Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete

a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 13/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköre alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § * 

3. § * 

4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel 2017. április 01-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. E rendeletben foglaltakat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A rendelet 2. §-a 2018. január 01-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(3) A rendelet 3. §-a 2019. január 01-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(4) A rendelet 4. §-a 2020. január 01-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-i ülésén.
Szalay Ferenc s.k.dr. Sebestyén Ildikó s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére