Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendeletek családbarát módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

az 1-3. §-ok tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 4-5. §-ok tekintetében Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 6-9. §-ok tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. sz. mellékletében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. * 

1-9. § * 

4. Záró rendelkezések

10. § (1) * 

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. február 28-ai ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester jegyző

Indokolás
önkormányzati rendeletek családbarát módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A rendelet három önkormányzati rendeletet módosít családbarát intézkedésekkel összefüggésben. Mindhárom rendeletben változtak a jövedelemhatárok. Az érthetőség és a könnyebb értelmezés érdekében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének bizonyos százalékában kifejezett összeghatárokat minden esetben számszerűen ezer forintra kerekítve határozza meg a rendelet.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A települési lakásfenntartási támogatás jövedelemhatárát módosítja.

a 2. §-hoz

A települési adósságcsökkentési támogatás jövedelemhatárát módosítja

a 3. §-hoz

A szövegcserés módosításban emelkedik az egyedi térítési díjtámogatás, a települési gyógyszertámogatás és a kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatásának jövedelemhatára, valamint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét konkrét összeg váltja fel ezer forintra kerekítve.

a 4. §-hoz

Az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatása jövedelemhatárának 228 ezer forintról 250 ezer forintra történő módosításáról rendelkezik egyedülélő igénylő vagy két tagú család esetén.

a 5. §-hoz

A szövegcserés módosítás az első lakáshoz jutó fiatalok támogatása összegének emelkedését rögzíti, valamint a jogosultsági feltételként meghatározott vásárolt lakás értékének határát 15 millió forintról 18 millió forintra módosítja.

a 6. §-hoz

A fiatalok házában lévő szociális bérlakás ismételt bérbeadás alkalmainak számát szabályozza, alkalmazkodva az új típusú lakáscélú előtakarékossági szerződések időtartamához.

a 7-8. §-aihoz

A fiatalok házában lévő szociális bérlakás speciális bérbeadási eseteit pontosítja.

9. §-hoz

A szövegcserés módosításban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét konkrét összeg váltja fel ezer forintra kerekítve, módosul a szociális bérlakás bérletére való jogosultság jövedelemhatára első alkalommal, illetve az ismételt bérbeadás alkalmával, továbbá emelkedik a fiatalok házában lévő szociális bérlakások jogosultsági jövedelemhatára.

a 10. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére