Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról

Módosította: 4/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Második rész vonatkozásában a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén keletkezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásával (továbbiakban együtt: közszolgáltatás) kapcsolatos tevékenységek biztosítására terjed ki.

Első rész: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

I. Fejezet: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területe, tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. Közszolgáltatás tartalma

2. § A közszolgáltatás tartalma:

a.)Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén keletkező - a közszolgáltatás körébe tartozó - hulladékok átvétele, gyűjtése, elszállítása, kezelése;

b.)és Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén található hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása, üzemeltetése megvalósítása:

ba)hulladékgyűjtő pontok (hulladékgyűjtő szigetek) üzemeltetése;

bb)a Szolnok, Újszászi út 8516 hrsz. alatti hulladékátrakó és válogató mű üzemeltetése, azaz a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok válogatása, bálázása, hasznosítóknak való átadása/szállítása, illetve átrakó tekintetében a nem veszélyes települési hulladékok előkezelése és a Kétpói Regionális Hulladéklerakóra és Komposztálóra való szállítása;

c.)a közszolgáltatáshoz igénybevett további hulladékkezelő létesítmény az NHSZ Kétpó Kft. által üzemeltetett:

ca)Kétpói Regionális Hulladékkezelő Központ (46-os közlekedési út 13+400 km szelvény),

cb)hulladékudvarok üzemeltetése:

1. számú hulladékudvar: 5000 Szolnok, Felső Szandai rét

2. számú hulladékudvar: 5000 Szolnok, Széchenyi krt.

2. Közszolgáltató megnevezése

3. § A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére feljogosított, illetőleg kötelezett az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. (jelen rész alkalmazásában továbbiakban: Közszolgáltató); azzal, hogy a Közszolgáltató számára a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében létrejött vagyontárgyak (Lerakó, Hulladékgyűjtő udvarok és kapcsolódó létesítmények) rendelkezésre állása az NHSZ Kétpó Kft., mint hulladékkezelő útján valósul meg.

II. Fejezet: Közszolgáltatás rendje és módja

1./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

4. § (1) A közszolgáltatás körében az ingatlan használója és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerződéskötés hozza létre.

(2) Az 5. § (2) bekezdés szerinti közös gyűjtőedény igénybevétele esetén a társasházak, lakásszövetkezetek, több lakásos lakóépületek, garázsszövetkezetek képviseletére feljogosított szerv vagy személy köteles a Közszolgáltatóval hulladékkezelési szolgáltatásra vonatkozó szerződést kötni. A képviseletre feljogosított szerv vagy személy a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja az ingatlantulajdonosoknak közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó határozatát.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti szerződés nem jön létre, az ingatlan használója és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény is létrehozza, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(4) A közszolgáltatási jogviszony szünetel az ingatlanhasználó Közszolgáltató részére történő írásbeli bejelentése alapján,

a) a kézhezvételt követő hónap 1. napjától, ha az ingatlan beépítetlen és azon hulladék nem keletkezik,

b) a távollét kezdőnapjától, ha az ingatlanhasználó 30 napot meghaladó távollétét - legalább 15 nappal a távollét kezdete előtt - bejelenti a távollét időtartamának pontos megjelölésével, az ingatlant más nem használja és azon hulladék nem keletkezik.

5. § (1) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése és a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok, háztartásonkénti közszolgáltatást igénybevevők száma a lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adatainak megfelelő tartalommal (Szolnok város közigazgatási területén bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint)

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,

c) a teljesítés helye,

d) a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsájtott, jelen rendelet szerinti gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint,

e) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje,

f) az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyisége (kg/fő/év),

g) közös gyűjtőedény használat esetén a háztartásonkénti közszolgáltatást igénybevevők száma (társasház, lakásszövetkezet, több lakásos lakóépületek, garázsszövetkezet esetén),

h) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei,

i) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, a megrendelő igényei szerinti esetleges többletszolgáltatás és annak díja,

j) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,

k) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,

l) a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsájtott gyűjtőedényzet használatával, karbantartásával valamint az esetlegesen bekövetkezett károk viselésére vonatkozó polgári jogi szabályok,

m)az irányadó jogszabályok ismertetése.

(2) A keletkező hulladék mennyiségének megfelelő - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz szükséges - gyűjtőedény biztosítására történő jogosultság megállapítása a lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adatai szerint történik tekintettel az életvitelszerű tartózkodásra. A jogosultságot a közszolgáltatást igénybevevő írásbeli igénylése alapján a település jegyzője a lakcím adatait tartalmazó nyilvántartás adatai alapján igazolja a Közszolgáltató részére. A jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételekben bekövetkezett változást a közszolgáltatást igénybevevő 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a Közszolgáltatóhoz, kivéve közös gyűjtőedényzet igénybevétele esetén.

2./ Közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

6. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása érdekében a szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátja, az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával igazolja. Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja a közszolgáltatás igénybevételi kötelezettségének megszűnésekor a gyűjtőedényt visszaszolgáltatja a Közszolgáltató részére.

(2) Igénybevehető gyűjtőedények és a gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék súlya:

a.)80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg,

b.)120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 30 kg,

c.)240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

d.)1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg.

A Közszolgáltató a társasházak, lakásszövetkezetek, több lakásos lakóépületek, garázsszövetkezetek esetén a hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó szerződés szerint közös gyűjtőedény használatát biztosíthatja.

(3) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok közül

a) a csomagolási hulladék havi rendszerességgel,

b) a zöldhulladék családi házas övezetben üdülőingatlanok esetén kétheti rendszerességgel

történő elszállítását házhoz menő gyűjtési rendszerben biztosítja.

(4) * 

7. § (1) Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag útkezelői hozzájárulás illetve a közterület-használati engedély alapján lehet.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt a szállítási napon 06,00 órától lehet kihelyezni a közterületre és ezt követően a szállítás napján 20,00 óráig a közterületről el kell távolítani, kivéve a (1) bekezdés szerint engedélyezett elhelyezést.

8. § A lomhulladékot a Közszolgáltató által meghirdetett elszállítás napját megelőző napon lehet a közterületre kihelyezni, úgy, hogy az a közlekedést ne akadályozza, a forgalomban résztvevők biztonságát ne veszélyeztesse és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

3. Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok

9. § * 

Második rész: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése

I. Fejezet: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1./ A közszolgáltatás tartalma

10. § A közszolgáltatás tartalma Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz az ingatlantulajdonostól, a begyűjtés helyéről, az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függő elszállítása, továbbá a begyűjtött és elszállított háztartási szennyvíz ártalmatlanítása céljából a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezése.

2. Közszolgáltató megnevezése

11. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására kijelölt közszolgáltató az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. (jelen rész alkalmazásában továbbiakban: közszolgáltató). A közszolgáltató az e részben meghatározott közszolgáltatást folyamatosan biztosítja az azt igénybevevő ingatlantulajdonosoknak Szolnok Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területén.

3. Ártalmatlanítás céljából történő átadási hely

12. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő átadás helye: a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok által üzemeltetett Szolnoki Szennyvíztisztító Mű, illetve az illetékes vízügyi hatóság által mindenkor kijelölt átadási hely.

II. fejezet: Közszolgáltatás rendje és módja

1./Közszolgáltatási szerződés

13. § A közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között létrejövő szerződés határozza meg. A szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatás elvégzésének időpontját,

d) a teljesítés helyét,

e) a szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kapacitását, műszaki paramétereit,

f) a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,

g) a felek jogait és kötelezettségeit,

h) a közszolgáltatási díj megfizetésének rendjét.

2. Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei, közszolgáltatással összefüggő személyes adatok

14. § (1) A vízgazdálkodásról szóló törvény 44/B. §-a alapján a ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója (továbbiakban ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának egységnyi közszolgáltatási díja mértéke nettó 2.250 Ft/m3. Közszolgáltatási díj megfizetésének módja - tekintettel az ingatlantulajdonos (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségére - a szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kapacitása alapján - a folyamatos működtetés biztosítása mellett - átadott, összegyűjtött háztartási szennyvíz m3-ben kifejezett mennyiségének és az egységnyi közszolgáltatási díjának szorzata.

(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás ellátására vonatkozó előzetes bejelentését személyesen, írásban vagy telefonon a közszolgáltató ügyfélszolgálatán teszi meg. Az ingatlantulajdonos köteles a szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény szállítást végző céljárművel legalább 30 méter távolságra történő akadálymentes megközelítését biztosítani a közszolgáltatás elvégzése érdekében. A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a megrendelés visszaigazolásában megadott határidőn belül köteles elszállítani, valamint a szállítás időpontjáról az ingatlantulajdonost értesíteni.

(4) Az ingatlan tulajdonosa közszolgáltatással összefüggő személyes adatait az ingatlantulajdonos és a közszolgáltatást ellátó közötti jogviszony alapján a közszolgáltatást végző kezeli, melynek során az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvényben és vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint köteles eljárni. Az adatkezelés időtartama az ingatlantulajdonos közszolgáltatás igénybevételével összefüggő kötelezettségeinek megszűnéséig áll fenn.

HARMADIK RÉSZ: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. § Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

16. § * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 26-i ülésén.

Megjegyzés

A 4/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet 2020. február 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Szalay Ferenc s.k. dr. Sebestyén Ildikó s.k.
polgármester jegyző

Indokolás

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A rendelet tárgya szerinti jogszabályi környezet jelentősen megváltozott, melyre tekintettel új rendelet alkotása vált szükségessé - a közszolgáltató, az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. közreműködésével - a Ht. és Vgtv. megváltozott, önkormányzati rendelet alkotására vonatkozó felhatalmazó rendelkezései alapján. A rendelet megalkotását követően a magasabb jogszabályokban előírt kötelezettségeket a rendeletben meghatározott részletszabályokkal együtt kell alkalmazni.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A paragrafus a rendelet hatályát állapítja meg a Ht. 35. § (1) bekezdés a) pontja és a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés a) pontja alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás tartalma szerint.

2. §-hoz

A szakasz a Ht. 35. § (1) bekezdés a) pontja alapján tartalmazza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát az ellátandó feladatok és az ellátási terület, Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területe valamint a közszolgáltatásban érintett hulladékgazdálkodási létesítmények alapulvételével.

3. §-hoz

A paragrafus a közszolgáltató személyét állapítja meg, figyelemmel a Közgyűlés Z-44/2014. (XII.18.) sz. közgyűlési határozatában foglaltakra (a Ht. 35. § (1) bekezdés b) pontja alapján).

4-5. §-okhoz

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendje és módja körében a rendelet szabályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogviszony létrejöttének feltételeit, a közszolgáltatási szerződés elemeit a Ht. 35. § (1) bekezdés c) pontja alapján.

6-9. §-okhoz

A közszolgáltató és ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei körében szabályozásra kerülnek a Ht. 35. § (1) bekezdés d) pontjában, azaz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás miniszteri rendeletben nem szabályozott módja és feltételei alapján a gyűjtőedényekre vonatkozó rendelkezések, ezek közterületen történő elhelyezésének szabályai, valamint a megszervezett lomtalanítás körében a lomhulladék kihelyezésének szabályai. Továbbá a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kapcsán a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz az adott bekezdés a Ht. 35. § (1) bekezdés g) pontja szerint.

10. §-hoz

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás körében a szakasz a közszolgáltatás tartalmát és a közszolgáltatással érintett terület határait állapítja meg a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés a) pontja alapján.

11-12. §-okhoz

A paragrafusok a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdése b) pontja szerint rögzítésre kerül a közszolgáltató megnevezése figyelemmel a Közgyűlés Z-44/2014. (XII.18.) sz. közgyűlési határozatában foglaltakra, valamint az ártalmatlanítás céljából kijelölt átadási hely, jelenleg a Szolnoki Szennyvíztisztító Mű.

13-14. §-okhoz

A paragrafusokban meghatározásra kerülnek a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei (Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés c) pontja), a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések (Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés g) pontja)

15. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

16. §-hoz

A rendelet hatálybalépésével összefüggően szükséges rendeletek hatályon kívül helyezését tartalmazza a paragrafus, tekintettel egyrészt arra, hogy a rendelet megalkotásával a korábban hatályos rendelet hatályon kívül helyezése is szükséges; másrészt arra, hogy a helyi közutakon és közterületen engedély nélkül tárolt járművek elszállításának szabályairól szóló 43/2005. (XI.10.) önkormányzati rendeletben szabályozással érintett gépjárművek egyrészt hulladéknak minősülnek, másrészt szükség szerinti elszállításukat, az ehhez szükséges eljárást magasabb jogszabály, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, valamint a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet tartalmazza; illetve szükséges az ezen rendeletre utaló rendeleti bekezdés hatályon kívül helyezése is.


  Vissza az oldal tetejére