Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete

egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról

Módosította: 6/2018. (III.2.), 24/2018. (X. 31.), 25/2019. (XI. 13.), 8/2020. (VI. 25.), 22/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelet

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. Civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: civil tv.) 2. § 6. pontja szerinti civil szervezet.

2. Civil Információs Centrum: a Szolnok Megyei Jogú Városban illetékes, civil tv. szerinti civil információs centrum

3. Egészségügyi vállalkozó: az az egészségügyi szolgáltatást biztosító gazdálkodó szervezet, vagy egyéni vállalkozó, aki Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) kötött hatályos egészségügyi feladat-ellátási szerződéssel rendelkezik.

4. Igénylő: az az egészségügyi vállalkozó, vagy civil szervezet képviseletére jogosult személy, aki támogatás iránt az e rendeletben foglaltak szerint kérelmet, vagy pályázatot nyújt be.

5. Önkormányzat honlapja: www.szolnok.hu honlap.

6. Tárgyév: A támogatási kérelem vagy pályázat benyújtásának éve.

7. Támogatott: E rendelet szerint Önkormányzati támogatásban részesült személy vagy szervezet.

8. *  Idősügyi szervezet: olyan civil szervezet,

a) amely szervezet tagságának átlagéletkora eléri a 60 évet, vagy

b) melynek alapító okiratban meghatározott célja, vagy céljától függetlenül igazolható rendszeres tevékenysége a koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nyugdíjas személyek

ba) érdekképviselete, vagy

bb) társadalmi megbecsülésének erősítése, vagy

bc) egészségvédelme, vagy

bd) kulturális, szabadidős igényeik kielégítése, vagy

be) rászorultsági támogatása.

2. Egészségügyi vállalkozók támogatása

2. § Működési célra vissza nem térítendő támogatásra jogosult az az egészségügyi vállalkozó, aki a tárgyévet megelőző évben a helyi iparűzési adóról szóló 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján nem mentesült a helyi iparűzési adó alól.

3. § A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeget az Önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletében határozza meg.

4. § (1) A támogatás iránti kérelmet Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (a továbbiakban: polgármester) címezve, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészség- és Családügyi Osztályánál (a továbbiakban: Egészség- és Családügyi Osztály) lehet benyújtani

a) 2017. évben július 28. napjáig,

b) 2017. évet követően tárgyév május 01-től tárgyév június 15. napjáig.

(2) A támogatás iránti kérelem formanyomtatványa az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

(3) A hiányosan, vagy nem megfelelően benyújtott kérelem esetén az igénylőt az Egészség- és Családügyi Osztály - 5 napos határidő megjelölésével - hiánypótlásra hívja fel.

5. § *  A támogatásról a közgyűlés egészségügyi feladatokkal foglalkozó bizottsága dönt. A támogatási összeg a tárgyévben határidőben beérkezett jogos igények számának figyelembevételével kerül meghatározásra, minden jogosult részére azonos mértékben.

6. § *  A döntésről az igénylőket - jogosultság megállapítása esetén a támogatási összeg megjelölésével és a támogatási szerződés tervezetének megküldésével - az Egészség - és Családügyi Osztály értesíti tárgyév július 15. napjáig.

3. Civil szervezetek támogatása

7. § (1) Szolnoki székhellyel rendelkező, egészségügyi vonatkozású - prevenciós, rekreációs, rehabilitációs, oktatási, szabadidős feladatokkal, egészségkárosultak támogatásával vagy érdekvédelmével kapcsolatos - tevékenységet végző civil szervezet részére pályázat alapján működési, vagy program szervezési célú vissza nem térítendő támogatás nyújtható.

(2) *  Szolnoki székhellyel rendelkező idősügyi szervezet részére pályázat alapján működési, vagy program szervezési célú vissza nem térítendő támogatás nyújtható a koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nyugdíjas személyek

a) érdekképviselete, vagy

b) társadalmi megbecsülésének erősítése, vagy

c) egészségvédelme, vagy

d) kulturális, szabadidős igényeik kielégítése, vagy

e) rászorultsági támogatása céljából.

(3) *  Működési célú és programszervezési célú támogatás esetén az alábbi kiadástípusok támogathatók: dologi kiadások, bérköltségek és személyi jellegű kifizetések, valamint tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése.

(4) *  Az Önkormányzat a támogatást a mindenkori költségvetésében az e rendeletben meghatározott célokra elkülönített összeg terhére, azok erejéig biztosítja.

8. § (1) *  A civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázatot a polgármester írja ki tárgyév március 15. napjáig, 2021. évben 2021. július 20. napjáig.

(2) A pályázati kiírás tartalmazza:

a) a pályázat célját,

b) a benyújtás határidejét, helyét, módját,

c) *  a felosztásra kerülő összeg mértékét,

d) hiánypótlásra vonatkozó rendelkezéseket,

e) a kötelezően csatolandó dokumentumok körét,

f) elbírálásra vonatkozó rendelkezéseket,

g) *  a támogatási időszakot,

h) *  az elszámolás határidejét, módját, és

i) *  minden olyan egyéb adatot, információt, amelyet a polgármester szükségesnek tart,

(3) *  A pályázati kiírás a 7. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás esetében a (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a támogatás minimális és maximális mértékét.

9. § (1) A nyilvános pályázati felhívás és kiírás közhírelése az Önkormányzat honlapján való megjelentetéssel és a Városháza hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.

(2) A közhíreléssel egyidőben a pályázat kiírásáról a Civil Információs Centrumot működtető szervezetet értesíteni kell.

10. § (1) *  Pályázni - a pályázati kiírás mellékletét képező - pályázati adatlap szerinti adattartalommal lehet, mely az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

(2) A pályázathoz mellékelni kell a civil szervezet létezését, tevékenységi körét és működésének célját hitelesen igazoló okiratot.

11. § * 

12. § A hiányosan, vagy nem megfelelően benyújtott pályázatok esetén az igénylőt az Egészség- és Családügyi Osztály - 5 napos határidő megjelölésével - hiánypótlásra hívja fel.

13. § *  A pályázatokat a közgyűlés civil feladatokkal foglalkozó bizottsága bírálja el, kivéve, ha a javaslat alapítványi, közalapítványi támogatást érint, melyre vonatkozó bizottsági kezdeményezésről Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése hoz döntést.

14. § A támogatásban részesített civil szervezeteket a támogatási szerződésben rögzített pályázati célok és programok megvalósítását követően az ott meghatározott feltételek szerint számadási kötelezettség terheli a részükre céljelleggel juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról.

4. Kizáró körülmények

15. § (1) Nem adható e rendelet szerinti támogatás, amennyiben

a) az Önkormányzat hivatalos tudomást szerez arról, hogy az igénylő a támogatás elnyerése érdekében lényeges tényt, körülményt elhallgatott, a jogosultsági feltételekre vonatkozóan a valóságtól eltérő nyilatkozatott tett,

b) a kérelem, pályázat határidőn túl érkezik,

c) hiányosan, vagy nem megfelelően benyújtott pályázatok esetén biztosított hiánypótlási határidőt az igénylő elmulasztja,

d) a pályázó a korábbi Önkormányzati támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, vagy

e) a pályázónak a 16. §-ban foglaltak szerint a korábbiakban visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

(2) Az (1) bekezdés d)-e) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az új pályázat benyújtásáig a civil szervezet, vagy egészségügyi vállalkozó ügyviteli képviseletében változás következett be.

(3) Az (1) bekezdésben fennálló körülmények esetén a kérelem elutasításra kerül, a pályázat érvénytelen.

5. Jogkövetkezmények jogosulatlanul igénybevett támogatás esetén

16. § Az e rendelet szerint nyújtott támogatást az Egészség-és Családügyi Osztály erre irányuló felhívására az ott meghatározott feltételek szerint és határidőben egy összegben vissza kell fizetni, ha a támogatás folyósítását követő 5 éven belül az Önkormányzat hivatalos tudomást szerez arról, hogy a támogatott a támogatás elnyerése érdekében lényeges tényt, körülményt elhallgatott, a jogosultsági feltételekre vonatkozóan a valóságtól eltérő nyilatkozatott tett.

17. § Ha a támogatott a 16. §-ban meghatározott visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a teljesítési határidő utolsó napját követő naptól a támogatottnak a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot kell fizetnie.

6. Az Európai Uniós szabályoknak való megfelelés

18. § (1) Az e rendeletben meghatározott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(2) A támogatott a támogatással megszerzett előnyt - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(3) A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(4) A támogatott és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(7) A támogatottnak a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

19. § Az e rendelet szerinti támogatás nyújtása az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet csekély összegű támogatásra vonatkozó szabályai szerint történik.

7. Záró rendelkezések * 

19/A. § *  Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet végrehajtása során az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben döntsön és a szükséges intézkedéseket megtegye.

20. § E rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. június 29-ei ülésén.

Szalay Ferenc s.k. Dr. Sebestyén Ildikó s.k.
polgármester jegyző

Megjegyzések:

A 6/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 24/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet 2018. november 1-jén lép hatályba.

A 25/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 2019. november 13-án 15 óra 00 perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 8/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 2020. június 25. napján 10 óra 25 perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

A 22/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelet 2021. július 15-én 11 órakor lép hatályba, azzal, hogy a 3. § rendelkezéseit 2021.szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdése rendeletalkotási kötelezettséget ír elő a helyi önkormányzat képviselőtestülete számára az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezések szabályozására.

Részletes indokolás

1. § Értelmező rendelkezést tartalmaz.

2. § - 6. §

Az egészségügyi vállalkozók támogatására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

7. § - 14. §

A civil szervezetek támogatására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

15. § A kizáró körülményeket tartalmazza.

16. § - 17. §

A jogosulatlanul igénybevett támogatások esetére vonatkozó jogkövetkezményeket tartalmazza.

18. § - 19. §

Az Európai Uniós szabályoknak való megfelelést tartalmazza.

20. § A rendelet hatálybalépését tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére