Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek és tagoknak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról önkormányzati rendelet megalkotásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja 105.000.- Ft.

(2) Ha az önkormányzati képviselő bizottságnak tagja, a havi tiszteletdíja 165.000.- Ft.

(3) A bizottság elnökének a havi tiszteletdíja 211.000.- Ft.

(4) A tanácsnok havi tiszteletdíja 200.000.- Ft.

(5) Nem önkormányzati képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja 60.000.- Ft.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben megállapított tiszteletdíjak mértékét a betöltött tisztségek száma nem befolyásolja.

2. § Az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, a tanácsnok, a nem önkormányzati képviselő bizottsági tag természetbeni juttatásra nem jogosult.

3. § (1) Az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, a tanácsnok, a nem önkormányzati képviselő bizottsági tag tiszteletdíjra a megbízatás keletkezésének napjától a megbízatás megszűnésének napjáig jogosult.

(2) Ha az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, a tanácsnok, a nem önkormányzati képviselő bizottsági tag megbízatása hónap közben keletkezik, illetve szűnik meg, úgy időarányos tiszteletdíjra jogosult.

4. § (1) A megállapított tiszteletdíjak kifizetésére havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kerül sor.

(2) A tiszteletdíjak kifizetésének részletes szabályait a polgármester állapítja meg.

5. § (1) Ez a rendelet 2019. november 13-án 15 óra 20 perckor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek és tagoknak, továbbá a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról szóló 20/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. november 13-i ülésén.

dr. Sebestyén Ildikó Szalay Ferenc
jegyző polgármester

INDOKOLÁS

az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek és tagoknak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló rendelethez

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1)-(2) bekezdése szerint a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 20/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendeletével határozta meg az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és tagok, továbbá a tanácsnokok részére biztosított tiszteletdíjat, melynek hatályon kívül helyezését és a tárgyban új rendelet megalkotását tartalmazza jelen rendelet.

Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A képviselő, a bizottság elnöke, a tanácsnok, a nem önkormányzati képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíjának megállapításáról szól.

A 2. §-hoz

Kimondja, hogy a közgyűlés természetbeni juttatást nem állapít meg.

A 3-4. §-hoz

A képviselői tiszteletdíjra való jogosultság időtartamáról és a kifizetésének szabályairól rendelkezik.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére