Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek és tagoknak, továbbá a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori éves költségvetési rendeletében a köztisztviselők vonatkozásában megállapított illetményalap és 2,65 szorzószám 100 forintra kerekített szorzata (a továbbiakban: alapdíj).

(2) Ha az önkormányzati képviselő bizottságnak tagja, a havi tiszteletdíja az alapdíj és az alapdíj 45%-ának 100 forintra kerekített összege.

(3) A bizottság elnökének és a tanácsnoknak a havi tiszteletdíja az alapdíj és az alapdíj 90%-ának 100 forintra kerekített összege.

(4) Nem önkormányzati képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja az alapdíj 45%-a 100 forintra kerekítve.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben megállapított tiszteletdíjak mértékét a betöltött tisztségek száma nem befolyásolja.

2. § Az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, a tanácsnok, a nem önkormányzati képviselő bizottsági tag természetbeni juttatásra nem jogosult.

3. § (1) Az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, a tanácsnok, a nem önkormányzati képviselő bizottsági tag tiszteletdíjra a megbízatás keletkezésének napjától a megbízatás megszűnésének napjáig jogosult.

(2) Ha az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, a tanácsnok, a nem önkormányzati képviselő bizottsági tag megbízatása hónap közben keletkezik, illetve szűnik meg, úgy időarányos tiszteletdíjra jogosult.

4. § (1) A megállapított tiszteletdíjak kifizetésére havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kerül sor.

(2) A tiszteletdíjak kifizetésének részletes szabályait a polgármester állapítja meg.

5. § (1) Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőinek tiszteletdíjáról szóló 39/2006.(X.19.) önkormányzati rendelet.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. június 29-i ülésén.

dr. Sebestyén Ildikó s.k. Szalay Ferenc s.k.
jegyző polgármester

INDOKOLÁS

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata képviselőinek, a bizottsági elnököknek és tagoknak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései - 35. §, 143. § (4) bekezdés f) pontja - a helyi önkormányzat képviselő-testületét felhatalmazzák, hogy rendeletben határozza meg az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A képviselő, a bizottság elnöke, a tanácsnok, a nem önkormányzati képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíjának megállapításáról szól.

A 2. §-hoz

Kimondja, hogy a közgyűlés természetbeni juttatást nem állapít meg.

A 3-4. §-hoz

A képviselői tiszteletdíjra való jogosultság időtartamáról és a kifizetésének szabályairól rendelkezik.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére