Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 107. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet „Korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon” című 5. sz. melléklet „Korlátozottan forgalomképes földterületek” 2.19. mellékletében a:

Cím Megnevezés Leltári szám Bruttó érték
(eFt)
Becsült érték
(eFt)
Hrsz Méret
(m
2)
Rendeltetés
Sóház u. 7. beépítetlen terület 3614 443 368 443 368 793/3 beépítetlen terület

és a

Vízpart körút gazdasági épület, udvar 3441 50 971 52 519 16435/17 41 945 Önálló, többfunkciós kulturális és sportlétesít-
mény-vízi sporttelep

sor.

2. § Ez a rendelet a 2019. január 30. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester jegyző

INDOKOLÁS
Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezethez

Általános indokolás

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény meghatározza és biztosítja a nemzeti vagyon közérdekű hasznosítását, megóvását, értékeinek védelmét, valamint a vagyonnal való felelős gazdálkodás követelményét, ehhez kapcsolódóan a közfeladat ellátáshoz fűződő vagyonkezelői jog alapításának és gyakorlásának feltételeit és alanyi körét. A jelen rendelettel egyes vagyontárgyak átminősítésre kerülnek korlátozottan forgalomképes vagyoni körből üzleti vagyoni körbe, így ezen módosítás érinti a vagyonrendelet mellékletét.

Részletes indokolás

A 1. §-hoz

Hatékonyabb vagyongazdálkodás érdekében szükséges a vagyontárgy átminősítése korlátozottan forgalomképes vagyoni körből üzleti vagyontárggyá, így ezen módosítás érinti a vagyonrendelet mellékletét.

2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére