Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, valamint szociális, jóléti, kulturális juttatásairól

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

a 2. alcím és a 3. § tekintetében a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) és (5) bekezdésében,

az 4. alcím tekintetében a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában,

az 5. alcím tekintetében a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a polgármesterre és az alpolgármesterekre, az önkormányzati főtanácsadói és önkormányzati tanácsadói munkakörbe kinevezett köztisztviselőkre is.

2. A vezetői szintek megnevezése

2. § (1) A hivatal „igazgatóság” szervezeti egységének vezetésével megbízott köztisztviselő megnevezése: igazgató, mely vezetői szint megfelel a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 236. § bekezdés (5) bekezdés c) pontjában meghatározott főosztályvezető-helyettesi vezetői szintnek.

(2) A hivatal „osztály” szervezeti egységének vezetésével megbízott köztisztviselő megnevezése: osztályvezető, mely megfelel a Kttv. 236. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott osztályvezetői szintnek.

3. A vezető köztisztviselő díjazása

3. § (1) Az igazgató alapilletménye 15%-nak megfelelő vezetői illetménypótlékra jogosult.

(2) Az osztályvezető alapilletménye 10%-nak megfelelő illetménypótlékra jogosult.

4. Egyéb juttatások, támogatások

4. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozók az alábbi egyéb szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokra, szociális és kegyeleti támogatásokra jogosultak:

a) illetményelőleg;

b) szociális támogatás;

c) képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,

d) családalapítási támogatás,

e) kegyeleti támogatás.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított juttatások, támogatások feltételeit a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban állapítja meg.

5. Munkaszüneti nap

5. § A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, valamint szociális, jóléti, kulturális, juttatásairól szóló 30/2001. (IX. 27.) önkormányzati rendelet.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. február 23-i ülésén.

Dr. Sebestyén Ildikó s.k. Szalay Ferenc s.k.
jegyző polgármester

INDOKOLÁS

a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, valamint szociális, jóléti, kulturális, juttatásairól szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) rendelkezései a helyi önkormányzat képviselő-testületét felhatalmazzák a rendelet tárgyát képező jogalkotásra. A központi jogszabályok átvezetése, továbbá a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása miatt új rendelet megalkotását és a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezését tartjuk indokoltnak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A Kttv. által meghatározott szabályok szerint a vezetői szintek megnevezését tartalmazza.

A 3. §-hoz

A Kttv. által meghatározott szabályok szerint a vezetői illetménypótlék mértékéről rendelkezik.

Az 4. §-hoz

A köztisztviselők részére adható egyéb juttatásokról, támogatásokról szól.

A 5. §-hoz

A Közszolgálati Tisztviselők Napját, július 1-jét munkaszüneti nappá nyilvánítja.

A 6. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére