Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének kezdeményezéséről, a közterületnév táblák elhelyezéséről, és a házszám-megállapítás szabályairól

Módosította: 24/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 14/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2022. (VIII.1.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

az 1-3. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4-6. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) *  Közterület:

aa) a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló részét;

ab) közforgalom elől el nem zárt magánút, ha olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.

b) * 

2. A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés szabályai

2. § (1) * 

(2) *  Az 1. § aa) pontja szerinti közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását bárki kezdeményezheti.

(2a) *  Az 1. § ab) pontja szerinti közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását a közterület tulajdonosa, vagy a tulajdonos hozzájárulásának kikérésével Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezheti.

(3) A kezdeményezéseket Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) terjeszti Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) elé.

3. Közterületnév táblákra vonatkozó szabályozás

3. § (1) A Közgyűlés által megállapított nevet feltüntető táblával kell ellátni a közterületeket.

(2) A közterületnév táblát út, utca, körút esetében a közterület mindkét oldalán, az elején és végén, valamint az útkereszteződéseknél mindkét sarkon, a sarokingatlanokon - a vonatkozó építésügyi, városrendezési és egyéb szabályok betartásával - jól látható helyen (kerítésen, épületen, vagy önálló műtárgyként) kell elhelyezni.

(3) A közterületneveket tartalmazó táblák egységes kivitelű elkészítéséről, elhelyezéséről, karbantartásáról Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) gondoskodik, melynek költségei az önkormányzatot terhelik.

(4) Közterületnév megváltoztatása esetén a korábbi közterületnév táblát a tájékozódás megkönnyítése érdekében - áthúzással érvénytelenítve - 2 év időtartamig az új nevet jelző tábla mellett meg kell hagyni.

(5) Az ingatlan tulajdonosa (használója) a közterületnév tábla elhelyezését tűrni köteles.

(6) Tilos a közterületnév tábla megrongálása, beszennyezése, szövegének megváltoztatása, vagy olvashatatlanná tétele.

(7) Tér, park, sétány, illetőleg az általánostól eltérő beépítettségű közterület névtáblájának elhelyezése a (2) bekezdésben előírtaktól eltérhet indokolt esetben több, vagy kevesebb közterületnév tábla is elhelyezhető.

A közterületnév tábla egységes kivitelű.

4. A házszám-megállapítás szabályai

4. § (1) A névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni a beépített és beépítetlen ingatlanokat. A közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető.

(2) Amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható, a közterületről jól látható táblán kell a helyrajzi számával jelölni.

(3) A házszámot ahhoz a közterülethez kapcsolódóan kell megállapítani, amellyel az ingatlan határos.

(4) Ha az ingatlan több közterülettel érintkezik, a házszámozást az ingatlannak az a közlekedési csatlakozása határozza meg, amelyről az ingatlan főépületének gyalogos megközelítése biztosított.

(5) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a városközponttól kifelé haladva növekedjenek és a közterület jobb oldalán lévő ingatlanokat páratlan, bal oldalán lévő ingatlanokat páros számmal kell ellátni. Ha a közterület teret érint, akkor a számozás az óramutató járásával ellentételesen történik, melynek kezdőpontja északi iránytól indul. Egyoldalas beépítésű utcában a számozás folyamatos.

(6) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a számok alátöréseként a latin ábécé nagybetűi alkalmazhatók. Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás révén új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő házszámot változatlanul hagyva, a latin ábécé nagybetűivel történő alátöréssel kell az új házszámokat megállapítani.

(7) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlanok számozása már megtörtént, az ingatlan eredeti házszámából kiindulva, lépcsőházanként kell megállapítani a házszámot, a latin ábécé nagybetűivel történő alátöréssel.

5. § (1) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetekben, olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozza.

Ilyen esetnek minősül különösen, ha:

a) több ingatlan azonos közterületnévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos nyilvántartásban,

b) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,

c) az ingatlan házszáma téves, vagy

d) az ingatlan megosztására vagy egyesítésére került sor.

(2) Ha több ingatlan azonos házszámmal rendelkezik, vagy az ingatlanok számozása téves, akkor az ingatlanokat a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni.

6. § (1) *  Az épület, a beépítetlen építési telek és az egyéb földterület házszámát a Jegyző határozattal állapítja meg.

(2) *  A házszámot a Jegyző hivatalból állapítja meg az alábbi esetekben:

a) új közterület létrejötte

b) utcanyitás.

(3) A 5. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a házszám kérelemre állapítható meg.

(4) Több ingatlant érintő házszám megváltoztatása közterületenként, az összes érintett ingatlanra vonatkozóan, egy határozatban történik.

(5) *  A határozatnak tartalmaznia kell:

a) a házszám megállapítás okát,

b) a házszám változásával érintett ingatlanok helyrajzi számát, és

c) a házszám változásával érintett ingatlanok változás előtti és változás utáni pontos címét.

(6) A Polgármesteri Hivatal ellátja a házszámozás döntés előkészítő munkáit és közli a határozatot az érintett személyekkel, szervekkel a nyilvántartásokban történő átvezetés céljából.

(7) Kérelemre indult eljárás esetén a házszámozással összegfüggő költségek a kérelmet előterjesztő felet vagy feleket terhelik.

(8) Az ingatlanokat a közterületről jól látható, a nyilvántartással megegyező házszámtáblával kell megjelölni a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül.

(9) *  A Jegyző által megállapított házszámot megváltoztatni tilos.

(10) Az ingatlan (8) bekezdés, és 4. § (2) bekezdés szerinti táblával történő ellátásáról, annak folyamatos karbantartásáról és szükség szerinti pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. A házszámtábla mérete, színe, betűtípusa, anyaga és elhelyezése az utcában kialakult formához igazodik.

(11) *  A házszámozási eljárásra egyebekben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Jogkövetkezmények

7. § (1) A közösségi együttélés szabályait megsérti és százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható az, aki

a) közterületnév tábla elhelyezését akadályozza,

b) az elhelyezett közterületnév tábla szövegét megváltoztatja,

c) a házszámtábla elhelyezési, karbantartási és pótlási kötelezettségének nem tesz eleget,

d) *  a Jegyző által megállapított házszámot megváltoztatja.

(2) *  A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a Közgyűlés a Jegyzőre ruházza át.

5/A. *  Adatkezelésre vonatkozó szabályok

7/A. § *  (1) A rendelet 7. §-ában meghatározott közösségi együttélés szabályainak megsértése miatt hivatalból indult hatósági eljárásban közérdeken alapuló személyes adatkezelés történik, melynek során Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és annak szerveként Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései szerint adatkezelőnek minősül.

(2) Az adatkezelő nevében - az (1) bekezdésben meghatározott célhoz kötődően - adatkezelési feladatokat végezhetnek Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztségviselői, képviselői, bizottságainak nem önkormányzati képviselő tagjai, az adatkezelő által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő, ügykezelő, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, továbbá az adatfeldolgozási szerződésekben rögzítettek szerint az adatfeldolgozási szerződést aláírt külső szervezetek mindazon alkalmazottai, akik az adatkezelő informatikai rendszerét használják, üzemeltetik, működtetik vagy fejlesztik - azaz mindazon személyek, akik az adatkezelő adatvagyonához hozzáférhetnek.

(3) A kezelendő személyes adatok fajtái a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges mértékben a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a helyi önkormányzatok szervei által önkormányzati rendeletben meghatározott feladataik ellátásához igényelhető adatok.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott adatokat az adatkezelő végrehajtás foganatosítása céljából az állami adóhatósághoz továbbítja, a hatósági eljárás megindításától annak - esetlegesen végrehajtási eljárást is magában foglaló - lezárását követő 5. év végéig kezeli.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a 9. § az azt követő napon hatályát veszti.

(2) * 

9. § * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 25-i ülésén.

dr. Sebestyén Ildikó jegyző távollétében:Szalay Ferenc s.k.dr. Rácz Andrea s.k.
polgármester aljegyző

Megjegyzések:

A 24/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet 2018. november 1-jén lép hatályba.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 14/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

INDOKOLÁS

a közterületek elnevezésének kezdeményezéséről, a közterületnév táblák elhelyezéséről, és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 21/1996.(VII.1.) önkormányzati rendelete rendelkezik az utcanév-és házszámtáblák elhelyezésének, a házszámozás rendjének szabályozásáról.

A hatályos Mötv. rendelkezéseire figyelemmel szükségessé vált a hivatkozott helyi rendelet felülvizsgálata, és a közterületek elnevezésének kezdeményezéséről, a közterületnév táblák elhelyezéséről, és a házszám-megállapítás szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.

2. §-hoz

A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés szabályait tartalmazza.

3. § -hoz

Közterület név táblákra vonatkozó szabályozást tartalmaz.

4-6. §-hoz

A házszám-megállapítás szabályait tartalmazza.

7. §-hoz

Jogkövetkezményekről rendelkezik.

8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, és a régi rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

9. §-hoz

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik.