Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről összeállított beszámoló jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

1. § (1) A Közgyűlés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-6. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

26 406 836 ezer forint bevétellel,
23 709 448 ezer forint kiadással,
2 707 365 helyesbített maradvánnyal és
1 140 000 lekötött pénzeszközzel

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az (1) előző bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási teljesítéseket az alábbi részletezések szerint

a) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegszerűen bemutatott önkormányzati szintű kiadásait jogcímenként, bevételeit Önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltak szerint,

b) a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően,

c) a 2014. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív állami támogatás elszámolását az 1.a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

d) az igényelt normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolását az 1.b. számú mellékletben foglaltak szerint,

e) az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

f) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és a projektek pénzügyi elszámolását a 3.b. számú melléklet szerint,

g) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. és 4.a. számú mellékletekben foglaltak szerint,

h) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

i) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2014. évi december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban az 5.a. számú melléklet szerint

hagyja jóvá

2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

2. § (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi működési kiadásaihoz a feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások elszámolása az 1.a. számú mellékletben foglaltak alapján megtörtént.

(2) Az előző bekezdésben foglalt elszámolás alapján a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a feladatfinanszírozás keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 28 615 ezer Ft összegű állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az állammal szembeni elszámolást terheli a Kistérségi Társulás 9424 ezer Ft befizetési kötelezettsége, mely a Kistérségi Társulás döntését követően megtérül.

3. A 2014. évi maradvány megállapítása

3. § (1) A Közgyűlés a maradvány elszámolást a 6., 6.a., valamint a 6.b. számú mellékletekben foglalt részletezettséggel tudomásul veszi.

(2) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 6.a. számú mellékletben foglalt intézményi maradvány a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. § (9) és (10) bekezdéseiben foglalt elszámolási kötelezettség eredményét tartalmazza.

(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az e rendelet 6.a. számú mellékletben foglalt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata maradvány elszámolását a 6.b. számú mellékletben részletezett kötelezettség terheli.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2014. évi maradványból 2 758 835 ezer Ft a 2015. évi költségvetési feladatok forrására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint felhasználásra került.

(5) Szigligeti Színház 2014. évi maradványát a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról és a Szigligeti Színház 2014. évi maradvány megállapításáról szóló 13/2015. (III.27.) rendeletével előzetesen megállapította.

(6) A Közgyűlés az e rendelet 3. § (1) bekezdés szerint megállapított maradványból 26 000 ezer Ft-al növeli a 2015. évi költségvetés Általános tartalékát.

(7) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői az így megállapított maradványnak a 2015. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. Mérleg és vagyonkimutatás

4. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát - a 8. számú mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján, valamint a 9. számú mellékletben részletezett módon - 81 044 887 ezer Ft-ban állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Közgyűlés az államháztartásról szóló törvényben hivatkozott mérlegeket és kimutatásokat az 1-5.d., és 8-9. számú mellékletekben foglalt tartalommal határozza meg. A mérlegekre és kimutatásokra vonatkozó tartalmi követelményeket a következő évek költségvetési rendeleteiben és zárszámadási rendeleteiben is érvényesíteni kell.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit - a költségvetési rendeletben szereplő feladatokra előirányzott fizetési kötelezettségek teljesítéséig-betétként a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán lekösse, ill. más pénzintézeti kínálatban szereplő, minimalizált kockázatú kamathozadékot eredményező formában lekösse.

(4) A szabad pénzeszközök hasznosítására vonatkozó döntésről, az átruházott hatáskörben tett intézkedésről a Közgyűlés soros ülésen, a két ülés közötti tájékoztatóban a Közgyűlést tájékoztatni kell

(5) * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 30-i ülésén.

Szalay Ferenc Dr. Sebestyén Ildikó
polgármester jegyző

1-9. sz. melléklet

I-VI. sz. függelék

Általános indoklás

A 2014. évi költségvetés alapját a 259/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozattal elfogadott költségvetési koncepció képezte, melynek alapeleme a Közgyűlés által elfogadott 144/2011. (V.26.) számú határozat Szolnok Megyei Jogú Város Adósságkezelési Komplex Programjáról.

Szolnok Város Közgyűlése az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelettel fogadta el a város 2014. évi költségvetését, melyet 21 021 692 ezer Ft bevétellel, 21 487 710 ezer Ft kiadással, 466 018 fejlesztési forráshiánnyal állapított meg, amely összeg az adósságszolgálati kiadásokkal egyezik meg és a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-ai értelmében - az adósságkonszolidáció keretében - átvállalásra kerültek.

Az adósságkonszolidáció már elkezdődött 2013. évben az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §-ai alapján, amely a város 2012. december 31-én fennálló adósságállományából 13 703 millió Ft-ot vállalt át, amely 65%-a volt a teljes adósságállománynak. Az átvállalás a működési hitel (folyószámlahitel állomány) tartozását teljes egészében, míg a kötvény állományból 8590 millió Ft-ot érintett.

2014. évben a törvényi előírásoknak megfelelően a 2013. december 31-én fennálló adósságállomány és ezen adósságelemek járulékait 2014. február 28-ig átvállalta az állam. A szerződések megkötésre kerültek és Szolnok Városnak adósságállományából kivezetésre került 6760 millió tőketartozás és 384 millió Ft számított kamattartozás.

Az első félévben az előző évi maradványból - a 2014. évet követő évek működési költségvetési előirányzatai egyensúlyának megteremtése érdekében - 350 millió Ft Konszolidációs és működési tartalékot képeztünk, amely a számlavezető banknál a folyószámlához kapcsolódóan betétként lekötésre került.

A Közgyűlés a 2014. évi költségvetés előirányzatait hét alkalommal módosította. Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint foglalható össze:

adatok ezer Ft-ban
Bevételi jogcím Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Növekedés (+); csökkenés (-) Változás
%-ban
1. Működési bevételek 7 891 722 10 292 103 2 400 381 30,4%
II. Önkormányzat működési támogatásai 3 143 488 3 884 310 740 822 23,6%
III. Felhalmozási jellegű bevételek 161 000 161 012 12 0,0%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 8 072 465 9 707 956 1 635 491 20,3%
V. Finanszírozási bevételek 1 753 017 3 064 049 1 311 032 74,8%
VI. Pénzügyi elszámolások 2 996 849 2 996 849
Fedezethiány 466 018 -466 018 -100,0%
Bevételek összesen: 21 487 710 30 106 279 8 618 569 40,11%
adatok ezer Ft-ban
Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Növekedés (+);
csökkenés (-)
Változás
%-ban
I. Intézmények elemi kiadásai 6 665 598 9 985 700 3 320 102 49,8%
II. Önkormányzat kiadásai 14 814 612 17 036 962 2 222 350 15,0%
III. Nemzetiségi önkormányzatok 7 500 7916 5,5%
IV. Pénzügyi elszámolások 3 075 701 3 075 701
Összesen: 21 487 710 30 106 279 8 618 153 40,1%

A költségvetés előirányzata 21 487 710 ezer forintról, 30 106 279 ezer Ft-ra módosult, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 40,11%-os - növekedést jelent.

Ennek eredményeképpen a költségvetés főösszege 8619 millió Ft-tal növekedett, melyet részben az állami támogatások évközi változása, részben a hivatali és az intézményi körben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítása, valamint az előző évi pénzmaradvány átvezetése indokolt. A növekedés magába foglalja az átmenetileg lekötött pénzeszközök forgalmát, mely a számviteli előírások változása miatt, előirányzatként mind bevételként mind kiadásként megjelent.

Az intézményi kiadási előirányzat növekedése az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása 85 350 ezer Ft, 2 180 645 ezer Ft saját hatáskörben kezdeményezett, intézményi többletbevételek felhasználására vonatkozó javaslatok elfogadása, valamint az önkormányzat által biztosított 1 054 107 ezer Ft pótelőirányzatából ered.

A közpénzügyi szabályozás 2012. évtől bevezetésre került új rendszerében ez év elejétől újabb lépésre került sor, melynek következtében lényegesen megváltozott az államháztartás számvitele. Ennek céljairól és a célok elérést biztosító eszközökről az I. félévi beszámoló keretében számot adtunk.

A célok megvalósítása érdekében számos központi intézkedésre került sor, melyek lényegesen megváltoztatták az eddig alkalmazott módszereket. Az év során folyamatosan és rendszeresen módosultak a számviteli előírások, valamint az ehhez kapcsolódó jelentések és tájékoztatók tartalma illetve szerkezete, A változások következtében összetettebbé és - az e folyamatokat segítő integrált számviteli rendszer hiányában - bonyolultabbá és időigényesebbé vált a gazdasági folyamatok számvitelben történő rögzítése és értékelése.

Bevételek teljesítése

Az előző évihez hasonlóan a 2014. évi költségvetés nem volt forráshiányos, így a tervezett feladatok teljesítése nem okozott számottevő likviditási problémát. Ennek következtében a gazdálkodás menedzselésében, irányításában elsősorban azt a követelményt kellett érvényesíteni, hogy a tervezett bevételek beszedésre kerüljenek, az önkormányzati támogatások mellett kellő forrást biztosítsanak a működéshez.

A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi Költségvetési teljesítésről szóló beszámoló keretében a 11/2014. (IV.28.) önkormányzati rendeletének 5. § (2) bekezdése értelmében felhatalmazást adott arra, hogy a fizetési számlán lévő szabad pénzeszközöket minimalizált kockázatú kamathozadékot eredményező formában leköthesse. Az év során több esetben került sor különböző nagyságú pénzeszközök lekötésére, figyelve arra, hogy a likviditás és a folyamatos kifizetések biztosítva legyenek.

A fizetőképesség megtartása Összehangolt szervező munkát igényelt. Az év során a bevételek összességét tekintve azok teljesítése feladatarányos elsősorban a fejlesztési feladatok tekintetében.

Működési bevételek teljesítése

Az intézményi bevételek a 2. sz. mellékletben részletezett módon, összességében 70%-ban teljesültek. Ennek egyik oka, hogy a Damjanich János Múzeum által elnyert „M4 gyorsforgalmi út Abony-fegyvernek közötti útberuházás új Tisza híddal” régészeti feltárásra kapott 1596 millió Ft előirányzat csak részben került felhasználásra. A maradvány a 2015. évi költségvetésben visszatervezésre került.

Az intézmények saját bevételei alapvetően az intézmények által nyújtott szolgáltatások ellenértékét tartalmazzák, beleértve a gyermekétkeztetés biztosítását is.

A helyi adóbevételek forrásteremtő szerepe a költségvetésben jelentős. Városunkban a lakosság mintegy egynegyede fizet valamilyen típusú helyi adót. (1. sz. melléklet) A költségvetésben előirányzott iparűzési adó összességében a tervezettnek megfelelően teljesült.

Az építményadóban, a folyamatos és intenzív felderítő munkának is köszönhetően a tervezett bevétel túlteljesült. A gépjárműadó a tervezethez képest 21,5 millió Ft-al alulmaradt.

Az Önkormányzatban kezelt egyes bevételek a következőképpen alakultak: (1.c. melléklet)

Az Önkormányzat működési bevételei az egyéb bevételek kivételével a tervezetnek megfelelően alakult. A működési célú átvett pénzeszközök a feladatokhoz igazodóan teljesültek.

Jelentősen elmaradt a tervezett Áfa bevétel az előirányzattól, melynek oka: a REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum fejlesztésének indítása elhúzódott, emiatt a kiadásokhoz kapcsolódóan tervezett Áfa visszatérülés sem realizálódhatott.

A 2014. évi költségvetésben tervezett fejlesztések, beruházások a feladatok megvalósulási ütemével összhangban teljesültek. A kiadásokhoz szükséges források a kifizetésekkor rendelkezésre álltak.

Állami források

A működéshez kapcsolódó állami támogatások teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult. (1.a.sz. melléklet)

A működéshez kapcsolódó állami támogatások 741 ezer Ft-tal nőttek, melyből az évközben igényelhető központosított és kiegészítő támogatások összege 194 millió Ft, melynek része a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás 1560 ezer Ft, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 75 146 ezer Ft, a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés 17 899 ezer Ft, szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 22 564 ezer Ft, E-útdíj miatti önkormányzati bevétel kiesés ellentételezésére 16 714 ezer Ft, a helyi közösségi közlekedés támogatására 40 685 ezer Ft illetve egyéb támogatás 19 614 ezer Ft.

Az állammal közösen finanszírozott egyes szociális feladatok támogatásának igényléséből 453 495 ezer Ft forrást kaptunk.

A gyermekétkezetési feladatok támogatására év közben 94 009 ezer Ft kiegészítő támogatás érkezett.

Az állami támogatások keretében a fejlesztésekhez kapcsolódóan összesen 735 millió Ft támogatást kapott az Önkormányzat. Az Önkormányzat feladatainak támogatására 350 000 ezer Ft-ot, vis maior támogatásra 46 049 ezer Ft-ot, közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatására 46 349 ezer Ft-ot, Kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmény fejlesztésére, felújítására 26 500 ezer Ft-ot, Adósságkonszolidációs támogatására 253 957 ezer Ft-ot, Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 12 250 ezer Ft-ot, lakossági közműfejlesztés támogatására 7 ezer Ft-ot.

Kiadások teljesítése

Az önkormányzati kiadások alapvetően biztosították a tervezett feladatok ellátását, a működési költségvetésben a tervezett feladatok megvalósultak, egyes fejlesztési feladatok esetében a megvalósítás áthúzódik a következő évekre. A költségvetés kiadási előirányzatainak ésszerű és hatékony felhasználása, a tartalékok céljellegének biztosítása fegyelmezett gazdálkodást igenyelt.

Az év során a takarékosság és visszafogottság volt jellemző. Az Adósságkezelési Komplex Programban megfogalmazott elvek egész évben hatékonyan érvényesültek.

Adósságszolgálat

Az adósságszolgálat teljesítése a konszolidációs megállapodásokban foglaltak szerint, a rögzítetteknek megfelelően alakult, ennek következtében a város adósságállománya megszűnt.

Az elmúlt évben hitel felvételére nem került sor.

A közoktatási intézmények átszervezését követően az elmúlt évben kialakultak a fenntartás és üzemeltetés feladatai a végrehajtáshoz szükséges együttműködés.

Az önkormányzati feladatok ellátására az intézményi körben mintegy 8,2 milliárd Ft, az Önkormányzatnál megvalósuló feladatokra közel 8,3 milliárd Ft felhasználására került sor.

A beszámolási időszakban bér és járulékaira 4 milliárd Ft került felhasználásra. A kiadások között 2014. évben is meghatározó volt a működési-üzemeltetési feladatok teljesítése, melyre 6,2 milliárd forint, a támogatásokra, egyéb működési célú kiadásokra 2,4 milliárd forint került felhasználásra. A beruházások és fejlesztések megvalósítására közel 3,6 milliárd Ft-ot fordítottunk.

Működés-üzemeltetés feladatai

A város költségvetési tervezési rendszere az előző években módosult, így az egyes szakmai feladathoz tartozó kiadások, kötelező és önként vállalt feladatok tervezési alapegységenként is kimutatásra kerültek. Az így kialakított rendszer megteremtette a feladatfinanszírozás alapjait, mely a város által korábban használt PPPS költségvetési tervezési technika továbbfejlesztéséből származott.

Mindezek jelentősége erőteljesen a 2014. évi költségvetés kialakításánál mutatkozott. A 2014. évi költségvetés működési-üzemeltetési feladatainak tervezési gazdálkodási alapegységek szerinti teljesítéséről e rendelet 3.a. sz. mellékletben foglalt adatok adnak részletes információkat míg a rendelet IV. számú függeléke szöveges értékeléssel egészíti ki a pénzügyi és naturális adatokat.

Állami Számvevőszék Intézkedési terve

Az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján készült intézkedési tervben foglaltak a gazdaságszervező munka alapját képezték. Az intézkedési terv egyes elemei - az adósságszolgálathoz kapcsolódó árfolyam és kamatkockázatokra vonatkozó előírások, a likviditást biztosító folyószámlahitelre elfogadott intézkedések - az állami adósságkonszolidációs intézkedések következtében, okafogyottá váltak.

Összességében az intézkedési tervben foglaltak következetes és hatékony végrehajtása biztosította a 2007-2010. évek gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról készült jelentésben megfogalmazott javaslatok megvalósítását, az önkormányzati gazdaság egészére kiterjedő alkalmazását. Az állami szabályozás módosulásai - oktatási intézmények átvétele, megyei fenntartású kulturális intézmények átadása, feladatfinanszírozás bevezetése stb. - következtében megváltozott önkormányzati gazdasági környezet hatásait az önkormányzati gazdaságba integráltuk és alkalmaztuk az intézkedési terv előírásait.

Részletes indokolás

1. §

A hatályos jogszabályi előírásainak megfelelően a város 2014. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését a (2) bekezdésben részletezett jogcímeknek megfelelően kell bemutatni.

2. §

A beszámoló keretében kerül sor az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások elfogadására. Ennek alapján a feladat finanszírozáshoz kapcsolódó állami hozzájárulások, valamint a központosított állami támogatásokból származó források felhasználásnak megfelelően, összességében 28 615 ezer forint összegű állami támogatás visszafizetés keletkezett.

A Magyar Államkincstár elszámolási rendjéből következően a visszafizetés tartalmazza a Kistérségi Társulás állammal szembeni befizetési kötelezettségét is, melynek összege 9424 ezer Ft, Ennek megfelelően Szolnok várost ténylegesen terhelő befizetési kötelezettség 19 191 ezer Ft,

3. §

A pénzügyi teljesítések alapján meg kell határozni a gazdálkodás eredményeképpen a maradványt, mind az intézmények, mind a polgármesteri hivatalban kezelt feladatok esetében. A szakasz előírásai azt biztosítják, hogy a kötelezettséggel terhelt és az intézményi fedezettel rendelkező felülvizsgált maradványok felhasználhatók a mérlegben kimutatott kötelezettségek teljesítésére.

4. §

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról el kell fogadni.

5. §

Hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezéseket tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére