Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról

Módosította: 4/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet, 19/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Második rész vonatkozásában a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében, a Harmadik rész vonatkozásában a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és 88. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. § * 

Első rész * 

I. * 

1-2. * 

2-3. § * 

II. * 

4-8. § * 

3. * 

9. § * 

Második rész: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése

I. Fejezet: Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1./ A közszolgáltatás tartalma

10. § A közszolgáltatás tartalma Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz az ingatlantulajdonostól, a begyűjtés helyéről, az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függő elszállítása, továbbá a begyűjtött és elszállított háztartási szennyvíz ártalmatlanítása céljából a kijelölt ártalmatlanító telepen történő elhelyezése.

2. Közszolgáltató megnevezése

11. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására kijelölt közszolgáltató az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. (jelen rész alkalmazásában továbbiakban: közszolgáltató). A közszolgáltató az e részben meghatározott közszolgáltatást folyamatosan biztosítja az azt igénybevevő ingatlantulajdonosoknak Szolnok Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területén.

3. Ártalmatlanítás céljából történő átadási hely

12. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő átadás helye: a Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt. Szolnok által üzemeltetett Szolnoki Szennyvíztisztító Mű, illetve az illetékes vízügyi hatóság által mindenkor kijelölt átadási hely.

II. fejezet: Közszolgáltatás rendje és módja

1./Közszolgáltatási szerződés

13. § A közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között létrejövő szerződés határozza meg. A szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatás elvégzésének időpontját,

d) a teljesítés helyét,

e) a szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kapacitását, műszaki paramétereit,

f) a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,

g) a felek jogait és kötelezettségeit,

h) a közszolgáltatási díj megfizetésének rendjét.

2. Közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei, közszolgáltatással összefüggő személyes adatok

14. § (1) A vízgazdálkodásról szóló törvény 44/B. §-a alapján a ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy egyéb jogcímen használója (továbbiakban ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat megfizetni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának egységnyi közszolgáltatási díja mértéke nettó 2.250 Ft/m3. Közszolgáltatási díj megfizetésének módja - tekintettel az ingatlantulajdonos (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségére - a szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény kapacitása alapján - a folyamatos működtetés biztosítása mellett - átadott, összegyűjtött háztartási szennyvíz m3-ben kifejezett mennyiségének és az egységnyi közszolgáltatási díjának szorzata.

(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás ellátására vonatkozó előzetes bejelentését személyesen, írásban vagy telefonon a közszolgáltató ügyfélszolgálatán teszi meg. Az ingatlantulajdonos köteles a szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény szállítást végző céljárművel legalább 30 méter távolságra történő akadálymentes megközelítését biztosítani a közszolgáltatás elvégzése érdekében. A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a megrendelés visszaigazolásában megadott határidőn belül köteles elszállítani, valamint a szállítás időpontjáról az ingatlantulajdonost értesíteni.

(4) Az ingatlan tulajdonosa közszolgáltatással összefüggő személyes adatait az ingatlantulajdonos és a közszolgáltatást ellátó közötti jogviszony alapján a közszolgáltatást végző kezeli, melynek során az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló törvényben és vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint köteles eljárni. Az adatkezelés időtartama az ingatlantulajdonos közszolgáltatás igénybevételével összefüggő kötelezettségeinek megszűnéséig áll fenn.

HARMADIK RÉSZ

Elhagyott hulladék felszámolása

14/A. § *  A közterület tisztán tartásáról és az ott elhagyott hulladék összegyűjtéséről az Önkormányzat vállalkozási szerződés útján gondoskodik.

NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. § Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

16. § * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 26-i ülésén.

Megjegyzés

A 4/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet 2020. február 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

A 19/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelet rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

Szalay Ferenc s.k. dr. Sebestyén Ildikó s.k.
polgármester jegyző

Indokolás

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A rendelet tárgya szerinti jogszabályi környezet jelentősen megváltozott, melyre tekintettel új rendelet alkotása vált szükségessé - a közszolgáltató, az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. közreműködésével - a Ht. és Vgtv. megváltozott, önkormányzati rendelet alkotására vonatkozó felhatalmazó rendelkezései alapján. A rendelet megalkotását követően a magasabb jogszabályokban előírt kötelezettségeket a rendeletben meghatározott részletszabályokkal együtt kell alkalmazni.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A paragrafus a rendelet hatályát állapítja meg a Ht. 35. § (1) bekezdés a) pontja és a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés a) pontja alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás tartalma szerint.

2. §-hoz

A szakasz a Ht. 35. § (1) bekezdés a) pontja alapján tartalmazza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát az ellátandó feladatok és az ellátási terület, Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területe valamint a közszolgáltatásban érintett hulladékgazdálkodási létesítmények alapulvételével.

3. §-hoz

A paragrafus a közszolgáltató személyét állapítja meg, figyelemmel a Közgyűlés Z-44/2014. (XII.18.) sz. közgyűlési határozatában foglaltakra (a Ht. 35. § (1) bekezdés b) pontja alapján).

4-5. §-okhoz

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendje és módja körében a rendelet szabályozza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogviszony létrejöttének feltételeit, a közszolgáltatási szerződés elemeit a Ht. 35. § (1) bekezdés c) pontja alapján.

6-9. §-okhoz

A közszolgáltató és ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei körében szabályozásra kerülnek a Ht. 35. § (1) bekezdés d) pontjában, azaz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás miniszteri rendeletben nem szabályozott módja és feltételei alapján a gyűjtőedényekre vonatkozó rendelkezések, ezek közterületen történő elhelyezésének szabályai, valamint a megszervezett lomtalanítás körében a lomhulladék kihelyezésének szabályai. Továbbá a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kapcsán a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz az adott bekezdés a Ht. 35. § (1) bekezdés g) pontja szerint.

10. §-hoz

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás körében a szakasz a közszolgáltatás tartalmát és a közszolgáltatással érintett terület határait állapítja meg a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés a) pontja alapján.

11-12. §-okhoz

A paragrafusok a Vgtv. 44/C. § (2) bekezdése b) pontja szerint rögzítésre kerül a közszolgáltató megnevezése figyelemmel a Közgyűlés Z-44/2014. (XII.18.) sz. közgyűlési határozatában foglaltakra, valamint az ártalmatlanítás céljából kijelölt átadási hely, jelenleg a Szolnoki Szennyvíztisztító Mű.

13-14. §-okhoz

A paragrafusokban meghatározásra kerülnek a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei (Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés c) pontja), a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések (Vgtv. 44/C. § (2) bekezdés g) pontja)

15. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

16. §-hoz

A rendelet hatálybalépésével összefüggően szükséges rendeletek hatályon kívül helyezését tartalmazza a paragrafus, tekintettel egyrészt arra, hogy a rendelet megalkotásával a korábban hatályos rendelet hatályon kívül helyezése is szükséges; másrészt arra, hogy a helyi közutakon és közterületen engedély nélkül tárolt járművek elszállításának szabályairól szóló 43/2005. (XI.10.) önkormányzati rendeletben szabályozással érintett gépjárművek egyrészt hulladéknak minősülnek, másrészt szükség szerinti elszállításukat, az ehhez szükséges eljárást magasabb jogszabály, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, valamint a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet tartalmazza; illetve szükséges az ezen rendeletre utaló rendeleti bekezdés hatályon kívül helyezése is.