezer Ft, az Önkormányzat feladatainak támogatása 650 000 ezer Ft, a gyermekszegénység elleni programban keretében nyári étkezés 18 915 ezer Ft, vis maior támogatás 113 604 ezer Ft, illetve egyéb támogatás 57 487 ezer Ft.

A megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatására 40 934 ezer Ft támogatás érkezett.

Az egyes szociális feladatok támogatásának igényléséből 533 227 ezer Ft, a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra 550 000 ezer Ft illetve a szerkezetátalakítási tartalékból - a helyi közösségi közlekedés támogatására - 46 789 ezer Ft.

adatok ezer Ft-ban
Kiadások Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Növekedés(+); csökkenés (-) Változás
%-ban
I. Intézményi kiadások 6 125 193 7 711 241 1 586 048 25,9%
II. Önkormányzat kiadásai 7 903 056 10 888 876 2 985 820 37,8%
III. Kisebbségi önkormányzatok 7 500 7 500 0,0%
IV. Pénzügyi elszámolások 414 166 414 166
Összesen: 14 035 749 19 021 783 4 986 034 35,5%

Az intézményi kiadási előirányzat növekedése az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása 186 834 ezer Ft, 504 723 ezer Ft saját hatáskörben kezdeményezett, intézményi többletbevételek felhasználására vonatkozó javaslatok elfogadása, valamint az önkormányzat által biztosított 894 491 ezer Ft pótelőirányzatából ered.

Az állami költségvetéstől várt bevételek, a működési célú támogatások a tervezettnek megfelelően alakultak.

A költségvetés kiadási előirányzatainak ésszerű és hatékony felhasználása, a tartalékok céljellegének biztosítása fegyelmezett gazdálkodást igényelt.

A többlet állami támogatások és az Adósságkezelési Komplex Program kialakítása lehetővé tette a pénzügyi egyensúly fenntartását, amit az év során kiemelt feladatnak tekintettük.

Bevételek teljesítése

A működési bevételeknél a módosított előirányzathoz képest 369 863 ezer Ft többletbevétel keletkezett.

A helyi adóbevételek összességében több mint 364 millió Ft többletbevételt eredményeztek, melynek zöme az iparűzési adóból származott. Az építményadóban az új adóbevételek, az előző évhez viszonyítva többletforrást eredményeztek, a teljesítés 12 ezer Ft-al marad el a tervezetthez képest.

A tervezetthez képest alul teljesült az állammal megosztott gépjármű adó bevétel.

Az intézményi bevételek a módosított előirányzati szintnek megfelelően teljesülnek. Az intézmények saját bevételei az - átszervezések következtében - összetételükben jelentősen megváltoztak, a beszedett bevételek zöme az intézmények által nyújtott szolgáltatások ellenértéke. Ebben az évben is eredményes volt az intézmények koordinációs tevékenysége, jelentősen nőtt a támogatásértékű bevételek aránya.

A 2013. évi költségvetésben tervezett fejlesztési feladatok megvalósulási ütemével összhangban teljesült a forrást biztosító állami támogatás, illetve a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel.

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei összességében a tervezetnek megfelelően teljesültek. A visszafogott tervezés ellenére 81%-on teljesültek az egyéb vagyonhasznosítási bevételek, eredményes volt a telekértékesítés.

A koncessziós díjak a tervezetnek megfelelően teljesültek.

Kiadások teljesítése

Az önkormányzati kiadások alapvetően biztosították a tervezett feladatok ellátását, a működési költségvetésben a tervezett feladatok megvalósultak, egyes fejlesztési feladatok esetében a megvalósítás áthúzódik a következő évekre.

A közoktatási intézmények átszervezését követően az elmúlt évben kialakultak a fenntartás és üzemeltetés feladatai a végrehajtáshoz szükséges együttműködés.

Az önkormányzati feladatok ellátására az intézményi körben mintegy 7,2 milliárd Ft, az Önkormányzatnál megvalósuló feladatokra közel 7,4 milliárd Ft felhasználására került sor.

A beszámolási időszakban bér és járulékaira 3,4 milliárd Ft került felhasználásra. A kiadások között 2013. évben is meghatározó volt a működési-üzemeltetési feladatok teljesítése, melyre 5,8 milliárd forint került felhasználásra. A beruházások és fejlesztések megvalósítására közel 2,6 milliárd Ft-ot fordítottunk.

Adósságszolgálat

Az adósságszolgálat teljesítése az eredeti tervek alapján, a konszolidációs megállapodásokban foglaltak szerint, a tartozásátvállalási szerződésekben rögzítetteknek megfelelően alakult.

Az elmúlt évben újabb hitel felvételére nem került sor.

Működés-üzemeltetés feladatai

A város költségvetési tervezési rendszere az előző években módosult, így az egyes szakmai feladathoz tartozó kiadások, kötelező és önként vállalt feladatok tervezési alapegységenként is kimutatásra kerültek. Az így kialakított rendszer megteremtette a feladatfinanszírozás alapjait, mely a város által korábban használt PPPS költségvetési tervezési technika továbbfejlesztéséből származott.

Mindezek jelentősége erőteljesen a 2013. évi költségvetés kialakításánál mutatkozott. A 2013. évi költségvetés működési-üzemeltetési feladatainak tervezési gazdálkodási alapegységek szerinti teljesítéséről e rendelet 3.a. sz. mellékletben foglalt adatok adnak részletes információkat, míg a rendelet IV. számú függeléke szöveges értékeléssel egészíti ki a pénzügyi és naturális adatokat.

Állami Számvevőszék Intézkedési terve

Az 5/2012. (I.26.) számú közgyűlési határozat, az Állami Számvevőszék Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzése alapján elfogadott Intézkedési tervében előírta, hogy az intézkedések eredményeit át kell tekinteni. Az intézkedési terv végrehajtásáról a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítés tájékoztató keretében beszámoltunk. Az intézkedési terv feladatait áttekintve a következőkről adunk számot:

A város pénzügyi helyzetével kapcsolatos valamennyi információs rendszert az ÁSZ vizsgálati szempontjai alapján folyamatosan pontosítottuk, kiegészítettük és működtettük. Az intézkedési tervben foglaltakról folyamatos információkat adtunk. Azokban a kérdésekben, amelyek beavatkozást és döntést igényeltek a testület számára előterjesztések készültek. A testületi kompetenciába nem tartozó, de beavatkozást igénylő esetekről pedig, a hetenként megtartott vezetői értekezleten a szükséges döntés meghozatalra került.

Feladat: bevételszerző lehetőségek feltárását, különösen a helyi adópolitikai célok meghatározását és számszerűsítését, a bérleti díjak és a térítési díjak megállapítását, felülvizsgálatát, a követelések behajtását, az egyéb sajátos bevételek növelésének lehetőségét;

- A mérleg szerinti követelések illetve a kinnlevőségek beszedése fontos feladata az önkormányzatoknak. Ezek közül is az adóhátralék behajtása jelent kiemelten fontos szerepet. A behajtással jelentős többletbevétel realizálódott év során. A díjak összegének a tehervállaló képességhez igazítása megtörtént, a vagyonpolitikai koncepcióban foglaltaknak megfelelően. A bérleti díjak esetében jelentősen megnőtt a bérleti díjak csökkentésére irányuló kérelmek száma. A jelenlegi gazdasági környezetben a bérleti díj növelése és ebből többletbevétel elérése korlátozottan lehetséges. A térítési díjak felülvizsgálata megtörtént.

Feladat: Közgyűlés 2011. decemberi ülésén elfogadta az építményadóról szóló új rendeletét. Az előterjesztésben feladatként szerepel, hogy 2012. év során a gazdasági szereplők érdekképviseleti szerveivel és a társadalmi szervekkel egyeztetve olyan szabályozást kell kialakítani, amely 2013. évtől többletbevételt biztosít az Önkormányzatnak a helyi adókból. Át kell tekinteni és amennyiben szükséges át kell alakítani az építményadóztatás jelenlegi rendszerét, valamint meg kell vizsgálni a további lehetőségeket.

- A építményadó rendelet módosítása a gazdasági környezethez igazítottan megtörtént.

Ennek lényege, hogy az építményadót az önkormányzat differenciáltan állapította meg, a multinacionális cégek esetében maximális díjtételt alkalmazva. A bevezetés tapasztalatai kedvezőek tekintettel arra, hogy a tényleges befizetés meghaladta az előirányzottat.

Feladat: Az év közben jelentkező pénzügyi többleteket tartalékba kell helyezni, azt elkülönítetten kell kezelni, és az adósságszolgálat teljesítésére kell fordítani.

- Az előző évi pénzmaradvány felosztása során Adósságkezelési céltartalék került kialakításra, melybe az év során a lehetséges megtakarításokat és többleteket beintegráltuk. Az első félévben az előző évi pénzmaradványból - a pénzügyi stabilitás fenntarthatósága érdekében - 132 millió Ft adósságrendezési céltartalékot terveztünk, a legalapvetőbb közszolgáltatások biztonságos ellátása érdekében.

Feladat: Át kell tekinteni az adósságszolgálat szerkezetét, a likviditás menedzselését szolgáló intézkedéseket kell kidolgozni, valamint felül kell vizsgálni, és szükség esetén további, az Adósságkezelési Komplex Programban elfogadott, a pénzügyi egyensúly helyreállítását célzó - üzemgazdasági számításokkal alátámasztott - konkrét kiadáscsökkentő, illetve bevételnövelő intézkedéseket kell tenni.

- Az adósságszolgálati feladatok teljesítésében új helyzetet jelentett az, hogy az állam az önkormányzati adósságállomány részben - 65%-os mértékben - átvállalta. A pénzügyi egyensúly fenntartása egész évben kiemelt feladat volt, melynek megteremtése érdekében éltünk a feladat ellátáshoz kapcsolódó pályázati források igénybevételi lehetőségével korlátoztuk az önként vállalt feladatok kiadásait az igazgatási feladatok átalakításával összefüggésben mérsékeltük a közigazgatási létszámot.

Feladat: A minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságoknak az éves beszámolója bemutatásra kerül a Közgyűlésnek. Az Önkormányzat féléves és éves beszámolója keretében be kell mutatni az Önkormányzatoknak a gazdasági társaság felé fennálló követeléseit, nyújtott kölcsöneit, valamint a társaságok pénzügyi helyzetét.

- A minősített többségi tulajdonú társaságok kapcsolatos feladatok meghatározásra kerültek. A társaságok pénzügyi helyzetükről működésükről elsősorban a problémáikról információt nyújtanak. Az információk alapján a döntésre jogosultak a szükséges intézkedéseket megtették.

Feladat: A félévi és éves beszámolóban be kell mutatni a Közgyűlésnek legalább három évre kitekintően a kötelezettségek teljes körére szóló finanszírozási tervet, külön részletezve az éven belüli és éven túli kötelezettségeket, a források megjelölésével.

- A kötelezettségek, valamint azok megvalósítását szolgáló források teljes köre áttekintésre került. A további évekre vonatkozó kitekintő számítások a tervezés szakaszában elkészültek, azok pontosítására az önkormányzati feladat és finanszírozási rendszer módosulásáról szóló jogszabályok alapján kerül sor. Az önkormányzat által tett kötelezettségvállalásokról részletes kimutatások készültek és a szükséges módosításokat a szakmai és pénzügyi indokok alapján a közgyűlés elé terjesztettük.

Feladat: Értékelni kell az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseit, hogy a szükséges belső és külső források rendelkezésre állnak-e, illetve megteremthetőek-e.

- Az éves költségvetés tervezése során elhatározott fejlesztések forrás vizsgálata megtörtént, amelyek a költségvetési tervbe dokumentált módon bekerült. A fejlesztési terv tartalékaként tervezett feladatok esetében a szükséges önerő megteremtéséhez tervezett koordinációs bevételeket figyelemmel kísérjük, költségvetési rendeletben megfogalmazásra került, hogy a tartalékokból csak abban esetben lehet a fejlesztéseket indítani, a szükséges szerződéseket megkötni, ha a forrás teljes körűen rendelkezésre áll és a koordinációs forrás nemcsak megállapodás szintjén, hanem a számlán is rendelkezésre áll. Az év során az előző évben kifizetett, de meg nem térült külső források alakulását is folyamatosan vizsgáljuk.

Feladat: Figyelemmel kell kísérni a jövőbeni várható - árfolyam-, kamat- valamint visszafizetési - kockázatokat, továbbá a mérlegen kívüli tételek kockázatait, és legalább félévente tájékoztatni a Közgyűlést azok alakulásáról.

- Az adósságszolgálati terhek teljesítése érdekében folyamatosan vizsgáltuk az árfolyam és kamat változások hatását. Ezzel kapcsolatban rendszeresen egyeztettünk a számlavezető pénzintézettel. Az árfolyam kamat visszafizetési kockázatok 2013. évtől új dimenzióba kerülnek amiatt, hogy az állam az önkormányzati konszolidációval ezeket a kockázatokat jelentősen csökkentette. Az ezzel kapcsolatos információkat a 2013. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról adott évközi tájékoztatókban a testület rendelkezésére bocsátottuk.

Feladat: A jövőben az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési előterjesztéseknek tételesen tartalmazni kell a visszafizetés forrásait.

- 2013. évben nem volt adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás.

Feladat: A mindenkori költségvetési rendeletbe az Önkormányzat likviditási helyzetéhez igazodó folyószámla hitelkeretet kell meghatározni, majd az év során olyan szerződést kötni, mely rugalmasan igazodik a mindenkori likviditási helyzethez.

- A mindenkori éves költségvetésben meghatározásra került a folyószámla hitelkeret.

Feladat: Folyamatosan figyelemmel kell kísérni - a tulajdonosi jogkört gyakorlók közreműködésével - a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulását, az Önkormányzat likviditására, pénzügyi egyensúlyi helyzetére gyakorolt hatását; ennek keretében olyan havi információs rendszert kell kialakítani, mely egységes és valós képet mutat a minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek alakulásáról, a likviditási helyzetükről.

- A havi információs rendszer kialakításra és működtetésre került. Valamennyi minősített többségi tulajdonú gazdasági társaság, havonta a gazdálkodási adatairól információkat szolgáltat, amelyeket a hivatal feldolgoz és elemez. A társaságok működése az Önkormányzat likviditására, egyensúlyi helyzetére nem gyakorolt negatív hatást.

Feladat: Gondoskodni kell a Polgármesteri Hivatal lejárt szállítói tartozásai okainak feltárásáról, azonnali intézkedések megtételéről a lejárt tartozások mielőbbi rendezése érdekében. Ennek keretében a szállítói tartozásokról napra kész nyilvántartást kell vezetni.

- Szállítói tartozások nyilvántartási rendszerére saját fejlesztésű programot készítettünk, melynek vezetése egész évben naprakészen biztosított volt. A rendelkezésre álló pénzügyi forrásokkal összhangban biztosítottuk, hogy lejárt határidejű tartozás ne keletkezzen. Ennek érdekében folyamatos egyeztetésekre került sor a szerződéses kötelezettség vállalások illetve azok teljesítésére irányuló szerződések fizetési határidejének megállapítására. Az év során, 90 napon túli tartozás nem volt.

Részletes indokolás

1. §

A város 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben kell részletezni.

2. §

A beszámoló keretében kerül sor az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások elfogadására. Ennek alapján a feladat finanszírozáshoz kapcsolódó állami hozzájárulások, valamint a központosított állami támogatásokból származó források felhasználásnak megfelelően, összességében 29 093 ezer forint összegű állami támogatási igény keletkezett.

A Magyar Államkincstár elszámolási rendjéből eredően a városi költségvetést illető pénzmaradványt a Kistérségi Társulás elszámolásával összevontan került kiközlésre a MÁK kimutatásaiban. Ennek megfelelően a Kistérségi Társulás állam szembeni befizetési kötelezettsége 11 979 ezer Ft, mely átmenetileg csökkentette a Szolnok várost megillető 29 093 ezer Ft-t.

3. §

A pénzügyi teljesítések alapján meghatározható a pénzmaradvány mind az intézmények, mind a polgármesteri hivatalban kezelt feladatok esetében. A szakasz előírásai azt biztosítják, hogy a kötelezettséggel terhelt és az intézményi fedezettel rendelkező felülvizsgált maradványok felhasználhatók a mérlegben kimutatott kötelezettségek teljesítésére.

4. §

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény pénzmaradvány elszámolása „negatív” maradványt tartalmaz amiatt, hogy az intézmény a pályázati forrásokból megvalósításra tervezett feladatait - átmenetileg - a működési támogatási forrásokból finanszírozta.

5. §

A 2013. évi költségvetés végrehajtásában keletkezett pénzmaradványok biztosították a 2014. évi költségvetés egyensúlyát. Célszerű azonban a következő évek működési költségvetési egyensúlyának megteremtése érdekében tartalékot képezni.

6. §

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az egyszerűsített mérleget és pénzforgalmi jelentést, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a közgyűlésnek el kell fogadni, és az adatokat nyilvánossá kell tenni.

7. §

Hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezéseket tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére