Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről összeállított beszámoló jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

1. § (1) A Közgyűlés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-6. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

46.877.099 ezer forint bevétellel,
44.730.497 ezer forint kiadással,
2.146.015 helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az (1) előző bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat, teljesítéseket az alábbi részletezések szerint

a) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegszerűen bemutatott önkormányzati szintű kiadásait jogcímenként, bevételeit Önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltak szerint,

b) a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően,

c) a 2015. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív állami támogatás elszámolását az 1.a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

d) az igényelt normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolását az 1.b. számú mellékletben foglaltak szerint,

e) az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

f) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és a projektek pénzügyi elszámolását a 3.b. számú melléklet szerint,

g) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. és 4.a. számú mellékletekben foglaltak szerint,

h) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

i) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2015. évi december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban az 5.a. számú melléklet szerint

hagyja jóvá.

2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

2. § (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi működési kiadásaihoz a feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások elszámolása az 1.a. számú mellékletben foglaltak alapján megtörtént.

(2) Az előző bekezdésben foglalt elszámolás alapján a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a feladatfinanszírozás keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 17 255 ezer Ft összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.

(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az állammal szembeni elszámolást követően a Kistérségi Társulásnak 3530 ezer Ft összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.

3. A 2015. évi maradvány megállapítása

3. § (1) A Közgyűlés a maradvány elszámolást a 6., 6.a., 6.b., valamint a 6.c. számú mellékletekben foglalt részletezettséggel tudomásul veszi.

(2) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 6.a. számú mellékletben foglalt intézményi maradvány a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 11. § (8) és (9) bekezdéseiben foglalt elszámolási kötelezettség eredményét is tartalmazza.

(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az e rendelet 6.a. számú mellékletben foglalt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata maradvány elszámolását a 6.b. számú mellékletben részletezett kötelezettség terheli.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2015. évi maradványból 759 486 ezer Ft a 2016. évi költségvetési feladatok forrására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint felhasználásra került.

(5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2015. évi szabad maradványból 231 731 ezer Ft az Önkormányzat, 343 272 ezer Ft az intézmények 2016. évi feladatainak forrásául szolgál a 6. c. számú mellékletben részletezett módon.

(6) A Közgyűlés az e rendelet 3. § (5) bekezdés szerint megállapított 2015. évi szabad maradványból 47 731 ezer Ft-al növeli a 2016. évi költségvetés tartalékát.

(7) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői az így megállapított maradványnak a 2016. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. Mérleg és vagyonkimutatás

4. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát - a 8. számú mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján, valamint a 9. számú mellékletben részletezett módon - 83 686 837 ezer Ft-ban állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Közgyűlés az államháztartásról szóló törvényben hivatkozott mérlegeket és kimutatásokat az 1-5.d., és 8-9. számú mellékletekben foglalt tartalommal határozza meg. A mérlegekre és kimutatásokra vonatkozó tartalmi követelményeket a következő évek költségvetési rendeleteiben és zárszámadási rendeleteiben is érvényesíteni kell.

(3) * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. április 28-i ülésén.

Szalay Ferenc Dr. Sebestyén Ildikó
polgármester jegyző

1-9. sz. melléklet

I-VII. sz. függelék

Általános indoklás

A 2015. évi költségvetés alapját a 263/2015. (XII.10.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére vonatkozó határozat képezte, melynek alapeleme a Közgyűlés által elfogadott 144/2011. (V.26.) számú határozat Szolnok Megyei Jogú Város Adósságkezelési Komplex Programjáról.

Szolnok Város Közgyűlése a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2015. évi költségvetését 20 678 864 ezer Ft bevétellel, 20 678 864 ezer Ft kiadással.

Az első félévben az előző évi pénzmaradványból 26 millió Ft-al növeltük az általános tartalékot, amely az évközi elmaradt bevételek pótlását, a felmerülő többletkiadások forrásigényét szolgálja, illetve 337 millió Ft-ot biztosítottunk az áthúzódó kiadások fedezetére.

A Közgyűlés a 2015. évi költségvetés előirányzatait nyolc alkalommal módosította. Az előirányzatok módosítása az alábbiak szerint foglalható össze:

adatok ezer Ft-ban
Bevételek Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Növekedés (+); csökkenés (-) Változás
%-ban
I. Működési bevételek 9 175 860 9 867 267 691 407 7,54%
II. Önkormányzat működési támogatásai 2 955 929 3 291 047 335 118 11,34%
III. Felhalmozási jellegű bevételek 56 000 64 682 8 682 15,50%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 5 732 240 6 923 760 1 191 520 20,79%
V. Finanszírozási bevételek 2 758 835 2 697 706 -61 129 -2,22%
VI. Pénzügyi elszámolások 1 270 155 1 270 155
Bevételek összesen 20 678 864 24 114 617 2 969 735 16,61%
adatok ezer Ft-ban
Kiadások Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Növekedés(+); csökkenés (-) Változás
%-ban
I. Intézmények elemi kiadásai 7 453 641 8 251 149 797 508 10,70%
II. Önkormányzat kiadásai 13 213 423 15 197 976 1 984 553 15,02%
III. Nemzetiségi önkormányzatok 11 800 9 716 -2 084 -17,66%
IV. Pénzügyi elszámolások 655 776 655 776
Kiadások összesen 20 678 864 24 114 617 3 435 753 16,61%

A költségvetés előirányzata 20 678 864 ezer Ft-ról, 24 114 617 ezer Ft-ra módosult, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 16,61%-os - növekedést jelent.

Ennek eredményeképpen a költségvetés főösszege 3436 millió Ft-tal növekedett, melyet részben az állami támogatások évközi változása, részben a hivatali és az intézményi körben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítása, valamint az előző évi pénzmaradvány átvezetése indokolt. A növekedés magába foglalja az átmenetileg lekötött pénzeszközök forgalmát, mely a számviteli előírások változása miatt, előirányzatként mind bevételként mind kiadásként megjelent.

A 797 508 ezer Ft-os intézményi kiadási előirányzat növekedése az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása 225 852 ezer Ft, 527 737 ezer Ft saját hatáskörben kezdeményezett, intézményi többletbevételek felhasználására vonatkozó javaslatok elfogadása, valamint az önkormányzat által biztosított 43 919 ezer Ft pótelőirányzatból ered.

Bevételek teljesítése

Az előző évhez hasonlóan a 2015. évi költségvetés sem volt forráshiányos, így a tervezett feladatok teljesítése nem okozott számottevő likviditási problémát. Ennek következtében a gazdálkodás menedzselésében, irányításában elsősorban azt a követelményt kellett érvényesíteni, hogy a tervezett bevételek beszedésre kerüljenek, az önkormányzati támogatások mellett kellő forrást biztosítsanak a működéshez.

A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletének 13. § (10) bekezdése értelmében felhatalmazta a Polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközöket maximum 3 hónapos futamidőre történő államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésére.

Az év során 44 alkalommal kötöttünk le - kizárólag a számlavezető pénzintézetnél és ügyelve arra, hogy a likviditás és a folyamatos kifizetések biztosítva legyenek - különböző nagyságú összeget, 1-2 hetes időtartamra, amelyek összességében 15 601 ezer Ft kamat bevételt eredményeztek.

A pénzügyi elszámolások magas teljesítését az átmenetileg szabad pénzeszközök ismétlődő lekötésének és lejáratkori visszavezetésének kiadási és bevételi könyvelési technikája okozza.

Működési bevételek teljesítése

Az intézményi bevételek a 2. sz. mellékletben részletezett módon teljesültek. A tervezettől 18,46%-al való elmaradás oka egyrészről a Szigligeti Színház gazdasági társasággá való átalakulása miatt keletkezett. A másik ok a Damjanich János Múzeumnál az M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek szakaszának építéséhez kapcsolódik. 2014-ben a NIF Zrt.-vel 387 383 m2 terület régészeti munkáira kötöttek keretszerződést, amiből a feltárási munkák jelentős része áthúzódott 2015. évre. Ezeknek a munkáknak a bevételi és kiadási oldala is megtervezésre került a Múzeum 2015. évi költségvetésében. A terepen végzett munkák során kiderült, hogy kb. az összterület egy negyed része nem tartalmazott régészeti objektumot - ún. negatív terület -, így ezekre a szerződés szerint nem lehetett munkadíjat kiszámlázni. Összesen 284 483 m2 terület került régészeti feltárásra, és kiszámlázásra a megbízó felé. Ez jelentős bevétel kiesést jelentett, azonban a kiadási oldala sem teljesült. A munkák befejeződtek, a végelszámolás a NIF Zrt.-vel megtörtént.

Az intézmények saját bevételei alapvetően az intézmények által nyújtott szolgáltatások ellenértékét tartalmazzák, beleértve a gyermekétkeztetés biztosítását is.

A helyi adóbevételek forrásteremtő szerepe a költségvetésben jelentős. Városunkban a lakosság mintegy egynegyede fizet valamilyen típusú helyi adót. (1. sz. melléklet) A költségvetésben előirányzott iparűzési adó 358 millió Ft-al több bevételt eredményezett.

Az építményadóban, a folyamatos és intenzív felderítő munkának is köszönhetően a tervezett bevétel túlteljesült. A gépjárműadó a tervezett szinten teljesült.

Az Önkormányzatban kezelt egyes bevételek a következőképpen alakultak (1.c. melléklet)

Az Önkormányzat működési bevételei a tervezetnek megfelelően alakult. A működési célú átvett pénzeszközök a feladatokhoz igazodóan teljesültek.

Jelentősen elmaradt a tervezett Áfa bevétel az előirányzattól, melynek oka, hogy a kiadások az év végén történtek és így az adóbevételek teljesítése várhatóan 2016. évben realizálódnak.

A Tulajdonosi bevételeknél a koncessziós díjak elmaradnak a tervezettől. Az Alfa-Nova Kft 2 beruházását nem tudta befejezni december 31-ig a beruházások üzembe helyezéséhez kizárólag fűtési idényben elvégezhető beszabályozási munkák és próbaüzemi eljárások miatt.

A VCSM Zrt. koncessziós díjbevétel elmaradt része 2016. év elején érkezett meg.

A véglegesen átvett pénzeszközök teljesítése alapvetően a megvalósuló feladatokhoz kapcsolódik. Ennek megfelelően a működési és felhalmozási célú források teljesültek.

A 2015. évi költségvetésben tervezett fejlesztések, beruházások a feladatok megvalósulási ütemével összhangban teljesültek. A kiadásokhoz szükséges források a kifizetésekkor rendelkezésre álltak.

A fejlesztési feladatok tekintetében a 2007-2013-as uniós ciklusban megvalósulásra kerülő projektek zárása megtörtént. A záró elszámolások elkészültek, az Irányító Hatósághoz beküldésre kerültek.

Állami források

A működéshez kapcsolódó állami támogatások teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult, (1.a.sz. melléklet)

A működéshez kapcsolódó állami támogatások 335 millió Ft-tal nőttek, melyből az évközben igényelhető központosított és kiegészítő támogatások összege 79 millió Ft, melynek része a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás 1560 ezer Ft, a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés 16 574 ezer Ft, a helyi közösségi közlekedés támogatására 36 256 ezer Ft illetve közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatására 24 556 ezer Ft.

Egyéb működési támogatás jogcímen 75 267 ezer Ft többlet állami támogatást kapott az Önkormányzat, ami a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja 59 479 ezer Ft, szociális és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék 15 709 ezer Ft, illetve póttámogatásként 79 ezer Ft-ot.

Az állammal közösen finanszírozott egyes szociális feladatok támogatásának igényléséből 127 812 ezer Ft forrást kaptunk.

A gyermekétkeztetési feladatok támogatására év közben 26 172 ezer Ft kiegészítő támogatás érkezett.

Az állami támogatások keretében (1.c.sz. melléklet) a fejlesztésekhez kapcsolódóan összesen 11,6 millió Ft támogatást kapott az Önkormányzat. Az „Art” mozihálózat digitális fejlesztéséhez 9 millió Ft-ot, a Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatására 2,6 millió Ft-ot.

Kiadások teljesítése

Az önkormányzati kiadások alapvetően biztosították a tervezett feladatok ellátását, a működési költségvetésben a tervezett feladatok megvalósultak, egyes fejlesztési feladatok esetében a megvalósítás áthúzódik a következő évekre. A költségvetés kiadási előirányzatainak ésszerű és hatékony felhasználása, a tartalékok céljellegének biztosítása fegyelmezett gazdálkodást igényelt.

Az év során a takarékosság és visszafogottság volt jellemző. Az Adósságkezelési Komplex Programban megfogalmazott elvek egész évben hatékonyan érvényesültek.

Adósságszolgálat

Az elmúlt évben hitel felvételére nem került sor.

A közoktatási intézmények átszervezését követően az elmúlt évben kialakultak a fenntartás és üzemeltetés feladatai a végrehajtáshoz szükséges együttműködés.

Az önkormányzati feladatok ellátására az intézményi körben mintegy 7,047 milliárd Ft, az Önkormányzatnál megvalósuló feladatokra közel 13,268 milliárd Ft felhasználására került sor.

A beszámolási időszakban bér és járulékaira 3.95 milliárd Ft került felhasználásra. A kiadások között 2015. évben is meghatározó volt a működési-üzemeltetési feladatok teljesítése, melyre 6,026 milliárd, a támogatásokra, egyéb működési célú kiadásokra 2,3 milliárd Ft, az ellátottak pénzbeli juttatására 0,25 milliárd Ft került felhasználásra. A beruházások és fejlesztések megvalósítására közel 7,737 milliárd Ft-ot fordítottunk.

Működés-üzemeltetés feladatai

A város költségvetési tervezési rendszere az előző években módosult, így az egyes szakmai feladathoz tartozó kiadások, kötelező és önként vállalt feladatok tervezési alapegységenként is kimutatásra kerültek. Az így kialakított rendszer megteremtette a feladatfinanszírozás alapjait, mely a város által korábban használt PPPS költségvetési tervezési technika továbbfejlesztéséből származott.

Mindezek jelentősége erőteljesen a 2015. évi költségvetés kialakításánál mutatkozott. A 2015. évi költségvetés működési-üzemeltetési feladatainak tervezési gazdálkodási alapegységek szerinti teljesítéséről e rendelet 3.a. sz. mellékletben foglalt adatok adnak részletes információkat, míg a rendelet IV. számú függeléke szöveges értékeléssel egészíti ki a pénzügyi és naturális adatokat.

Állami Számvevőszék Intézkedési terve

Az Állami Számvevőszék 2007 - 2010. évek gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról készült intézkedési tervben megfogalmazott elvek alapján készült el a 2015. évi beszámoló.

Részletes indokolás

1. §

A hatályos jogszabályi előírásainak megfelelően a város 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését a (2) bekezdésben részletezett jogcímeknek megfelelően kell bemutatni.

2. §

A beszámoló keretében kerül sor az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások elfogadására. Ennek alapján a feladat finanszírozáshoz kapcsolódó állami hozzájárulások, valamint a központosított állami támogatásokból származó források felhasználásnak megfelelően, összességében 20 785 ezer forint összegű állami támogatás igénylés keletkezett.

A Magyar Államkincstár elszámolási rendjéből következően az elszámolás tartalmazza a Kistérségi Társulás állammal szembeni igénylést is, melynek összege 3530 ezer Ft.

3. §

A pénzügyi teljesítések alapján meg kell határozni a gazdálkodás eredményeképpen a maradványt, mind az intézmények, mind a polgármesteri hivatalban kezelt feladatok esetében. A szakasz előírásai azt biztosítják, hogy a kötelezettséggel terhelt és az intézményi fedezettel rendelkező felülvizsgált maradványok felhasználhatók a mérlegben kimutatott kötelezettségek teljesítésére.

4. §

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról el kell fogadni.

5. §

Hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezéseket tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére