Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásokról

Módosította: 33/2015. (X.30.), 24/2018. (X.31.), 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet, 1/2020. (III.24.) polgármesteri rendelet, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 9/2021. (IV.23.), 34/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet, 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2-9. alcím és V. Fejezet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 26. §-ában és 132. § (4) bekezdés g) pontjában; a 10. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 48. § (4) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában; kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet

a) * 

b) 3. § (1) bekezdésének bc), és c) pontja alkalmazásában árvíz vagy belvíz okozta károkra igényelt települési támogatást elemi csapás okozta kárként kell elbírálni, ha a kérelmet a kihirdetett árvíz vagy belvíz védekezési készültség ideje alatt nyújtották be.

c) 3. § (1) bekezdésének ab) pontja és 12. § (4) bekezdése alkalmazásában hozzátartozó a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.

d) 4. §-a vonatkozásában gyógyszerköltség a társadalombiztosítás által támogatott gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, protetikai és fogszabályozó eszközök, illetve azok javításának, kölcsönzésének költsége, valamint a járóbeteg szakellátás keretében gyógyfürdőben nyújtott fizioterápiás kezelés költsége is.

e) 6., 7., 18. és 19. §-a alkalmazásában Szolgáltató a követelés jogosultja, vagy a megbízásából eljáró jogi személy.

f) *  12. §-a alkalmazásában intézményi térítési díj a bölcsődei - étkezésért fizetendő - intézményi térítési díj, az óvodai napközi ellátás, általános iskolai ellátás, középiskolai menza és középiskolai diákotthon gyermekélelmezésének intézményi térítési díja.

g) 12-14. §-ai alkalmazásában gyermek, aki bölcsődei jogviszonyban, óvodai jogviszonyban, vagy köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban áll.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában használt fogalmak vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. §-ában foglalt rendelkezések, jövedelemszámítás során az Szt. 10. §-ának rendelkezései az irányadók.

II. Fejezet

Települési támogatások

2. A települési támogatás típusai

2. § A képviselő-testület az alábbi települési támogatásokat biztosítja:

a) rendkívüli települési támogatás,

b) települési gyógyszertámogatás,

c) települési lakásfenntartási támogatás,

d) települési adósságcsökkentési támogatás,

e) * 

f) kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása,

g) egyedi térítési díjtámogatás,

h) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés.

3. Rendkívüli települési támogatás

3. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, aki

a) önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni az alábbi esetekben:

aa) kérelmező vagy közeli hozzátartozójának hosszantartó betegsége vagy a kérelmező háztartásában bekövetkezett halálesetből eredő jövedelem-kiesés,

ab) kérelmező vagy háztartásában vele együtt élő hozzátartozó munkanélkülivé válása;

b) alkalmanként jelentkező, alábbiakban felsorolt nem várt eseményekhez kapcsolódó kiadásai miatt anyagi segítségre szorul:

ba) kérelmező vagy közeli hozzátartozójának betegsége,

bb) *  temetési költségek felmerülése esetén,

bc) kérelmező életvitelszerűen lakott ingatlanában bekövetkezett elemi kár elhárítása,

bd) kérelmező családjában élő gyermekének iskoláztatása,

be) kérelmező nevelésbe vett gyermekével való kapcsolattartása,

bf) kérelmező gyermekének családba való visszakerülésének elősegítése,

bg) kérelmező gyermekének a bölcsődei, óvodai, iskolai térítési díj nem fizetéséből adódó hátraléka rendezése,

bh) kérelmező közüzemi díjhátralékának, közös költség hátralékának vagy lakbérhátralékának rendezése;

c.)önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt eseményekhez kapcsolódó kiadásai miatt anyagi segítségre szorul az a)-b) pontokban meghatározottakon túli egyéb különös méltánylást érdemlő esetben.

(2) Rendkívüli települési támogatás nyújtása

a) eseti jelleggel az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti,

b) eseti jelleggel, vagy havi rendszerességgel az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben történik.

(3) *  A rendkívüli települési támogatás - a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - akkor ítélhető meg, ha a kérelmező, illetve családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 43 000 Ft-ot.

(4) *  Rendkívüli települési támogatás ugyanazon családnak, egyedülélő kérelmező esetén ugyanazon személynek egy évben naptári félévenként egy alkalommal nyújtható, melynek összege - az (1) bekezdés bb) pontjában meghatározott kiadáshoz nyújtott rendkívüli települési támogatás (a továbbiakban: rendkívüli települési temetési támogatás) kivételével - évente nem haladhatja meg a 43 000 Ft-ot.

(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott szabályoktól különös méltánylást érdemlő esetben a polgármester mérlegelési jogkörében eltérhet.

(6) A rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzését a polgármester az ellátást megállapító határozatban előírhatja, amennyiben azt az ellátás céljának teljesülése érdekében szükségesnek ítéli.

(7) A rendkívüli települési támogatás utalása a kérelmező által megjelölt címre, illetve folyószámlára történik. Indokolt esetben lehetőség van házipénztárból történő kifizetésre.

(8) Rendkívüli települési támogatás pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában nem nyújtható.

(9) *  Rendkívüli települési temetési támogatásakkor állapítható meg, ha a kérelmező, illetve családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 57 000 Ft-ot, egyedülélő esetén a 72 000 Ft-ot.

(10) A rendkívüli települési temetési támogatás

a) *  8 000 Ft, amennyiben a kérelmező a hamvakat temetőn kívül helyezi el,

b) *  35 000 Ft hamvasztásos temetés esetén, amennyiben a kérelmező a hamvakat a temetőben helyezi el,

c) 40 000 Ft koporsós temetés esetén.

(11) Rendkívüli települési temetési támogatás iránti kérelmet a temetés hónapját követő második hónap utolsó napjáig lehet benyújtani.

4. Települési gyógyszertámogatás

4. § (1) *  Települési gyógyszertámogatásra jogosult az a szolnoki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek a havi rendszeres gyógyszerköltség mértéke az 5 700 Ft-ot eléri és az egy főre jutó havi nettó családi jövedelme nem haladja meg a 100 000 Ft-ot, egyedülélő esetén a 110 000 Ft-ot és közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkezik.

(2) A polgármester a támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától számított 1 évre állapítja meg.

(3) *  A települési gyógyszertámogatás összege a háziorvos által kiállított igazolás alapján a gyógyszertár vagy a gyógyászati ellátást, vagy egyéb szolgáltatást nyújtó személy, szervezet által leigazolt havi gyógyszerköltségnek

a) egyedülélő esetén amennyiben

aa) *  a kérelmező jövedelme nem haladja meg az 72 000 Ft-ot, 75%-a, de havonta legfeljebb 12 000 Ft,

ab) *  a kérelmező jövedelme meghaladja az 72 000 Ft-ot, de nem haladja meg a 95 000 Ft-ot, 50%-a, de havonta legfeljebb 9 000 Ft,

ac) *  a kérelmező jövedelme meghaladja a 95 000 Ft-ot, 50%-a, de havonta legfeljebb 6 000 Ft,

b) család esetén amennyiben

ba) *  a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 60 000 Ft-ot, 75%-a, de havonta legfeljebb 12 000 Ft,

bb) *  a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 60 000 Ft-ot, de nem haladja meg a 75 000 Ft-ot, 50%-a, de havonta legfeljebb 9 000 Ft,

bc) *  a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 75 000 Ft-ot, 50%-a, de havonta legfeljebb 6 000 Ft.

(4) A települési gyógyszertámogatás folyósítása havonta utólag a tárgyhót követő hónap 5. napjáig a kérelmező lakcímére, postai úton vagy folyószámlára történik.

(5) A települési gyógyszertámogatás iránti kérelem benyújtására egész évben folyamatosan lehetőség van.

5. Települési lakásfenntartási támogatás

5. § (1) A települési lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személynek, családnak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik - elsősorban a fűtésköltség - viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(2) A települési lakásfenntartási támogatás a Szolnok városában bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező albérlő, bérlő, lakáshasználó, lakástulajdonos, haszonélvező, özvegyi jogot élvező kérelmezőre terjed ki, aki életvitelszerűen a kérelemben feltüntetett -Szolnok közigazgatási területén lévő - lakásban lakik.

(3) *  Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult a kérelmező, ha a lakásfenntartás havi költsége eléri a háztartásban élők összjövedelmének egyedülélő személy és két személy együttélése esetén 20%-át, három vagy több személy együttélése esetét 10%-át és az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg

a) *  egyszemélyes háztartás esetén a 160 000 Ft-ot,

b) *  két személy együttélése esetén a 120 000 Ft-ot,

c) *  három vagy több személy együttélése esetén a 110 000 Ft-ot.

(4) A lakásfenntartási kiadások körében a jogosultság megállapításához teljes mértékben figyelembe vehető kiadások:

a) albérleti díj,

b) lakbér,

c) közös költség,

d) távhő- és melegvíz-szolgáltatási díj,

e) gázdíj,

f) egyéb fűtési mód költsége,

g) víz- és csatornahasználati díj,

h) villamosenergia díja,

i) hulladékkezelési díj,

j) szennyvízszippantás költsége,

k) lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete.

(5) *  A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a) egyedülélő kérelmező esetében

aa) 5 500 Ft, amennyiben a kérelmező havi jövedelme a 90 000 Ft-ot meghaladja,

ab) 6 500 Ft, amennyiben a kérelmező havi jövedelme a 70 000 Ft-ot meghaladja, de nem haladja meg a 90 000 Ft-ot,

ac) 7 500 Ft, amennyiben a kérelmező havi jövedelme a 70 000 Ft-ot nem haladja meg,

b) két személy együtt élése esetében

ba) 5 500 Ft, amennyiben az egy főre jutó jövedelem a 80 000 Ft-ot meghaladja,

bb) 6 500 Ft, amennyiben az egy főre jutó jövedelem a 60 000 Ft-ot meghaladja, de nem haladja meg a 80 000 Ft-ot,

bc) 7 500 Ft, amennyiben az egy főre jutó jövedelem a 60 000 Ft-ot nem haladja meg,

c) három vagy több személy együtt élése esetében

ca) 5 500 Ft, amennyiben az egy főre jutó jövedelem a 70 000 Ft-ot meghaladja,

cb) 6 500 Ft, amennyiben az egy főre jutó jövedelem a 50 000 Ft-ot meghaladja, de nem haladja meg a 70 000 Ft-ot, cc) 7 500 Ft, amennyiben az egy főre jutó jövedelem a 50 000 Ft-ot nem haladja meg.

(6) A polgármester a települési lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy évre állapítja meg.

(7) A települési lakásfenntartási támogatás iránti kérelem benyújtására egész évben folyamatosan lehetőség van.

(8) Meg kell szüntetni a lakásfenntartási támogatást a jogosultság megszűnése hónapjának utolsó napjával, ha e rendeletben szabályozott feltételek megszűnnek, illetve ha a kérelmező másik lakásba költözik.

(9) *  Távfűtéses vagy gázfűtéses lakásban lakó kérelmezők esetén a települési lakásfenntartási támogatás utalása a tárgyhót követő hónap 5. napjáig

a./ távhő-szolgáltatói vagy gázszolgáltatói díjakat beszedni jogosult szervek számlájára a kérelmező díjának csökkentésére történik, amennyiben a fűtésszámla a kérelmező, vagy vele egy háztartásban élő személy nevére szól,

b./ postai úton, vagy a kérelmező folyószámlájára történik, amennyiben a fűtésszámla nem a kérelmező, vagy vele egy háztartásban élő személy nevére szól.

(10) *  Távfűtéses vagy gázfűtéses lakásban lakó kérelmezők esetén, amennyiben a lakásban lakó kérelmező a lakás fűtését igazoltan nem a távhőszolgáltató vagy gázszolgáltató közreműködésével oldja meg, vagy egyéb fűtési módozatú lakásban lakó kérelmező esetén a települési lakásfenntartási támogatás utalása a tárgyhót követő hónap 5. napjáig postai úton, vagy a kérelmező folyószámlájára történik.

(11) *  Távfűtéses vagy gázfűtéses önkormányzati lakásban lakó kérelmező esetén, amennyiben a lakásban lakó kérelmező a lakás fűtését igazoltan nem a távhőszolgáltató vagy gázszolgáltató közreműködésével oldja meg, vagy egyéb fűtési módozatú önkormányzati lakásban lakó kérelmező esetén a települési lakásfenntartási támogatás utalása a tárgyhót követő hónap 5. napjáig a lakásüzemeltető számlájára a kérelmező lakbérének vagy lakáshasználati díjának csökkentésére történik.

(12) *  A (11) bekezdésben meghatározott esetben, amennyiben a települési lakásfenntartási támogatás mértéke a lakbért vagy lakáshasználati díjat meghaladja, a települési lakásfenntartási támogatás utalása a tárgyhót követő hónap 5. napjáig a támogatást megállapító határozat szerint megosztva a lakásüzemeltető számlájára és a kérelmező részére postai úton, vagy a kérelmező folyószámlájára történik.

(13) *  Amennyiben önkormányzati rendelet a megállapított települési lakásfenntartási támogatás 1 éves időtartama alatt a települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összegét emeli, vagy a települési lakásfenntartási támogatásra jogosító jövedelemhatárt kedvezőbb igénybevételi feltételek szerint módosítja, a települési lakásfenntartási támogatásban részesülők a jogszabály hatálybalépésének időpontjától számított 2 hónapon belül kérelmezhetik a polgármestertől a települési lakásfenntartási támogatás kiegészítését a megállapítás időpontjában fennálló jövedelmi és egyéb feltételek alapul vételével számított emelt támogatási összegre az önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontjától a megállapított támogatás időtartamáig.

5/A. § * 

5/B. § * 

6. Települési adósságcsökkentési támogatás

6. § (1) A polgármester a kérelmező által lakott lakás nagyságától és minőségétől függetlenül települési adósságcsökkentési támogatásban részesíti azt a szolnoki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyt, akinek

a) *  háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

aa) *  egyedülélő személy esetén a 120 000 Ft-ot,

ab) *  kettő fő együttélése esetén a 110 000 Ft-ot,

ac) *  három vagy több fő együttélése esetén a 100 000 Ft-ot és

b) az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot és a (2) bekezdésben meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább négy havi, vagy

c) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,

feltéve, hogy vállalja az adósság és a polgármester által megállapított települési adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, és az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.

(2) Az önkormányzat által a települési adósságcsökkentési támogatás körébe bevont adósságok típusai

a) vezetékes gázdíj-tartozás,

b) áramszolgáltatási díjtartozás,

c) víz- és csatornahasználati díjtartozás,

d) távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjtartozás,

e) önkormányzati lakás lakbér- illetve lakáshasználati díjhátraléka,

f) * 

(3) * 

(4) Adósságkezelési szolgáltatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(6) A települési adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem benyújtására egész évben folyamatosan lehetőség van.

7. § (1) *  A települési adósságcsökkentési támogatás mértéke

a) első és második alkalommal a bevont adósság 70 %-a,

b) a második alkalmat követően a bevont adósság legfeljebb 60 %-a,

azzal, hogy a kezelt adósság összege legfeljebb négyszázezer, a települési adósságcsökkentési támogatás legfeljebb kettőszáznyolcvanezer forint lehet.

(2) *  Az (1) bekezdésben az alkalmak meghatározásánál az ugyanazon háztartás vonatkozásában megállapított, lezárt települési adósságcsökkentési támogatásokkal kell számolni.

(3) A települési adósságcsökkentési támogatás egy összegben vagy havi részletekben nyújtható az adós vállalásától függően.

(4) A települési adósságcsökkentési támogatásba bevont adósság és a települési adósságcsökkentési támogatás különbözetének részletekben történő megfizetésének vállalása esetén a települési adósságcsökkentési támogatás legfeljebb 10 hónapra állapítható meg.

(5) A (4) bekezdésben foglalt esetben az adós részletfizetési kötelezettségének minden hónap 20. napjáig köteles eleget tenni.

(6) A települési adósságcsökkentési támogatás utalása az adós fizetési kötelezettsége keletkezését követő hónap 5. napjáig a Szolgáltató részére történik.

(7) Amennyiben az adósnak több adóssága van és a települési adósságcsökkentési támogatásba történő bevonás kritériumai legalább az egyik adósságtípus vonatkozásában fennállnak, bármelyik, adósságtípusba tartozó adósság kezelhető.

(8) Az éves elszámoló számla meg nem fizetéséből származó hátralék tizenkét havi elmaradásnak minősül.

(9) Ha az adós egyidejűleg többféle adósság kezelését kéri, akkor a települési adósságcsökkentési támogatást a kezelt adósságok arányának figyelembevételével kell meghatározni. Ekkor arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely típusú adósságok csökkentéséhez és milyen összegben nyújtják.

(10) A települési adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy nem kötelezhető azon adósságtípusba tartozó adósság visszafizetésére, amelyhez kapcsolódóan adósságcsökkentési támogatásban nem részesül.

(11) A települési adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy az adósságcsökkentési támogatásról szóló jogerős határozat birtokában a Szolgáltatóval szerződést köt a tartozása megfizetéséről.

(12) Az adósságcsökkentés címén nyújtott támogatás vissza nem térítendő szociális támogatásnak minősül.

(13) * 

8. § (1) Az önkormányzat az adósságkezelési tanácsadást külön megállapodás alapján a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja útján biztosítja.

(2) Az adósságkezelési tanácsadás formája egyéni, csoportos vagy mindkettő az adósságkezelési tanácsadó javaslata szerint.

(3) Az adósságkezelési tanácsadás keretében a tanácsadó

a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről,

b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz a települési adósságcsökkentési támogatásba történő bevonásra,

c) az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásos megállapodást (a továbbiakban: adósságkezelési megállapodás) köt,

d) az adósságkezelési megállapodásban megjelölt időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását,

e) szükség esetén kezdeményezi a települési adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását.

(4) Az adósságkezelési megállapodásban megjelölt időtartam alatt az adós együttműködik a tanácsadóval. Az együttműködés során az adós köteles

a) hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi megismeréséhez és nyilvántartásához,

b) aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában,

c) havonta legalább egy alkalommal a tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról.

9. § (1) *  A települési adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a megállapított támogatást meg kell szüntetni, ha a jogosult

a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy

b) az általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem teljesíti, vagy

c) egy összegű vállalás esetén az általa vállalt összeget három hónapig nem teljesíti, vagy

d) az adósságkezelési megállapodásban megjelölt időtartam alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget.

(2) *  A települési adósságcsökkentési támogatás (1) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétől számított 24 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.

(3) * 

(4) *  Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja a második, vagy többedik alkalommal megítélt és (1) bekezdés szerint meg nem szüntetett utolsó adósságcsökkentési támogatás záró részlete utalásának napját követő 24 hónapon belül nem részesülhet települési adósságcsökkentési támogatásban.

(5) * 

7. * 

10. § * 

8. Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása

11. § (1) A kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása a helyi tömegközlekedési költségek csökkentésére a családnak nyújtott természetbeni támogatás.

(2) A kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatására az a szolnoki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Szolnokon tartózkodó szülő, törvényes képviselő, nevelőszülő jogosult, aki a kérelem benyújtásának időpontjában

a) csecsemőgondozási díjban, vagy gyermekgondozási segélyben, vagy gyermek-gondozási díjban részesül és munkavégzéssel járó tevékenységet nem folytat,

b) saját háztartásában legalább egy harmadik életévét be nem töltött gyermeket nevel,

c) három év alatti gyermeke rendelkezik szolnoki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és életvitelszerűen Szolnokon tartózkodik és

d) *  családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 110 000 Ft-ot.

(3) *  A (2) bekezdésben foglaltakon túl az a szolnoki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Szolnokon tartózkodó nagyszülő is jogosult a támogatásra, aki a kérelem benyújtásának időpontjában három év alatti, szolnoki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Szolnokon tartózkodó gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyben részesül és családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 110 000 Ft-ot.

(4) Abban a családban, ahol a három éven aluli gyermekek száma kettő vagy annál több, a kérelmező jogosultsága esetén az általa megjelölt egy hozzátartozó részére is megállapítható a támogatás, amennyiben a hozzátartozó

a) rendelkezik szolnoki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel és életvitelszerűen Szolnokon tartózkodik,

b) munkavégzéssel járó tevékenységet nem folytat és

c) *  családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 110 000 Ft-ot.

(5) *  A polgármester a jogosultságot a kérelem benyújtását követő hónap első napjától egy évre, de legfeljebb annak a hónapnak az utolsó napjáig állapítja meg, amely hónapban a gyermek a 3. életévét betölti.

(6) *  A jogosultságot megállapító határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. a jogosult részére egy speciális bérletigazolványt állít ki. A jogosult a bérletigazolvánnyal és a 850 Ft összegű havi bérletjeggyel veheti igénybe a VOLÁNBUSZ Zrt. számozott helyi járatait.

9. Egyedi térítési díjtámogatás

12. § (1) *  A gyermekek napközbeni intézményi étkeztetésének támogatására, a fizetendő személyi térítési díj csökkentésére a polgármester egyedi térítési díjtámogatást állapít meg annak a szolnoki lakóhellyel rendelkező gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 130 000 Ft-ot.

(2) *  Az egyedi térítési díjtámogatás mértéke a normatív kedvezménnyel csökkentett intézményi térítési díj

a) *  50%-a, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az 75 000 Ft-ot,

b) *  25%-a, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme meghaladja az 75 000 Ft-ot, de nem haladja meg a 130 000 Ft-ot.

(3) Ha a gyermeket a gyámhatóság védelembe veszi és a szülőt arra kötelezi, hogy gyermeke folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermek részére megállapított egyedi térítési díjtámogatás az intézményi térítés díj 100%-a. A jogosultság megállapításának kezdő napja a védelembe vételi határozat dátuma, a jogosultság megszüntetésének időpontja a védelembe vételt megszüntető határozat jogerőre emelkedésének napja.

(4) A nem intézményben étkező ételallergiás gyermek egyedi térítési díjtámogatásának megállapításakor a tanítási napok számát és az intézményi térítési díj teljes napi összegét kell figyelembe venni. A támogatás összegének meghatározásánál a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

13. § *  A támogatási kérelmek benyújtására tárgyi tanítási, nevelési évre vonatkozóan szeptember 1. napjától a következő év május 31. napjáig van lehetőség.

14. § (1) *  Az egyedi térítési díjtámogatás megállapítása a (2) bekezdésben foglaltak kivételével egy tanévre, nevelési évre szól. A megállapított egyedi térítési díjtámogatást a tanév, nevelési év során bekövetkezett intézményváltás nem befolyásolja.

(2) *  A tanév, nevelési év közben benyújtott igények elbírálása esetén az egyedi térítési díjtámogatást

a./ szeptember 30-ig történő benyújtás esetén szeptember 1. napjától,

b./ szeptember hónapot követő benyújtás esetén a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától

a tanítási, nevelési év végéig kell megállapítani.

(3) A megállapított egyedi térítési díjtámogatás összege az ellátást biztosító intézmény részére kerül átutalásra, kivéve a nem intézményben étkező ételallergiás gyermek esetén, mely esetben a megállapított támogatás összegét az ételallergiás gyermeket nevelő szülő, gondviselő részére kell utalni.

(4) Intézményben étkező gyermek támogatása esetén a tanévre, nevelési évre megállapított egyedi térítési díjtámogatás fel nem használt része nem fizethető ki a szülő, gondviselő részére, azzal a (3) bekezdés szerinti intézmény minden év augusztus 31-ig elszámol Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala felé.

(5) *  Amennyiben a gyermekek napközbeni étkeztetésének intézményi térítési díja a tanítási, nevelési év közben emelkedik, az egyedi térítési díjtámogatásban részesülők részére a polgármester az egyedi térítési díj támogatás kiegészítéséről hivatalból határozatot hoz annak érdekében, hogy az össztámogatás mértéke megfeleljen a 12. § (2) bekezdésében meghatározottaknak.

10. Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés

15. § (1) *  Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontja szerinti megtérítési kötelezettség alól kérelmének megfelelően részben vagy egészben mentesül az eltemettetésre köteles személy, amennyiben családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 200 000 Ft-ot.

(2) Különös méltánylást érdemlő körülmény különösen, ha

a.)az eltemettetésre köteles személynek és családjába tartozó személyeknek vagyona nincsen, és

b.)az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, vagy az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné.

III. Fejezet

Egyéb jogszabályban biztosított ellátáshoz kapcsolódó kötelezettség

11. * 

16. § * 

IV. Fejezet

Eljárási és hatásköri szabályok

17. § (1) *  Az e rendeletben szabályozott települési támogatásokra vonatkozó eljárás kérelemre indul, kivéve, ha magasabb szintű jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

(2) A kérelmet Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályánál kell benyújtani.

(3) *  A kérelmet a 19. § szerinti adattartalommal kell benyújtani, melytől a rendkívüli települési támogatás esetében el lehet tekinteni.

18. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a települési támogatással kapcsolatos valamennyi hatáskörét a polgármesterre ruházza át.

(2) *  Felhatalmazást kap Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere

a) az e rendelet 6-9. §-aiban foglaltak végrehajtása érdekében a Szolgáltatókkal keret-megállapodások,

b) e rendelet 11. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében a közösségi közlekedési közszolgáltatást biztosító szervezettel együttműködési megállapodás

megkötésére és szükség esetén azok felülvizsgálatára és módosítására.

19. § (1) A települési támogatásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles saját és a háztartásában élő személyek adatairól, jövedelmi, vagyoni viszonyairól, az adóssága típusáról és mértékéről nyilatkozni, illetve a vonatkozó igazolások hivatalból történő beszerzéséhez hozzájárulni.

(2) A jogosultság megállapításához szükséges adatok igazolása

a) aktív kereső esetén: nettó jövedelemről szóló munkáltatói igazolással,

b) vállalkozó esetén: a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi, elismert költségekkel és befizetési kötelezettséggel csökkentett átlagáról szóló Nemzeti Adó-és Vámhivatal által kiállított igazolással, valamint nyilatkozattal,

c) nyugellátásban részesülő személy esetén: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság éves értesítésével a nyugellátás összegéről, a nyugellátás postai kifizető szelvényével (vagy folyószámla kivonattal), esetleges évközbeni, visszamenőleges nyugdíjemelés összegét tartalmazó nyugdíjszelvénnyel vagy folyószámla kivonattal, méltányossági nyugdíjemelésről szóló értesítéssel, özvegyi nyugdíj megszüntetéséről szóló határozattal,

d) jövedelemmel nem rendelkező esetén: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Szolnoki Munkaügyi Kirendeltsége igazolásával arról, hogy nevezett munkanélküli ellátásban nem részesül,

e) munkanélküli ellátásban részesülő esetén: a folyósított ellátást megállapító határozatával, az ellátás összegét igazoló postai kifizető szelvénnyel vagy folyószámla kivonattal, megszüntetés esetén a megszüntető határozattal,

f) táppénzes állomány esetén: munkáltatói igazolással, vagy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve által kiadott igazolással a táppénz összegéről,

g) GYED-ről a folyósító szerv igazolásával,

h) gyermektartásdíj esetén kifizetési szelvénnyel vagy folyószámla kivonattal, valamint a bírósági végzéssel és a végrehajtásra vonatkozó jegyzőkönyvvel,

i) nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetében hallgatói jogviszony-igazolással

történik.

(3) A (2) bekezdésben foglalt - jövedelem igazolására vonatkozó - igazolások, nyilatkozatok a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmének igazolására szolgálnak.

(4) Települési gyógyszertámogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a gyógyszertár vagy a gyógyászati ellátást vagy egyéb szolgáltatást nyújtó személy, szervezet által leigazolt havi gyógyszerköltségről készült kimutatást.

(5) Települési lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell

a) az 5. § (4) bekezdés a) pontja szerinti költség igazolására az albérleti szerződést,

b) az 5. § (4) bekezdés b)-j) pontja szerinti költség igazolására kérelem benyújtását megelőző hónapban a Szolgáltató által kiállított számlát,

c) az 5. § (4) bekezdés k) pontja szerinti költség igazolására a kérelem benyújtását megelőző hónapban esedékes kölcsön törlesztő részletét igazoló dokumentumot.

(5a) * 

(6) * 

(7) Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása esetén a kérelemhez mellékelni (bemutatni) kell

a) a kérelmező, illetve a gyermek bejelentett lakóhelyét igazoló hatósági igazolványt,

b) a törvényes képviseletet igazoló dokumentumot (születési anyakönyvi kivonatot, gyámkirendelő határozatot stb.),

c) a folyósító igazolását arról, hogy a támogatást igénylő szülő, törvényes képviselő a 12. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt ellátások valamelyikében részesül,

d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy munkavégzéssel járó tevékenységet nem folytat.

(8) *  Egyedi térítési díjtámogatás esetén a szülőnek, gondviselőnek a kérelemhez mellékelni kell

a) a gyermeket ellátó intézmény igazolását az étkezési napok számáról, az igénybe vett étkezési formáról és az intézményi térítési díjról, vagy

b) amennyiben a gyermek ételallergiás

ba) a gyermeket ellátó intézmény igazolását arról, hogy a gyermek intézményi étkezést nem vesz igénybe és

bb) orvosi igazolást arról, hogy a gyermek ételallergiás.

(9) Települési adósságcsökkentési támogatás esetén a kérelmezőnek mellékelni kell

a) a Szolgáltató által kiállított iratot az adósság jogcíméről és összegéről, vagy a közszolgáltatás kikapcsolásának tényéről és

b) *  az adósságkezelési tanácsadó 5 munkanapnál nem régebbi javaslatát a kérelmező települési adósságcsökkentési támogatásba történő bevonására.

20. § *  A települési támogatással kapcsolatos eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a kérelmező lakásán indokolt esetben környezettanulmányt lehet készíteni. Különösen indokolt a környezettanulmány készítése, ha a család nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel, illetve ha az egy főre jutó havi nettó jövedelme 15 000 Ft alatt van.

21. § A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás esetén az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

22. § *  (1) A jogosult halála esetén a támogatásra való jogosultságot a haláleset hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(2) A jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a következő sorrendben a vele közös háztartásban együtt élt házastárs, vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér veheti fel.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

23. § (1) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

24. § * 

25. § * 

Szalay Ferenc s.k. Dr. Sebestyén Ildikó s.k.
polgármester jegyző

Megjegyzések:

A 33/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.

A 24/2018. (X.31.) önkormányzati rendelet 2018. november 1-jén lép hatályba.

A 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Az 1/2020. (III.24.) polgármesteri rendelet 2020. március 25-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 9/2021. (IV.23.) önkormányzati rendelete 2021. május 1-jén lép hatályba.

A 34/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Indokolás

A települési támogatásról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015-ben jelentősen átalakul.

I. A lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás és a méltányossági közgyógyellátás szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 2015. március 1-től hatályon kívül helyezi.

A 2014. december 31-ig 1 évre megállapított lakásfenntartási támogatást az önkormányzat a határozatban rögzített időpontig utalja, melynek kifizetéséhez továbbra is igénybe veheti a 90%-os központi költségvetési támogatást.

A 2015. február 28-ig megállapított adósságkezelési szolgáltatás biztosítása is a határozatban rögzített időpontig történik, melynek kifizetéséhez az önkormányzat szintén igényelheti a 90%-os központi költségvetési támogatást.

A 2015. február 28-ig megállapított illetve folyamatban lévő méltányossági közgyógyellátási kérelmek esetében a közgyógyellátási igazolványra feltöltött összeg 30%-át kell megtérítenie az önkormányzatnak a korábbi rendszernek megfelelően.

Az Szt. 132. § (4) bekezdés g) pontja alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. Az önkormányzatnak a 2015. március 1-től hatályos települési támogatásról szóló rendeletét 2015. február 28-ig kell megalkotnia.

A tervezet a jelenleg hatályos a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 47/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet és az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 49/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására tesz javaslatot. Az új rendelet a jogszabályváltozást követi le.

II. Települési támogatás - „régi - új” támogatások

II.A. A három megszűnő támogatás helyett a rendelet-tervezet három új támogatási típus bevezetését javasolja:

- települési lakásfenntartási támogatás,

- települési adósságcsökkentési támogatás és

- települési gyógyszertámogatás.

Fontos megemlíteni, hogy 2015. március 1-től a foglalkoztatást helyettesítő támogatást és a rendszeres szociális segélyt magába foglaló aktív korúak ellátása a jegyző hatásköréből a járási hivatalok hatáskörébe kerül. Ezt azért lényeges, mert az új támogatási típusok fedezetéül az elkerülő aktív korúak ellátásának, valamint a megszűnő lakásfenntartási támogatás és adósságkezelési szolgáltatás önkormányzati része szolgál. 2014-ben ez az összeg mintegy 100 millió forint volt.

II.B. Az Szt. 2014. január 1. napjától egy új támogatási formát vezetett be, melynek megnevezése önkormányzati segély volt. Ezt a támogatási típust váltja 2015. március 1-től a rendkívüli települési támogatás, mely az önkormányzat számára kötelezően biztosítandó támogatási forma. A rendelettervezet az önkormányzati segélyre megállapított rendelkezésekkel javasolja szabályozni a rendkívüli települési támogatást.

II.C. A hulladékkezelési díjtámogatás, a kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása és az egyedi térítési díjtámogatás apróbb változtatással kerültek át a rendelet-tervezetbe.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.

a 2. §-hoz

Felsorolja a települési támogatásokat.

a 3. §-hoz

A rendkívüli települési támogatás szabályait rögzíti, melyet a korábbi önkormányzati segélyre megállapított rendelkezésekkel javasol szabályozni.

a 4. §-hoz

A méltányossági közgyógyellátsás helyébe lépő települési gyógyszertámogatás szabályait tartalmazza. A jogosultsági feltételek megegyeznek a megszűnő méltányossági közgyógyellátás feltételeivel. A támogatás egy éven keresztül havi rendszeres támogatást biztosít az arra jogosultaknak.

az 5. §-hoz

A települési lakásfenntartási támogatás szabályait tartalmazza. A jövedelem mellett jogosultsági feltétel a lakásfenntartási kiadások bizonyos mértékének a megléte. A támogatás mértéke az egy főre jutó jövedelem függvénye.

a 6-9. §-okhoz

A települési adósságcsökkentési támogatás szabályairól rendelkezik. A korábban az Szt-ben szabályozott adósságcsökkentési támogatáshoz hasonló feltételekkel került a rendeletbe, ugyanolyan jövedelmi feltételekkel, hátraléktípusokkal, különbség viszont, hogy elegendő 4 havi elmaradás a jogosultság megszerzéséhez és nincs vagyonvizsgálat.

a 10. §-hoz

A hulladékkezelési díjtámogatás szabályairól rendelkezik részletesen. Új jogosultsági feltétel, hogy aki települési lakásfenntartási támogatásban részesül, az nem jogosult a hulladékkezelési díjtámogatásra.

a 11. §-hoz

A kisgyermekes családok helyi tömeg-közlekedési támogatása szintén az önkormányzat korábban is biztosított önként vállalt feladata, melyről ez a szakasz rendelkezik részletesen.

a 12-14. §-okhoz

Az egyedi térítési díjtámogatás a gyermekek napközbeni étkezéséhez, gondozásához nyújt segítséget, melynek szabályairól ez a szakasz rendelkezik. A kérelmet a szülőnek, gondviselőnek most már a többi támogatási formához hasonlóan a Polgármesteri Hivatal Szociális Támogatások Osztályához kell benyújtania.

a 15. §-hoz

A köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítésre tartalmaz szabályokat.

a 16. §-hoz

Az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeként a rendezett lakókörnyezetre vonatkozó előírásokat tartalmazza.

a 17-22. §-okhoz

Eljárási és hatásköri szabályokról, a kérelem benyújtásának módjáról, helyéről, a kérelemhez csatolandó igazolásokról rendelkezik.

a 23-25. §-okhoz

A rendelet hatálybalépéséről, korábbi rendeletek hatályon kívül helyezéséről, egyéb vonatkozó jogszabály módosításáról rendelkezik.