Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2017. (X.3.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is - a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Szolnok Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

2. § Szolnok Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

2. A partnerek meghatározása

3. § (1) A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszköz egyeztetésében résztvevő állandó partnerek körét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza (a továbbiakban: állandó partner).

(2) A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszköz egyeztetésben résztvevő eljárástól függő, eseti partnerek körét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza (a továbbiakban: eseti partner).

(3) A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetésében résztvevő partnerek körét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(4) A településrendezési eszköz véleményezési eljárásba bevont eseti partnerek körét a polgármester a településrendezési eszköz fajtájától, a módosítás tárgyától és területi lehatárolásától, valamint a partnerek érintettségétől függően választja meg.

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

4. § (1) A polgármester a településfejlesztési koncepció, az integrált városfejlesztési stratégia, a településrendezési eszköz, a településképi arculati kézikönyv, és a településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos egyeztetések és elfogadásuk során a Kormányrendeletben meghatározott eljárási szabályok, határidők figyelembe vételével - a teljes körű nyilvánosság biztosítása érdekében az alábbiak szerint tájékoztatja a partnereket:

- közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,

- helyi lapban (Néplap vagy Grátisz),

- Szolnok Megyei Jogú Város honlapján a http://info.szolnok.hu/partnersegi-egyeztetes-m937 elérhetőségen az erre a célra létrehozott önálló tárhelyen (a továbbiakban: tárhely),

- lakossági fórumon Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 57. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglalt szabályok szerint,

- Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) Belvárosi Ügyfélközpontjának hirdetőtábláján.

(2) Teljes eljárás esetén az előzetes tájékoztatási szakaszban az 1. sz. melléklet 2-5.pontjában szereplő, a 2. sz. mellékletében szereplő, 3. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kiválasztott és a 3. sz. melléklet 2-3. és 5. pontjában szereplő partnerek a jogszabályban meghatározott tartalommal elektronikus úton előzetes tájékoztatót kapnak.

(3) A partnerek a közzétételtől számított 8 napon belül postai úton, vagy a patakif@ph.szolnok.hu e-mail cím elérhetőségen elektronikus úton

a) véleményt nyilváníthatnak, és

b) megjelölhetik az eljárás további szakaszaiban való részvételi szándékukat.

A 8 napos határidőt a polgármester az önkormányzati főépítész (a továbbiakban: főépítész) véleménye alapján indokolt esetben 7 nappal meghosszabbíthatja.

A véleménynyilvánításra, válaszadásra megjelölt határidőt a hirdetményben kell megállapítani és közzétenni.

(4) Amennyiben a partner a (2) bekezdésben meghatározott megkeresésre részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további szakaszában nem vesz részt és kifogást nem emelő véleményezőnek tekintendő.

(5) A véleményezésre kiküldött településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet a véleményezésre rendelkezésre álló ideig közzétételre kerül a polgármesteri hivatal honlapján, a tárhelyen és ügyfélfogadási időben személyesen megtekinthető a főépítésznél.

4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja

5. § (1) Valamennyi érintett partnertől beérkezett vélemény az eljárás ügyiratának részét képezi, a főépítész gondoskodik azoknak tervező(k)höz való továbbításáról.

(2) A főépítész - tervező(k) bevonásával elkészített - szakmai indokolással ellátott, táblázatos formában összeállított, a vélemények elfogadására, vagy el nem fogadására utaló javaslatát a polgármester a vonatkozó jogszabálynak megfelelően a véleményezésben résztvevőkkel, valamint a döntéshozóval ismerteti.

(3) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt.

(4) A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.

(5) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,

b) a vélemény beérkezésének időpontját,

c) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,

d) a véleményezési szakaszt lezáró, vagy a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító Közgyűlési határozat számát.

(6) A (4) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.

5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések

6. § A polgármester gondoskodik az elfogadott településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet nyilvánosságáról a Kormányrendeletben szabályozottak szerint az önkormányzat honlapján hirdetményben és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

6. Záró rendelkezések

7 § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló egyeztetési eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat megalkotásáról szóló 134/2017.(IV.27.) sz. közgyűlési határozat.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. szeptember 28-ai ülésén.
Szalay Ferenc s.k.dr. Sebestyén Ildikó s.k.
polgármester jegyző

25/2017.(X.3.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszköz egyeztetésében résztvevő állandó partnerek

1. Helyi lakosság és gazdálkodó szervezetek

- az adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészen lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,

- az adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészen székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

- Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő egyházak.

2. Települési Önkormányzatok

- Szajol Község Önkormányzata

- Besenyszög Város Önkormányzata

- Zagyvarékas Község Önkormányzata

- Abony Város Önkormányzata

- Tószeg Község Önkormányzata

- Rákóczifalva Város Önkormányzata

- Kengyel Község Önkormányzata

3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

4. Közműszolgáltatók

- Víz és Csatornaművek Koncessziós Zrt.

- E-ON Zrt.

- Tigáz Zrt.

- Magyar Telekom Nyrt.

- UPC Magyarország Kft.

- DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

5. Köztestületek

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara

- Nemzeti Agrárkamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

25/2017.(X.3.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete

A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési eszköz egyeztetésében résztvevő eseti partnerek

1. Civil szervezetek

- Városi Idősügyi Tanács,

- Szolnok Városi Civil Tanács

2. Érdekképviseleti szervezetek

- Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete Szolnoki Csoport

- Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete

- Én is vagyok! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesülete

3. Települési Önkormányzatok

- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

- Törökszentmiklós Város Önkormányzata

- Jászberény Város Önkormányzata

- Tiszaföldvár Város Önkormányzata

- Újszász Város Önkormányzata

- Martfű Város Önkormányzata

- Hunyadfalva Község Önkormányzata

- Szászberek Község Önkormányzata

- Nagykörű Község Önkormányzata

- Hunyadfalva Község Önkormányzata

- Tiszajenő Község Önkormányzata

- Tiszavárkony Község Önkormányzata

- Tiszapüspöki Község Önkormányzata

- Tiszasüly Község Önkormányzata

- Vezseny Község Önkormányzata

- Fegyvernek Község Önkormányzata

- Kőtelek Község Önkormányzata

- Csataszög Község Önkormányzata

4. Oktatási, szociális és társadalmi partnerek

- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek

- Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szolnoki székhellyel vagy telephellyel rendelkező intézmények

- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok

- Szolnoki Tankerületi Központ

- Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum

- Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum

- Neumann János Egyetem

5. Nemzetiségi Önkormányzatok

- Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

- Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

25/2017.(X.3.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

Településkép arculati kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetésében résztvevő partnerek

1. Helyi lakosság és gazdálkodó szervezetek

- Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek,

- Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

- Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő egyházak.

2. Köztestületek

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Építészek Kamarája

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara

- Nemzeti Agrárkamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

3. Civil szervezetek

- Városi Idősügyi Tanács,

- Szolnok Városi Civil Tanács

4. 314/2012.(XI.08.) Kormányrendelet 43/A. §-ában meghatározott szervek a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületen

- Magyar Építész Kamara (a települési arculati kézikönyv vonatkozásában)

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

- kulturális örökség védelméért felelős miniszter

- Hortobágyi Nemzeti Park Szolnoki Kirendeltsége Közép-Tisza-Jászság Természetvédelmi Tájegység

- az állami főépítészi hatáskörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

5. A polgármester döntése alapján indokolt esetben, érintettség esetén a 2. sz. mellékletben szereplő szervezet.

INDOKOLÁS

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 134/2017.(IV.27.) sz. közgyűlési határozatában döntött a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzat megalkotásáról.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2017. augusztus 31-től hatályos 12. § (4) bekezdése szerint felhatalmazást kap az önkormányzat, hogy a széleskörű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében, a helyi adottságoknak megfelelően rendeletben állapítsa meg a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítéséhez, módosításához a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (partnerek) történő (partnerségi) egyeztetés részletes szabályait.

Tekintettel arra, hogy a partnerségi egyeztetés szabályainak megállapítását a hivatkozott törvényi rendelkezés önkormányzati rendeletben írta elő, szükségessé vált a korábban elfogadott közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése, és a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletes indokolás

1.-2. § A rendelet hatályáról rendelkezik.

3. § A partnerek meghatározását szabályozza.

4. § A partnerek tájékoztatásának módjáról és eszközeiről rendelkezik.

5. § A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módját tartalmazza.

6. § Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedésekről rendelkezik.

7. § A rendelet hatálybalépéséről, alkalmazásáról, és a korábbi közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére