Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

1. § (1) A Közgyűlés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-6. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

27 889 998 801 forint bevétellel,
23 580 308 039 forint kiadással,
4 309 690 762 helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az (1) előző bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat, teljesítéseket az alábbi részletezések szerint

a) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegszerűen bemutatott önkormányzati szintű kiadásait jogcímenként, bevételeit Önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltak szerint,

b) a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően,

c) a 2017. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív állami támogatás elszámolását az 1.a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

d) az igényelt normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolását az 1.b. számú mellékletben foglaltak szerint,

e) az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

f) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és a projektek pénzügyi elszámolását a 3.b. számú melléklet szerint,

g) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. és 4.a. számú mellékletekben foglaltak szerint,

h) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

i) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban az 5.a. számú melléklet szerint hagyj a jóvá.

(3) A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. számú mellékletében teljes körűen bemutatásra kerültek, azzal, hogy az 1. számú mellékletben „bevételek” jogcímen szereplő 1 173 145 494 Ft az 1.2 alcím alatt szereplő önkormányzat működési támogatásait növeli meg az 1.a számú melléklet szerinti jogcímen, valamint az 1. számú melléklet „kiadások” jogcím 1 173 145 494 Ft az egyéb működési célú kiadások összegét növeli. A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.

2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

2. § (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásaihoz a feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások elszámolása az 1.a. számú mellékletben foglaltak alapján megtörtént.

(2) Az előző bekezdésben foglalt elszámolás alapján a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a feladatfinanszírozás keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 7.399.598 Ft összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.

(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az állammal szembeni elszámolást követően a Kistérségi Társulásnak 2.576.689 Ft összegű állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

3. A 2017. évi maradvány megállapítása

3. § (1) A Közgyűlés a maradvány elszámolást a 6., 6.a., valamint a 6.b. számú mellékletekben foglalt részletezettséggel tudomásul veszi.

(2) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 6.a. számú mellékletben foglalt intézményi maradvány a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.26.) önkormányzati rendelet 11. § (10) és (11) bekezdéseiben foglalt elszámolási kötelezettség eredményét is tartalmazza.

(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az e rendelet 6.a. számú mellékletben foglalt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata maradvány elszámolását a 6.b. számú mellékletben részletezett kötelezettség terheli.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2017. évi maradványból 3 142 141 781 Ft a 2018. évi költségvetési feladatok forrására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint tervezésre került.

(5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 6.a. számú mellékletben foglaltak szerint az intézményi maradvány 415 111 005 Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt rész 325 484 690 Ft, a szabad rendeltetésű maradványt 83 126 315 Ft elvonás terheli.

(6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az intézmények 2017. évi alulfinanszírozásából eredő maradvány 129 925 451 Ft összegben a 2017. évi pénzmaradvány részét képezi.

(7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2017. évi maradványból 730 103 609 Ft az Önkormányzat, 22 334 367 Ft az intézmények 2017. évi feladatainak forrásául szolgál a 6.b. számú mellékletben részletezett módon.

(8) A Közgyűlés az e rendelet 3. § (7) bekezdés szerint megállapított 2017. évi maradványból 514 221 722 Ft-tal növeli a 2018. évi költségvetés tartalékát.

(9) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői az így megállapított maradványnak a 2018. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. Mérleg és vagyonkimutatás

4. § (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát - a 8. számú mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján, valamint a 9. számú mellékletben részletezett módon - 85.840.953.050 Ft-ban állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Közgyűlés az államháztartásról szóló törvényben hivatkozott mérlegeket és kimutatásokat az 1-5.d., és 8-9. számú mellékletekben foglalt tartalommal határozza meg. A mérlegekre és kimutatásokra vonatkozó tartalmi követelményeket a következő évek költségvetési rendeleteiben és zárszámadási rendeleteiben is érvényesítem kell.

(3) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.26.) önkormányzati rendelet, valamint a Szolnok Város Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló 238/2017. (IX.29.) számú közgyűlési határozat.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. április 26-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester jegyző

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRSZÁMADÁSRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA

A 2017. évi költségvetés alapját a 328/2016. (XII.15.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére vonatkozó határozat képezte, melynek alapeleme a Közgyűlés által elfogadott 144/2011. (V.26.) számú határozat Szolnok Megyei Jogú Város Adósságkezelési Komplex Programjáról.

Szolnok Város Közgyűlése a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2017. évi költségvetését 21 231 731 ezer Ft bevétellel, 21 231 731 ezer Ft kiadással.

A Közgyűlés a 2017. évi költségvetés előirányzatait kilenc alkalommal módosította. Az eredeti előirányzatok és módosításaik az alábbi táblázatban foglalható össze:

Adatok forintban
Bevételek Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Növekedés (+); csökkenés (-) Változás
%-ban
I. Működési bevételek 8 395 556 000 8 731 513 032 335 957 032 4,00%
II. Önkormányzat működési támogatásai 2 759 569 794 3 052 675 352 293 105 558 10,62%
III. Felhalmozási jellegű bevételek 65 900 000 65 905 000 5 000 0,01%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 4 253 189 000 6 062 834 138 1 809 645 138 42,55%
V. Finanszírozási bevételek 3 124 173 206 5 269 038 944 2 144 865 738 68,65%
VI. Pénzügyi elszámolások 2 633 343 000 10 893 324 041 8 259 981 041 313,67%
Bevételek összesen 21 231 731 000 34 075 290 507 12 843 559 507 60,49%
Kiadások Eredeti
előirányzat
Módosított
előirányzat
Növekedés (+); csökkenés (-) Változás
%-ban
I. Intézmények elemi kiadásai 5 553 063 000 6 782 737 782 1 229 674 782 22,14%
II. Önkormányzat kiadásai 15 667 868 000 18 788 103 703 3 120 235 703 19,91%
III. Nemzetiségi önkormányzatok 10 800 000 10 800 000
IV. Pénzügyi elszámolások 8 493 649 022 8 493 649 022
Kiadások összesen 21 231 731 000 34 075 290 507 12 843 559 507 60,49%

A költségvetés eredeti előirányzata 21 231 731 000 Ft-ról, 34 075 290 507 Ft-ra módosult, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 12 843 559 507 Ft-os, és 60,49%-os növekedést mutat. A változás természetesen megmutatkozik a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt.

Az előző évhez hasonlóan a 2017. évi költségvetés sem volt forráshiányos, így a tervezett feladatok teljesítése nem okozott számottevő likviditási problémát. Ennek következtében a gazdálkodás menedzselésében, irányításában elsősorban azt a követelményt kellett érvényesíteni, hogy a tervezett bevételek beszedésre kerüljenek, az önkormányzati támogatások mellett kellő forrást biztosítsanak a működéshez.

Az előirányzatok változása és a teljesülés módosított előirányzathoz viszonyított alakulása több okra vezethetők vissza, az alábbi részletezés szerint:

I. Bevételek alakulása:

a) Működési bevételek:

A működési bevételek eredeti előirányzata 8 395 556 000 Ft volt, amely 8 731 513 032 Ft-ra módosult, a növekedés 4%-os. Az előirányzat teljesülése 8 314 043 964 Ft, ami elmaradt a módosított előirányzattól. Az eltérést több tényező idézte elő:

- Az intézmények működési bevételei 99%-ra teljesültek, ami lényegi eltérést nem okozott.

- A közhatalmi bevételek (adóbevételek) 144 434 ezer Ft-tal, 2.38%-kal túlteljesültek.

- Az önkormányzat működési bevételei 544 309 ezer Ft-tal elmaradtak a tervezettől. Ennek legfőbb oka a beruházásokhoz kapcsolódó áfa bevételek több, mint 500 millió Ft-os elmaradása. Ennek ellentételezése természetesen megjelenik a kiadási oldalon is alacsonyabb összegű felhalmozási kiadások hatásaként.

b) Államtól kapott működési támogatások:

Az önkormányzat működési támogatásainak teljesülése megegyezik a módosított előirányzattal, hiszen a támogatási többletet minden esetben átvezettük az előirányzatokon. A 293 105 558 Ft-os előirányzati és teljesülési többlet oka, az évközi támogatás növekedések alapján valósult meg. A tételekből érdemes kiemelni az egyéb működési támogatások és kiegészítő támogatások 248 008 216 Ft évközi növekményét.

c) Felhalmozási jellegű bevételek:

A felhalmozási jellegű bevételek előirányzata 5000 Ft-tal emelkedett, a teljesülés azonban ennél lényegesen jobb volt. A bevétel a tervezett 65 900 000 Ft-ot 22 245 878 Ft-tal meghaladta. A bevételek kedvező alakulásának oka az önkormányzati lakás és telekértékesítés túlteljesítésének köszönhető.

d) Véglegesen átvett pénzeszközök:

A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata a fejlesztési támogatások növekedése alapján módosult, jelentősen növekedett. A fejlesztések évek közötti áthúzódása miatt a teljesülés lényegesen elmaradt a tervtől. A 2018-as évben a beruházások felgyorsulása miatt jelentős növekedés várható ezen a területen.

e) Finanszírozási bevételek:

A 2017. év maradványa városi szinten 4 309 690 762 Ft, melyből intézményi maradvány 415 111 005 Ft, önkormányzati maradvány 3 894 579 757 Ft.

- Az Intézményi maradványból kötelezettséggel terhelt rész 325 484 690 Ft, szabad maradvány 89 626 315 Ft. A szabad maradványt 83 126 315 Ft elvonás terheli.

- Az Önkormányzat maradványa teljes mértékben kötelezettséggel terhelt maradvány melyből a 2018. évi költségvetésben 3 142 141 781 Ft eredeti előirányzatként tervezésre került.

f) Pénzügyi elszámolások:

A pénzügyi elszámolások legfőbb bevételei a kamatozó kincstárjegyek beváltásából származnak. A bevételek teljesülése 9 092 172 ezer forint, amely elmarad a módosított előirányzattól. Az alacsonyabb szint oka az értékpapírban lekötött fejlesztési célú pénzeszközök visszaváltásának elmaradása. A beruházási források elköltése elmaradt a tervezettől, ezért a lekötött tételeket nem bontottuk fel.

Összegezve az önkormányzat bevételei:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételi előirányzatai az eredeti előirányzathoz képest lényegesen növekedtek, a teljesülések a módosított előirányzathoz viszonyítva elmaradást mutatnak. A jelenség két tényező együttes hatásának eredménye. Az okok egyrészt az év közben érkező többlet támogatások növelő hatása, a fejlesztési célú bevételek túlteljesülése, másrészt a fejlesztési tevékenység 2018-as évre történő áthúzódásának csökkentő hatása finanszírozási bevételekben és áfa bevételekben egyaránt.

II. Kiadások:

a) Intézmények elemi kiadásai:

Az intézmények kiadásainak előirányzata 2017. év során az eredetihez képest 22,14%-kal emelkedett és így annak összege 6 782 738 ezer forintban került megállapításra. A teljesítés ettől elmaradt, ami főként a személyi jellegű kiadásokban, a járulékokban, dologi kiadásokban mutatkozik meg. Ennek alapvetően két oka volt, egyrészt az átmenetileg fennálló üres álláshelyek bérmaradványa, a betegállományok okozta megtakarítás. Érdemes ezek mellett kiemelni a dologi kiadásokban megnyilvánuló 258 379 ezer forintos megtakarítást. Az intézmények gazdálkodása felelős és takarékos volt.

b) Önkormányzat kiadásai:

Az Önkormányzat kiadásait tekinthetjük a legnagyobb tételnek, összege a módosított előirányzat szerint a pénzügyi elszámolások nélkül 18 788 104 ezer forint. Mivel a pénzügyi elszámolásokat külön vizsgáljuk érdemes azok figyelembe vétele nélkül számolnunk. Az előirányzat teljesülése 8 868 416 ezer forint. A jelentős megtakarítás több tényezőnek köszönhető. A 3. számú mellékletben egyértelműen látszik, hogy minden ágazat takarékosan gazdálkodott, de legnagyobb „megtakarítás” ebben az esetben is a fejlesztéseknél látható. Az áthúzódó fejlesztési kiadásokra vezethető vissza a 6 356 898 ezer forintos kiadás elmaradás.

A beruházásokkal kapcsolatos adatok vizsgálatából érzékelhető, hogy sok beruházási ráfordítás húzódott át, ami a 2018. évre vonatkozóan ad jelentős feladatot.

c) Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:

A nemzetiségi önkormányzatok kiadási előirányzatai a 2017. év során nem változtak, azok összege 10 800 ezer forint. Az év során teljesített támogatások összege a tervezettnek megfelelően alakult.

d) Pénzügyi elszámolások:

A pénzügyi elszámolások tartalmát tekintve az államháztartás más alrendszerével történő elszámolásból és a finanszírozási tételekből áll. Az előirányzat és annak teljesülése egyaránt 8 493 649 ezer forint. Az elszámolás tételeiből kettőt érdemes kiemelni. A központi költségvetés minden évben megelőlegezi a következő év első hónapjának támogatását, amit vissza kell fizetni. Ennek az előlegnek az összege ebben az éven 125 967 ezer forint volt. A kiadási csoport másik fontos eleme a forgatási célú értékpapír vásárlás, melynek összege 8 131 871 ezer forint volt 2017. évben.

Összegezve az önkormányzat kiadásai:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásait több tényező határozta meg, az eredeti előirányzatokat az évközi többlet támogatások módosították és jelentős mértékben emelték. A kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozóan két jellemzőt mondhatunk.

Az év során a megtakarítások mutatkoztak az intézmények gazdálkodásában, ami a munkatársak hozzáállást, szakértelmét dicséri.

A beruházások jelentős összegben áthúzódnak 2018. évre, amely befolyásolta a fejlesztési kiadásokat és a pénzügyi elszámolásokat egyaránt.

Összegezve megállapítható, hogy a város 2017. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, hitel felvételre, adósságot keletkeztető ügylet bonyolítására nem került sor. Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének köszönhetően jelentős kamat bevétel keletkezett, ami a fejlesztési és működési kiadások fedezetét növelte.

Állami Számvevőszék Intézkedési terve

Az Állami Számvevőszék 2007 - 2010. évek gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról készült intézkedési tervben megfogalmazott elvek alapján készült el a 2017. évi beszámoló.

Részletes Indokolás

1. §

A hatályos jogszabályi előírásainak megfelelően a város 2017. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését a (2) bekezdésben részletezett jogcímeknek megfelelően kell bemutatni.

2. §

A beszámoló keretében kerül sor az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások elfogadására. Ennek alapján a feladat finanszírozáshoz kapcsolódó állami hozzájárulások, valamint a központosított állami támogatásokból származó források felhasználásának megfelelően, összességében 7 399 598 Ft összegű állami támogatás igénylés keletkezett.

A Magyar Államkincstár elszámolási rendjéből következően az elszámolás tartalmazza a Kistérségi Társulás állammal szembeni fizetési kötelezettségét, melynek összege 2 576 689 Ft.

3. §

A pénzügyi teljesítések alapján meg kell határozni a gazdálkodás eredményeképpen a maradványt, mind az intézmények, mind a polgármesteri hivatalban kezelt feladatok esetében. A szakasz előírásai azt biztosítják, hogy a kötelezettséggel terhelt és az intézményi fedezettel rendelkező felülvizsgált maradványok felhasználhatók a mérlegben kimutatott kötelezettségek teljesítésére.

4. §

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról el kell fogadni.

5. §

Hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezéseket tartalmaz.

1-3. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

3b-9. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

1-8. függelék a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez

3a. melléklet a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére